VY_32_INOVACE_3.3.20 Husitská literatura

Report
Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Autor:
Datum:
Název:
Číslo projektu:
Téma:
Mgr. Vanda Malurová
28. července 2012
VY_32_INOVACE_4.3.20
CZ.1.07/1.5.00/34.0125
Husitská literatura
Anotace: Prezentace byla vytvořena pro vyučujícího jako vizualizace výkladu o husitské literatuře.
Obsahuje text i obrázky, její části mohou sloužit jako zápis do sešitu.
Literatura v době husitské
a pohusitské
1400 -1470
Husitství
 reformní hnutí = hnutí za nápravu církve
 důsledek hluboké krize ve společnosti na
konci 14. století
 název podle hlavního reformátora Jana Husa
 symbol kalich
Historické souvislosti
 Husitské války 1419 (první pražská
defenestrace) – 1436 (přijetí basilejských
kompaktát)
 5 křižáckých tažení (císař Zikmund
Lucemburský)
 v čele husitů Jan Žižka, Prokop Holý
 nejednotnost husitských proudů
 Čtyři pražské artikuly – společný program
 1434 – bitva u Lipan – porážka husitských
polních vojsk panskou jednotou
Ve válce mlčí múzy
 Výtvarné umění stagnuje
 Obrazoborectví – ničení katolických
chrámů, klášterů, odstraňování soch a
obrazů – důkazů bohatství a
rozmařilosti církve
Husitská literatura
 je úzce spjata se současností
 měla agitační funkci
 řeší především témata křesťanské
víry a morálky
 převažuje čeština
Změna literárních žánrů
 Mizí:
 Rozvíjí se:
 legendy
 satira
 rytířské eposy
 kázání (postily)
 světská lyrika
 traktát
 drama
 kronika
 písně
(kancionály)
 listy
Slovníček nových pojmů
 Traktát – učené pojednání typické pro
středověké náboženské a filozofické
úvahy
 Kázání – mluvený žánr, začíná úryvkem
z Bible, jádrem je výklad tohoto úryvku
spojený s kritikou soudobého života.
Biblický text je aktualizován.
 Postila – soubor kázání
 Kancionál – zpěvník – sborník písní
Předchůdci Husovi
 Myslitelé a kazatelé, kteří upozorňovali
na úpadek církve, přemýšleli o nápravě
společnosti a podporovali zájem o Bibli
 Konrád Waldhauser
 Jan Milíč z Kroměříže
 Matěj z Janova
Tomáš Štítný ze Štítného
 Jihočeský zeman, překladatel
 Nebyl kazatel, proto psal, původně pro
své děti.
 Píše o náboženských problémech česky
– zakladatel české odborné literatury.
 Sborník traktátů: Řeči besední
 Knížky o šašiech (o hře šachové)
Jan Hus 1371 - 1415
Působení na univerzitě
 Narodil se v Husinci u Prachatic.
 Vystudoval artistickou a bohosloveckou
fakultu KU, působil zde jako Mistr, stal se
rektorem. Byl stoupencem učení anglického
reformátora Johna Wyclifa.
 1409 se podílel na vydání Dekretu
kutnohorského, který omezoval vliv cizinců
na univerzitě.
Kazatelská činnost v Kapli betlémské
 Od r. 1402
 Kritizoval rozmařilý život
církve, kupčení s
církevními posty.
 Odsuzoval vybírání
poplatků za
bohoslužebné úkony
(křty, svatby, pohřby…)
 Žádal návrat k původní
chudobě a k životu
podle Bible.
 Kázání navštěvoval i
Jan Žižka nebo
královna Žofie.
Problémy
 1412 kázal proti prodeji odpustků, ke
kterému dal král souhlas. Ztratil jeho
podporu.
 Byla na něj uvalena klatba a na Prahu
interdikt.
 Odchází na venkov – Kozí Hrádek a
hrad Krakovec, kde pokračuje v kázání
a píše většinu svých děl.
Smrt na hranici
 1414 byl pozván na koncil do Kostnice.
 Věřil, že bude moci své názory obhájit.
 Byl nařčen z kacířství a vyzván, aby své
myšlenky odvolal.
 To odmítl, a protože povýšil pravdu nad
autoritu koncilu, byl 6. června 1415 za
hradbami Kostnice upálen.
 Jeho popel byl hozen do Rýna.
Dílo









pro učence psal latinsky, pro lid česky
O církvi
O šesti bludiech
Dcerka
Výklad Viery, Desatera a Páteře
Knížky o svatokupectví
Postila
O pravopise českém
Listy z Kostnice
Literatura v době husitských válek
 básnické skladby
 Budyšínského rukopisu:
 Žaloba Koruny české
 Porok Koruny české
 Hádání Prahy s Kutnou Horou
 Václav Vavřinec z Březové: Píseň o
vítězství u Domažlic
Jistebnický kancionál
 Sborník husitských
duchovních,
válečných a
agitačních písní.
 Ktož jsú boží
bojovníci, Povstaň,
povstaň, veliké
město pražské, Jezu
Kriste, ščedrý kněže
….
Kroniky doby husitské
 Petr z Mladoňovic: Zpráva o Mistru
Janu Husovi v Kostnici
 Václav Vavřinec z Březové: Husitská
kronika
 Mikuláš Biskupec z Pelhřimova:
Táborská kronika
 Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi
Petr Chelčický 1390 – asi 1460
 Nevýznamnější osobnost doby polipanské.
 traktát O boji duchovním – odmítá jakoukoliv
válku, připouští pouze duchovní boj
 Traktát O trojím lidu – odmítá středověké
rozdělení společnosti na kněze, pány a dělný
lid. Hlásá rovnost všech lidí před Bohem.
 Sieť viery – alegorický spis, sítí bezpečí a
záchrany je víra. Moře představuje svět, ryby
jsou křesťané. Síť však trhají dvě velryby –
císař a papež (největší hříšníci).
Jednota bratrská
 První česká reformační církev.
 Vznikla 1457 v Kunvaldu.
 Zakladatel Řehoř Krajčí.
 Byla ovlivněna učením Petra Chelčického.
 Stala se významnou kulturní silou v českých
zemích.
 Jejím nejvýznamnějším představitelem byl
Jan Amos Komenský.
Památky inspirované
slavnou husitskou dobou
Sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském
náměstí v Praze od Ladislava Šalouna
Jan Hus před koncilem v Kostnici od
Václava Brožíka
 Socha Jana Žižky na
Vítkově od Bohumila
Kafky
 Část panorámatu Bitva
u Lipan od Luďka
Marolda z r. 1898
Tábor – Žižkovo náměstí
Děkuji za pozornost
 Vytvořila: Mgr. Vanda Malurová
 28. července 2012
 Zdroje:
 HÁNOVÁ, E. a kol.: Odmaturuj z literatury. Didaktis, Brno, 2002.




2. vyd. ISBN 80-8685-37-5
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Husit%C3%A9__Jensk%C3%BD_kodex.jpg [cit. 12-07-28]
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus.jpg [cit. 12-0728]
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betl%C3%A9msk%C3%
A1_kaple-Prague.jpg [cit. 12-07-28]
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_at_the_Stake.j
pg?uselang=cs [cit. 12-07-28]
Zdroje
 http://commons.wikimedia.org/wiki/Jan_Hus [cit. 12-07-28]
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus-
Council_of_Constance.jpg [cit. 12-07-28]
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Zizka_Vitkov_Prague_CZ_
007.jpg [cit. 12-07-28]
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipan [cit. 12-07-28]
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1bor,_%C5%BDi%C5
%BEkovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_II.JPG [cit. 12-07-28]

similar documents