Vem gör vad i landstinget?

Report
LANDSTINGETS VÅRD AV PATIENTER MED
MISSBRUKS- OCH BEROENDESJUKDOMAR
2011
Tomas Ljungberg, leg läk
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett
Som bakgrund till landstingets uppdrag:
Delat huvudmannaskap – kommun och landsting
Missbruk – sociala konsekvenser av intag
Beroende – ett behov har utvecklats av fortsatt intag
Abstinens – medicinska konsekvenser vid avslut
- I landstingets uppdrag ingår inte missbruksrelaterad
problematik
- Medicinsk behandling av beroende/abstinens och
medicinska konsekvenser av beroende/abstinens är
uppdrag för landstinget
- Landstinget har ett ”medicinsk” perspektiv
- Landstingets arbete bygger på frivillighet och
samverkan (förutom i några få undantagsfall)
Vad ingår i vårdprogrammet?
Alkoholberoende
Opioidberoende (ffa heroinberoende)
Läkemedelsberoende (ex bensodiazepiner)
Medicinska konsekvenser av andra droger
Psykiatrisk samsjuklighet (ex schizofreni, AD/HD)
Administrativa frågor, t ex körkort, avgifter etc
Kvalitetsarbete
Vården som beskrivs i vårdprogrammet planeras i
samråd med patienten och utgår ifrån att patienten
är välmotiverad och är beredd att ta sin del av
ansvaret för att vården ska kunna genomföras på
planerat sätt.
Vården förutsätter strikta rutiner och enhetligt
förhållningssätt för att kunna lyckas.
Vem gör vad i landstinget?
Screening och tidig upptäckt – samtliga enheter
Primärvårdens uppdrag utöver detta:
- alkoholberoende
bryta riskbruk av alkohol
abstinensbehanding i ÖV
medicinsk återfallsprofylax
psykiatrisk beh. på PV-nivå
körkortsärenden pga alkohol
- läkemedelsberoende nedtrappning/abstinens i ÖV
psykiatrisk beh. på PV-nivå
Vem gör vad i landstinget?
Psykiatrins uppdrag:
- alkohol (all behandl.)
vid specialistpsykiatrisk sjukdom
mer allvarlig abstinens i ÖV
vid behov av slutenvård
- läkemedelsberoende
vid specialistpsykiatrisk sjukdom
vid behov av slutenvård
- Narkotika
all behandling som rör narkotika,
ex abstinens, substitutionsbeh.,
körkortsintyg
Hur är psykiatrins uppdrag organiserat?
Slutenvård
finns i Eskilstuna och Nyköping
medicinska skäl avgör slutenvård
Psykiatrisk ÖV
Psykisk sjukdom och icke-aktivt
bruk av alkohol eller narkotika
Beroendecentra
Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping
Psykisk sjukdom och aktivt bruk
Opiatsubstitution
AD/HD utredning/behandling
Beroendecentra erbjuder
• Läkarundersökningar – somatiska och psykiatriska
• Utredningar och individuellt utformade vårdplaner
• Medicinsk och återfallspreventiv behandling
• Telefonrådgivning och stödjande och motiverande samtal
• Abstinensbehandling i öppenvård
• Nedtrappning av läkemedel vid läkemedelsberoende
• Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende
• Urin- och blodprovstagningar
• Utbildning och konsultation till vårdgrannar
Individuell vårdplan
• Medicinhämtning
• Urinprover. Övervakade prover på mottagningen.
• Blodprover.
• Motiverande, återfallspreventiva och edukativa
samtal ges som rutin vid medicinhämtning och
provtagning. Vid behov kan mer riktad
psykoterapeutisk hjälp ges.
• Psykiatrisk behandling. Om psykiatrisk comorbiditet
föreligger riktas specifik behandling mot detta, t.ex.
att ångest- eller depressionsbehandling ges.
Läkemedelsassisterad
rehabilitering vid opiatberoende
•
•
•
•
•
•
•
Utredning (minst två månader)
Vårdplanering
Beslut på konferens
Rehabiliteringsarbete
Underhållsbehandling – buprenorfin/metadon
Uttrappning (frivillig, ofrivillig)
Kvalitetsregister
Läkemedelsassisterad
rehabilitering vid opiatberoende
• Urinprover 3 ggr/vecka initialt
• Övervakat dagligt intag i 6 månader
• Suboxon 1:a handsmedel, metadon i 2:a hand
• Delad medicin ska kunna redovisas
• Tomma metadon-flaskor lämnas tillbaka
• Vid parallellt alkoholmissbruk: Antabus, Campral
Vem gör vad i landstinget?
Medicinska komplikationer vid missbruk och beroende
behandlas vid respektive ansvarig klinik/enhet;
t ex frakturer vid kirurgklinik, leverskada vid
medicinklinik, etc.
Gravida kvinnor som missbrukar remitteras till
specialistmödravården

similar documents