betania_kommunikation_omva%c2

Report
Kommunikation
Med patient
Med anhöriga
Inom teamet
Stort behov av kommunikation
genom hela förloppet
Utredningsfas
Behandlingfas
Om konfusion
Unga anhöriga?
I hemmet
Inläggning på sjukhus/sluten avdelning
På boendet
Post mortem – källa till kunskap
Vad kan vi förvänta oss?
Hög
Funktionsnivå
Cancer
Hjärtsvikt, KOL, Multisjuklighet
Terminal
fas
Demens
Död
Låg
Tid
Kunskap om förloppet vid demens är nyckeln
till förståelse för målet med vården
Funktionsnivå
MCI
Mild
Måttlig
Svår demens
Ätsvårigheter
Inkontinens
Motorik störd
Dysfagi
Återkommande infektioner
Sängbunden
Tyst
Demensboende
Helt hjälpberoende
5 – 20 år
Vårdplanering är lösningen – målet med vården
Etiska frågeställningar:
Förväntningar? Farhågor?
Hjärt-/Lungräddning?
Antibiotika?
Nutrition?
Inremittering till sjukhus?
Terminal fas
”Sundelöfs checklista för dialog med anhöriga”
Familjens förväntningar? Familjens farhågor?
Beskriv sjukdomsförloppet för anhöriga 1 mån efter inskr.
Beskriv kliniska tecken vid svår demens
Markera med kryss på funktionsstatuskurvan var pat är
Näringsdropp och vätska på terminalt sjuka patienter – tala
om konsekvens – illamående&vätskeretention
Skillnad mellan malnutrition och kakexi
Sondmatning
Hjärt-/lungräddning
Inremittering till sjukhus
Antibiotikabehandling
Vanliga dödsorsaker på boende – “recurrent infections”
Efterlevandesamtal 4-6 veckor efter dödsfallet
Vård i livets slut vid demens
Tidig information om sjukdomsförloppet
Tidig etisk diskussion om ”mål med vården”
Tidigt råd och stöd till personal och anhöriga
Fortlöpande information om läget
Efterlevandesamtal 4-6 veckor efter dödsfall – källa
till kunskap
Hög kvalitet i vården
Gemensam värdegrund
Ledarskap
Välutbildad personal
Tydlig vårdfilosofi – palliativ vårdfilosofi
Individanpassad vård
Meningsfullhet - dagaktiviteter
Hollistiskt förhållningssätt
Patient och anhöriga
Anhörigstöd
Anhörigas behov
Information om sjukdomen, orsaker, råd och
knep
Anpassning av hemmet
Anhöriga får gradvis ta över allt mer av hemmets
sysslor, börda under lång tid
Någonstans att vända sig vid försämringar
Råd att hantera krisartade situationer i hemmet
Anhöriga behöver andra intryck
Kuratorsstöd
Avlastning, växelvård (?)
Anhörigstöd
Att se den anhörige
Ingår i teamet
Individuellt stöd
Anhörigutbildning
Anhöriggrupper
Dagaktiviteter
Kommunikation om mål med vården
Viktigt för anhöriga
Dagvårdsverksamhet
Informations- och kommunikationsteknik
Diskussionsforum; ex Unganhörig.se
Någonstans att vända sig för stöd
Patient och anhörigas behov
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Medicinska
Patient
Anhörig
Psykosociala
Existentiella
Omvårdnad
Meningsfulla
aktiviteter
Jenny Eriksson
Unganhorig.se
Teamarbete
Team
En grupp personer med olika
arbetsuppgifter
Samma mål
Kunskap och kompetens
Respekt för varandra
Välfungerande team
Klart ledarskap
Klara mål – ”målet med vården”
Tydliga värderingar
Klara yrkesroller
Klara krav
Realistiska förväntningar
Tillräckliga resurser
Trygg anställning
Det goda teamarbetet
Gott självförtroende
Fri och tydlig kommunikation
Olikhet accepteras och respekteras
Teamet – alla behövs
Patient och anhörig
Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Kurator
Sekreterare
Dietist
Terminal fas – palliativ vårdfilosofi är lösningen
Livskvalitet
Symtomkontroll
Teamwork
Anhörigstöd
Kommunikation
Liverpool Care Pathway
Kunskap
läkemedel tillgängliga, rutiner, vid behovs
ordinationer + kunskap om indikationer
Palliativ demensvård – kliniska utmaningar
Symtomskattning
Identifiering av terminal fas
Vårdplanering med anhöriga
Multisjuklighet
Polyfarmaci & Lm-biverkningar
Familjebörda
Palliativ demensvård – kliniska lösningar
Palliativ vård
Vård på boendet
Multidiciplinära guidelines – Liverpool Care Pathway
Förbereda anhöriga på vård i livets slut
Planering av ”mål med vård”
Läkemedelsgenomgångar
Återkommande anhörigstöd
Utbildning
www.svensktdemenscentrum.se
Take home messages
Demens ökar i takt med att antalet äldre blir fler
Demenssjukdomar dyraste sjukdomsgruppen
4 faser i förloppet vid demenssjukdomar
Evidens för HLR, Ab, Nutrition, ”Skicka in”
Behandla inte kommunikationsbrist med Lm!
Ändrat beteende – symtomkontroll?
Tidig vårdplanering är nyckeln
Beskriv sjukdomsförloppet i tid!
Checklista för kommunikation med anhöriga
1:a hjälpen i mötet med personer med demens
Symtomlindring, symtomskattning, symtomprevention
God vård i livets slut oavsett diagnos en mänsklig rättighet
”Den som lämnar livet bör få samma
uppmärksamhet och kärleksfulla vård som
den som inträder i livet” – oavsett diagnos!
Tillsammans kan vi göra det till verklighet!
Tack!

similar documents