แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท.ฉบับใหม่

Report
NEW
แนวทางปฏิบัตติ ามระเบียบพัสดุของ อปท.ฉบับใหม่
1. ยกเลิกระเบียบพัสดุ อบต.
2. ปรับปรุงแก้ ไขระเบียบพัสดุของเทศบาล อบจ.
มีอะไรใหม่ ในระเบียบพัสดุฉบับใหม่
1. ไม่ มกี ารยกเว้ นระเบียบ แต่ มกี ารทาความตกลง
กรณีปฏิบัตติ ามระเบียบไม่ ได้
2. นายกฯ ตั้งข้ าราชการอืน่ เป็ นหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุได้
3. การอุทศิ พัสดุ กรณีมเี งือ่ นไข/ภาระติดพันไม่ ต้องขอ
อนุมตั ิ ผวจ. (เป็ นอานาจของสภาท้ องถิ่น)
มีอะไรใหม่ ในระเบียบพัสดุฉบับใหม่ (ต่ อ)
มีอะไรในระเบียบพัสดุของ ฉบับใหม่
4. ไม่ มรี ายได้ เข้ า ก็หาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้ าง
รอไว้ ก่อนได้
5. สถ. เป็ นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ e-Auction
6. เพิม่ เติมเงือ่ นไขการซื้อการจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ
ในกรณีจาเป็ นต้ องซื้อหรือจ้ างต่ อเนื่องจากผู้ขาย
หรือผู้รับจ้ างรายเดิม (Repeat Order)
มีอะไรใหม่ ในระเบียบพัสดุฉบับใหม่ (ต่ อ)
7. ปรับปรุงคุณสมบัตขิ อง คกก.จัดซื้อจัดจ้ าง
- ตัดระบบ ( c ) ออก
- ดูจากลักษณะหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็ นสาคัญ
- กรณีจาเป็ นอาจแต่ งตั้งบุคคลอืน่ ร่ วมเป็ นกรรมการได้
ไม่ เกิน 2 คน
- ตัดผู้แทนชุมชน/ประชาคม ออก ?
มีอะไรใหม่ ในระเบียบพัสดุฉบับใหม่ (ต่ อ)
8. สถ.มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ การเผยแพร่ ข่าวสาร
การสอบราคา/ประกวดราคา เพิม่ เติม
9. แก้ ไขอานาจสั่ งซื้อสั่ งจ้ างของนายก อบจ.
กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ เท่ ากับนายกเทศมนตรี
-วิธีปกติ ไม่ เกิน 300 ล้ านบาท (เดิม 100 ล้ านบาท)
-วิธีพเิ ศษ ไม่ เกิน 20 ล้ านบาท (เดิม 10 ล้ านบาท)
มีอะไรใหม่ ในระเบียบพัสดุฉบับใหม่ (ต่ อ)
10. ตัดการแลกเปลีย่ นที่ดิน สิ่ งก่ อสร้ าง ออกจากระเบียบ
11. การแก้ ไขสั ญญาจะต้ องอยู่ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
ของสั ญญาเดิม และการแก้ ไขสั ญญาที่มีผลเป็ นการ
เพิม่ วงเงิน ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่ าด้ วยวิธีการ
งบประมาณ
12. การให้ บุคคลใช้ ประโยชน์ หรือได้ รับสิ ทธิเกีย่ วกับที่ดนิ
สิ่ งก่ อสร้ าง ให้ สภาท้ องถิ่นเห็นชอบ ไม่ ต้องขออนุมตั ิ ผวจ.
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ
1. การตรวจรับเครื่องปรับอากาศ
- ให้ขอความร่ วมมือ จนท.สรรพสามิต มาช่วยตรวจสอบ
หรื อมาร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
- ถ้าผูข้ ายเสี ยภาษีใม่ถูกต้อง ถือว่าผิดสัญญาเพราะราคา
สิ่ งของได้รวมภาษีท้ งั ปวงไว้แล้ว
- อาจถูกสัง่ เป็ นผูท้ ิ้งงาน/ถูกปรับ
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
2. การทาประกันภัยรถยนต์
2.1 วิธีการ
ไม่ ต้องทาตามระเบียบพัสดุ
2.2 หลักเกณฑ์
- เป็ นรถยนต์ส่วนกลาง
- เสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ
- มีงบประมาณเพียงพอ ห้ามนาเงินสะสมมาใช้
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
การทาประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
2.3 เงือ่ นไข
- รถยนต์ส่วนกลางที่จดทะเบียนและใช้งาน
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้+สงขลา (อ.จะนะ เทพา
สะบ้าย้อย นาทวี) ทาประกันภัยชั้นใดก็ได้
- รถที่เสี่ ยงอุบตั ิเหตุ เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิง/
รถโดยสาร 20 ที่นงั่ ขึ้นไป ทาประกันภัยชั้นใดก็ได้
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
การทาประกันภัยรถยนต์ (ต่ อ)
- รถยนต์ที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้ทาประกันภัยได้
เฉพาะชั้น 3 วงเงินความคุม้ ครองไม่เกิน 300,000 บาท/คน
ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และ
วัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
3. การนับวันประกันความชารุดบกพร่ อง
สั ญญาจ้ าง : ...หากมีเหตุความชารุ ดบกพร่ องหรื อ
เสี ยหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกาหนด 2 ปี นับถัด
จากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว
ให้ถือว่าวันที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานถูกต้องเป็ นวัน
รับมอบงาน
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุ ด ที่ 185/2552)
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
4. อนุญาโตตุลาการ
 สัญญาทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐทากับเอกชน
ไม่ควรเขียนผูกมัดในสัญญาให้มอบข้อพิพาทให้
คณะอนุญาโตตุลาการเป็ นผูช้ ้ ีขาด
 หากมีความจาเป็ นให้เสนอคณะรัฐมนตรี อนุมต
ั ิเป็ น
รายๆไป
(มติ ครม. 28 ก.ค. 2552)
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
5. การแก้ ไขสั ญญา
 จาเป็ น
 ไม่เสี ยเปรี ยบหรื อเสี ยประโยชน์
 ทา VO (Variation Order)
 ทาเป็ นบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหรื อทาเป็ นสัญญา
แยกต่างหาก
 ทาก่อนตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
6. การกาหนดผลงานในการซื้อทาได้ หรือไม่ เพียงใด
 โดยหลักการทาได้เฉพาะงานก่อสร้าง
กรณี การซื้ อหากเห็นว่าจาเป็ นก็สามารถ
กาหนดผลงานได้ โดยอนุโลมเรื่ องผลงาน
ก่อสร้างมาปรับใช้
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
7. เรื่องแคตตาล็อก
- ตัวแทนจาหน่ายเป็ นผูจ้ ดั ทา ?
- การแก้ไขแคตตาล็อก ?
- 1 ใบ มีหลายรุ่ น ?
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
8. ผู้ขายเสนอพัสดุหลายยีห่ ้ อหรือหลายรุ่น
ในใบเสนอราคา จะรับราคาได้ หรือไม่
 ไม่ได้ เอาเปรี ยบผูเ้ สนอราคารายอื่น
เป็ นการเสนอราคาที่มีเงื่อนไข
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
9. ในสั ญญาจะกาหนดให้ คนื หลักประกันสั ญญา
50% เมือ่ ครบระยะเวลาประกันความชารุด
บกพร่ อง 1 ปี จาก 2 ปี ได้ หรือไม่

ไม่ได้
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
10. ทาสั ญญาไปแล้ วเกิดปัญหา เช่ น ผู้รับจ้ างขาด
เงินทุนหมุนเวียน ผู้รับจ้ างขอเพิม่ คู่สัญญาได้ หรือไม่
 ได้ เงือ่ นไข คือ
- จาเป็ น/ราชการไม่ เสี ยหาย
- คู่สัญญาทีข่ อเพิม่ มีคุณสมบัตอิ ย่ างเดียวกัน
- ผู้รับจ้ างรายเดิมไม่ พ้นความรับผิด
- ให้ หลักประกันสั ญญาของผู้รับจ้ างรายเดิม
หรือรายใหม่ กไ็ ด้
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
11. ค่ าปรับในสั ญญาจ้ างที่ปรึกษา
 ไม่ตอ้ งกาหนดค่าปรับ
 หากจะกาหนดค่าปรับก็ได้ ในอัตรา 0.01- 0.10
ของราคางานจ้าง
 หากที่ปรึ กษาทางานล่าช้าก็เรี ยกค่าเสี ยหาย
บอกเลิกสัญญา/แจ้งเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ข้ อห่ วงใยในการบริหารงานพัสดุ (ต่ อ)
12. เงือ่ นไขการใช้ สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่ า K)
 ต้ อง แจ้งในประกาศ
 ต้ อง กาหนดประเภทงาน สู ตร และการคานวณ
 ต้ อง ระบุในสัญญาว่า เป็ นสัญญาแบบปรับราคาได้
 ต้ อง ตรวจสอบการคานวณค่า
K ทุกงวดงาน
ปัญหาการทา e-Auction
1. ผูค้ า้ เคาะราคาครั้งแรกเท่ากับราคาเริ่ มต้นการ
ประมูล หลังจากนั้นได้เคาะราคาลดลงอีก 3 ครั้ง
จากราคาเริ่ มต้นจะริ บหลักประกันซองหรื อไม่
 ถือว่าปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในประกาศแล้ว
ริ บหลักประกันซองไม่ได้
ปัญหาการทา e-Auction (ต่ อ)
2. อ้ างว่ าเคาะราคาผิด
 ปกติระบบจะถามให้ยนื ยันราคาถึง 3 ครั้ง
เมื่อกดยืนยันครบ 3 ครั้ง ราคาจะถูกบันทึกไว้
ในการเสนอราคาและจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ปัญหาการทา e-Auction (ต่ อ)
3. การประมูลแบบระบบปิ ด มีผเู ้ คาะราคา
เท่ากัน จานวน 2 ราย ฝ่ ายใดจะเป็ นผูช้ นะ
การประมูล
 ผูท้ ี่เคาะราคาก่อนจะเป็ นผูช้ นะการ
ประมูล
ปัญหาการทา e-Auction (ต่ อ)
4. เสนอราคาต่ากว่าราคาเริ่ มต้นการประมูล 0.01 บาท
จะไม่รับราคาและยกเลิกการประมูลได้หรื อไม่
 ถือว่าเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขแล้ว
ไม่สามารถยกเลิกการประมูลได้
ปัญหาการทา e-Auction (ต่ อ)
5. ผูค้ า้ ไม่กรอกจานวนเงินในใบ BOQ จะมีสิทธิ เคาะราคา
หรื อไม่
 หลักการ ให้กรอกเฉพาะปริ มาณวัสดุ ไม่ตอ้ งกรอก
ราคา ดังนั้น คกก. e-Auction สามารถให้เข้า
เสนอราคาได้
ปัญหาการทา e-Auction (ต่ อ)
6. การเผยแพร่ ข่าวสารการประมูล e-Auction หากไม่ส่ง
ประกาศไปยังศูนย์รวมข่าวประกวดราคา อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ์จะผิดหรื อไม่
 ไม่ผด
ิ ช่องทางหลักในการเผยแพร่ ประกาศประมูล
e-Auction มี 4 ช่องทาง คือ 1) ปิ ดประกาศ
ที่หน่วยงาน 2) ลงเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง
3) เว็บไซด์ อปท และ 4) ส่ งให้ สตง.ภูมิภาค
สอบถามปัญหาหรือข้ อมูลเพิม่ เติม
- 086 - 7963393
- สานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
02-2419000 ต่ อ 1528
02-2432275

similar documents