- Vereniging BWT Nederland

Report
Uitvoering Adviezen
Commissie Dekker
Tjitske de Haas
Ministerie BZK
Wonen, Bouwen en Integratie
27 september 2012
13 april 2015
BZK/Wonen, Bouwen en Integratie
• Vanaf oktober 2010 bij BZK
• Thema’s:
• Wonen en leefbaarheid
• Bouwkwaliteit
(bouwregelgeving)
2
13 april 2015
Bouwregelgeving BZK
• Voorschriften voor bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken
• Alle bouwwerken (woningen, utiliteitsbouw, tunnels, viaducten
etc.)
• Nieuwe en bestaande bouwwerken
• Veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, milieu
• Doel: waarborgen van de minimumkwaliteit, zorgen voor goed
functionerend stelsel
3
13 april 2015
Uitvoering adviezen commissie Dekker
Regeerakkoord 2010  adviezen uitvoeren
4
13 april 2015
Privaat wat kan, publiek wat moet
Geeft marktpartijen vertrouwen en ruimte om
verantwoordelijkheid te nemen
voor bouwprojecten
private kwaliteitsborging

overheid stapje terug
5
13 april 2015
Aanbevelingen Dekker
1. Privaat wat kan, publiek wat moet
2. Laat gemeenten niet meer toetsen aan de technische
voorschriften
3.
4.
5.
6.
7.
6
Geen lokale “kop” op landelijke regelgeving
Garandeer de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving
Bevorder vereenvoudiging van bestemmingsplannen
Creëer experimenteerruimte voor gebiedsconcessies
Professionalisering marktpartijen
13 april 2015
Doelstellingen
• Bouwproces: marktpartijen verantwoordelijk, overheid stelt
juridische kaders
• Analyse Dekker: procedure bouwvergunning vermenging
verantwoordelijkheden/vertroebeling
• Doel daarom: bouwpartners stellen zelf kwaliteitsborging op orde
• Kortom: bouw stap erbij, overheid stap terug
7
13 april 2015
Uitgangspunten
• Brief Tweede Kamer 15 december 2011:
•
•
•
•
8
I.p.v. preventieve bouwplantoets- private kwaliteitsborging
Twee sporen: keuze aan de initiatiefnemer; privaat of publiek
Geen instrumenten aanwijzen maar kaders stellen
Reikwijdte: van initiatief tot en met oplevering
13 april 2015
Hoe werkt het stelsel
• Vergunninghouder kiest: publiek of privaat
• Publiek geen verandering
• Privaat vergunning voor het bouwen
verdwijnt
Stappen:
1. Kies passend instrument
2. Vraag omgevingsvergunning
“beperkte toets-bouw” aan
3. Start bouw en zorg zelf voor eindresultaat
dat aan de voorschriften voldoet.
9
13 april 2015
(Stap 1) Wat is een passend instrument
Toegelaten door in te stellen beoordelingsinstantie passend voor
type bouwwerk (laag, midden, hoog risico)
Basiseisen voor private kwaliteitsborging:
1. Waarborgen dat eindresultaat aan technische Bouwbesluit 2012
voldoet
2. Duidelijk wie verantwoordelijk
3. Duidelijk wie aansprakelijk
 Criteria voor private kwaliteitsborging:
onderzoek SBK
 Nader uit te werken
10
13 april 2015
(Stap 1) Voorbeelden van private instrumenten
• Erkenningsregeling
• Erkende architect
• Lid van beroepsvereniging, permanente educatie
• Fouten: verlies erkenning, boete
• Ontwerpen onder certificaat
• Eigen verklaring dat plan voldoet
• Gekoppeld aan verzekerde garantie met onafhankelijk toezicht
en opleveringskeuring
• Gecertificeerd toezicht
• Onafhankelijk toezicht op ontwerp en uitvoering
• Aansprakelijkheid bij toezichthouder
11
13 april 2015
Samenvattend
12
13 april 2015
(Stap 2) Omgevingsvergunning beperkte toets
bouw
• Definitie: huidige omgevingsvergunning voor het bouwen m.u.v.
bouwtechnische aspecten Bouwbesluit 2012
• Bevoegd gezag:
• checkt aanwezigheid instrument en toepassing voor bouwwerk
• ruimtelijke/welstandstoets/veiligheid derden tijdens bouw
• oplevering: bij correcte toepassing  toestemming in gebruik
nemen
• Na oplevering: onveranderde rol toezicht
bestaande voorraad
13
13 april 2015
(Stap 3) Voordelen marktpartijen
• Onderzoek “Motieven van marktpartijen voor de toepassing van
een privaat stelsel in het bouwtoezicht “(Spekkink C&R)
• Conclusie: voorkomen van stagnatie bouwproces, zekerheid over
start bouw effect doordat toetsing geen momentopname
halverwege bouwproces is maar met het ontwerp meeloopt
• Soms ook lagere kosten (direct of indirect)
• Vervolg: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
14
13 april 2015
Nader uit te werken t.b.v. rol gemeenten
• Ondermeer:
•
•
•
•
Verhouding publieke-private spoor
Indieningsvereisten
Financiering (leges)
Positie brandweer
• VBWTN,VNG,NVBR
15
13 april 2015
Aansprakelijkheid
• Onderzoek Crisislab: “Risicoaansprakelijkheid als vervanging van
overheidstoezicht in de bouw”.
• Verplichte verzekerde garantie op bouwwerken
• Sluitstuk private kwaliteitsborging: voor alle bouwwerken
Versterking positie consument!
• Instituut voor Bouwrecht werkt uit
16
13 april 2015
Hoe verder
• Uitwerken in conceptwetsvoorstel
• Overlegplatform bouwregelgeving
• Politieke besluitvorming
• Verwachting: 1 januari 2015 in werking
17
13 april 2015
Meer informatie
Dank u voor uw aandacht!
• Meer informatie:
Infoblad Private kwaliteitsborging plus onderzoeken
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/docu
menten-en-publicaties/brochures/2012/09/20/privatekwaliteitsborging-in-het-bouwtoezicht.html
Reacties
[email protected]
18
13 april 2015

similar documents