Rustove_tabulky

Report
Výpočet zásoby porostu
růstovými tabulkami
Dendrometrie – cvičení 10
Růstové tabulky
Vyjadřují vývoj dendrometrických veličin
 stejnověkých
 stejnorodých
 plně
zakmeněných
 stejným
způsobem obhospodařových
porostů na ploše 1 ha
Zadání

Pro zadané dřeviny stanovte AVB, tabulkovou a skutečnou zásobu/ha,
tabulkový a skutečný CBP pro periodu 5 let a PMP pro věk 100 roků.
Stanovení absolutní výškové bonity - AVB

Podle střední výšky dřeviny a věku porostu se v bonitním vějíři dohledá
absolutní výšková bonita

Příklad: SM, věk 70 let, střední výška 26 m => AVB 30, RVB 3
Stanovení tabulkové zásoby na hektar –
Vt/ha

Je nutné zvolit správné růstové tabulky (podle dřeviny a bonity) – buď
papírová forma nebo na webu old.uhul.cz v sekci legislativa jako příloha
vyhlášky č. 84/1996 Sb. v platném znění - digitální forma
(http://old.uhul.cz/legislativa/84_96/84_96.php)

Vybrat sloupce pro porost nejvíce se blížící danému věku

Z údajů zásob hlavního porostu pro nejbližší nižší a vyšší věk vyinterpolovat
zásobu tabulkovou pro daný věk

Příklad: BO 73 let, AVB 22, Vt/ha v 70 letech = 312 m3, Vt/ha v 75 letech = 345
m3 => interpolace – Vt/ha v 73 letech = 312+(73-70)/(75-70)*(345-312) = 332 m3
Stanovení skutečné zásoby na hektar Vs/ha a na porost – Vs/porost
Výpočet skutečné zásoby na hektar se vypočítá jako součin tabulkové zásoby na
hektar, zakmenění porostu a zastoupení porostu
Příklad: Vt/ha BO = 332 m3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu = 1,0 =>
Vs/ha 332 * 0,55 * 1,0 = 183 m3
Výpočet skutečné zásoby na porost se vypočítá jako součin skutečné zásoby na
hektar a výměry porostu
Příklad: Vs/ha BO = 183 m3, výměra porostu = 10,25 ha => Vs/porost BO = 183 *
10,25 = 1876 m3
Výpočet celkového běžného přírůstu
tabulkového – CBPt /ha/rok

Celkový běžný přírůst tabulkový se vypočítá jako rozdíl zásoby tabulkové v
nejbližším vyšším věku podle délky periody (nejčastěji perioda s délkou 5-10
let) a zásoby tabulkové v daném věku dělený rozdílem věků pro obě tabulkové
zásoby

Příklad: Vt/ha BO (AVB 22) ve věku 73 let = 332 m3, Vt/ha BO (AVB 22) ve věku
78 let = 363 m3 => CBPt = (363-332)/5 = 6,2 m3
Výpočet celkového běžného přírůstu
skutečného - CBPs/ha/rok

Celkový skutečný běžný přírůst na hektar a rok se vypočítá jako celkový běžný
přírůst tabulkový vynásobený zakmeněním porostu a zastoupením dřeviny

Příklad: CBPt(periodický) BO = 6,2 m3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění
porostu je 1,0 => CBPs/ha/rok = 6,2 * 0,55 * 1,0 = 3,4 m3
Výpočet průměrného mýtního přírůstu
periodického tabulkového – PMPt

Průměrný mýtní přírůst tabulkový se stanoví tak, že se v růstových tabulkách
vyhledá zásoba hlavního porostu v době obmýtí (jedná se o stejný sloupec, ze
kterého se interpolovala tabulková zásoba) a vydělí se délkou obmýtí
(nejčastěji se používá PMP vztažený na dobu obmýtí 100 let)

Příklad: Vt/ha BO (AVB=22) (ve 100 letech) = 470 m3, doba obmýtí u = 100 let
=> PMPt = 4,7 m3
Výpočet průměrného mýtního přírůstu
skutečného – PMPs

Skutečný průměrný mýtní přírůst (dřeviny) se vypočítá jakou součin
průměrného mýtního přírůstu tabulkového, zastoupení dřeviny a zakmenění
porostu

Příklad: PMPt BO = 3,7 m3, zastoupení BO = 55 %, zakmenění porostu je 1,0 =>
PMPs = 3,7 * 0,55 * 1,0 = 2,0 m3

similar documents