Wolontariat - Polish Psychologists

Report
Łączenie przyjemnego z pożytecznym
Ania Bogacz
WOLONTARIAT
forma zdobywania
doświadczenia
zawodowego
Cele główne prezentacji
 Zaznajomienie się z formami i rodzajem wolontariatu a także
motywami angażowania się w wolontariat
 Przedstawienie procesu stawania się wolontariuszem (formularz
zgłoszeniowy, sprawdzanie referencji, crb check)
 Przedstawienie korzyści z wolontariatu dla wolontariuszy i
organizacji
 Dostarczenie informacji na temat biur pośrednictwa pracy dla
wolontariuszy
 Zaznajomienie się z barierami w wolontariacie np. karalność
 Wolontariat a zasiłek
Wolontariat – próba
definicji
 Wolontariat
dobrowolna, świadoma, bezpłatna
działalność na rzecz innych, wykraczająca
poza związki koleżensko-przyjacielskorodzinne
 Wolontariusz
to osoba, która z własnej wolnej woli,
świadomie i bezinteresownie przyjeła na
siebie odpowiedzialność bezpośrednią lub
pośrednią w pomocy innym ludziom
Krok 1
Czy i ja mogę zostać
wolontariuszem?
 Młodzież
 Osoby pracujące
 Emeryci
 Bezrobotni albo osoby pracujące na
pol etatu
Co motywuje do wolontariatu
Daniela Becelewska wyróżniła 8 motywów, które
skłaniają ludzi do udzielania pomocy :
• filantropijne
• pragmatyczne
• filozoficzne
• profesjonalne
• religijne
• emocjonalne
• moralne
• intelektualne
 Osoby w wieku 35-44 i 55-65
 Kobiety są bardziej skłonne do wolontariatu niż
mężczyźni
 55% wolontariuszy pomaga więcej niż 1
organizacji a 36% pomaga 3 albo więcej
 23% sektor publiczny a 11% sektor prywatny
 Mężczyźni częściej niż kobiety podejmują się
pracy wolontarnej w prywatnych sektorach
 31% wolontariuszy interesują się edukacja, 24%
religia, 22% sportem i 22% niepełnosprawnością
 65% wolontariuszy zajmuje się zbieraniem
funduszy na projekty a 50% pomaga w
planowaniu i organizowaniu rożnego rodzaju
imprez
Krok 2
Gdzie i co mógłbym robić?
 Pomoc w nauce dzieci i młodzieży
 Wspieranie, odwiedzanie osób samotnych,
starszych i niepełnosprawnych
 Tłumaczenie tekstów
 Pomoc w pracach biurowych
 Udział w akcjach, imprezach
okolicznościowych
 Zbieranie pieniędzy na cele charytatywne
 Praca ze zwierzętami
 Ogrodnictwo
Krok 3
Jaki rodzaj wolontariatu
wybieram?
 www.polishpsychologistsclub.org/wolontariat
[email protected]
 www.do-it.org.uk
Krok 4 – Proces rekrutacji

Poszukiwanie

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Rozmowa z koordynatorem

Tzw. crb check, referencje
Korzyści z pracy
wolontariackiej
Zdobycie nowych doświadczeń
Działanie dla własnej satysfakcji
Poznanie nowych ludzi
Możliwość znalezienia pracy
Polepszenie zdrowia fizycznego i
psychicznego
 Doskonalenie jezyka angielskiego





Badanie przeprowadzone przez TimeBank:
 73% pracodawcow jest bardziej sklonnych do
zatrudnienia kandydatow, ktorzy pracowali na
cele charytatywne
 94% pracodawcow uwaza ze wolontariat uczy
nowych umiejetnosci
 58% pracodawcow uwaza iz doswiadczenie
zdobyte podczas wolontariatu moze byc
cenniejsze niz doswiadczenie zdobyte w pracy
platnej
Obowiązki wolontariusza
 Być osoba na której można polegać
 Chętnie się uczyć
 Spełniać wszystkie zadania związane z przyjęta rola I
nie składać obietnic których nie jest w stanie spełnić
 W przypadku niemożności wywierania sie ze swoich
zobowiązań poinformować o tym koordynatora pracy
wolontariuszy
 Zachować dyskrecje w sprawach prywatnych I unikać
zachowań które mogą być źle zrozumiane
 Być otwarty na nowe pomysły I sposoby działania
Prawa wolontariusza
 Mięć satysfakcje z wykonywanej pracy
 Być poinformowanym o swoich kompetencjach I
odpowiedzialności
 Do ochrony swoich interesów I nie wywierania na
nim presji moralnej do nie wykonywania zadań
pozostających w konflikcie z jego przekonaniami
 Pytać o rzeczy których nie rozumie
 Wolontariusz nie powinien ponosić strat
finansowych w związku z wykonywana praca
 Mięć jasno określony zakres pracy
 Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności
związanej z jej wykonywaniem
 Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem
wynikającym z powierzonych mu żądań
Wolontariat a zasiłki
 Praca wolontariacka nie powinna mieć żadnego
wpływu na zasiłek (JSA,IS,ESA) gdyż
wolontariusz nie otrzymuje żadnego
wynagrodzenia
 Osoba na zasiłku może pracować do 16 godzin w
tygodniu
 Job Centre powinno być poinformowane o twoich
planach
Wolontariat a karalność
 Tzn CRB check w niektórych przypadkach jest
obowiązkowy, szczególnie przy pracy z dziećmi czy
osobami niepełnosprawnymi
 Nawet osoby
wolontariacka,
ograniczone
karane maja szanse na prace
ich opcje mogą być jednak
5 grudnia to
Miedzynarodowy Dzien Wolontariusza
czyli święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
poświęcają swój czas i energię pomagając innym.
1-7 czerwca to w UK Tydzien Wolontariusza
Podsumowanie i pytania

similar documents