Obiectivele strategice

Report
Obiectivele strategice
pe care s-a bazat activitatea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş
pentru semestrul I al anului şcolar 2013 - 2014 au fost:
 creşterea performanţei sistemului de învăţământ
 asigurarea politicilor de echitate
 asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită
dezoltarea personală, intelectuală şi profesională
 deschiderea sistemului de educatie şi formare profesională către
societate, către mediul economic, social şi cultural
 construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în
vector de dezvoltare socio-economică
Obiectivele strategice
pe care s-a bazat activitatea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş
pentru semestrul I al anului şcolar 2013 - 2014 au fost:
 stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului
anteprenorial, în învăţămantul liceal tehnologic
 creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele
obţinute în educaţie
 promovarea educaţiei timpurii prin susţinerea autorităţilor locale
în efortul de a oferi servicii educaţionale prin intermediul
creşelor;
 creşterea performanţei prin formare iniţială şi continuă;
 sporirea accesului la o educaţie de calitate şi asigurarea
excelenţei pentru elevii capabili de performanţă;
Obiectivele strategice
pe care s-a bazat activitatea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş
pentru semestrul I al anului şcolar 2013 - 2014 au fost:
 alocarea resursei financiare sporite în paralel cu creşterea
eficienţei utilizării ei;
 accesul egal şi sporit la învăţământul în limbile minorităţilor
naţionale;
 descentralizarea instituţională şi restructurarea reţelei şcolare în
funcţie de densitatea elevilor în zona şi severitatea
dezavantajelor, dar şi pentru încadrarea în costurile standard /
elev;
ASPECTE CALITATIVE
ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Inspecţii şcolare
Statistica inspecţiilor efectuate este următoarea :
Tipul inspecţiei
Număr inspecţii desfăşurate
în unităţi şcolare
Număr cadre didactice asistate
în unităţi şcolare
rural
urban
rural
urban
Inspecţie
tematicã
181
102
46
27
Inspecţie de
specialitate
13
21
91
116
Inspecţie şcolară
generală
2
3
62
91
Total
196
126
199
234
Promovabilitate nivel gimnazial si liceal
(învăţământ de masă)
la sfârşitul semestrului I (2013-2014)
85.38%
73.73%
gimnazial
liceal
GIMNAZIAL (învăţământul de masă):
elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I – 18874
elevi promovaţi – 16115
Corigenţi
Medii de promovare (numeric)
5-6,99
7-8,99
9,00-10,00
1
materie
2
materii
mai multe
1762
7865
6488
1064
601
763
Număr elevi cu situaţia şcolară neîncheiată : 280
Număr elevi neşcolarizaţi: 51
Număr elevi cu media scăzută la purtare: 1113 (mai mare decât 7) şi
297 (mai mică decât 7); Din cei 297 (186 li s-a scăzut media la purtare din
cauza absenţelor şi la 111 din alte motive)
LICEAL (învăţământul de masă):
elevi rămaşi la sfârşitul semestrului I – 17795
elevi promovaţi – 13121
Medii de promovare (numeric)
5-6,99
7-8,99
9,00-10,00
1626
8158
3337
Corigenţi
1
materie
2
materii
mai multe
2189
812
657
Număr elevi cu situaţia şcolară neîncheiată : 929
Număr elevi neşcolarizaţi: 87
Număr elevi cu media scăzută la purtare: 2889 (mai mare decât 7) şi
471 (mai mică decât 7); Din cei 471 (446 li s-a scăzut media la purtare din cauza
absenţelor şi la 25 din alte motive)
RESURSE UMANE
TOTAL NORME – 8162.60
5914.50
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
1504.85
743.25
2000.00
1000.00
0.00
PERSONAL DIDACTIC
PERSONAL DIDACTIC
AUXILIAR
PERSONAL NEDIDACTIC
TOTAL PERSOANE – 7955
5721 cadre didactice
758 personal auxiliar
1476 personal nedidactic
4422
4500
4000
3500
3000
2500
1050
2000
59
1500
1000
500
0
titulari
suplinitori calificati
suplinitori necalificati
POPULAŢIA ŞCOLARĂ
Total elevi cuprinşi în învăţământul de masă şi special: 74935
74135
80000
70000
60000
50000
40000
800
30000
20000
10000
0
invăţământ masă
învăţământ special
173 - unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică
4690 - clase
Din totalul de clase primare şi gimnaziale care au funcţionat în semestrul I,
anul şcolar 2013-2014 (962) situaţia învăţământului simultan sau a celui cu
efective reduse, se prezintă astfel:
clase I-IV cu predare simultană
- 371 clase
– 3631 elevi;
clase V-VIII cu predare simultană
- 113 clase
– 1624 elevi;
clase I-VIII cu efective reduse
- 39 clase
– 273 elevi
PARTICIPARE LA EDUCAŢIE
FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR
Rechizite şcolare:
Pentru copiii din învăţământul obligatoriu a fost alocată suma de 431365 lei,
reprezentând contravaloarea a 15714 pachete rechizite şcolare, conform Legii
126/2002, privind aplicarea OG33/2001.
Clasa pregătitoare
1300 pachete
Clasa I
1014 pachete
Clasa II-IV
5700 pachete
Clasele V-VII
6100 pachete
Clasa VIII
1600 pachete
Pachetele cu rechizite au fost distribuite în teritoriu pe baza necesarului transmis de
unităţile şcolare.
Manuale şcolare
418 titluri (104.051 buc) manuale
Etapizat, situaţia se prezintă astfel:
au încheiat contracte de retipărire cu 27 de edituri;
s-a respectat de către edituri termenul de livrare la depozitul de manuale al ISJ;
recepţia şi distribuţia manualelor şcolare este realizată în procent de 100%
Programul LAPTELE, CORNUL ŞI MĂRUL
9935 preşcolari (program normal) au beneficiat de Programul
Guvernamental „Lapte şi Corn”;
41638 de elevi ai claselor I-VIII, au beneficiat de Programul
Guvernamental „Lapte şi Corn”
Programul BANI DE LICEU
În semestrul I al anului şcolar 2013-2014 au fost înscrişi în cadrul
Programului Naţional BANI DE LICEU 2745 elevi toţi devenind beneficiari
După perioada de contestaţii numărul de beneficiari a devenit 2746 elevi (a
existat o contestaţie de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare
care s-a rezolvat favorabil, elevul devenind beneficiar)
Programul EURO 200
În semestrul I al anului şcolar 2013-2014 s-au finalizat plăţile către agenţii
economici prin intermediul cărora au fost achiziţionate calculatoare de către
elevii beneficiari prin programul naţional EURO 200 (314 elevi înscrişi,
228 elevi beneficiari, 225 elevi au achiziţionat calculatoare)
FINANŢARE
Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr.295/2011, publicată
în M.O. nr. 914//22.12.2011 şi a Metodologiei de elaborare şi aprobare a bugetului,
prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Maramureş, în calitate de ordonator secundar de credite, a procedat la
analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate prin Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru:
finanţarea unităţilor conexe
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ
transferuri de capital
 cheltuieli de capital
cheltuieli cu salariile
cheltuieli materiale
SITUAŢIA BAZEI MATERIALE
Autorizaţii sanitare
Unităţi şcolare cu personalitate juridică
Unităţi şcolare arondate la unităţi şcolare
cu personalitate juridică
Total
Cu autorizaţie
de funcţionare
173
143
152
95
Procent %
82,6
62,5
În curs de
autorizare
Fără
autorizaţie
5
25
4
53
FORMAREA CONTINUĂ A
CADRELOR DIDACTICE
În perioada: 1 - 31 octombrie 2013 s-a întregistrat un număr semnificativ de
solicitări pentru înscrierea la grade didactice
300
258
255
188
250
200
150
100
50
0
definitivat
gradul I
gradul II
ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR
13 cu autorizaţie de încredere
11 unităţi de învăţământ
acreditate
24 unităţi de învăţământ
privat:
Cifra de şcolarizare aferentă anului
şcolar 2013-2014
Copii în învăţământul preşcolar
Elevi în învăţământul primar,
*din care, elevi în clasa pregătitoare
(clasa zero)
* din care, elevi din clasa I
Elevi din învăţământul gimnazial
Elevi din învăţământul liceal
(ciclul inferior)
Elevi din învăţământul profesional
Elevi în învăţământul liceal
(ciclul superior)
Elevi în învăţământul postliceal,
* din care, elevi în învăţământul
sanitar
Total general
Învăţământ
Învăţământ
particular autorizat acreditat
particular
Total pe nivel
182
0
0
174
12
0
356
12
0
0
0
0
6
0
6
23
320
343
0
107
18
1115
18
1222
0
0
2122
1987
2122
2122
312
3767
4079
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV
Situaţia promovării alternativelor educaţionale
în judeţul Maramureş
semestrul I – an şcolar 2013-2014
Alternativa
educaţională
Nivelul de
învăţământ
Număr
unităţi
Waldorf
preşcolar
2
2 grupe
45 copii
2 educatoare
preşcolar
8
33 grupe
892 copii
66 educatoare
primar
2
9 clase
258 elevi
18 învăţătoare
12
42
1195
86 cadre
didactice
Step by Step
TOTAL
Număr
Număr
grupe / clase elevi / copii
Număr cadre
didactice
ACTIVITATEA
DE PERFORMANŢĂ
Pornind de la rezultatele foarte bune obţinute la olimpiadele naţionale şi
internaţionale (elevii: Cerrahoğlu Ömer, Prună Mihai, Draghiş Paul Andrei, Suciu
Tudor, Bura Samuel, Mara Corina, David Roxana au obţinut premii şi menţiuni la
olimpiadele internaţionale), Consiliul de Administraţie al ISJ Maramureş a aprobat o
extindere a Centrului Judeţean de la 9,33 norme la 17,78 şi reintroducerea, ca
activitate, a unor centre precum cele de la Târgu Lăpuş, Vişeu, Borşa, etc. Ca
noutate, la cererea elevilor s-au realizat grupe de excelenţă şi la limba franceză şi
limba engleză.
Avem un număr mare de elevi înscrişi şi de profesori implicaţi: peste 3200 elevi şi
peste 250 profesori.
Sunt şcoli precum cele din Săliştea de Sus, Vişeu de Jos care deşi nu sunt cuprinse în
centru de excelenţă desfăşoară o bună activitate de performanţă.
Având în vedere faptul că în 2018 România va organiza la Alba Iulia Olimpiada
Internaţională de Matematică, s-au aprobat la Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei 3
grupe de superperformanţă la clasele gimnaziale.
Se impune extinderea ariei de selecţie a copiilor, în special la clasele a V-a şi a IX-a.
Având ca parteneri Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Local Baia Mare, Filiala
Maramures a SSMR, şi sprijinul Asociaţiilor de părinţi şi a diverşilor sponsori, sub
egida Centrului Judeţean Maramureş a Tinerilor Capabili de performanţă s-au
desfăşurat următoarele acţiuni:
 Sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor în
domeniul matematicii „Faţă-n faţă cu adevărul”, ediţia a XIV-a la Liceul Teoretic
“Emil Racoviţă” Baia Mare. Au participat 176 de elevi coordonaţi de profesori din
şcoliile şi liceele din Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj. S-au acordat 10 premii I, 10
premii II, 10 premii III, 44 de menţiuni
 Concursul Interjudeţean de Matematică “Tinere speranţe”, ediţia a IX-a,
desfăşurat la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Baia Mare pentru elevii din
centrele de excelenţă din judeţul Maramureş dar şi din judeţele Bistriţa, Satu Mare
şi Cluj. Au participat în total 14 centre de excelenţă cu 292 de elevi la proba pe
echipe şi 260 elevi la proba individuală. La proba pe echipe, echipajele de la
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare la clasa a V-a, de la Şcoala
Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare la clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Vasile
Lucaciu” Baia Mare la clasa a VII-a şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia
Mare la clasa a VIII-a, au obţinut premiul I. Analog, la proba individuală elevii din
Maramureş au luat premiile cele mai importante, evidenţiindu-se şi elevii de la
Şcoala Gimnazială Vişeu de Jos. „Marele trofeu” a fost câştigat de echipajul clasei
a VI-a de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare.
 Concursul „Argument” ediţia a V-a de la Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai“ Baia
Mare a cuprins anul acesta 61 elevi de liceu şi 174 elevi de gimnaziu din judeţele
Satu Mare, Mureş, Cluj, Bistriţa, Sălaj şi din şcolile reprezentative din judeţul
Maramureş. Prin contribuţia unor sponsori locali şi externi s-au acordat premii
importante printre care amintim şi Marele premiu “Dumitru Angheluţă” care se
acordă elevului de liceu cu cel mai mare punctaj obţinut, anul acesta acordându-ise elevului Mihali Vlad Mihai din Sighişoara
 Susţinută financiar de Consiliul Judeţean Maramureş, în perioada 9-13 septembrie,
la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare s-a desfăşurat tradiţionala
Tabară Judeţeană de Excelenţă la Matematică, ajunsă la ediţia a VI-a, ce a cuprins
89 din cei mai buni elevi, cu implicarea celor mai buni profesori în număr de 24.
 Catedra de matematică-informatică de la Centrul Universitar Nord Baia Mare,
împreună cu ISJ Maramureş, au selectat primii 40 de elevi din clasele V-VIII din
judeţ care au fost înscrişi la American Matematics Competitions 7-8, cele mai
bune punctaje fiind obţinute de Cotârlan Codrin de la Colegiul Naţional „Dragoş
Vodă” Sighetu Marmaţiei, Moldovan Nicolae de la Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Baia Mare şi Zelina Paul de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare
cu 21 puncte. 25 de elevi au obţinut peste 14 puncte
 Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare a fost gazda celei de-a IX-a ediţii a
Concursului Interjudeţean de Matematică pentru elevii din clasele IV-XII, cu
participarea unui număr de 179 elevi din judeţele Botoşani, Cluj, Satu Mare,
Maramureş. Filiala Maramureş a SSMR şi Asociaţia de părinţi a Colegiului Naţional
„Vasile Lucaciu” Baia Mare au acordat 97 premii şi menţiuni.
 Etapa judeţeană a Concursului Naţional „Lectura ca abilitate de viaţă“ ce s-a
desfăşurat la Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Baia Mare cu participarea a
370 elevi şi implicarea a 20 profesori de Limba şi literatura română. Din cei 108
elevi premiaţi, 8 elevi s-au calificat la etapa naţională.
 Etapa judeţeană a Olimpiadei de Lingvistică desfăşurată la Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare şi Şcoala Gimnazială “Ion Luca Caragiale” Baia
Mare cu implicarea a 40 profesori şi participarea a 430 elevi. Din cei 11 elevi
premiaţi, 8 ne vor reprezenta la etapele naţionale. Pe bază de reciprocitate şi
bună colaborare, cu sprijinul asociaţiilor de părinţi, cei mai valoroşi elevi în
domeniul matematicii, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare,
Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”
Baia Mare, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare, Şcoala Gimnazială
„George Coşbuc” Sighetu Marmaţiei, au participat la concursurile de la Tg. Mureş,
Şimleu Silvaniei şi Vatra Dornei obţinând premii şi menţiuni.
MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI
EVALUARE INSTITUŢIONALĂ
Aspecte vizate de compartimentul management şcolar şi descentralizare
instituţională:
 s-au redactat deciziile de eliberare şi de numire ale directorilor/
directorilor adjuncţi pentru anul scolar 2013-2014;
 reconfigurarea zonelor de responsabilitate ale inspectorilor scolari pentru
anul scolar curent;
 s-a creat şi gestionat pagina Management de pe site-ul ISJ Maramureş
(permanent);
 s-a realizat şi publicat fişa postului pentru directori;
 s-a realizat şi pus la dispoziţia CA al ISJ Maramureş două fişe de evaluare
a directorilor (una pe o metodologie mai veche de evaluare directori, una
pe standardele ocupaţionale ale funcţiei);
 pentru a veni în sprijinul directorilor s-au realizat diverse formulare de
adresare a cadrelor către conducerea şcolii şi a conducerii către cadre ca
răspuns (an şcolar, funcţie de nevoile generale extrase din legislaţie)
 s-a realizat Procedura Operaţională PO-DDIM-04: Constituirea Corpului
Naţional de Experţi în Management Educaţional, Ediţia a 5-a, cu riscurile
aferente ;
Aspecte pozitive:
 creşterea competiţivităţii fiecărei unităţi de
învăţămant;
 se reface treptat încrederea în şcoală;
 managementul este centrat pe rezultate;
 s-a remarcat mai multă autonomie şi descentralizare;
 şcoala în pofida dificultăţilor cu care se confruntă
încearcă sa menţina autoritatea valorilor clasice;
 managerii şcolari încep să devina responsabili pentru
calitatea exerciţiului profesional şi didactic;
 implicare în organizarea unor acţiuni de interes
naţional şi judetean ale ISJ;
Aspecte care necesită ameliorare:
 corpul profesoral nu este omogen ca pregătire şi nici ca mentalitate;
 educatia informală este, în mod paradoxal, mai influentă şi scoala nu
reuşeşte să dea o replică consistentă la deruta societăţii;
 aspectele educative sunt împinse spre marginea interesului didactic;
 respectul scazut la mulţi elevi pentru calitatea proceselor intelectuale;
 blocaje în relaţia de parteneriat dintre şcolă şi comunitate;
 conflicte şi litigii între cadrele didactice, între şcoală şi autorităţi;
 cultură organizaţională de stagnare, reproductivă, prezentă şi întreţinută;
 produse manageriale (raport privind starea învăţământului, plan
managerial, plan de dezvoltare instituţională) lipsite de consistenţă;
 carenţe în valorizarea resursei umane;
 delegarea insuficientă de sarcini;
 lipsa capacităţii de a forma o echipă managerială cu adevărat eficientă la
nivelul şcolii (în unele situaţii se dezvoltă cultura puterii);
PROGRAME DE INTERES
NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN
 Proiecte cu finanţare prin Fondul Social European (fonduri structurale)
Instituţii care implementează proiectele:
 ISJ Maramureş, membru al Pactului Regional Nord -Vest pentru Ocupare şi
Incluziune Socială
 CCD Maramureş
 Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu Marmaţiei(Beneficiar: POSDRU/109/2.1/
G/82407 – ”A.C.T.I.V.- Aplicarea Cunoştinţelor Teoretice – Investiţie pentru Viitor”)
 Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Baia Mare (Partener: POSDRU/109/2.1/ G/81590 –
”Tranziţia la viaţa activă prin instruirea practică la locul de muncă”)
 CJRAE Maramureş (Beneficiar: POSDRU/161/2.2/140232 - ”Educaţia - şansa de a-ţi
scrie propriul viitor”)
PROGRAMUL MECTS “Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi
gestionarea proiectelor” - Proiectul Educaţie pentru Informaţie în Mediul Rural
Defavorizat (CDI):
32 de centre de documentare şi informare funcţionale în judeţ;
Derularea de proiecte interdisciplinare, activităţi pedagogice, culturale – curriculare
şi extracurriculare, activităţi de promovare a inovaţiei pedagogice, activităţi de
formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor în domeniul info-documentar
(cercetare documentară); activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru
lectură şi activităţi specifice; implementarea de parteneriate educaţionale interne şi
externe; colaborarea cu alte structuri informative
Există în desfăşurare foarte multe proiecte: Economia Bazată pe Cunoaştere, Program
naţional de educaţie parentală, educaţia părinţilor după metoda „Educaţi aşa”,
Proiectul ”Paşaport pentru cultură”, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale,
Programul naţional „Fiecare copil în grădiniţă”, finanţat şi susţinut de Asociaţia
„OvidiuRom” în parteneriat cu MEN şi ISJ MM, Program naţional pentru Reforma
Educaţiei Timpurii – componenta 3 - Centre de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare
–CRED, Proiect Naţional “Evaluarea în învăţământul preşcolar”, Proiect naţional
”Adoptă un liceu!”, Proiect de asistenţă prin programul Senior Experten Service (SES)
Germania, Proiectul „Tinerii împotriva violenţei de gen”, etc.
RELAŢII INTERNAŢIONALE,
PROGRAME DE COOPERARE
INTERNAŢIONALĂ,
PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI
PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII
 Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii – Programul Sectorial
Comenius, finanţat de Uniunea Europeană, proiecte de parteneriat şcolar
Perioada
Unitatea de învăţământ
Şcoala ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”
2012 – 2014
Colegiul Tehnic ”George Bariţiu”
Colegiul Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic – structura
Şcoala nr. 2 Cavnic
Colegiul Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Baia Mare
Colegiul Tehnic ”George Bariţiu” Baia Mare
2013-2015
Scoala Gimnazială Specială Baia Mare
Scoala Gimnazială ”Avram Iancu” Baia Mare
Scoala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Baia Mare
Proiectul
Parteneriat multilateral ”Littera'Tour d'Europe en
80
semaines, 7 voix au chapitre”
Parteneriat multilateral ” Wordcrossing”
Parteneriat bilateral ” To study or to work? To stay
or to emigrate?”
Parteneriat multilateral ”[email protected]@alues
European Fableway to Human Values”
Parteneriat multilateral ” EuTeens in Search of
New Role Models”
Parteneriat multilateral ”Walking in each others
shoes”
Parteneriat multilateral ”Learn to learn! Develop
your autonomy in learning!”
Parteneriat multilateral ”I’am cross-what now?
Development of behaviour management
strategies for students on the Autistic Spectrum”
Parteneriat multilateral ”I teach you, you teach
me: share wisdom and life”
Parteneriat multilateral ”Traditional openair
games to improve children’s skills”
PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII
Programul sectorial Grundtvig (educaţia adulţilor) cu finanţare prin Comisia
Europeană
Scop: să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care,
indiferent de vârstă, doresc să dobândească noi competenţe prin forme de educaţia
adulţilor. Programul GRUNDTVIG vine în întâmpinarea nevoilor de predare/învăţare
ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează
educaţia acestora
Tipul proiectului
Instituţia
aplicantă
Parteneriat de învăţare CCD Maramureş
în educaţia adulţilor
Parteneriat de învăţare
ISJ Maramureş
în educaţia adulţilor
Observaţii:
2012-2014
”ENCLOSE - Establish a New Cooperation to Let Obtain Social
Inclusion in Europe”
Organizarea, la Baia Mare, a reuniunii de proiect, în octombrie
2013, la care au fost prezenţi participanţi din 9 ţări
2013-2015
”REAL LIFE LANGUAGE LEARNING - Best practices of successful
activities for immigrants to practice the language outside the
school environment”
Participarea a 4 membri ai echipei de proiect la prima reuniune
transnaţională, în 14-18 octombrie 2013, Mol, Belgia
PROGRAME PE GRUPE, REZULTATE, TIPURI DE RELAŢII
Programul de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi - Programul Sectorial
Leonardo da Vinci
Unitatea de învăţământ
Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia
Mare
Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”
Baia Mare
Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”
Baia Mare
Tipul proiectului
Proiect de mobilităţi ale elevilor în formarea profesională
iniţială, LLP-LdV/IVT/2013/RO/123, ”Experienţa
profesională la nivel european pentru o inserţie mai bună
pe piaţa muncii”
Proiect de mobilităţi ale elevilor în formarea profesională
iniţială, LLP-LdV-IVT-2013-RO-154, ”Eurocompetenţe în
turism şi alimentaţie publică pentru o carieră de succes”
Proiect de mobilităţi în formarea profesională a cadrelor
didactice, LLP-LdV-VETPRO-2013-RO-275, ”CENT Teachers from CENT enhancing teaching skills within
Europe”
ISJ Maramureş – instituţie de primire
în stagiu de formare profesională
Proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci VETPRO
pentru 10 directori şi inspectori
şcolari din Turcia
ISJ Maramureş şi Grădiniţa ”Otilia
Cazimir” Baia Mare – instituţii de
Proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci IVT
primire în stagiu de formare
profesională pentru studenţi din Turcia
ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI
PROFESIONALĂ A ELEVILOR.
CJAPP (Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică)
CJRAE (Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională)
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2013-2014 Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Maramureş împreună cu Cabinetele Şcolare de Asistenţă
Psihopedagogică, sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională a desfăşurat activităţi specifice de consiliere vocaţională individuală,
respectiv de grup la nivel gimnazial/liceal, pornind de la următoarea tematică:
Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Identificarea intereselor personale şi
profesionale,
Identificarea aptitudinilor, Identificarea valorilor, Identificarea
trăsăturilor de personalitate, Dobândirea informaţiilor despre profesii, Dezvoltarea
abilităţilor de prezentare a calităţilor personale.
Un loc important în programul celor 71 consilieri şcolari, care îşi desfăşoară
activitatea în cabinetele şcolare / interşcolare de asistenţă psihopedagogică, l-a
constituit activitatea de orientare şcolară şi profesională care a cuprins atât
activităţi specifice, cât şi implicarea în proiecte şi programe. În acest sens au fost
înregistrate următoarele date:
număr de elevi consiliaţi individual: 770
număr de elevi consiliaţi în grup: 2124
număr de consilieri colective la orele de Consiliere şi Orientare: 266
Diagnoza opţiunilor şcolare ale elevilor de clasa a VIII-a
În vederea fundamentării actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare
personală şi profesională a tinerilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării
coeziunii economice şi sociale, echipa Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Maramureş a conceput şi aplicat un chestionar de orientare şcolară
şi profesională în scopul sondării opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor de la
clasele a VIII-a precum şi modul în care consideră că şcoala şi familia îi pot sprijini în
alegerea pe care o vor face la finalul ciclului gimnazial.
Cercetarea a fost realizată pe bază de eşantion, cuprinzând populaţia şcolară din 5
zone.
Baia Mare
Sighet
Vişeu – Borşa
Târgu lăpuş
Codru
Mărimea eşantionului este de 700 elevi şi a fost stabilită păstrând în eşantion
proporţiile din populaţia totală a fiecărei zone. Reprezentativitatatea eşantionului
este de 95% cu o eroare de + 5%.
Instrumentul de măsură este un chestionar care a fost aplicat eşantionului de 700 de
elevi din judeţ.
Variabilele urmărite au fost :
I. unităţile şcolare spre care se orientează elevii;
II. filiera;
III. profilul;
IV. specializarea;
V. persoanele care îi ajuă în luarea deciziei de carieră;
VI. criteriile după care îşi aleg liceul
VII. motivele pentru care nu îşi continuă studiile unii elevi.
Perioada de colectare a datelor:
Datele au fost colectate în perioada 21-30 octombrie 2013.
Concluzii
Studiul realizat este unul orientativ. Cercetarea permite inferenţe valide la nivelul
întregii populaţii, dar cu marja de eroare stabilită pentru eşantion ( + 5%).
În urma prelucrării datelor reiese că majoritatea elevilor doresc să îşi continue studiile,
doar un procent de 0,3% din cei 700 de elevi intervievaţi au declarat că nu îşi vor
continua studiile după terminarea clasei a VIII-a. Astfel 57% dintre elevi au declarat că
vor continua studiile în ţară în oraşul de reşedinţă, 32,7% au declarat că vor continua
studiile în ţară în altă localitate, 4% au declarat ca vor continua studiile în ţară în alt
judeţ, 0,3% au declarat că vor continua studiile în străinătate, iar 5,6% s-au declarat
indecişi.
ÎNVĂŢĂMANTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ
În anul şcolar 2013-2014, în judeţ funcţionează 5 unităţi de
învăţământ pentru copiii cu Cerinţe Educaţionale Speciale:
 patru Centre de Educaţie Incluzivă, la Baia Mare, Târgu
Lăpuş, Sighetu Marmaţiei şi Vişeu de Sus
 o Şcoală Generală pentru copii cu deficienţe, în Baia Mare
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
EXTRAŞCOLARĂ
Rezultate obţinute de elevii din Palatul Copiilor Baia Mare si Structurile:
Clubul Copiilor Somcuta Mare, Targu Lapus si Clubul Copiilor Sighetu
Marmaţiei: Clubul Copiilor Vişeu de Sus şi Borşa la concursuri în semestrul I
al anului şcolar 2013/2014:
PALAT SI CLUBURI ALE COPIILOR
Număr de premii obţinute la nivel :
Internaţional
Naţional
Regional
Municipal
interjudeţean
/ local
I
2
10
11
14
II
4
14
14
11
III
1
6
7
7
Menţiuni
-
20
28
-
Premii speciale sau
diplome de participare
-
11
-
-
7
61
60
32
Premii obţinute la
concursuri
TOTAL PREMII :
TOTAL GENERAL
160 premii şi 120 activităţi, expoziţii,
spectacole, participări la concursuri
Aspecte pozitive:
 asigurarea unui management al unităţilor de învăţământ şi al clasei în scopul
realizării unui climat educaţional normal;
 creşterea gradului de eficienţă al relaţiilor de tip parteneriat public - privat cu
factorii educaţionali comunitari, instituţii deconcentrate, instituţii conexe ale
MEN , structuri asociative de tineret, societatea civilă, parteneri privaţi,
asociaţii de părinţi;
 implementarea unei viziuni unitare asupra activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare, particularizată la specificităţile şi zona proprie fiecăreia dintre
unităţile de învăţământ, ţinând cont de cultura organizaţională a acestora;
 derularea în toate unităţile de învăţământ din judeţ de activităţi extraşcolare în
cadrul programelor educative de prevenire şi combatere a delincvenţei
juvenile, traficului şi consumului de droguri şi a altor substanţe nocive cu efect
psihotrop –etnobotanicele, abandonului şi absenteismului şcolar, exploatării
sexuale şi/sau prin muncă a minorilor, traficului de fiinţe umane; educaţie
pentru dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos
 continuarea activităţilor din cadrul unor proiecte cu finanţare externă
centrate pe rezolvarea unor nevoi specifice ale zonei de referinţă;
Aspecte pozitive:
 crearea obişnuinţei lucrului în echipă pe proiecte;
 preocupare a echipei manageriale din cadrul Palatului Copiilor Baia Mare de
restructurare si adaptare a activităţii educative nonformale şi extraşcolare la
priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi naţional.
 popularizarea bunelor practici şi promovarea imaginii cadrelor didactice si a
elevilor/a activităţilor din cadrul proiectelor educative prin mass-media şi din
cadrul întrunirilor cadrelor didactice –articole informative , emisiuni TV TL +, eMaramureş, Graiul Maramureşului, Glasul Maramureşului, Gazeta de
Maramureş;
 pregătirea proiectelor unităţilor şcolare (consilierea consilirilor educativi ) şi
ale ISJ Maramureş, care se vor derula în cadrul CAEN,CAERI şi CAEJ
Perspective şi tendinţe generale:
 implicarea mai pronunţată a şcolii în viaţa comunităţii prin activităţi de
voluntariat
şi identificarea de resurse extrabugetare menite să
recompenseze activitatea depusă de către cadre didactice şi elevi (premii,
tabere, excursii tematice, sesiuni gratuite de formare – instruire etc.);
 reducerea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar, a incidenţei
delincvenţei juvenile în rândul populaţiei şcolare, a cazurilor de discriminare
şi situaţiilor conflictuale prin continuarea activităţii de perfecţionare a
diriginţilor şi coordonatorilor de proiecte şi programe educative prin cursuri
de formare propuse în oferta CCD Maramureş şi, respectiv, a ISJ Maramureş
şi MEN;
 încurajarea aptitudinilor deosebite ale copiilor şi sprijinirea acestora pentru
a le valorifica prin concursuri şi festivaluri tematice;
 cooptarea elevilor în actul decizional la nivelul şcolii şi la nivel judeţean prin
intermediul Consiliului Şcolar al Elevilor şi Consiliului Judeţean al Elevilor
dezvoltat şi la nivelul gimnazial;
 includerea în Planurile de Dezvoltare Instituţionala a unor acţiuni/activităţi
destinate promovării / valorificării elementelor specifice şcolii, respectiv
siglă, reviste, muzeul şcolii, participarea la expoziţii / târguri pentru
promovarea imaginii şcolii şi valorificarea produselor realizate de către elevi;
Interferenţe Maramureşene – Ziua Naţionala a Romaniei,
1 decembrie 2013
Adunarea generala a Consiliului Naţional al Elevilor ,
februarie 2014
Palatul Copiilor Baia Mare – Premiere echipa de
karting, Reşiţa 2014
Grupul de copii Dănţăuşii – Palatul Copiilor
Festival de Teatru - noiembrie 2013
ÎNCHEIEREA PROIECTULUI TABĂRĂ DE
CREAȚIE ARTISTICĂ NOIEMBRIE 2013
(GALERIA STADION)
Echipa Educativ Maramureş
ATELIERUL FANTEZIEI (SALA
DE CERC)
PREGĂTIRE EXPOZIȚIE ORNAMENTE
DE CRĂCIUN NOIEMBRIE 2013 (SALA
DE CERC)
ABANDON ŞCOLAR,
NEŞCOLARIZARE, ABSENTEISM
PROGRAME DE RECUPERARE
Situaţia abandonului şcolar în judeţul Maramureş la
sfârşitul semestrului I
An
şcolar
20132014
Sem I
Nr. total
elevi care au
abandonat
şcoala
187
Elevi care au 18 ani
împliniţi
Cauze posibile
Părinţi
fără ocupaţie
Părinţi plecaţi
în străinătate
Familii
monoparentale
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU
DA
NU
10
177
143
44
35
152
61
126
21
166
Date comparative
AN ŞCOLAR
2012-2013, Sem I
2013-2014, Sem I
Parinti decedaţi/
alte situatii
Părinţi
Părinţi plecaţi
Familii
fără
în străinătate monoparentale
ocupaţie
176
9
24
143
35
61
Parinţi
decedaţi /
alte cazuri
5
Nr. total elevi care
au abandonat
şcoala
250
21
187
ŞCOLILE DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ CU NUMĂR MARE DE ELEVI
CARE AU ABANDONAT ŞCOALA ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014, SEM I
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri" Baia Mare
Şcoala Primară Ponorâta
Liceul Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare - Structura Şcoala
Nr.2
Şcoala Gimnazială Remetea Chioarului
Scoala Gimnaziala"Petre Dulfu" Baia Mare
Şcoala Gimnazială Coroieni
Scoala Gimnaziala "Petofi Sandor" Coltau
Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare
Liceul Tehnologic Al.Filipascu Petrova
Total elevi
în abandon şcolar
14
11
11
9
8
8
8
6
6
SITUAŢIA STATISTICĂ A ABSENŢELOR
AN ŞCOLAR 2013-2014, SEMESTRUL I
Nivel de învățământ
Nr. total de
absențe
Învățământ primar
57852
Învățămân gimnazial
210596
Învățămân liceal ZI
456929
Învățămân liceal seral/f.r./f.f.
11552
UNITATI DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ CU NUMĂR MARE DE
ABSENTE, AN ŞCOLAR 2013-2014, SEMESTRUL I
Unitatea de invatamant
Nr.
elevi
Nr. de
absențe
Absențe
per elev
COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" BAIA MARE
614
26203
42,68
COLEGIUL TEHNIC "C.D. NENITESCU" BAIA MARE
522
18280
35,02
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU FILIPASCU" PETROVA
392
12713
32,43
LICEUL TEHNOLOGIC MARMATIA SIGHETU MARMATIEI
1260
40625
32,24
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" BAIA MARE
272
8331
30,63
SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT
246
7082
28,79
LICEUL TEHNOLOGIC "OCTAVIAN GOGA" ROZAVLEA
404
11246
27,84
LICEUL TEORETIC "NEMETH LASZLO" BAIA MARE
306
8298
27,12
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ION IONESCU DE LA BRAD" SEINI
332
8704
26,22
LICEUL PEDAGOGIC "TARAS SEVCENKO" SIGHETU MARMATIEI
166
4245
25,57
ACTIVITATEA JURIDICĂ LA
NIVELUL I.S.J. MARAMUREŞ
În cursul anului şcolar 2013-2014, Semestrul I Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş, compartimentul juridic, a reprezentat drepturile şi interesele legitime
ale instituţiei în raport cu instanţele judecătoreşti de orice nivel, persoane fizice şi
alţi reclamanţi.
A verificat şi au pus la dispozitie modificările legislative apărute în cursul acestui
an şcolar care au impus luarea unor măsuri concrete, atât la nivelul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Maramureş, cât şi la cel al unităţilor şcolare din teritoriu.
Acordă avizul de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului
şcolar;
Juristul instituţiei a oferit consultanţă de specialitate atât unităţilor de învăţământ
cât şi cadrelor didactice
IMAGINE, COMUNICARE ŞI
RELAŢII CU MASS-MEDIA
Invăţământul reprezintă un sistem deschis, dinamic şi cu mare impact în
societate; astfel interesul presei în legătură cu aspectele ce vizează
învăţământul maramureşean şi activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean a
crescut constant. Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramures a stabilit şi a
cultivat o bună relaţie cu presa scrisă şi cu cea audio-vizuală, urmărind:
promovarea imaginii instituţiei şi de sistem;
satisfacerea nevoilor de informare a presei şi a publicului;
promovarea unei strategii proactive, dezirabile, în contextul presiunii
maxime a actualităţii şi a politicilor mass-media locale
Comunicarea cu mass-media s-a realizat prin:
 conferinţe de presă cu tematică specifică
 comunicate de presă, informări de presă
 sesiuni speciale de informare asupra problemelor învăţământului privind
pregătirea noului an şcolar, deschiderea anului şcolar 2013 – 2014,
încadrarea cu personal didactic, proiecte iniţiate de către Inspectoratul
Şcolar Judeţean Maramureş şi instituţiile de învăţământ
Comisia de lucru:
insp. Iuliana Mărieş
insp. Pavel Filip, insp. Adriana Vlad
insp. şc. gen. adj. Vasile Ban
consilier informatizare Liliana Dancu
Inspector şcolar general adjunct,
prof. Vasile BAN
centralizare documente în WORD;
armonizare şi corectare material;
redactarea finală;
prezentare ppt.
Inspector şcolar general adjunct,
prof. dr. Delia Mariana ARDELEAN
Inspector şcolar general,
prof. Ana Lucreţia Maria MOLDOVAN
www.isjmm.ro
martie 2014
[email protected]
http://www.isjmmforum.ro

similar documents