Rozpis kvót

Report
INFORMAČNÍ SEMINÁŘ
Možnosti studia v Asii, Střední a Jižní
Americe
4. prosinec 2013 - IPC UK
Eva Šimková
KDO JSME
Dům zahraniční spolupráce (DZS)
 příspěvková organizace MŠMT
 zaměření: podpora mezinárodní spolupráce
v oblasti školství a vzdělávání
Součástí DZS je:
Národní agentura pro evropské
vzdělávací (NAEP)
 spravuje Program celoživotního učení (LLP)
– nově Erasmus+
KDE SÍDLÍME
CO NABÍZÍME
 zprostředkování stipendijních pobytů
v zahraničí
 pomoc při získávání grantů
na mezinárodní vzdělávací projekty
 propagaci českého školství
v zahraničí
Akademická informační agentura
AIA
STIPENDIA NA ZÁKLADĚ
MEZINÁRODNÍCH SMLUV
Stipendijní nabídky
Stipendijní pobyty v zahraničí na základě
mezinárodních smluv
Aktuální nabídka na akademický rok je
zveřejněna na webových stránkách AIA
vždy na začátku akademického roku
T. č. se jedná o téměř 40 zemí světa
Jednostranná stipendia nabízená nadacemi,
školami, ústavy konkrétních zemí
Albánie ● Argentina ● Belgie - Francouzské
společenství ● Bulharsko ● Čína ● Egypt ●
Estonsko ● Francie ● Chorvatsko ● Indie ●
Itálie ● Japonsko ● KLDR ● Korejská
republika ● Litva ● Lotyšsko ● Maďarsko ●
Makedonie ● Malta ● Mexiko ● Mongolsko ●
Německo ● Peru ● Polsko ● Portugalsko ●
Rakousko (AKTION) ● Rumunsko ● Rusko
● Řecko ● Slovensko ● Slovinsko ●
Španělsko ● Švédsko ● Švýcarsko ● Ukrajina
● Vietnam
Podmínky pro uchazeče
 Vyplývají vždy z příslušné bilaterální
smlouvy a jsou podrobně uvedeny u každé
země
 Nabídka je určena pro studenty a pedagogy
veřejných vysokých škol v ČR
 Je nutné aktivně si vyhledat zahraniční VŠ
v souvislosti se svým studijním oborem
DRUHY POBYTŮ
Druhy pobytů
 Studijní pobyty
pro studenty BSP / MSP / DSP
a pro učitele v délce až 1 akademického roku
 Letní jazykové kurzy v délce 2 – 4 týdnů
 Výjimečně může být druh pobytu zaměřen
i na určitý obor (sinologie)
NABÍDKY STIPENDIJNÍCH
POBYTŮ DO ASIE,
STŘEDNÍ A JIŽNÍ
AMERIKY
DVĚ KATEGORIE
podle místa podání přihlášky:
1. ROZPIS KVÓT - podání na rektorát VŠ
2. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ – podání do AIA
(přes podatelnu DZS; AIA poté organizuje
VŘ)
Rozpis kvót - místa pro školy
MŠMT přiděluje určitý počet míst
pro daný akademický rok jednotlivým
vysokým školám
Uchazeči z těchto škol se hlásí
prostřednictvím svých rektorátů,
a to v dřívějším termínu stanoveném
školou
O nominacích svých uchazečů
rozhoduje škola
Rozpis kvót 2014/15 - ČÍNA
1. Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP
v oboru sinologie: UK Praha – 7 míst
MU Brno – 3 místa, UP Olomouc – 5 míst
 Délka pobytu: 5 – 10 měsíců
 Termín odevzdání přihlášek: 31.12.2013
Rozpis kvót - ČÍNA
2. Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2014
pro učitele čínštiny: UK Praha – 1 místo
UP Olomouc – 1 místo
 Délka pobytu: 4 týdny
 Uchazeči o stipendium musejí mít v době
zamýšleného počátku studijního či
výzkumného pobytu v ČLR dokončené
minimálně 2 roky vysokoškolského studia v
příslušném studijním oboru na VŠ v ČR,
která nominaci studenta předkládá.
Rozpis kvót - ČÍNA
 Student je povinen konzultovat s vyučujícím
na VŠ výběr studijního či výzkumného
pobytu, neboť dodatečná změna oboru není
možná.
 Uchazeči podávají přihlášku "Návrh na
vyslání / Žádost o přiznání stipendia"
na rektorát své školy.
Rozpis kvót - ČÍNA
 Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny
pro odevzdání „Návrhů na vyslání“, aby mohl
být na základě předložených materiálů
proveden předvýběr uchazečů v rámci školy.
 Návrhy na vyslání nominovaných uchazečů
pak rektoráty zašlou v termínu stanoveném
MŠMT přímo Odboru mezinárodních vztahů
MŠMT.
Výběrová řízení
MOŽNOST PRO VŠECHNY ZÁJEMCE:
 Stipendijní místa nejsou přidělena
konkrétním školám
 Uchazeči ze všech veřejných vysokých škol
v ČR se hlásí prostřednictvím AIA
 Nominace provádí výběrová komise
(zástupci zahraničního partnera a pracovníci
MŠMT, případně i odborníci z dalších
institucí)
Výběrová řízení 2014/15
Asie – Čína, Indie, Izrael, Japonsko,
KLDR, Vietnam
Střední Amerika – Mexiko
Jižní Amerika – Argentina a Peru
Výběrová řízení - ČÍNA
 Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP,
přednostně pro studenty jiných než
sinologických oborů
 Požadovaný jazyk – angličtina, čínština je
výhodou
 Délka pobytu 5 – 10 měsíců
 Termín pro podání přihlášek 13.12.2013
do 12:00 hodin
Výběrová řízení - ČÍNA
Přihláška musí obsahovat dokumenty
dle následujícího seznamu:
1. formulář "Návrh na vyslání / Žádost o
přiznání stipendia"
2. motivační dopis a studijní či výzkumný plán
v AJ
3. studenti hlásící se na studijní obory v
čínském jazyce musejí doložit
komunikativní znalost čínštiny
4. životopis v AJ
Výběrová řízení - ČÍNA
5. notářsky ověřenou kopii vysokoškolského
diplomu či dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání (maturitní vysvědčení/diplom), se
soudním překladem do AJ nebo čínštiny;
6. originál nebo notářsky ověřenou kopii
výpisu zkoušek (pokud výpis není
vyhotoven v anglickém jazyce, je třeba
přiložit soudní překlad do AJ nebo
čínštiny);
Výběrová řízení - ČÍNA
7. potvrzení o současném studiu v AJ nebo
čínštině
8. dva doporučující dopisy v AJ vystavené
vysokou školou
9. akceptační dopis přijímající instituce v ČLR
(není nezbytné, ale doporučuje se).
Výběrová řízení - ČÍNA
 Výběrové řízení proběhne formou pohovoru
pravděpodobně na konci ledna nebo v první
polovině února 2014.
 Přednostně budou vybráni studenti
s komunikativní znalostí čínštiny.
Výběrová řízení - INDIE
 Studijní pobyty nabízené Indickou radou
pro kulturní vztahy (ICCR)
zejména pro doktorandy z těchto oborů:
indické jazyky, filozofie, přírodní vědy, příp.
alternativní léčba (ajurvéda, jóga,
homeopatie)
 Požadovaný jazyk – angličtina
 Předpokládají se 2 – 3 místa
 Termín odevzdání přihlášek – 17.1.2014
Výběrová řízení - Indie
 Výše poskytovaného stipendia ze strany
ICCR : 7000 rupií měsíčně pro doktorandy
a 4500 – 5000 rupií měsíčně na bydlení
dle lokality.
 Zájemci by měli počítat s tím, že finanční
podmínky stipendia vyžadují, aby stipendisté
část nákladů hradili z vlastních zdrojů.
 Podrobné informace o programech ICCR:
http://iccrindia.net/students.html
Výběrová řízení - Izrael
 Studijní pobyty pro absolventy nejméně BSP
 Letní kurzy hebrejštiny
 Studijní, výzkumné nebo přednáškové
pobyty pro akademické pracovníky
 Termín pro podání přihlášek – 28.11.2013
Výběrová řízení - Japonsko
Informace o nabídce jsou předběžné, mohou
být potvrzeny až po notifikaci japonskou
stranou, pravděpodobně v dubnu 2014:
Studijní a výzkumné pobyty pro
studenty DSP, akademické pracovníky,
absolventy MSP, příp. BSP a studenty
posledního ročníku MSP, příp. i BSP
(nástup duben, event. říjen 2015)
Výběrová řízení - Japonsko
 Stipendia k absolvování VŠ studia
v Japonsku pro studenty 1. ročníků VŠ v ČR
a pro absolventy SŠ (žáky posledních
ročníků, kteří ukončí studium maturitou do
března 2015)
 Postgraduální stipendia v délce 18 – 24
měsíců (obvykle přiznána 2 – 4 stipendia)
 Stipendia k absolvování VŠ studia
v Japonsku umožní absolvování ročního
přípravného vzdělávání a čtyřletého BSP,
resp. šestiletého MSP u oborů všeobecné,
zubní a veterinární lékařství.
Výběrová řízení - KLDR
Program spolupráce dosud nebyl podepsán,
nabídka stipendií je pouze orientační.
 Studijní, výzkumné nebo přednáškové
pobyty pro VŠ učitele
 Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP
 Kurzy korejštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele
v roce 2014
Výběrová řízení – Vietnam
 Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP
a DSP v délce 2 – 9 měsíců (celkem 36 m)
 Výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ
učitele v délce do 15 dnů
 Kurzy vietnamštiny pro VŠ studenty a učitele
v roce 2014 (doporučena znalost alespoň na
úrovni A2)
 U studijních, výzkumných nebo
přednáškových pobytů je požadována
vietnamština nebo jazyk schválený
vietnamskou stranou
Výběrová řízení – Vietnam
 Termín pro podání přihlášek - 16.12.2013
do 12:00 hod.
Praktické upozornění:
Kurz vietnamského jazyka se koná vždy až
na začátku zimního semestru akademického
roku, neboť se nejedná o klasický jazykový
kurz, ale o součást celoroční výuky
vietnamštiny v různých znalostních úrovních.
Výběrová řízení - Mexiko
 Studijní nebo výzkumné pobyty na rok 2015 pro
studenty i absolventy MSP a DSP a postdoktorských
studijních programů
a pedagogické a výzkumné pracovníky
 Věkový limit – 35 let
 Požadovaný jazyk – španělština
 Délka pobytu max. 10 měsíců (celkem nabízeno 50
měsíců)
 Termín odevzdání Návrhu na vyslání 4.4.2013
 Formulář a přílohy dle požadavků mexické strany 13.6.2014 do 15:00 hod.
Výběrová řízení - Mexiko
Stipendia jsou poskytována výhradně
na studium ve studijních programech
uvedených v publikaci zveřejněné
Mexickým Ministerstvem zahraničních věcí
na internetové adrese:
http://amexcid.gob.mx/index.php/
becas-y-cursos
Výběrová řízení - Mexiko
S ohledem na administrativní zpracování
žádostí na mexické straně je vhodné počátek
stipendijního pobytu plánovat na měsíc březen,
případně duben příslušného roku.
Výběrová řízení - Argentina
 Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP
 Požadovaný jazyk – španělština
 Délka pobytu 2 – 9 měsíců
 Termín pro podávání přihlášek – 31.10.2013
Výběrová řízení - Peru
Informace o nabídce a podmínkách
jsou předběžné a mohou být potvrzeny
až po notifikaci peruánskou stranou.
 Studijní nebo výzkumné pobyty pro studenty
MSP a DSP
 4 stipendijní místa v délce 3 – 10 měsíců
 Termín podání přihlášek předběžně červen
2014
NÁKLADY
Náklady
 Obecně platí, že stipendium by mělo pokrýt
životní náklady i školné
 Výše stipendia je různá pro jednotlivé země
 Úhrada cestovného je ve většině případů
zajištěna ze strany ČR
JAK SE PŘIHLÁSIT
S dostatečným předstihem
 Přihlášky se podávají v akademickém roce,
který předchází roku plánované realizace
stipendijního pobytu
 Termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých
zemí jsou zveřejňovány na začátku
akademického roku
 Přihláškou se rozumí formulář
"Návrh na vyslání / Žádost o přiznání
stipendia" doplněný o další materiály
dle požadavků jednotlivých zemí
NÁVRH NA VYSLÁNÍ /
ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ
STIPENDIA
Formulář přihlášky
 Formulář platí pro výběrová řízení
i pro rozpis kvót:
www.zahranici-stipendium.cz
 Vyplňuje se elektronicky
 Musí být doručen včas: vytištěný, potvrzený
domovskou školou a s patřičnými přílohami
JINÁ STIPENDIA
A DALŠÍ NABÍDKY KE STUDIU
V ZAHRANIČÍ
Nabídky mimo rámec
mezinárodních smluv
Plná nebo částečná stipendia nabízená
nadacemi, školami, ústavy aj.
Kontakty na různé zahraniční vzdělávací
instituce (tyto nabídky nejsou kryty
stipendiem)
AIA pouze zveřejňuje nabídky těchto
subjektů
Zájemci se informují na uvedených
kontaktech
Výhoda!
O stipendia lze žádat opakovaně během studia
i na různé typy studijních pobytů a letních
jazykových škol.
Zdrojem praktických informací – závěrečné
zprávy ze studijních pobytů.
Dotazy, konzultace
Ke konkrétním stipendijním nabídkám
poskytujeme poradenský servis
Najdete nás na: [email protected]
www.zahranici-stipendium.cz
Děkujeme za pozornost.
www.dzs.cz
www.zahranici-stipendium.cz

similar documents