Tynningö

Report
Tynningö
Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling
Dagsläget
• Sommarö med ett ökat antal fastboende
– C a 100 hushåll med c a 500 permanentboende
• Kommunikationer
– Allmän färja till Värmdö sedan 1/1 2013
– Vaxholmsbåt till hemkommunen
• Infrastruktur med förbättringspotential
– Två allmänna större vägar
– Enskilda vägar med särskilda vägföreningar
• Vatten- och avlopp
– Enskilda med c a 280 förelägganden
• Aktivt föreningsliv och engagerade bofasta som vill utveckla ön
• Del av Vaxholm och som länge har känts nedprioriterad av
kommunen
Framtiden
• En ökning av antalet permanentboende är att
förvänta! Av detta följer att vi kommer att se
både fler unga och fler gamla på ön. Därför vill vi:
– medverka till att Tynningö blir en attraktiv och trygg
plats att bo och bosätta sig på; både som ung, äldre
och gammal!
– utveckla ett nära samarbete med näringsliv och
servicefunktioner i kommunen!
– att kommunen aktivt medverkar till att befrämja
denna utveckling!
Hur vill vi att det skall vara att bo på Tynningö?
• Det skall vara tryggt och enkelt att bo på Tynningö oavsett
ålder genom att:
– Vi har bra och anpassade kommunikationer till och från ön till
rimlig kostnad
– Vi fortsätter att ha och utveckla möjligheter till idrott och
rekreation på ön som tilltalar alla
– Vi har en fungerande barnomsorg/förskola på ön
– Vi, oavsett säsong, kan driva servering och handelsbod som
även kan erbjuda annan service som t ex ombud för apotek,
systembolag, post, bank och annan service
– Vi etablerar ett äldreboende på ön som gör det möjligt att bo
kvar på ön så länge man vill och kan
– Om så krävs skall det finnas förutsättningar att ”överleva” längre
tid på ön utan att lämna densamma
Hur skall vi nå dit?
•
Vi avser:
– I allt vi gör säkerställa att ön och dess resurser är till för alla oavsett fullt frisk,
funktionsnedsättning eller andra förutsättningar
– I allt vi gör ta miljömässiga hänsyn och skapa förutsättningar till ett miljövänligt liv och
leverne
– Skapa trygghet för de boende genom att vi har nära och snabb tillgång till resurser för
hemtjänst, sjukvård mm inkluderande fungerande och tillförlitliga jourtransporter till
fastlandet
• På sikt etableras ett äldreboende på ön
– Förbättra boendeförutsättningarna genom förbättrad infrastruktur som t ex
•
•
•
•
Kommunalt VA eller annan fungerande gemensamhetslösning
Bredbandsutbyggnad
Breddning av vägar och att enskilda vägar övergår till allmänna
Bygga gång- och cykelbanor
– Utveckla våra fina bad både i Maren och i Saltsjöns olika badplatser
– Utveckla våra motions- och vandringsleder
– Utveckla Bygdegården till att bli den naturliga och attraktiva samlingspunkten, oavsett
om man är permanentboende, sommarboende eller tillfällig besökare
– Utveckla Bygdegården som resurs och med denna som utgångspunkt kunna erbjuda
arbetstillfällen på ön. Häri kan ingå plats för bl a
• Förskola
• Servering
• Annan näringsverksamhet

similar documents