Çorlulu Sanayiciler Islah Sanayi Alanları (OSB)

Report
1/100.000 ÖLÇEKLİ
ERGENE HAVZASI
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
VE
SANAYİNİN DURUMU
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
1/100.000 ÖLÇEKLİ ERGENE HAVZASI
ÇEVRE DÜZENİ PLANI 24.08.2009 TARİHİNDE
ONAYLANMIŞTIR.
PLANA İLİMİZDE 276 ADET İTİRAZ GELMİŞ
OLUP, BU İTİRAZLAR VE SU KULLANIMINA
İLİŞKİN OLARAK 01 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE
PLAN NOTLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
1/25.000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE
DÜZENİ PLANI HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.
YASAKLANAN SANAYİLER
2.10.31.
Planlama alanında yer alamayacak sanayi türleri;
2.10.31.1. Planlama alanı dâhilinde, bu planda
getirilen çevresel koşulları karşılayan ve rehabilite
edilerek çevreye duyarlı hale getirilecek mevcut yasal
sanayiler dışında, aşağıda belirtilen ve çevre kirleticiliği
yüksek olan ve/veya yer altı suyu kullanım izni
bulunmayan ve çevresel tahribe neden olan sanayi
türleri kesinlikle yer almayacaktır;
• Metal sertleştirme (tuz ile), Metal kaplama,
• Yüzey temizleme (asit ile),
• Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
• Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler,
• Lifli yıkama-yağlamacılar,
• Selüloz ve/veya saman kullanarak Kâğıt üretimi,
•Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri,
• Ham deri işleme
• Kömüre dayalı termik santral,
• İlaç sentez fabrikaları,
• Gres yağ fabrikaları (petrol türevi),
• Demir-çelik üretimi,
• Ağır metal tuzu üretimi,
• Petrokimya, Klor-alkali, • Rafineri.
OSB / SU KULLANIMI
2.10.31.2. 2.10.31.1 nolu plan notunda belirtilen
sanayiler, OSB Kanunu, Yönetmelikleri ve OSB
Yönetiminin izin verdiği ölçüde, su kullanım izni almak
kaydıyla OSB’lerde yer alabilir.
2.10.31.4. 2.10.31.1 nolu plan notunda belirtilen
sanayi türlerinin içinde yer almayan diğer sanayilerin
prosesinde su kullanımı var ise, faaliyetle ilgili
plan/proje/ÇED
aşamasında ilgili kurumundan
alınacak su kullanım izin belgesinin sunulması
zorunludur.
YASAK SANAYİDE KAPASİTE ARTIŞI
2.10.31.3.
2.10.31.1 nolu plan notunda belirtilen sanayi
türleri içinde olup da mevcut yasal sanayi
alanlarında yer alan sanayiler; her türlü çevresel
yatırımı yapacak olup, yer altı suyu kullanımını
ve
proses
atıksuyu
miktarını
artıran
üretim/kapasite artışlarının ve/veya alansal
olarak kullanım artışının yapılmaması şartıyla,
yalnızca mevcuttaki yapılaşmış alanı dahilinde
teknoloji
yenilenmesi
sonucu
oluşacak
üretim/kapasite artışı yapılabilir.
ISLAH SANAYİ ALANLARI
1/100.000 Plan ile,
Dağınık ve denetimsiz mevcut
sanayi alanlarının ıslah sanayi alanları
altında toplanması, sanayilerde yapısal
dönüşüm (çevreye daha duyarlı ve yoğun teknoloji
kullanan sanayilerin teşviki) ve mevzuata aykırı
yapılaşmış sanayi alanlarının koşullu taşınma
şartları ile sanayi alanlarının rehabilitesi
sağlanacaktır.
KAÇAK SANAYİ TESİSLERİ
2.10.35.
Plansız sanayi tesisleri 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun
Geçici 1. Maddesi ve 5751 sayılı Kanun’un Geçici
4.
maddesi
kapsamında
kullanım izni
tarım
dışı
verilenler ile ilgili yapılacak
işlemler ve uygulama koşulları ve detaylar
1/25.000 ölçekli planlarda belirlenecektir.
BÖLGESEL ATIKSU ARITMALARI
Tarım Dışı Kullanım İzni almış olan
kullanımlar, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni
planlarında
hangi
kullanımda
kaldığına
bakılmaksızın, tarım dışı kullanım izni verilen alan
sınırları içerisinde kalmak ve bölgesel
entegre atıksu arıtma tesislerine
bağlanması kaydıyla alt ölçekli planlarda,
bulunduğu idari sınırlar dahilinde, ilgili İdarelerce
değerlendirilecektir.
KAÇAK SANAYİNİN TAŞINMASI
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım
Kanunu‟nun Geçici 1. Maddesi kapsamında
izinlendirilmeyen mevzuata aykırı sanayi tesisleri
ise planlı sanayi alanlarına taşınacaklar ya da
mevcut durumda bulundukları parselin toplam
büyüklüğü kadar bir alanı tarımsal toprağa
kazandırmaları
şartı
ile
yerlerinde
kalabileceklerdir
Uygulama koşulları ve detaylar 1/25.000 ölçekli
planlarda belirlenecektir.
1/25.000 ÖLÇEKLİ
ERGENE HAVZASI
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
NELER GETİRECEK !!!!!
EKONOMİ
EKOLOJİ
FONKSİYONLAR
Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı
Küçük Sanayi Alanı
Islah Sanayi Alanları
Organize Sanayi Bölgeleri
Teknoloji Geliştirme Parkı
Ticaret ve Hizmet Alanları
Turizm ve Kültür Amaçlı Kullanımlar
Serbest Bölge
Alan (ha)
559
244
5.531
1.433
165
991
89
203
Sanayi Alanları
671
Toplam
9.886
1/25.000 ÖLÇEKLİ PLANDA
MUHTEMEL ISLAH SANAYİ ALANLARI
I.OSB 1
I.OSB 4
I.OSB 3
I.OSB 2
I.OSB 5
MEVCUT SANAYİ ALANLARI
ISLAH SANAYİ ALANLARI
MEVCUT DAĞINIK YER SEÇMİŞ OLAN,
ORTAK YÖNETİM VE DENETİM
MEKANİZMASINA SAHİP OLMAYAN,
ÇEVRE KİRLİLİĞİ YÜKSEK,
ALT-ÜST YAPISI YETERSİZ SANAYİLER
ISLAH SANAYİ ALANLARI
OLARAK YENİDEN ORGANİZASYONU
ALT BÖLGE KOMİSYONLARI
Vali BAŞKANLIĞINDA;
 Sanayi
ve Ticaret Müdürlüğü;
 Belediyeler, Tarım
 Çevre
 Ticaret
Orman Müdürlüğü,
ve sanayi odası… v.b.
TEKİRDAĞ İLİNDE
SANAYİNİN
MEVCUT DURUMU
1800
1600
1400
1135
1200
1255
1315
1536
13801468
1000
1000
800
600
548
400
200
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
MEVCUT
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Çerkezköy OSB
 Faaliyete
başlama
 Alan (Hektar)
:1973
: 1330
 Parsel
sayısı
 Tahsis edilen parsel
: 382
: 339
 Faal
: 217
: 30.000
tesis sayısı
 Çalışan sayısı(kişi)
Çorlu Deri OSB
 Faaliyete
 Alan
başlama yılı : 1997
: 120 ha
 Parsel
sayısı
 Yapılaşmış Parsel
: 189
: 134
 Yapılaşmamış
Parsel : 55
 Faal tesis sayısı
: 90
 Çalışan
sayısı(kişi)
: 4500
Hayrabolu OSB
 Faaliyete
başlama yıl : 2001
 Alan (Hektar)
: 100
 Parsel
sayısı
 Tahsis edilen parsel
: 100
: 45
 Faal
:4
: 100
tesis sayısı
 Çalışan sayısı(kişi)
Malkara İhtisas Gıda OSB
 Faaliyete
başlama yılı : 2002
 Alan (Hektar)
: 105.6
 Parsel
sayısı
 Tahsis edilen parsel
: 69
: --
 Faal
:5
: --
tesis sayısı
 Çalışan sayısı(kişi)
O.S.B. Haricinde Bulunan
Sanayi Kuruluşları
YERİ
KURULUŞ ALAN (HA)
SAYISI
ÇALIŞAN
SAYISI
Velimeşe –
Yulaflı Köyü
157
776
21666
Veliköy
60
49
206
450
3415
418
4987
1308
22023
400
3300
Türkgücü
Marmaracık
Ulaş-Misinli
Muratlı
Karıştıran
T O P LA M
46
518
54790
Tekirdağ O.S.B. Haricindeki Sanayiler
Velimeşe-Yulaflı Köyü:
157 ADET
102 adet tekstil, 23 Makine, metal,madeni eşya,enerji, 11 adet
kağıt ve kimya, 7 adet maden,taş ve toprağa dayalı sanayi, 6 adet gıda
ve yem, 2 adet elektrik sanayi, 6 adet diğer sektör sanayi.
Veliköy:
60 ADET
20 adet makine metal, 17 adet tekstil , 8 adet orman ürünleri,
6 adet maden ve taş , 4 adet kimya ve kağıt , 2 adet gıda ve yem
sanayi, 2 adet elektrik-elektronik, 2 adet diğer sektör sanayi
Türkgücü:
49 ADET
22 adet tekstil, 10 adet makine metal,madeni eşya, 8 adet kimya
ve kağıt, 3 adet diğer, 2 adet taş toprak sanayi, 2 adet gıda ve yem, 2
adet deri ve 1 adet plastik ve lastik sanayi.
Tekirdağ O.S.B. Haricindeki Sanayiler
Marmaracık -Ulaş-Misinli:
206 ADET
123 tekstil, 26 adet kağıt-kimya, 13 adet makine-metal, 8
adet ambalaj, 8 adet maden-taş-toprak, 8 adet gıda ve yem, 8
adet enerji, 4 adet otomotiv, 2 adet tarım ürünleri ve 6 adet
diğer sektörler sanayi
Muratlı-Karıştıran Yolu:
46 ADET
13 adet tekstil, 11 adet plastik-kimya-ambalaj, 10 adet gıda
ve yem, 10 adet metal makine-enerji, 2 adet toprak ve maden
sanayi faaliyet göstermektedir.
ISLAH (OSB)
KANUN TEKLİFİ
KANUN TEKLİFİ NELER GETİRİYOR ??...
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB):
Sanayinin uygun görülen alanlarda
yapılanmasını sağlamak, Çarpık sanayileşme ve
çevre sorunlarını önlemek, Kentleşmeyi
yönlendirmek, Kaynakları rasyonel kullanmak,
Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak,
sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla;
KANUN TEKLİFİ NELER GETİRİYOR ??...
Sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar
planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari,
sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat
ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları,
teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir
şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için
tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun
hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim
bölgelerini,
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 1
4562 SAYILI OSB KANUNU
Geçici Madde 8:
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, şehir
imar ve mevzi imar planlarında değişik ölçek ve
büyüklüklerde sanayi alanı olarak planlanan
yerlerde oluşan sanayi tesislerinin bulunduğu
alanlar,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içerisinde Valiliğe başvurması halinde;
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 2
Valilikçe hazırlanan gerekçe raporuna
istinaden; 3194 sayılı İmar Kanununa göre
plan onama yetkisi bulunan kurumlar ile
alanın eşiklerine göre ilgili idarelerin
katılımıyla Valinin Başkanlığında ISLAH
KOMİSYONU oluşturulur.
Bakanlık yer seçimi komisyon üyesi olan
kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler
doğrultusunda
OSB
yerini
belirler.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK - 3
Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde tüzel
kişilik kazanan bölgelerde, bu Kanunla getirilen
tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları
tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine
göre yürütülür.
Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayan
bölgeler OSB niteliklerini kaybederek, sicilden
terkin edilir.
Bu bölgelerin nitelik ve büyüklükleri ile Islah
şartlarına ilişkin usul ve esaslar OSB
Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.”
ISLAH OSB OLMANIN
FAYDALARI NELER!!
1. SANAYİ AÇISINDAN
ISLAH OSB OLMANIN
SANAYİ YÖNÜNDEN
FAYDALARI NELER.
OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ;
- Sanayinin disipline edilmesi,
- Şehrin/Bölgenin planlı gelişmesine
katkıda bulunulması,
Sanayinin az gelişmiş bölgelerde
yaygınlaştırılması,
OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ;
Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan
ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve
bir program dahilinde üretim yapmalarıyla,
üretimde verimliliğin ve kar artışının
sağlanması,
Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının
disipline edilmesi,
OSB AMAÇ VE HEDEFLERİ;
- Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve
ortak sosyal tesisler kurulması,
- Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi
organlarınca
yönetiminin
sağlanması,
hedeflenmektedir.
OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER
1.OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE
Vergi Muafiyetleri:
- İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe
yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden,
- OSB’lerin kendi binalarının tüketeceği
elektrik ve havagazı için elektrik ve havagazı
tüketim vergisinden,
- Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV'den,
OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER
- Bina inşaat ve yapı kullanma izni,
harcından
- Kurumlar vergisinden,
- Tevhid ve ifraz işlem harcından
OSB'LERDE TEŞVİK VE MUAFİYETLER
- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
bulunan ancak, Belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanmayanlar,
- Merkezi atıksu artma tesisi işleten OSB
tüzel kişilikleri ilgili idarelere ödenecek atıksu
bedelinden muaftır.
VERGİ
TÜRÜ
Emlak
Vergisi
Atıksu Bedeli
Elektrik ve
Havagazı
Tüketim
Vergisi
KDV
Bina İnşaat
Harcı ve
Yapı
Kullanma
İzni Harcı
Kurumlar
Vergisi
Çevre
Temizlik
Vergisi
OSB’DE YER ALAN
İŞLETMELER
AÇIKLAMA
Muaf
(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe
yılından itibaren 5 yıl )
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5.
maddesine 3365 sayılı Kanunla
eklenen (f) fıkrası
Muaf
(Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
İşleten Bölgeler)
Muaf
(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten
bölgelerdeki işletmeler)
Muaf değil
(Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen
bölgelerdeki işletmeler)
4562 sayılı OSB Kanununun 21. maddesi
Muaf
(OSB'nin kendi binalarının
tüketeceği elektrik ve
havagazı için)
Muaf Değil
Muaf
(Arsa ve işyeri teslimleri )
(Arsa ve işyeri dışındaki teslimleri
ile bölge dışındaki arsa ve
işyeri teslimleri KDV'ye tabi)
Muaf Değil
(Teşvik Belgesi Kapsamında yapılacak
makine ve teçhizat teslimleri
KDV'den muaftır)
Muaf
Muaf
Muaf
(OSB'nin esas faaliyetleri dışındaki
faaliyetleri nedeniyle elde
edeceği gelirleri kurumlar
vergisine tabidir)
Muaf Değil
OSB TÜZEL
KİŞİLİĞİ
Muaf
(İnşaat bitim tarihini takip eden
Bütçe yılından itibaren 5 yıl )
Muaf
(Belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde bulunan ancak
belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden
yararlanmayan OSB'ler)
4562 sayılı OSB Kanunu ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu
4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile 3065
sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine
eklenen (k) bendi
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
80. maddesi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 4.
maddesinin (n) bendi
Muaf
(Belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanmayan
işletmeler )
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
mükerrer 44. maddesi, (25/12/2003 –
5035 Sayılı kanunun 41. md.)
10.01.2004 tarih 25342 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 30 seri nolu
Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliği
2. ÇEVRE AÇISINDAN
ISLAH OSB OLMANIN
ÇEVRE YÖNÜNDEN
FAYDALARI NELER.
ÇEVRE YÖNÜNDEN OSB
İlimizde bulunan sanayi tesisi sayısı yaklaşık
olarak 1536 adet olup, Bunlardan
217 adedi Çerkezköy OSB,
90 Adeti Çorlu Deri OSB,
38 adedi ASB içerisinde yer almaktadır.
Dağınık olarak kurulu bulunan sanayi tesisi
sayısı ise yaklaşık 1190 adettir.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE
•
OSB İÇİ ELEKTRİK ŞEBEKESİ,
( İŞLETME, ARIZA GİDERİMİ, BAKIM, KONTROL TEKNİK DESTEK)
DOĞALGAZ ŞEBEKESİ,
( İŞLETME, ARIZA GİDERİMİ, BAKIM, KONTROL TEKNİK DESTEK)
İDARİ BİNA VE SOSYAL TESİSLER,
( RESTAURANT, SPOR VE KONFERANS SALONU)
KANALİZASYON ALT YAPISI,
•
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE
•
OSB ASFALT YOLLAR, İTFAİYE
•
ETRAFI ÇEVRİLİ GÜVENLİ BİR ALAN

ORTAK SU KULLANIMI,

ORTAK ENERJİ KULLANIMI
OSB İLE ALTYAPISI VE İDARİ
KULLANIMLARI OLAN SANAYİ ALANLARI
Sosyal ve İdari Tesisler
Altyapısı Uygun Alanlar
ÇARPIK VE DÜZENSİZ ALANLARDAN
PLANLI SANAYİ ALANLARINA DÖNÜŞÜM
Çarpık Sanayi Alanı
Altyapısı Uygun Alanlar
PLANLI SANAYİ ALANLARI
Çerkezköy OSB – Atıksu Arıtma Tesisi
217 İŞLETME
1 ARITMA
Çerkezköy OSB Atıksu Arıtma Tesisi
Kapasitesi: 80.000 m3/gün
ÇORLU DERİ OSB – Atıksu Arıtma Tesisi
90 İŞLETME
1 ARITMA
Çorlu Deri OSB Atıksu Arıtma Tesisi
Kapasitesi: 36.000 m3/gün
İLİMİZDE ARITMA TESİSİ SAYILARI
ENDÜSTRİYEL
NİTELİKLİ
EVSEL
TOPLAM
5
15
ÇORLU
160
15
20
175
ÇERKEZKÖY
17
3
20
MALKARA
8
-
MURATLI
10
1
HAYRABOLU
3
1
8
11
4
M. EREĞLİSİ
6
10
16
ŞARKÖY
6
2
SARAY
3
3
8
6
218
50
268
İLÇE ADI
MERKEZ
TOPLAM
Dağınık
1190 Sanayi Tesisi
268 işletme
268 arıtma
BİREYSEL ATIKSU ALTYAPISI
7 ADET ISLAH OSB
1000 İşletme
7 Arıtma
MİSİNLİ
ULAŞ
VELİKÖY
MURATLI
VELİMEŞE
TÜRKGÜCÜ
ORTAK KULLANIMLAR
SANAYİNİN ENERJİ KULLANIMLARI:
ORTAK ENERJİ TESİSLERİ İLE HEM YATIRIM
MALİYETİ,
HEMDE
İŞLETME
GİDERLERİ
AÇISINDAN KARLILIK GÖSTERMEKTEDİR.
ATIK YÖNETİMİ
OSB’LERDE ATIKLARIN BERTARAFINDA;
- ATIK BORSASI OLUŞTURULMASI,
- ATIK YÖNETİMİ ALTYAPI UYGUNLUĞU,
- BERTARAF TESİSLERİ ALTERNATİFLERİ,
BİLGİ PAYLAŞIMI
İŞLETMELER ARASINDA;
•
•
•
•
OSB’DE Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında, bilgi
paylaşımının arttığı,
Atık yönetimi uygulamalarında bilgi paylaşımının arttığı,
Atıkların bertaraf ve geri dönüşüme gönderilen miktarının
arttığı,
İşletme içinde çevre mevzuatına uyum konusunda
SÜREKLİ
KENDİNİ
dönüşmüşlerdir.
GELİŞTİREN
tesislere
BÖLGEDE ENDÜSTRIYEL
ATIKSULAR
Toplam endüstriyel atıksu miktarları
(OSB’ler dahil)
İli
Tekirdağ
Kırklareli
Edirne
Toplam
Atıksu Miktarı
m3/gün
283.780
47.090
1.183
332.053
O.S.B. HDIŞINDAKİ
SANAYİLERİN ATIKSULARI
SANAYİ
ALANI
Velimeşe –
Yulaflı Köyü
Veliköy
Türkgücü
Marmaracık
Ulaş-Misinli
Muratlı
Karıştıran
T O P LA M
SANAYİ
SAYISI
ARITMA
SAYISI
ATIKSU
MİKTARI - m3
157
82
75.000
60
49
206
15
16
80
6.000
5.000
90.000
46
14
13.000
518
189.000
ERGENE HAVZASI ORTAK ARITMALAR
GENEL GÖRÜNÜMÜ
2,1 MW
Arıtma Tesislerinin yerleri; arazi özellikleri ve bölgedeki
endüstrilerin yoğunlukları doğrultusunda, ÇDP’deki ISLAH
SANAYİ ALANLARIYLA uyumlu olarak belirlenmiştir.
MÇK KARARI
YERALTI KUYULARINA SAYAÇ TAKILMASI
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 2.10.19.
PLAN NOTU İLE YERALTI SU KULLANIM DÜZEYİNİN
KONTROL VE TESPİTİ AMACIYLA;
25.08.2010 TARİHLİ MÇK KARARI İLE 20 M3 VE ÜZERİ
SANAYİ AMACLI YERALTI SUYU KUYULARINA SAYAÇ
TAKILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
ŞUBAT 2011 TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLMİŞ OLUP,
MÇK KARARI SANAYİ TESİSLERİNE DUYURU VE EĞİTİM
ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR.
2011 PROJELERİMİZ
• Ergene ve Çorlu Derelerine Çevrimiçi Atıksu İzleme
• Islah OSB oluşumu
• Beşikten Mezara Uygulamalı Çevre Eğitimi
• Su kullanımının azaltılması
• Atıkların değerlendirilmesi
• Doğal arıtma
• Yenilenebilir enerji kaynakları
• Atık yağ toplanması ile ilgili pilot bölgeler oluşturulması
• Atıksu Arıma Tesisleri İşletmeciliği Sertifika Programı
İLETİŞİM BİLGİLERİ
0 282 263 68 77
0 282 260 24 32
0 282 263 18 89
[email protected]
Teşekkürler…

similar documents