Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndtering Kom i

Report
Reduceret jordbearbejdning og
ukrudtshåndtering
Kom i gang med reduceret jordbearbejdning, LMO, 25/2-2014
Jens Erik Jensen
Email [email protected]
De tre vigtigste forhold for
vellykket overgang til reduceret
jordbearbejdning mht. ukrudt
Sædskifte
Sædskifte
Sædskifte!!!
Planter pr. m2
P la n t e r p r. m 2
Vindaksbestand
ved
80
pct.
vintersæd
Vindaksbestand ved 80 pct. vintersæd
350
300
250
200
150
100
50
0
Pløjning
Reduceret jordbehandling
Ingen ukrudtsbekæmpelse
25 pct. normaldosis
50 pct. normaldosis
100 pct. normaldosis
Pallutt 1999
Ukrudtsbestanden i forskellige sædskifter
200
150
100
50
Alsidigt sæds.
med bek.
Alsidigt sæds.
uden bek.
Vintersædssæds.
med bek.
dm
od
er
Ær
Lu
en
gtl
pri
øs
s
Ka
mi
Ko
lle
rnb
lom
st
Tv
eta
nd
Fu
gle
græ
s
Vin
da
ks
0
Ste
Planter
m-22
pr. m
Planter
250
Vintersædssæds.
uden bek.
Pallutt 1999
Væselhale i 2008 på Flakkebjerg (JB6)
Observeret første gang i 2006. Forsøget startet i 2003
Pløjning
Harvning 8-10 cm
148
160
Antale toppe m-2 i juli
Direkte såning
140
120
100
78
80
60
40
20
0
0
2
1
0
Ensidig v. hvede
40% vårafgrøder
Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg
Agerrævehale i fransk forsøg med ensidig vinterhvede
DB
Herbicidudgifter
280
240
Euro (ha-1)
200
160
120
80
40
0
Pløjning
Red. (5 cm)
Direkte
Agerrævehale i fransk forsøg med vinterhvede-majs
DB
Herbicidudgifter
280
240
Euro (ha-1)
200
160
120
80
40
0
Pløjning
Red. (5 cm)
Direkte
Konklusion vedr. sædskifter
 Uden et alsidigt sædskifte er reduceret
jordbearbejdning en kæmpe udfordring!
 Mange vil gerne have høj andel af vintersæd
i sædskiftet, men…
 Anbefaling: andel af vårafgrøder 30-40 %
 Jo højere vintersædsandel, desto højere
krav om effekt af ukrudtsbekæmpelse
De næstvigtigste forhold for
vellykket overgang til reduceret
jordbearbejdning mht. ukrudt
 Godt håndværk i relation til
 Stub-management – så lidt som muligt, men så




meget som nødvendigt
Indtænkning af glyphosat i strategien
Valg af rette indsats (middel, dosis) i relation til
frøbank-dynamikken
Rettidighed ved bekæmpelse
Forebyggelse af herbicidresistens
De vigtige græsarter, 1
Ager-rævehale
Enårig rapgræs
Vindaks
Væselhale
Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg
De vigtige græsarter, 2
Alm. rapgræs
Rajgræs-arter
Blød hejre
Gold hejre
Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg
Frøbanken – nøglen til forståelse
Kilde: Fabian Menalled, MSU Extension, Montana State University
Jordbearbejdning flytter frø
Loamy sand
= JB3-4
Silty loam
= sværere
jordtype
Kilde: Clements et al. (1996) by
Fabian Menalled, MSU Extension,
Montana State University
Flest ukrudtsfrø
går til
i urørt i stub
Spiring, svampe, fugle,
mus og insekter ødelægger
frø
Mange frø konserveres i
jorden, når der sker
stubbearbejdning
% spiredygtige frø
Levedygtighed af frø nedgravet juli 2005
Opgravet og spiretestet på angivne dato
70
60
50
40
30
20
10
0
apr-06
sep-06
sep-07
sep-08
sep-09
Alm
Alm.
Væselhale,
rapgræs, 10 rapgræs 25
10 cm
cm
cm
Væselhale,
25 cm
Art og dybde
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
% spiredygtige frø
Levedygtighed af frø nedgravet juli 2006
Opgravet og spiretestet på angivne dato
70
60
50
40
30
20
10
0
apr-07
sep-07
apr-08
sep-08
sep-09
Alm
Alm.
Væselhale,
rapgræs, 10 rapgræs 25
10 cm
cm
cm
Væselhale,
25 cm
Art og dybde
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
Spiredygtighed efter 3 år i jorden
Spiredygtige frø efterår 1999 i % af udsåede frø efterår
1996. Frøet har ligget i marken i 25 cm dybde
20
16
12
8
4
0
En
Rø
Al
It a
Hu
En
Hv
Al
Tim
m
m
l
gr
g
i
d
n
d
raj
ot
sv
sv
de
klø
rap
ap
e
gr
i
ing rajgr
g
n
gr
v
r
g
g
æ
æ
e
r
æ
æs
el
el
r
æs
s
s
s
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
Agerrævehale frø levedygtighed
udlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år
% spiredygtige frø
70
60
50
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
40
30
20
10
0
0
2
5
10
25
Jorddybde (cm)
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
Væselhale frø levedygtighed
udlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år
% spiredygtige frø
70
60
2001/2002
50
2002/2003
2003/2004
40
2004/2005
30
2005/2006
20
2006/2007
10
2007/2008
0
0
2
5
10
25
Jorddybde (cm)
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
Alm. rapgræs frø levedygtighed
udlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år
% spiredygtige frø
70
60
50
2005/2006
40
2006/2007
30
2007/2008
20
10
0
0
2
5
10
25
Jorddybde (cm)
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
Græsukrudt overlevelse på jordoverflade
Engrapgræs
Alm rajgræs
01-sep
02-nov
18
16
Spireevne, pct.
14
12
10
8
6
4
2
0
Juli
01-okt
21-dec
12-apr
Tidspunkt for nedgravning
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
Levedygtighed af agerrævehale
udlagt august - indsamlet medio september samme år
% spiredygtige frø
60
50
40
2003
2004
30
20
10
0
0, - halm
0, + halm
2 cm
Jorddybde (cm) halmdække
Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg
Integreret bekæmpelse af Gold Hejre
Frøbærende strå pr. m2
250
200
150
100
50
0
Harvning
Pløjning
Såning
0x
14/9
15/9
1x
14/9
15/9
2x
14/9
15/9
Landsforsøgene 1998
2x
19/9
6/10
Udnyt så vidt muligt frøhenfald
 Store forskelle i frøs levetid nedgravet i jord
 Stort henfald af næsten alle frø på
jordoverfladen
 Overlevelse af frø generelt væsentlig lavere
på jordoverfladen end indarbejdet i jord
 Gælder både græsukrudt og tokimbladet
ukrudt
 Undtagelse: Gold hejre og spildkorn!!
 Dilemma: Afgrøderest-håndtering, snegle,
forebyggelse af fusarium og DTR
Blød hejre i vårbyg
Hvorfor er den der?
Glyphosat – lav dosis før hver afgrøde!
 Glyphosat forkætret, men…
 Trods afgiftsstigning billig og
effektiv bekæmpelse
 Stadig unik virkemekanisme
 Ikke berørt af resistens i DK
 Ca. 1 liter pr. ha bekæmper
nyfremspirede græsser og
tokimbladet, lægger en
dæmper på kvik mv.
Ny pesticidafgift
Produkt
Primera S/Foxtrot
Topik
Atlantis OD
Broadway
Hussar OD
Lexus
Othello
Mustang forte
Briotril/Oxitril
DFF
Flight Xtra
Activus
Stomp Pentagon
Boxer
MCPA
Tomahawk 180
Prisændring i %
Virkningsklasse
-5
-18
-22
-30
-25
-23
-25
-2
90
8
145
172
207
104
206
23
A
A
B
B
B
B
B+F1
B+O
C3+M
F1
F1+K1
K1
K1
N
O
O
Valg af ukrudtsmidler
 Vintersæd efterår
 Jordmiddel (Boxer, DFF) – reduceret effekt?
 Bladmidler (Atlantis, Othello, Topik, Primera?)
 Kombination?
 Vintersæd forår
 Atlantis, Othello efterår udelukker mange
SU/minimidler forår - Broadway kan anvendes
 Topik, Primera Super, Foxtrot - resistensrisiko
 Pas på ikke at lægge for meget vægt på SUmidler
 Kerb i vinterraps hvis dispensation fortsætter
Doseringskrav ved reduceret
jordbearbejdning?
 Øverste jordlag meget vigtigt for frøpuljen
 Effektiv bekæmpelse giver mulighed for
hurtig udtømning af frøpulje vedr. græsser
 Svigtende bekæmpelse et enkelt år kan give
voldsom opformering
 Doseringskrav højere ved reduceret
jordbearbejdning
Status vedr. DK-resistenstest, tokimbladet
Første fund
Antal
lokaliteter
Fuglegræs
1991
>>26
Kornvalmue
2003
8
Lugtløs kamille
2010
>7
Hanekro
2003
1
Gul okseøje
2010
2
Hyrdetaske
2012
1
Ukrudtsart
Kilde: Solvejg Mathiassen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg
Status vedr. DK-resistenstest, græsukrudt
Første
fund
Antal
lokaliteter
Agerrævehale
2001
55
Ital. rajgræs
2010
18(20?)
Vindaks
2011
5
Ukrudtsart
Kilde: Solvejg Mathiassen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg
Effektkrav for at modvirke herbicidresistens
Sammenhæng mellem nødvendig effekt af resistensbrydere og dyrkningssystem
Højt
Effektkrav
til
resistensbrydere
Lavt
Varieret og
høj IPM-faktor
Ensidigt og
lav IPM-faktor
Sædskifte og andre IPM-tiltag
Ikke-kemisk bekæmpelse af
agerrævehale i vinterhvede
Gennemsnitlig
effekt, %
Interval, %
Antal
undersøgels
er
Udsat såtid
37
-64 - 82
16
Højere
udsædsmængde
30
+8 - 53
15
Sort med høj
konkurrenceevne
27
+9 - 36
4
Vårafgrøde
80
+70 - 90
3
Pløjning
67
-20 - 96
25
IPM-tiltag
Uddrag fra udredning af Lutman & Moss for Syngenta 2009
Vær ikke fundamentalist!
 Mange fordele ved reduceret
jordbearbejdning, men…
 Problemer kan blive så store,
at behovsbaseret pløjning er
den bedste løsning!
 I eksemplet skulle der dog
også sædskifteændring,
middelvalg mv. i anvendelse
for at give varig løsning
Gode beslutninger er baseret
på erfaringer,
erfaringer er baseret på dårlige
beslutninger
Indiansk ordsprog
Tak for opmærksomheden!
Reduceret jordbearbejdning og
ukrudtshåndtering
Alsidigt sædskifte vigtigere
end noget andet
 Håndtering af stub og afgrøderester
 Glyphosat skal ind før hver afgrøde
 Rigtig og rettidig indsats
 Følg op og vurdér
 Vær ikke fundamentalist!

similar documents