Centrum Badań Jakości…

Report
Jakość powietrza w naszym mieście
i plan jego poprawy
Grupa III:
 Korona Karolina
 Okręglicka Patrycja
 Matczak Małgorzata
 Toth Sylwia
1
Dolny Śląsk..
 W Polsce występuje kilka
regionów o zwiększonym
stopniu zanieczyszczenia
środowiska.
 Obszary takie są groźne dla
zdrowia ich mieszkańców.
 Przykładem takiego regionu
jest Legnickie Zagłębie
Miedziowe.
2
…nasz region
 Przemysł wydobywczy emituje wiele metali ciężkich takich
jak ołów i kadm, które źle wpływają na jakość i czystość
żywności.
 Metale te są szczególnie niebezpieczne
dla dzieci i młodzieży.
 Z tego powodu bardzo istotne jest prowadzenie ciągłego
monitorowania stanu środowiska w rejonie Legnickiego
Zagłębia Miedziowego.
3
…nasze miasto…
 W Lubinie dzięki zaangażowaniu władz udało się rozwinąć sieć
centralnego ogrzewania i zlikwidować szkodliwe piece węglowe z wielu
mieszkań - z krajobrazu zaczęły znikać dymiące kominy.
 Wiele kotłowni lokalnych zmodernizowano i zastosowano w nich bardziej
ekologiczny gaz zamiast węgla.
 Zakłady przemysłowe również przyłączyły się do programu zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń w Lubinie.
 Takie działania należy sukcesywnie wprowadzać nie tylko w Lubinie,
ale także na całym obszarze dolnego śląska.
4
…nasze powietrze..
 Ochrona powietrza to
zmniejszenie:
 emisji zanieczyszczeń
z procesów energetycznych
spalania paliw,
 emisji zanieczyszczeń
w przemyśle miedziowym,
 emisji zanieczyszczeń
przez pojazdy
mechaniczne.
5
 Wspólne działania mogą
doprowadzić do
zmniejszenia tego rodzaju
zagrożeń i zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa
ekologicznego ludności
6
Centrum Badań Jakości..
 Wybrałyśmy się na
wycieczkę do jednego
z największych
laboratoriów w kraju….
 Głównym celem było
poznanie :
 pracy laboratorium
 sposobów
monitorowania stanu
powietrza w naszej
okolicy.
7
Co to jest Centrum Badań Jakości?
 Centrum Badań Jakości to zakład
z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii
Curie Skłodowskiej.
 Świadczy usługi w zakresie
wykonywania różnorodnych
badań, analiz i pomiarów fizycznochemicznych i mikrobiologicznych.
8
Poznajemy CBJ..
Na początku zwiedziliśmy
wszystkie gabinety
i poznaliśmy pracowników
na poszczególnych
stanowiskach
w laboratorium.
9
Centrum Badań Jakości…
 Posiada laboratoria w :
• Legnicy, Głogowie, Lubinie, Polkowicach
 Wykonuje :
• badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na
stanowiskach pracy,
• analizy wód, ścieków i osadów ściekowych,
• badania żywności,
• analizy gleb,
• badania przemysłowe, odpadów, biomasy i środowiska naturalnego,
• pomiary emisji i imisji.
10
Co możemy zbadać?
 w zakresie emisji:
 pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych
(pył ogółem, pył zawieszony),
 pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych,
pomiary skuteczności działania urządzeń
oczyszczających,
 oznaczanie stężeń metali w pyle
emisyjnym,
 pomiary biogazu ze składowisk odpadów,
oczyszczalni ścieków i studzienek
kanalizacyjnych,
 badania emisji hałasu do środowiska.
11
Co możemy zbadać?
 w zakresie imisji:
 pomiary średnio-dobowe
i chwilowe zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym,
 pomiary stężeń pyłu
zawieszonego,
 pomiary opadu pyłu,
 określanie parametrów
meteorologicznych powietrza:
temperatura, wilgotność,
ciśnienie, prędkość i kierunek
wiatru,
 oznaczanie w pyłach stężeń:
metali, substancji smolistych,
substancji organicznych,
substancji nieorganicznych.
12
o Do wykonywania opisanych
pomiarów stosujemy:
 zestawy pyłomierzy (pyłomierz
EMIOTEST 2594, pyłomierze P10ZA),
 analizator gazów HORIBA PG-250C,
 analizator gazów MADUR GA 40T
plus,
 analizator biogazu LMSxi, typ G4.18,
 aspiratory automatyczne ASP-2,
 automatyczne poborniki próbek pyłu
zawieszonego typu PP1-A i SKYPOST
PM/HV z sondami PM10.
13
Ważenie ciężaru pyłów
za pomocą wagi analitycznej
14
Pokaz ważenia pyłów...
15
Pierwsze samodzielne próby odczytywania
wyników wagi pyłów i podawanie wyników
pracownikom...
16
Próbki z pomiarów..
17
Dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza
są ściśle monitorowane i notowane.
18
Wszystkie urządzenia były bardzo
skomplikowane.
19
Oprócz badania powietrza panie
zajmują się również badaniem wody...
20
W CBJ znajduje się również dział
mikrobiologii
21
Wszystkie hodowle bakterii
przechowywane są
w lodówkach...
22
Metaplan- Jakość powietrza w Lubinie
Jak jest ?
 Wysoki poziom pyłu






zawieszonego PM 10
Wysoki poziom stężenia ołowiu.
Palenie w piecach.
Wydalanie przez silniki spalinowe
tlenku węgla, węglowodorów,
tlenku azotu.
Palenie papierosów.
Wycinanie drzew - szczególnie
topoli, które pomagają nam
walczyć z zanieczyszczeniami.
Kopalnie rudy miedzi emitują
szkodliwe gazy.
Jak powinno
być ?
 Zakładanie filtrów na kominach.
 Korzystanie z elektrowni




wiatrowych i wodnych.
Zakładanie w starych budynkach
pieców gazowych.
Unikanie zbytecznych wyjazdów
samochodowych- większe
zainteresowanie rowerem.
Przestrzeganie zakazów palenia
tytoniu.
Wprowadzanie pojazdów na
energię słoneczną.
23
Dlaczego nie
jest tak
jak powinno
być?
WNIOSKI:
 Brakuje funduszy na działania
 Każdy człowiek powinien
ekologiczne.
 Kupujemy coraz więcej aut dla
własnej wygody.
 Nie przestrzegamy prawa np.:
zakazów palenia papierosów,
palenia śmieci w piecu.
 Brakuje inwestorów – zbyt małe
tempo budowania sieci
przesyłowej (energetyka
wiatrowa).
odpowiadać za swoje środowisko
aby przyszłe pokolenia mogły
długo żyć!
 Dbajmy o powietrze, aby nasze
płuca oddychały w zdrowiu!
 Stosujmy odnawialne źródła
energii!
24

similar documents