postup při implementaci směrnice Rady 2011/85/EU

Report
Upevnění národního fiskálního
rámce – postup při
implementaci směrnice
2011/85/EU
Lubomír CHALOUPKA
Ministerstvo financí České republiky
Názory uvedené v této prezentaci jsou názory autora a nemusí se nutně
shodovat s oficiálními názory Ministerstva financí.
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Vnější předpoklady – Evropská unie
 Koordinace hospodářských a rozpočtových politik čl. států EU
 Pakt stability a růstu (SGP)
 Právní rámec: Smlouva o fungování EU (čl. 121 a 126) + Protokoly 12 a 13
 Sekundární legislativa SGP (schválena 1997, výrazné změny 2005 a 2011)
„Six Pack“ (5 nařízení + 1 směrnice):
nařízení Rady EU č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011 a 1177/2011
směrnice Rady EU č. 2011/85/EU
„Two Pack“ – schválen 12. 3. t.r. Evropským parlamentem (pro země Eurozóny)
dvě nová nařízení
Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v HMU (Fiscal Compact)
mezinárodní smlouva účinná od 1. 1. 2013
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
–
„Six Pack“ (2011)
 novela Nařízení Rady EU č. 1466/1997 o posílení dohledu nad stavy
rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace
hospodářských politik,
 novela Nařízení Rady EU č. 1467/1997 o urychlení a vyjasnění postupu
při nadměrném schodku,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011
o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně,
 Směrnice Rady 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských
států,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011
o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické
nerovnováhy v eurozóně,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011
o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy.
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
„Two pack“ (2013)
 Nařízení o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování
návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku
členských států v eurozóně
 společná rozpočtová pravidla na národní úrovni mají být monitorovány nezávislými
institucemi;
 ČS EU17 předkládají návrhy svých rozpočtových plánů EK a Euroskupině před 15. říjnem
+ nezávislé makroekonomické predikce, na nichž jsou připraveny;
 EK analyzuje návrhy rozpočtových plánů v souvislosti s SGP a doporučeními, které ČS
obdržel v rámci tzv. evropského semestru v květnu/červnu - hodnotí návrhy rozpočtu a
pokud se výrazně odchylují od SGP mohou požadovat jejich revizi… (integrace
doporučení EU do národního rozpočtového procesu)
 národní parlamenty zůstávají suverény při schvalování rozpočtů – mají však nezávislé
stanovisko EK;
 …

Nařízení o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve
kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu
v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy
 Aplikovatelný na země EU 17
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
„Fiscal compact“ – Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v HMU
 Původně měla mít podobu smlouvy na úrovni primárního práva VB a ČR nepodpořily iniciativu –
mezivládní dohoda (ratifikována národními parlamenty, v Irsku referendum) – přechodné řešení
(obsahuje explicitní odkaz o zařazení jejích hlavních částí do 5 let do smluv, na nichž je založena
EU)
 Vstoupila v platnost 1. ledna 2013 (ratifikací minimálně 12 zeměmi EU17)
 V tuto chvíli je FC relevantní pouze pro EU 17 (zbytek dobrovolně zejm. články III a IV)
 Od 1. 3. 2013 je ratifikací FC podmíněno poskytnutí finanční pomoci na základě nových programů
v rámci stálého záchranného fondu ESM.
 Klíčová je hlava III. nazvaná Rozpočtový pakt (pravidla uplatňovaná do roku od vstupu smlouvy v
platnost – promítnutí do národního právního řádu) – EU17+BG,DK,LV,LT,RO
–
Hlavní požadavky:
 Vyrovnané nebo přebytkové veřejné rozpočty (strukturální saldo nepřekročí 0,5 % HDP, u zemí
s poměrem VD k HDP výrazně nižším než 60 % HDP a nízkými riziky týkajícími se dlouhodobé
udržitelnosti VF: 1 % HDP) - MTO
 Při závažném odchýlení od MTO nebo od cesty k jeho postupnému dosažení – automatická
aktivace mechanismu nápravy
 Jestliže poměr VD k HDP překračuje 60 % - povinné snižování tempem 1/20 za rok.
 Monitoring nezávislou fiskální institucí.
 V případě nepřijetí nebo neplnění nezbytných opatření ke snižování dluhu může být záležitost
předložena Soudnímu dvoru EU – finanční sankce (paušální částka nebo penále v individuální výši, jež
nepřesáhne 0,1 % HDP (ČS EU 17 – do ESM, ostatní – rozpočet EU).
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Vnitřní předpoklady – politické a právní
I. Politické
 Programové prohlášení vlády – předložení ÚZ o rozpočtové
odpovědnosti, vytvoření Národní rozpočtové rady…
 Teze a principy ÚZ definovány na jednáních pracovní skupiny ministra
financí a zástupců parlamentních politických stran – 1. čtvrtletí 2012
 Výstupem byl materiál schválený u. v. 253 z 11. 4. 2012
 Hledání politické shody - jednání 10. dubna 2013
II. Právní
 Vláda rozhodla o koncepci – stručný ÚZ a na něj navazující prováděcí
zákon + změnový zákon
 Pro zajištění vyšší stability navazujícího zákona, ÚZ říká, že k jeho přijetí
je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem
(analogie k čl. 40 Ústavy ČR)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Vnitřní předpoklady – ekonomické
Saldo vládního sektoru 2012: 170,4 mld. Kč (-4,4 % HDP), 2013: -111,6 mld. Kč (-2,9 % HDP)
 Problémem je dlouhodobě zabudovaná strukturální nerovnováha a procyklický charakter FP
 Cel. příjmy 2011: 40,0 % HDP, 2012: 40,1 % HDP; Cel. výdaje 2011: 43,2 % HDP, 2012: 44,5 % HDP
Vládní dluh 2011: 1583 mld.Kč (41,4 % HDP), 2012: 1775 mld.Kč (46,2 % HDP), 2013: 1775 mld.Kč (46,1 % HDP)
 Dluhová rezerva 3,6 p.b. (2012) – pokrytí kreditního, tržního a měnového rizika
 cca 93,7 % ústřední vláda, 6,3 % místní vláda
 Srovnání: 8. nejnižší dluh dle úrovně, 9. nejvyšší podle mezikvartální a 7. dle meziroční změny
 Vládní dluh (2Q13): EU28 86,8 % HDP, EU17 93,4 % HDP
 Dluhová služba 2012: 57,0 mld. Kč (1,48 % HDP), 2013: 55,8 mld. Kč (1,46 % HDP)
70
vládní dluh (v % HDP)
-2
50
-3
40
-4
30
20
-5
10
-6
0
-7
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
2011
2012
vládní saldo EDP B.9 (v % HDP)
-1
60
Průběh přípravy ústavního zákona
01-06/12
10/12
04-05/13
• Pracovní skupina ministra financí se zástupci parlamentních politických stran
(ČSSD, KSČM, VV, ODS, TOP09) – 01 až 03/12
• „Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni
a odpovědnosti“ – schválen 11. 4. 2012 (usnesení vlády 253)
• Vnitřní a vnější připomínkové řízení
• MF předložilo návrh ústavního zákona Úřadu vlády 30. 6. 2012
•
•
•
•
3x projednáván LRV – schválen a doporučen vládě ke schválení v září 2012
Schválen vládou - 10. 10. 2012 (usnesení vlády 737) – ministr zdravotnictví se zdržel
První čtení PSP ČR – 6. 2. 2013 – přikázán k projednání Rozpočtovému výboru
Schůze rozpočtového výboru – 2x přerušeno projednávání (3 pozměňovací návrhy)
• MF předložilo ÚV návrh navazujícího zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
a změnového zákona – 30. 4. 2013
• Jednání ministra financí s předsedy poslaneckých klubů (15. 4., resp. 26. 4. 2013)
a s předsedy politických stran - 2. 5. 2013
• Komplexní pozměňovací návrh (schválen RV 9. 5. 2013) + memorandum
• Návrh ÚZ zařazen na jednání probíhající 53. schůze PSP ČR – druhé čtení PSP ČR
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
03-04/13
05-10/2013
• V březnu a dubnu 2013 – vnitřní a vnější připomínkové řízení k návrhům zákona
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změnového zákona – cca 700 připomínek
• K 30. 4. byly legislativní návrhy předloženy Úřadu vlády.
•
•
•
•
•
Projednávání v komisích Legislativní rady vlády (4) a LRV (1x)
Schválení vládou - 12. 6. 2013 (usnesením č. 436)
Zákony nebyly PS PČR projednány – rozpuštění PS PČR k 28. 8. 2013
EPC – peer review – 22. 10. 2013 (country fiche připravené Evropskou komisí)
Informace o postupu implementace směrnice a o možných důsledcích nesprávné
nebo opožděné transpozice – schůze vlády 30. 10. t.r.
• Termín transpozice směrnice do právního řádu ČR – 31. 12. 2013
2014
•
?
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Otázky pro další postup




EU – 6-pack 1. fáze – fiskální federalizace EU (?)
Další kroky se budou akcelerovat – nabíráme zpoždění
Z minimálních standardů se pozvolna stávají povinné náležitosti
Revize ESA 2010 – souhrnný dopad bude spíše zhoršovat fiskální
výsledky, diskuse o změně definice tzv. maastrichtského dluhu
 Domácí témata:
– Chybějící politické rozhodnutí a zadání:
→Přijetí společné evropské měny (?) – ČSSD (zvažuje)
→Přistoupení k Fiskální smlouvě (?)
→Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti (?)
→Další implementace směrnice – reforma účetnictví, účetní závěrka státu;
úloha MF – vládní rozpočtová statistika; spolupráce s NRR; nové fiskální
výzvy (penzijní reforma, systém veřejného zdravotního pojištění , OZE,
energetické úspory, EPC, doprava – transformace ŘSD, PPP atd.)…
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Kroky zrealizované k
implementaci směrnice
2011/85/EU
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Obsah směrnice
1.
2.
3.
4.
5.
Účetnictví a statistika
Prognózy
Numerická fiskální pravidla
Střednědobé rozpočtové rámce
Transparentnost veřejných financí a komplexnost
rozpočtových rámců
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
1. Účetnictví a statistika

Vytvořit fungující systémy veřejných účtů, které komplexně a konzistentně pokrývají všechny subsektory
sektoru vládních institucí a obsahuje informace potřebné k vypracování akruálních údajů pro sestavení
údajů dle standardu ESA 95.
 Zajistit, aby systém veřejných účtů podléhal vnitřní kontrole a nezávislému auditu.
 Zajistit pravidelnou veřejnou dostupnost údajů na hotovostní bázi (nebo ekvivalentních číselných údajů
z veřejných účtů) za všechny subsektory sektoru vládních institucí (vymezené dle nařízení č. 2223/96).
 FINANČNÍ KONTROLA + AUDIT: novelizace zákonů č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí v platném znění (usn. vlády ze dne 15. 5. 2013
č. 368); (zákon o řídicím a kontrolním systému); návrh novelizace zákona o
NKÚ (novelizace Ústavy ČR) návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve
veřejné správě a o změně některých zákonů
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
 FISKÁLNÍ DATA: materiál Návrh splnění požadavku směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8.
listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států – zveřejňování fiskálních dat
(č.j. MF-42809/2013/06)
 novelizace prováděcích vyhlášek MF k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví (č. 410/2009
Sb. – součástí přílohy list m) Doplňující informace k příjmům a výdajům, 500/2002 Sb.,
503/2002 Sb. a 504/2002 Sb. v platném znění) a vyhlášky MF k zákonu č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 449/2009 Sb.
v platném znění – č.j.: MF-51374/2013/11).
 novelizace zákonů č. 551/1991 Sb., o VZP ČR a č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí
vyhlášky č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních
pojišťoven a jejich rozsahu v platném znění (dopis NM J. Gregora NM MZ P. Noskovi – č.j.:
MF-54303/2013/14-1404) (?)
Úloha MF v oblasti vládní finanční statistiky (novelizace nařízení 479/2009, nové 473/2013, požadavky
MMF – čtvrtletní data od 2019 atd.)
Hotovostní data – kdo bude zpracovávat; z jakých zdrojů; jaké bude další využití
Operativní rovina – zveřejňování od 1. 2. 2014 (S.1311: OSS, SF – měsíční data, státní Př.O. – čtvrtletní CF,
zbytek chybí; S.1313: ÚSC, DSO – měsíční data, Př.O. – účetní výkazy, zbytek chybí; S.1313: propočet → je
třeba připravit formát zveřejňování, metodiku, popis přechodu mezi zveřejňovanými daty a ESA !!!
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
2. PROGNÓZY
•
•
•
•
•
Zajistit, aby fiskální plánování vycházelo z realistických makroekonomických a rozpočtových prognóz a aby rozpočtové plánování bylo
založeno na nejpravděpodobnějším makro-fiskálním scénáři nebo na obezřetnějším scénáři.
Porovnávat tyto prognózy s nejaktuálnějšími prognózami EK – vysvětlovat případné rozdíly.
Zpracovávat analýzy citlivosti posuzující makroekonomické a rozpočtové prognózy (tempo růstu a úrokové sazby).
Určit instituce odpovědné za vypracovávání a zveřejnění makroekonomických a rozpočtových prognóz pro fiskální plánování.
Pravidelně, nezkresleně a komplexně hodnotit (ex ante, ex post) makroekonomické a rozpočtové prognózy pro fiskální plánování.
Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
§8
Prognózy
(1) Veřejné instituce s výjimkou veřejných institucí uvedených v § 2 písm. h) až m) použijí pro přípravu svého
rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na internetových stránkách ministerstva naposledy zveřejněnou
makroekonomickou a fiskální prognózu, jejíž součástí je i prognóza celkových příjmů sektoru veřejných institucí.
(2) Ministr financí může zřídit jako svůj poradní orgán Výbor pro rozpočtové prognózy, který pro účely přípravy
státního rozpočtu, rozpočtu státního fondu a zdravotní pojišťovny a jejich střednědobých výhledů posuzuje
makroekonomické prognózy a prognózy celkových příjmů sektoru veřejných institucí.
(3) Způsob jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jeho vnitřní organizaci, požadavky na jmenování a důvody na
jmenování a důvody pro odvolání jejího člena, stanovení kritérií pro posuzování makroekonomické prognózy
a prognózy celkových příjmů sektoru veřejných institucí stanoví statut a jednací řád, které vydá ministerstvo.
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
3. NUMERICKÁ FISKÁLNÍ PRAVIDLA
•
•
•
Uplatňovat numerická fiskální pravidla účinně podporující soulad s povinnostmi členského státu v oblasti rozpočtové politiky vyplývajícími
ze Smlouvy o fungování EU (soulad s referenčními hodnotami a přijetí víceletého horizontu pro fiskální plánování, vč. dodržování
střednědobého rozpočtového cíle).
Směrnice definuje prvky, které pravidla specifická pro jednotlivé země obsahují (vymezení cíle a působnosti, účinné a včasné monitorování
souladu s pravidly – nezávislá analýza provedená nezávislými subjekty, důsledky nedodržení, definování únikových doložek).
Povinnost zohledňovat numerická fiskální pravidla v právních předpisech o ročním rozpočtu.
OPERATIVNÍ PRAVIDLA – zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 Výdajové pravidlo – pro S.13 a odvození výdajových rámců pro SR a SF
 Dluhové pravidlo (finanční kapacita) – ÚSC
 Pravidlo finančního zdraví – zdravotní pojišťovny
MIMOŘÁDNÉ PRAVIDLO – ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti
 Dluhové pravidlo – souhrn limitů a opatření
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Dluhová brzda (čl. 4 až 12 + § 20 až 22)
 Mimořádný režim – regulace stavové veličiny
 Princip limitů dluhu spojených s automatickými korekčními
opatřeními, která jsou realizována kumulativně; akcelerují; sankce:
reputační (NRR), zúžení prostoru pro realizaci rozpočtové politiky
vlády, ↓platů představitelů veřejné moci
 Veřejný dluh je vymezen dle definice ESA 95, navíc je snížen o tzv.
dluhovou rezervu. Výši zadlužení (podíl VD sníženého o dluhovou
rezervu na HDP) vyhlašuje NRR (stejným způsobem, jakým se
vyhlašují zákony – z. č. 309/1999 Sb.).
 Ústavní zákon zavádí strop pro výši veřejného dluhu – 60 % HDP
(konvergenční kritérium).
Je takové pravidlo při úrovni dluhu 46,5 % HDP (2Q/2013) vhodné – zkušenosti s dluhovým stropem v Polsku
nebo USA (?)
Komplexní pozměňovací návrh (?) – iracionální požadavky (nesnižování daňové zátěže, vyjmutí ÚSC apod.).
Z dluhové brzdy se stala politická otázka – odstínění dalších důležitějších nástrojů
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
1. pásmo
•Fungují operativní
numerická fiskální
pravidla (výdajové
pravidlo + pravidlo
hospodaření ÚSC).
2. pásmo
• Vláda informuje PS
o důvodech
překročení zadlužení
a představí přijatá
opatření
• Navrhne opatření ke
zpomalení
růstu
zadlužení.
Jejich
rozsah
konzultuje
s NRR.
•Návrh SR a rozpočtů
SF na násl. rok musí
být
v
souladu
s těmito opatřeními.
• Stát poskytuje státní
záruky jen na základě
již platného zákona
nebo zákona schváleného
nadpoloviční
většinou
všech
poslanců a senátorů
3. pásmo
4. pásmo
• Vláda rozhodne
• Vláda předloží
o snížení výdajů již
schváleného SR na daný
rok.
• Navazující zákon stanoví
výši snížení v poměrné
části ke zbytku roku.
• Pro násl. rok vláda
zmrazí objem výdajů SR
(o vybrané výdaje mohou vzrůst) a výdaje SF.
Vláda schválí návrhy vyrovnaných rozpočtů ZP; v
průběhu roku lze zapojit
prostředky z min. let.
• Od násl. roku dojde ke
snížení platů představitelů veřejné moci
o 20% a zmrazení odměn
za práci v SVI.
•Vláda nepředloží PS
návrhy
změn
daní
a poplatků, které snižují
příjmy z daní a poplatků
rozpočtu SVI v úhrnu… ;
to neplatí pro změny => z
plnění mezinár. smluv
a jiných mezinár. závazků ČR
0 −45 % HDP)
45 − 50% HDP)
50 −55 % HDP)
návrh
vyrovnaného nebo přebytkového SR a vyrovnané nebo přebytkové návrhy rozpočtů a SF.
•Vláda schválí návrhy
vyrovnaných rozpočtů
ZP; v průběhu rozp.
období však nelze zapojit
prostředky z min. let.
5. pásmo
• Vláda požádá PS o
vyslovení důvěry.
• Dostane-li ji →
po dobu 12 měsíců
se
postupupuje
podle předchozího
pásma.
• Žádost neznamená
automatické
odstoupení vlády .
•ÚSC schválí rozpočet na
následující rok jako
vyrovnaný nebo přebytkový. Rozpočet ÚSC
může být schválen jako
schodkový jen v případě, že schodek je
možné uhradit fin. prostředky z min. let nebo
návratnou fin. výpomocí.
• Ostatní VI nesmí po
období, v němž zadluženost
překračuje
48 % HDP, přijímat nové
dlouhodobé
závazky
zvyšující zadlužení (tzn.
s výjimkou refinancování).
 −58 % HDP)
Seminář Ministerstva financí pro Rozpočtový výbor PSP ČR
>58 (resp. 60 % HDP)
Únikové klauzule
 Významné zhoršení ekonomického vývoje (meziročně o 2,5 % nebo
o 6 % za 3 roky)
 Zhoršení bezpečnostní situace státu spojené s vyhlášením
mimořádných opatření vládou ke zvýšení jeho obranyschopnosti
 Nouzový stav; stav ohrožení státu nebo válečný stav
 Úhrn výdajů SR na odstraňování následků živelních pohrom a výdajů
vyplývajících z plnění mezinárodních smluv a jiných mezinárodních
závazků ČR překročí 3 % HDP
 Podle čl. 8 a 11 se nepostupuje po 12 měsíců od vyslovení důvěry
vládě po jejím jmenování
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Pravidlo pro stanovení výdajů S.13 (§ 10 a 11)
Očekávané cyklicky
očištěné příjmy S.13
pro t+1
(ověření Výborem pro
rozpočtové prognózy)
-
Očekávané
jednorázové či
přechodné P – V pro
t+1 (stanovisko NRR)
+
Očekávaná výše
položek
specifikovaných
v únikové klausuli
-
Nadměrná část
nápravné složky
(snížení nadměrné části NS
vypočítané v r. t na základě
skutečnosti známé z r. t-1) -
KONSOLIDOVANÉ
VÝDAJE SEKTORU
S.13
NRR
 Nápravná složka je rozpouštěna ve výdajích v roce t+1 postupně vždy v následujících 3
letech, pokud jeho výše v roce t překročí 2 % HDP z roku t-1, tj. o 1/3 rozdílu mezi
skutečnou výší nápravné složky a 2 % HDP – AUTOMATICKÁ KOREKCE
 Nápravná složky zohledňuje dodatečná výdajová opatření, která vznikla bez přímého vlivu
vlády a nejsou definována ostatními únikovými klausulemi např. rozhodnutí Ústavního
soudu apod.)
 Přechodné ustanovení – navýšení výdajů S.13 mezi roky 2015 až 2020 (saldo < 2,8 % HDP)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Odvození výdajového rámce SR a SF (§ 12)
CELKOVÉ PŘÍJMY – CELKOVÉ VÝDAJE S.13 STANOVENÉ PODLE PRAVIDLA (v metodice ESA)
SALDO S.13
+
-
SALDO HOSPODAŘENÍ S.13 BEZ SR A SF (SPOLUPRÁCE S NRR)
DEAKRUALIZACE A DALŠÍ METODICKÉ ÚPRAVY (SPOLUPRÁCE NRR)
HOTOVOSTNÍ SALDO SR A SF + HOTOVOSTNÍ PŘÍJMY SR A SF
VÝDAJOVÝ RÁMEC SR A SF
Soulad pravidla s požadavky Fiskální úmluvy → nápravný mechanismus
Zapojení NRR – bude stále nezávislá v hodnocení, pokud bude zapojena více než stanovisky a ex-post
hodnocením?
Má MF dostatečné datové zdroje o ostatních jednotkách vládního sektoru?
Je pravidlo srozumitelné a transparentní pro politickou reprezentaci a širokou veřejnost?
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Hospodaření ÚSC (čl. 13 ÚZ + § 13 až 19)
 ÚSC hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru
jeho skutečných celkových příjmů za poslední 4 roky
 Dluh = nesplacená jistina vydaného dluhopisu, přijatého úvěru,
zápůjčky, návratné finanční výpomoci, závazek z plnění ze záruk a
závazek z vystavené směnky
 Skutečné celkové příjmy – očekává se omezení průtokových dotací (od
r. 2015)
 Intenzivní ukazatel – není u něj nutné zohledňovat velikost, působnost
… ÚSC (nediskriminační charakter)
 Obdobné pravidlo: FR, SK, ES, RO, HU, EE
 V dalších pravidlech (zejm. výdajovém) ÚSC zahrnuty jen jako
předpoklad – fiskální kritéria však hodnocena pro SVI jako celek
 Snaha zabránit předluženosti obcí a zaručit právo občanů na řádný
výkon samosprávy (často omezeno – exekuce….)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Navržený postup nápravy
 Snižování postupem stanoveným zákonem - 5 % z překročení ročně
(zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)
 Nesníží-li ÚSC svůj dluh – možnost zadržet (pozastavit) výnos daní –
ročně do 5 % překročení
 Snaha vyhnout se sankci – konstruktivní přístup
– zajištění plynulého snižování ukazatele: splátka nebo zadržení
(= vytvoření finanční rezervy na budoucí splátku)
– zadržený výnos daně lze uvolnit pouze na splacení dluhového závazku ÚSC
přijatého před zadržením (zadržený výnos daně je účelově vázán)
 Pro předlužené ÚSC – MS ČR připravuje legislativu pro postup
oddlužení („insolvenční řízení“)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Aktuální stav
 Konec r. 2011 pravidlo by nedodrželo 422 ÚSC (32 měst, 3 statutární), 6, 8 % obcí; hodnota
u krajů se pohybuje kolem 30 % (! průtokové dotace – omezení od r. 2015) – r. 2012 již přes
500 obcí; na 4 největší města připadá 1,5 p.b. vládního dluhu
 – V ČR 4. nejnižší nekonsolidované transfery mezi úrovněmi vlády, v zásadě vyrovnané
hospodaření subsektoru; podíl dluhu S.1313 na HDP je cca 2,8 % HDP (EU 27: 6,1 %)
 U cca 82 % obcí ukazatel pod 30 % a 56,8 % obcí dokonce bez dluhu.
 Nejrychleji roste dluh malých obcí, je zde ale jen malý podíl zadlužených obcí a zároveň
vysoký podíl rizikových obcí.
 Důvody porušení lze spatřovat v násl. oblastech:
–
–
–
předfinancování projektů s přislíbenou podporou z EU – problém může eskalovat
porušení rozpočtové kázně (dotace - 376 státních titulů; cca 50 % příjmů obcí – rizika u inv. dotací)
volatilita rozpočtu (změny RUD, ekonomický vývoj, malé obce mají méně stabilní příjmy atd.)
počet obcí
 MF ČR - metodická podporu při čerpání dotací - pro malé a střední obce
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3555
154
38
37
78
115
156
229
292
425
566
100 a více 90 až 100 80 až 90 70 až 80 60 až 70 50 až 60 40 až 50 30 až 40 20 až 30 10 až 20
hodnota ukazatele
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
604
do 10
0
4. SŘEDNĚDOBÉ ROZPOČTOVÉ RÁMCE
•
•
•
§• 9
Vytvořit důvěryhodný a účinný střednědobý rozpočtový rámec, který stanoví přijetí nejméně tříletého horizontu fiskálního plánování a
zajistí, aby vnitrostátní rozpočtové plánování bylo v souladu s víceletou perspektivou fiskálního plánování.
Vymezit postupy, které střednědobé rozpočtové rámce zahrnují (stanovení komplexních a transparentních víceletých rozpočtových cílů –
jejich soulad s numerickými fiskálními pravidly, projekce hlavních položek příjmů a výdajů sektoru vládních institucí, popis plánovaných
střednědobých politik ilustrující průběh korekce a dosažení střednědobých cílů, hodnocení plánovaných politik z hlediska dopadu na
dlouhodobou udržitelnost veřejných financí).
Používat ve střednědobých rozpočtových rámcích projekce vycházející z realistických makroekonomických a rozpočtových prognóz .
Povinnost uvést právní předpisy o ročním rozpočtu do souladu s ustanoveními střednědobého rozpočtového rámce (případné odchýlení
musí být řádně vysvětleno).
§ 9 návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí
(1) Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí (dále jen „strategie“), která vychází z makroekonomické prognózy a prognózy
celkových příjmů sektoru veřejných institucí, je součástí konvergenčního programu. Strategii vypracuje každoročně ministerstvo
nejméně na období následujících 3 let.
(2) Strategie obsahuje
a) celkové výdaje sektoru veřejných institucí stanovené podle § 10, a to jednou částkou na každý z roků,
b) výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 12, a to jednou částkou na každý z roků,
c) postup stanovení celkových výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů podle § 12,
d) prognózy hlavních položek příjmů a výdajů sektoru veřejných institucí při nezměněných hospodářských
politikách, a to jednou částkou na každý z roků,
e) popis dopadů plánovaných střednědobých hospodářských politik na sektor veřejných institucí v členění
podle hlavních položek příjmů a výdajů z popisu je zřejmý postup dosažení střednědobého rozpočtového cíle
stanoveného v konvergenčnímu program podle přímo použitelného předpisu Evropské unie ve srovnání s
prognózami při nezměněných hospodářských politikách,
f) finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků,
g) finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům veřejných institucí podle § 2 písm. g) a ke zvláštnímu účtu
všeobecného zdravotního pojištění.
(3) Ministerstvo předkládá návrh strategie vládě tak, aby jej projednala do 30. dubna téhož roku.
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Zavedení vhodných mechanismů koordinace
napříč subsektory S.13
– Fiskální úmluva – předpokládá u korekčního mechanismu aktivaci skrze
subsektory S.13
– Two-pack – zveřejnění střednědobého fiskálního plánu (současně se programy
stability) – předpoklady pro ostatní subsektory GG
– Tematické peer review zpracované EK (v rámci EPC)
– Dva přístupy k místním rozpočtům:
– AUTONOMNÍ – z vlastní iniciativy – posílení dobré pověsti (Švýcarsko)
– KOORDINOVANÝ – jednotná pravidla – dohled jinou autoritou
–
–
Specifika S.1313 – heterogenita, fragmentace, závislost na jiných úrovních vlády, nižší
administrativní kapacity (např. v IT zákaz používat finanční deriváty), datová základna,
nižší pozornost médií
V EU existuje cca 27 pravidel pro ÚSC – vyrovnaný rozpočet (14), dluhové (11) –
nejčastěji zlaté pravidlo, výdajové (2)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
– Recovery rules: Téměř v žádném ČS EU nemůže municipalita projít bankrotem
(dvojí selhání – selhání fiskálního pravidla + supervize). Podmínky účinnosti:
– malý výskyt předlužení; omezení na menší municipality; přísné podmínky
finanční asistence – vč. osobních sankcí; předpoklad odpuštění části dluhu;
rovný přístup
– Absence pravidla vede k tomu, že obce jsou vůči věřitelům v obtížné vyjednávací
pozici – zhoršování problému (snadný zisk pro věřitele)
– Od tzv. měkké koordinace (sdílení informací) →fiskální smlouvy→ interní pakty
stability (podíl na fiskálním cíli – DE,AU; podíl na dluhové kvótě (ES)
– Koordinaci brání – vysoký počet jednotek → jako příklad dobré praxe je uváděno
Dánsko (kombinace fiskálních pravidel a koordinačního mechanismu a fiskálních
pravidel
Je pro ČR možný nějaký jiný mechanismus – než tzv. měkká koordinace x sladění rozpočtového cyklu?
Posílení finanční kontroly u malých obcí čerpajících dotace z EU nebo SR (fatální důsledky porušení
rozpočtové kázně)?
Insolvenční řízení – obdoba osobního bankrotu pro obce (připravováno MS ČR)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
5. TRANSPARENTNOST VEŘEJNÝCH FINANCÍ A
KOMPLEXNOST ROZPOČTOVÝCH RÁMCŮ
•
•
•
•
•
Zavést vhodné mechanismy koordinace napříč subsektory vládního sektoru tak, aby všechny subsektory byly
komplexně a konzistentně zahrnuty do fiskálního plánování, numerických fiskálních pravidel, přípravy
rozpočtových prognóz a víceletého plánování.
Jasně stanovit rozpočtové pravomoci veřejných orgánů v různých subsektorech vládního sektoru.
V rámci ročního rozpočtového procesu určit a uvést všechny subjekty a fondy S.13, které nejsou součástí
řádných rozpočtů na úrovni subsektorů (souhrnný vliv na saldo a dluh S.13 musí být uveden v ročním
rozpočtu i střednědobém rozpočtovém plánu).
Zveřejnit podrobné informace o dopadu daňových úlev (tax expenditures) na příjmy.
Zveřejnit informace za celý S.13 o podmíněných závazcích – vládní záruky; o úvěrech v selhání, závazcích
vyplývajících z činnosti veřejných společností, držených majetkových účastech v soukromých a veřejných
společnostech.
 Poskytnuté záruky – jednorázové, standardizované (ESA 2010 – část má bezprostřední
dopad na deficit) – stav záruk doposud neimputovaných do dluhu (na konsolidované
bázi) → vyhláška 410 – příloha K)
 Závazky z partnerství soukromého a veřejného sektoru PPP – smluvní kapitálová
hodnota u největších projektů → vyhláška 410 – příloha L)
 Majetkové účasti a podíly držené S.13 (přímé i nepřímé vlastnictví v absolutním
vyjádření vyšší než 0,01 % HDP) → KVS
 Závazky veřejných společností (vyšší než 0,01 % HDP) → KVS
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
 Úvěry v selhání (jistina nebo úrok více než 90 dnů po splatnosti) →
pomocný analytický přehled (zveřejnění konsolidovaných údajů
v nominální hodnotě) – věřitel z S.13
 Úvěry v selhání (jistina nebo úrok více než 90 dnů po splatnosti) →
pomocný analytický přehled
 Daňové úlevy - dle ESA 2010 lze vykazovat jako tzv. daňové výdaje (tax
expense) pouze tu část slevy na dani, která je vyplatitelná (odlišná úprava
oproti Guidance on the treatment of tax and tax credits vydané OECD z r.
2012).
O garancích, PPP, úvěrech v selhání informace jen za vybrané účetní jednotky
Riziko posunu sestavování konsolidované účetní závěrky státu – data v roce 2014 (?)
Některé požadavky Eurostatu se posouvají do nařízení – novela 479/2009 (podmíněné závazky), nařízení
473/2013 (supplementary regulation – čtvrtletní hotovostní data pro S.13 a subsektory)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Změny dalších právních předpisů – změnový
zákon
 Zákon o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy ČR
 Zákon o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení
 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených
s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu
 Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
 Zákon o rozpočtových pravidlech
 Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
 Zákon o rozpočtovém určení daní
 Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 Zákon o důchodovém pojištění
 Zákon o dluhopisech
 Zákon o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 Zákon o veřejných výzkumných institucích
 Zákon o nemocenském pojištění
Navrhovány byly navíc novelizace:



Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky
Zákon o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách
Zákony upravující činnost jednotlivých státních
fondů
Bylo by přínosné znovelizovat dále také:
 Zákon o státní statistické službě

Zákon o účetnictví
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Nezávislé fiskální instituce
Rozhodova cí
proces
Rovina
norma tivní
ekonomie
Rovina pozitivní
ekonomie
NFI pozitivně přispívají k tvorbě fiskální politiky skrze tři základní kanály:
 poskytují objektivní vstupy pro přípravu ročních rozpočtů (např. makroekonomické predikce, z nichž vycházejí rozpočtové
projekce);

připravují nezávislé analýzy na různá témata fiskální politiky (např. sledování rozpočtového vývoje, hodnocení souladu s existujícími
fiskálními pravidly či odhady rozpočtových nákladů vybraných opatření);
 vydávají pravidelná hodnocení a doporučení vztahující se k různým aspektům fiskální politiky (např. doporučení ohledně
dlouhodobé udržitelnosti či návrhů fiskálních cílů různých úrovní vládního sektoru).
NFI v řadě případů uspěly při prosazení svých názorů a efektivně ovlivnily řízení fiskální politiky. Mezi nejúspěšnější instituce lze zařadit
Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), National Account Institute (NAI), High Council of Finance (HCF) v Belgii, Institute of
Economic Research (WIFO) v Rakousku, Institute of Macroeconomic Analysis and Development (IMAD) ve Slovinsku a v nedávné době
založenou Swedish Fiscal Policy Council. Obecně tyto instituce požívají vysokého renomé, které získaly během svého působení, a respektu
politické reprezentace.
Ne zá vislé ma kroe konomic ké pre dikc e p ro ho d no c e ní d a ňo výc h p říjmů a ve ře jnýc h výd a jů
Pre dikc e v obla sti ve ře jnýc h fina nc í - d ůra z na fiská lní rovnová hy
Imp a c to vé a na lýzy zko uma jíc í dopa dy šoků a re a lizova nýc h vlá dníc h politik
ma kro eko no mic ká
p red ikc e
(krá tkod ob ý horizont )
střed něd o b ý výhled
(med ium term
ec onomic outlook)
zp rá va o
ud ržitelno sti
veřejnýc h fina nc í
(d louhod ob ý horizont )
Do p o ruč e ní v o b la sti ve ře jnc h p o litik - ze jmé na p a k v o b la sti f iská lníc h pra vide l, c ílů a stra te gií
Zp rá vy o říze ní a smě řová ní fiská lní politiky
doporuč e ní (ná vrhy ) fiská lníc h c ílů
V LÁ D A
rozpočet
konvergenční
progra m
ná rodní plá n
reforem
→samostatná instituce
(CY,LV,SI,PT,SK a IE)
→využití administrativy již
existující instituce
(EE,LU,LT,NL,IT,FR,RO,AT,DK,DE,FI)
→parlament (2)
→centrální banka (3)
→akademie věd (1)
→NKÚ (resp. účetní dvůr) (3)
→ministerstvo (2)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Národní rozpočtová rada
 Existenci nezávislé instituce odpovědné na národní úrovni za sledování
pravidel předpokládá: Fiscal compact, „two pack“ (pro EU17) i směrnice o
požadavcích na rozpočtové rámce (čl. 6, odst. 1, písm. b) – nezávislá analýza
souladu s numerickými fiskálními pravidly provedená nezávislými subjekty
nebo subjekty, které jsou ve vztahu k fiskálním orgánům členských států
funkčně samostatné).
 Existence této instituce se stává minimálním standardem kvality a
transparentnosti národního fiskálního rámce – viz požadavky MMF
 V poslední době nezávislé fiskální instituce vznikly v Kanadě (2008), Švédsku
(2009), Maďarsku (2009), Slovinsku (2009), Velké Británii (2010), Řecku (2010),
Rumunsku (2010), Austrálii (2011) a na Slovensku (2011)
 V EU 17 (2009) - celkem 29 nezávislých fiskálních institucí. 11 z nich bylo
pověřeno monitorováním rozpočtové politiky, 4 připravovaly nezávislé
predikce pro rozpočtové účely a dalších 8 nezávazné predikce.
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Předpoklady nezávislého fungování
 Nezávislý orgán – „watch dog“
– Působnost – jasně a jednoznačně vymezena zákonem; svěřené úkoly
provádí pravidelně
– Zaručený přístup k informacím
– Vysoký stupeň autonomie - při výkonu své činnosti nesmí přijímat ani
vyžadovat pokyny :
– Financování z veřejných zdrojů upraveno zákonem (stabilita
a přiměřenost úkolům) – předpoklad pro kvalitní aparát a získání
kredibility.
– Personální nezávislost – délka mandátu přinejmenším shodná
s volebním obdobím poslance; voleni několika institucemi;
vymezení podmínek zániku funkce …
 Zapojení do rozpočtového procesu – determinuje vliv na řízení fiskální
politiky (např. konzultace poskytované vládě, povinnost odůvodnění vládní
strategie, pravidelná slyšení v Parlamentu v rámci přípravy rozpočtu atd.)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Národní rozpočtová rada – návrh ČR
P Ů S O B N O S T (?):
 zjišťuje a zveřejňuje výši zadlužení – vyhlásí do 1 měsíce po zveřejnění ČSÚ
 hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel – zpráva pro PSP ČR (před
schválením SZÚ)
 hodnotí výsledky rozpočtového hospodaření dle SZÚ – sleduje vývoj
hospodaření sektoru veřejných institucí
 podněty ke zlepšení transparentnosti hospodaření s veř. prostředky další
činnosti související se sledováním a hodnocením vývoje hospodaření s veřejnými
prostředky ČR
 analýza dlouhodobé udržitelnosti VF - jakým způsobem ji mohou plánované
vládní politiky svými přímými dl. dopady pravděpodobně ovlivnit
 stanoviska k legislativním návrhům zásadního významu a jejich
rozpočtovým dopadům
 povinné konzultace v rámci výdajového pravidla, metodiky (očišťování
příjmů o vliv cyklu, jednorázové operace)
 vypracovává stanovisko k výpočtu nápravné složky
Stanoviska a zprávy NRR se zveřejňují.
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
– NRR si může vyžádat informace a součinnost veřejných institucí
související s plněním činností v rámci její působnosti. Veřejné instituce
jsou v mezích své působnosti povinny poskytnout součinnost
a informace.
– Členové NRR vykonávají své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí
přijímat ani vyžadovat pokyny od jiného orgánu nebo osoby.
– NRR každoročně zpracuje a zveřejní plán své činnosti, schvaluje návrh
rozpočtu Úřadu Rady a jednací řád.
– Úřad Rady (OSS) zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním,
administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti
Rady. V pracovněprávních vztazích jedná jménem státu vedoucí Úřadu
Rady.
– Výdaje na činnost Rady a Úřad Rady jsou hrazeny ze samostatné
kapitoly státního rozpočtu.
– Výroční zpráva předávána ministerstvu + Rozpočtovému výboru, účetní
závěrka ověřována auditorem.
Seminář Ministerstva financí pro Rozpočtový výbor PSP ČR
P E R S O N Á L N Í S T R Á N K A:
 Rada se skládá z 5 členů (předseda+2místopředsedové+2další členové)
 Mandát na 6 let (poprvé 6,4,2), 1x opakovatelný
 Předseda - na návrh vlády se souhlasem nadpoloviční většiny hlasů
všech přítomných poslanců - účast na jednání vlády (poradní hlas)
 Místopředsedové - voleni nadpoloviční většinou přítomných
poslanců (1.MP - na návrh Senátu, 2.MP - na návrh BR ČNB)
 Další 2 členové - voleni nadpoloviční většinou přítomných poslanců
(na návrh ministra financí, alespoň 7 hejtmanů)




Volba do 60 dnů od předložení návrhu do PSP ČR
Požadavky, neslučitelnost, „karanténa“, vznik x zánik funkce, odvolání
Odměňování, zasedání NRR, hospodaření Rady
Úřad Rady – 10 až 15 zaměstnanců – vedoucí Úřadu Rady
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Obsah ústavního zákona
Veřejné instituce – sektor veřejných institucí (dále jen SVI)
Pravidlo pro stanovení celkových výdajů SVI
Dluhová brzda
Zřízení Národní rozpočtové rady
Hospodaření územního samosprávného celku
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Další nástroje – zákon o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti
 Zveřejňování informací (§ 3) – internetové stránky; MF každoročně
do 31. 10. zveřejní seznam veřejných institucí (na zákl. seznamu od
ČSÚ)
 Rozpočet (§ 5); SDVR (na N +2) - definice
 Sestavování návrhu rozpočtu a SDVR (§ 6) – zveřejňování návrhu
(5 dnů před) + schválené verze (do 30 dnů od projednání nebo
schválení) → s návrhem zákl. informace o t-1 nebo t
 Stanovení zadlužení + specifikace únikových klauzulí (§ 19 až 21)
 Výše veřejného dluhu, opatření 2. pásmo dluhové brzdy,
specifikace únikových klauzulí (§ 20, 21, 22)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Veřejná instituce – sektor veřejných institucí
 Institucionální vymezení vychází z působnosti, kterou ve fiskální
oblasti využívá právo EU - konzistentnost cílů ČR a EU
 Shodné vymezení mj. představuje předpoklad pro využití údajů
notifikovaných Eurostatu (např. v rámci dluhové brzdy)
 „Veřejný“ = „sektor vládních institucí“ (viz. nařízení Rady č. 479/2009
– kap. I., čl. 1, odst. 2)
 Statistická definice – nařízení Rady č. 2223/96 o Evropském systému
národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95)
– veřejné – kontrolovány (kontrola = schopnost stanovit obecnou
(korporátní) politiku jednotky nebo právo jmenovat její management) a
převážnou měrou financovány veřejným sektorem
– netržní – za činnost nepožadují ekonomicky významné ceny (cena má jen
omezený či žádný vliv na nabízené a popt. množství; tzv. 50% kritérium)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Sektor veřejných institucí ČR
Ústřední vláda
• OSS + mimorozpočtové
účty (NF, privatizace)
(283)
• Státní fondy (6)
• VVŠ (26)
• VVI (66)
• Státní příspěvkové
organizace (153)
• PGRLF, a.s.
• SŽDC, s. o.
• Ostatní (6)
Fondy soc.
zabezpečení
Místní vláda
•
•
•
•
•
•
Kraje a hl. m. Praha (14)
Obce (6 247)
DSO (735)
RRRS (7)
VVI (1)
Příspěvkové organizace
zřízené ÚSC a DSO (9 819)
• Zájmová sdružení PO (6)
• Ostatní (5)
• Zdravotní pojišťovny (7)
• Sdružení PO zal. ZP (4)
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Děkuji za pozornost
LUBOMÍR CHALOUPKA
Ministerstvo financí
Česká Republika
tel: +420 257 043 079
fax:+420 257 043 108
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

similar documents