e-fakturácia

Report
e-fakturácia
Martin Beňo
Papierová faktúra
náležitosti zo zákona:
•
•
•
•
•
•
číslo, dátum faktúry...
firemné údaje oboch strán (IČO, DIČ, IČ DPH...)
množstvo, druh tovaru, základ dane, výška dane...
nutnosť uchovať po dobu 10 rokov
za správnosť údajov na faktúre zodpovedá dodávateľ tovaru/služby
nie je nutná pečiatka ani podpis odosielateľa faktúry
©2012 GS1
Elektronická faktúra (§ 75 ods. 6)
• rovnaké náležitosti ako pri papierovej
• nutný súhlas obchodného partnera
• s elektronickým podpisom
•
•
•
•
nemusí byť zaručený EP
certifikačná autorita nemusí byť akreditovaná
princíp súkromný/verejný kľúč
znenie zákona neuvádza kto a kedy má podpísať
• bez elektronického podpisu
• elektronická výmena údajov / dokumentov (EDI)
• nutnou podmienkou je bilaterálna zmluva o výmene elektronických
dokumentov zabezpečujúca vierohodnosť pôvodu a
neporušenosť obsahu
©2012 GS1
Čo NIE JE pravá e-fakturácia?
posielanie bežných emailov s priloženou faktúrou vo formáte PDF
• email je nezabezpečená služba, teda faktúra sa môže po ceste „stratiť“
•
vo všeobecnosti neexistuje „dôkaz o doručení“
• nevýhody
•
•
proces spracovania je rovnaký ako pri papierovej faktúre
– prepisovanie údajov / ľudský faktor
môžu byť zvýšené náklady pre prijímateľa
– pre spracovanie do systému sa takáto faktúra aj tak vytlačí
• výhody:
•
•
•
elektronický archív
úspory pri tvorbe a zasielaní (na strane odosielateľa)
vhodné využitie pre B2C nie však pre B2B
©2012 GS1
Čo JE pravá e-fakturácia?
výmena štruktúrovaných elektronických dokumentov automaticky
spracovateľných v informačnom systéme spoločnosti
•
•
•
využívajú sa zabezpečené kanály na prepravu dokumentov
existuje jednoznačný „dôkaz o doručení“
výhody
•
•
•
•
•
efektívny prenos informácii bez prepisovania
minimalizácia ľudského faktoru
zrýchlený proces spracovania faktúry
rýchlejšia platba dodávateľovi tovaru/služieb
nevýhody
•
náklady na zavedenie
Ideálne riešenie predstavuje jeden spoločný formát, ktorému
„rozumejú“ všetky informačné systémy! Viac typov formátov znižuje
efektivitu celého procesu.
©2012 GS1
EÚ a e-fakturácia
• Cieľom je, aby do roku 2020 elektronická fakturácia prevážila nad
klasickou papierovou fakturáciou.
• Zavedením elektronickej fakturácie sa ušetrí v priebehu šiestich
rokov až 240 miliárd EUR.
• Vyžaduje si to predovšetkým správne nastavenie legislatívnych
rámcov členských štátov EÚ.
• EK vytvorila Európske fórum pre e-fakturáciu, ktorého základnými
cieľmi sú:
•
•
•
monitorovanie nárastu e-fakturácie v jednotlivých štátoch
výmena skúseností z národných riešení pre e-fakturáciu
dohoda na spoločnom európskom štruktúrovanom formáte
• Každá členská krajina EÚ má vytvoriť národné fórum pre efakturáciu.
©2012 GS1
SK a e-fakturácia
• národné fórum pre e-fakturáciu
• pod patronátom Ministerstva financií SR
• hlavnou úlohou je koordinovať zavádzanie e-fakturácie medzi verejným a
súkromným sektorom (G2B) na národnej úrovni
• prvá iniciatíva Slovenska v oblasti e-fakturácie
• dôležité dátumy
• 2020 – cieľom EK je, aby e-fakturácia prevážila papierovú
• 2016 – povinnosť e-fakturácie pre verejný sektor (rozhodnutie v lete 2012)
• 2013 – splnené podmienky smernice o DPH (Council Directive
2010/45/EU), ktorá hovorí o odstránení prekážok pre nárast e-fakturácie a
„zrovnoprávnení“ elektronickej a papierovej fakturácie
©2012 GS1
Zelená kniha o DPH
Spôsob výberu DPH sa od jej zavedenia takmer vôbec nezmenil. Stále
závisí v prvom rade od sebahodnotenia daňového poplatníka.
• odolnejší systém DPH – 4 modely
• platba za tovar a služby cez banku, banka rozdelí platbu na zdaniteľnú
sumu vyplatenú dodávateľovi a DPH, ktorú priamo prevedie daňovej
správe
• fakturované údaje sa zašlú v reálnom čase do centrálnej databázy na
monitorovanie DPH
• vlastný bezpečný dátový skladu pre DPH, stanovené údaje v
dohodnutom formáte
• certifikácia postupov a vnútorných kontrol zdaniteľnej osoby, týka sa
zabezpečovania súladu s predpismi o DPH
©2012 GS1
Dánsky príklad
• prvá etapa 2003-2007
• 15 mil faktúr ročne, odhad úspory 2€/faktúru
• zákon v 2003 – od 2/2005 musia byť všetky faktúry pre verejný
sektor zaslané elektronicky, v štruktúrovanej forme
• pre SME vznikli „skenovacie“ agentúry, ktoré prevádzali papierové
faktúry na elektronické
• 98% e-faktúr, avšak veľká časť „skenované“ faktúry
• druhá etapa 2008-2011
• NemHandel – centrálny register, PEPPOL compliant
• nielen faktúry ale celý proces obstarávania
• elektronický podpis zabezpečuje len komunikačný kanál, nie
samotný dokument
• e-fakturačné portály dostupné pre SME
©2012 GS1
Slovakia
Kontakt
Martin Beňo
M
T
F
E
W
+421 918 844 138
+421 41 5079 217
+421 41 5651 186
[email protected]
www.gs1sk.org
©2012 GS1

similar documents