EU:n puiteohjelma tilannekatsaus

Report
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Katsaus Horisontti 2020–
ohjelmaan ja nykytilaan
Elina Humala, Hankeasiantuntija
Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Sisältö
 Jyväskylän yliopiston FP7 hankkeet ennen viimeistä
hakukierrosta
 Jyväskylän yliopistosta lähteneet hanke-ehdotukset
FP7-ohjelman viimeiselle hakukierrokselle
 Horisontti 2020-ohjelma vuosille 2014 – 2020
 Yliopiston tutkimusrahoitustiedottajaverkosto
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tilastoja FP7-hankkeistamme (45 hankkeen mukaan,
jotka ovat päättyneet, käynnissä tai juuri alkamassa)
 Projektien, joiden konsortiossa JY on mukana,







kokonaisbudjettien yhteissumma 187,3 M €
JY:n kokonaisbudjetti (virallinen tieto, ei huomioi
neuvotteluvaiheen hankkeita) 12,66 M €
Keskiarvobudjetti JY n. 280 000 €
10 koordinoitua hanketta, ml. 4 ERC-hanketta
45 hanketta yhteensä (+ 4 uutta, joissa neuvotteluvaihe
käynnistyi vasta hiljattain)
Yhdessä hankkeessa keskimäärin 13 partneria
Hankkeiden kesto keskimäärin 40 kuukautta
Koko Suomi:
– (26.2.2013) 414 organisaatiota 2000 osallistumista 1378
hankkeessa, noin 671,9 miljoonalla €.
– Näiden hankkeiden volyymi on noin 7,7 miljardia euroa.
Suomalaiskoordinaattoreita jo allekirjoitetuissa sopimuksissa on
273. Suomeen osuus puiteohjelmarahoituksesta on 2,1 %.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
JY:n FP7 rahoituspäätökset
vuositasolla
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Vertailua muihin yliopistoihin
OSALLISTUMISET FP7-HANKKEISIIN ja saatu rahoitus 1.1.2006 - 26.2.2013
(17.4.2013 JY = 47 FP7-hanketta ja 2 CIP-hanketta)
Hakemukset
KPL
EUROA
(19.6.2012)
1
HELSINGIN YLIOPISTO
184
95 220 792
958
2
AALTO-YLIOPISTO
143
56 178 293
578
3
TURUN YLIOPISTO
67
23 814 135
370
4
OULUN YLIOPISTO
64
21 777 887
320
5
TAMPEREEN TEKNILLINEN
63
YLIOPISTO
20 241 619
324
6
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
57
19 672 007
305
7
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
41
11 921 492
255
8
TAMPEREEN YLIOPISTO
32
13 198 669
197
9
10
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN
YLIOPISTO
ÅBO AKADEMI
Läpimenop
rosentit
16 %
20 %
15 %
17 %
16 %
16 %
14 %
14 %
25
22
4 248 593
95
21 %
5 593 121
129
15 %
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
JY:n FP7-hankkeet hanketyypin mukaan
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
JY:n FP7 rahoituksen jakautuminen tiedekunnittain
African countries
Austria
Belgium
Bulgaria
Canada
JRC
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Switzerland
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom
USA
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
JY:n yhteistyökumppanimaat FP7 -ohjelmassa
JYU collaboration with different countries in FP7 projects
70
60
50
40
30
20
Participants/country
10
0
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
FP7 –viimeiset haut
 Viimeinen mittava ehdotuspyyntökierros avautui




10.7.2012 (yli 60 puiteohjelmahakua)
Jaossa oli yhteensä 8,1 miljardia euroa T&Khankkeille
Pohjustivat myös siirtymää tulevaan EUohjelmakauteen ja loivat linkin vuosien 2014–2020
Horisontti 2020 –ohjelmaan
Päähakujen deadlinet: syksy 2012 / alkuvuosi 2013
14.3.2013 avautuivat vielä Marie Curie IOF, IEF ja IIF
–tutkijaliikkuvuushaut, deadlinet 14.8.2013
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2020 vuosille 2014 - 2020
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2020
 Euroopan komission esitys ohjelmaehdotuksesta:
http://prezi.com/1fogw2zvbiek/horizon-2020officialversion/?auth_key=affe016b17ca2bf0d96d1d4a44f
6a6ad3bb6bd63
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2020: tavoitteena merkittävä
T&I-toiminnan parannus
Komission ehdotuksessa Horisontti 2020 -ohjelmaksi
 yhdistetään tutkimus- ja innovaatiotoiminnat samaan
ohjelmaan
 vaikutetaan jäsenmaiden yhteisten T&I-ohjelmien
käynnistymiseen
 sidotaan yhteinen T&I-toiminta tukemaan
kilpailukykypolitiikkaa (Innovaatiounioni)
 yksinkertaistetaan ja selkiytetään osallistumissääntöjä
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2014 - 2020
1. Huipputason tiede
 Euroopan tutkimus-neuvosto (ERC): tutkimus tieteen




eturintamassa
Tulevat ja kehittyvät teknologiat (FET)
Marie Skłodowska-Curie (MSC) – toimet:
tutkijanliikkuvuus
Tutkimusinfrastruktuuri
Budjettiosuus: 31,70%
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2014 - 2020
2. Teollisuuden johtoasema
 Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla
(KET –Key enabling technologies)
–
–
–
–
–
–
tieto- ja viestintäteknologia
nanoteknologia
kehittyneet materiaalit
bioteknologia
kehittynyt valmistus ja prosessointi
avaruus
 Riskirahoituksen saatavuus: lainat &
pääomasijoitukset
 Innovointi pk-yrityksissä
 Budjettiosuus: 23,11%
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2014 - 2020
3. Yhteiskunnalliset haasteet
 Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
 Euroopan biotalouden haasteet: elintarviketurva, kestävä
maatalous, merien ja merenkulun ja sisävesien tutkimus
 Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
 Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
 Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
 Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset
ja pohtivat yhteiskunnat
 Turvalliset yhteiskunnat: Euroopan ja sen kansalaisten vapauden
ja turvallisuuden suojeleminen
 Budjettiosuus: 40,91%
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2014 - 2020
Trendejä
 Vaikuttavuus ja tuloksellisuus (nousee toiseksi
arviointikriteeriksi)
 Innovaatiot (merkitys kasvaa entisestään)
 Huippututkimus, tutkijaliikkuvuus, johtoasema,
ratkaisut yhteiskunnallisiin haasteisiin
 Monitieteisyys
 Rahoitus kasvaa verrattuna FP7 (Parlamentti ei ole
vielä hyväksynyt budjettia, tämän hetken luku 71
miljardia, komission alkuperäinen esitys oli 80 miljardia
(FP7 52 miljardia))
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Konsortio
Minimiosallistujat
 Vähintään kolme oikeussubjektia (esim. korkeakoulu,
tutkimuslaitos, yritys, JRC, järjestö)
 Vähintään kolme eri EU- tai liitännäismaata edustettuna
 Kaikki ovat toisistaan riippumattomia
Poikkeukset
 ERC eli European Research Council –rahoitus
 Pk-toimet
 Ohjelmien yhteisrahoitustoimet
 Koordinointi- ja tukitoimet
 Tutkijoiden koulutus ja liikkuvuus
 Työohjelmassa esitetyt poikkeukset
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Isoimmat muutokset FP7 –ohjelmaan
verrattuna komission ehdotuksen mukaan








Rahoitusosuus 100 % välittömistä kustannuksista + 20 % välillisten
kustannusten kattamiseksi
Markkinoita lähellä oleviin hankkeisiin avustusta 70 % välittömistä
kustannuksista + 20 % välillisten kustannusten kattamiseksi
Uusi ohjelma kattaa nykyisen tutkimuksen puiteohjelman lisäksi myös
innovatiiviset osiot kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmasta (CIP) sekä
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoituksen
SBIR rahoitus pk-yrityksille (SME-rahoitus poistuu)
FET (Future and Emerging Technologies) laajentuu
Tutkimuksen ja innovoinnin integrointi tarjoamalla saumatonta ja
johdonmukaista rahoitusta, joka kattaa vaiheet ideasta markkinoille
tuomiseen saakka
Jätetyt ehdotukset arvioidaan seuraavia avustuksenmyöntämisperusteita
soveltaen: (a) huippuosaaminen; (b) vaikutus; (c) toteutuksen laatu ja
tehokkuus
Horisontti-ohjelmalle näyttäisi olevan tulossa vain yksi työohjelma, 2vuotinen, ja sen ensimmäinen luonnos saataisiin ulos kesällä 2013
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Komission ehdotuksiin tulleita
muutosehdotuksia (käsittely kesken)
 Neuvosto: Rahoitusosuus 100 % välittömistä kustannuksista + 25





% välillisten kustannusten kattamiseksi (Suomi, Saksa, Hollanti ja
Espanja vaativat edelleen yleiskustannusmallia)
Parlamentin ITRE-komitea: mahdollisuus yleiskustannusmalliin
(rate of 70%)
ITRE-komitean muutosehdotukset: Eurooppa muuttuvassa
maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat
jaetaan kahteen: a) Inclusive, innovative and reflective society ja
b) Secure societies (Protecting freedom and security of Europe
and its citizens)
Budjettineuvottelut: Euroopan neuvosto 70.96 miljardia euroa
(8.2.2013)
Euroopan parlamentti: hylkäsi neuvoston päätelmät ja toivoo
muutoksia (13.3.2013)
Neuvottelut rahoituksesta ja säännöistä jatkuvat
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Vaikuttavuuden teemoja
Talous
Kasvu (BKT)
Sijoitukset
Uudet tuotteet
Uudet prosessit
Uudet palvelut
Uudet yritykset
Ihmiset
Tietoa suurelle yleisölle
Vaikutukset oppilaitoksiin
Tutkijoiden kouluttaminen
Uudet taidot
Tutkimusaihe
Yhteiskunta
Elämän laadun parantaminen
Ihmisten terveys
Kasainvälinen yhteistyö
Ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin
Vaikutukset politiikkaan
Vaikutuksen lainsäädäntöön
Uudet työpaikat
Tieto
Tieteellinen edistyminen
Uudet metodit
Uudet tekniikat
Julkaisut
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Määritelmä ja vaatimukset, joita sovelletaan T&K&Irahoitukseen EU:n politiikassa ja lainsäädännössä
Lähde: Euroopan komission tiedonanto http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0341:FIN:FI:PDF
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Technology Readiness Levels
TRL 1 Basic principles observed and reported: Transition from scientific research to
applied research. Essential characteristics and behaviors of systems and architectures.
Descriptive tools are mathematical formulations or algorithms.
TRL 2 Technology concept and/or application formulated: Applied research. Theory
and principles are focused on specific application area to define the concept.
Characteristics of the application are described. Analytical tools are developed for
simulation or analysis of the application.
TRL 3 Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof-of
concept:
Proof of concept validation. Active Research and Development (R&D) is initiated with
analytical and laboratory studies. Demonstration of technical feasibility using breadboard or
brassboard implementations that are exercised with representative data.
TRL 4 Component/subsystem validation in laboratory environment: Standalone
prototyping implementation and test. Integration of technology elements. Experiments with
full-scale problems or data sets.
TRL 5 System/subsystem/component validation in relevant environment: Thorough
testing of prototyping in representative environment. Basic technology elements integrated
with reasonably realistic supporting elements. Prototyping implementations conform to
target environment and interfaces.
Lähde: NASA
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Technology Readiness Levels
TRL 6 System/subsystem model or prototyping demonstration in a relevant end-toend environment (ground or space): Prototyping implementations on full-scale realistic
problems. Partially integrated with existing systems. Limited documentation available.
Engineering feasibility fully demonstrated in actual system application.
TRL 7 System prototyping demonstration in an operational environment (ground or
space): System prototyping demonstration in operational environment. System is at or
near scale of the operational system, with most functions available for demonstration and
test. Well integrated with collateral and ancillary systems. Limited documentation available.
TRL 8 Actual system completed and "mission qualified" through test and
demonstration in an operational environment (ground or space): End of system
development. Fully integrated with operational hardware and software systems. Most user
documentation, training documentation, and maintenance documentation completed. All
functionality tested in simulated and operational scenarios. Verification and Validation
(V&V) completed.
TRL 9 Actual system "mission proven" through successful mission operations
(ground or space): Fully integrated with operational hardware/software systems. Actual
system has been thoroughly demonstrated and tested in its operational environment. All
documentation completed. Successful operational experience. Sustaining engineering
support in place.
Lähde: NASA
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ensimmäiset työohjelmat ja strateginen
suunnitelma
 Ensimmäisten työohjelmien valmistelu alkanut
 Perustuvat nk. Strategiseen suunnitelmaan, joka
kattaa vuodet 2014 – 2016.
 Strategisemmalla lähestymistavalla komissio haluaa
varmistaa, että Horisontti-ohjelman toimien aktiviteetit
ovat koherentteja ja todella pureutuvat niihin
aihealueisiin, joista on saatavissa kestävää kasvua.
 Strateginen suunnitelma vastaa EU:n politiikkaan ja
strategioihin, kuten Eurooppa 2020- kasvustrategiaan,
Innovaatiounioni- lippulaivahankkeeseen ja unionin
vuosittaiseen kasvukertomukseen (Annual Growth
Survey), sekä muihin EU2020- strategian
lippulaivahankkeisiin.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ensimmäiset työohjelmat ja strateginen
suunnitelma
Strategisessa suunnitelmassa on hahmotettu 8 avaintekijää, jotka ovat:
1. Focusing on parts of the societal challenges with high potential for sustainable
competitiveness, innovation and growth - Keskittyminen niihin yhteiskunnallisiin haasteisiin,
joissa on korkea potentiaali kestävään kilpailukykyyn, kasvuun ja innovaatioihin;
2. Using dedicated measures to leverage and boost engagement of industry, including
SMEs - Teollisuuden ja pk- yritysten sitouttamiseen pyrkivät toimet;
3. Providing access to finance, which is an essential codition for successful innovation Rahoituksen saannin helpottaminen menestyksellisten innovaatioiden synnyttämiseksi;
4. Developing the new knowledge and contributing to skills, which underpin excellent
research and innovation - Uuden tiedon kehittäminen ja taitojen sekä osaamisen kasvattaminen,
jotka ovat edellytyksiä johtavalle tutkimukselle ja innovaatioille;
5. Boosting the industrial deployment of enabling technologies - Mahdollistavien
avainteknologioiden (enabling technologies) teollisen käyttöönoton vauhdittaminen;
6. Developing measures which will address the research and innovation divide - Tutkimus- ja
innovaatiokuilun kuromiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittäminen;
7. Supporting strong partnership with Member States - Vahvan yhteistyön tukeminen
jäsenvaltioiden kanssa;
8. Ensuring a strategic approach to international cooperation, to facilitate access to the
best researchers and the best sources of expertise globally - Strateginen lähestymistapa
kansainväliseen yhteistyöhön, jolla saavutetaan mahdollisuus yhteistyöhön globaalisti parhaiden
tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ensimmäiset työohjelmat ja strateginen
suunnitelma
Ensimmäiset Horisontti 2020- ohjelmat tullaan rakentamaan 12 painopistealueen
(focus areas) ympärille, jotta voidaan keskittää voimavaroja ja resursseja sekä
maksimoida ohjelman vaikutus. Alueet ovat:
1. Personalising health and care – Yksilöllistetty terveydenhuolto
2. Sustainable food security – Kestävä ruokaturvallisuus
3. Blue growth: unlocking the potential of the oceans – Sininen kasvu – merien
potentiaalin hyödyntäminen
4. Smart cities and communities – Älykkäät kaupungit ja yhteisöt
5. Competitive low-carbon energy – Kilpailukykyinen, vähähiilinen energia
6. Energy efficiency – Energiatehokkuus
7. Mobility for growth – Liikenne kasvun edistäjänä
8. Waste – Jäte
9. Water innovation: boosting its value for Europe – Vesialan innovaatiot
10. Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for
Europe – Talouskasvun voittaminen: uudet ideat, strategiat ja hallinnolliset struktuurit
Euroopalle
11. Disaster-resilience – Kriisivalmius
12. Digital security – Digitaalinen turvallisuus
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Horisontti 2014 – 2020
-työohjelmaluonnokset kesällä/syksyllä
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Haasteita hankevalmisteluun
 Hakemusten laadun parantaminen
– Scientific and technological quality
– Impact
– Implementation
 Hankevalmistelun suunnittelu ja aikataulutus
 Monitieteisyys (kansainvälistä yhteistyötä ei oman alan
tutkijoiden kanssa) ja yhteistyö erilaisten
organisaatioiden kanssa (koko innovaatioketju) ->
edellyttää kokonaiskuvan hahmottamista ja
uudenlaisia verkostoja
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja
innovaatiot -yksikön
kehittämistoimenpiteitä
 Vakiotekstejä, tarkistuslistoja ja esimerkkejä
verkkosivuille (julkaistaan syksyllä) eritoten
Implementation ja Impact osioihin (KAHO-hanke)
 Impact-klinikka (kehitetään uusi palvelu Kohinahankkeessa)
 Yliopiston tutkimusrahoitustiedottajaverkosto
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Yliopiston
tutkimusrahoitustiedottajaverkosto
 Tavoitteena tuottaa räätälöityä, kohdennettua ja
ennakoivaa tiedottamista tutkijoille sopivasta
tutkimusrahoituksesta ja niihin liittyvistä
ajankohtaisista asioista (esim.
verkostoitumistilaisuudet)
 Laitokset/tiedekunnat nimenneet 16 edustajaa
– 6 tutkijaa
– 10 hallintotyöntekijää
 Verkosto aloittanut toimintansa (ensimmäinen
koulutustilaisuus järjestettiin10.5. ja 13.5.)

similar documents