Presentation Östergötland

Report
Pågående projekt
Akuta
flöden
Psykisk
ohälsa
Samverkan
PV/sjukhus
Framtidens
Primärvård
Äldre
Statsbidrag
Nya
ersättningssystem
Läkemedel
Sjukskrivnings
miljarden
Kvalitets
register
eHälsa
Plats för välfärd 2020
Utbildning
Hälsofrämjande/
Sjukdomsförebyggande
Akuta flöden
• Samverkansdokument
akutsjukvård
• Bokning SVR
• Samverkan jourcentral och
akutmottagning
• Fler akuttider i primärvård
• Kroniker till rätt klinik
Psykisk ohälsa
Samverkan sjukhus/PV
• Internetbaserat KBT-stöd
• Riskbruk, missbruk och beroende
(behovsanalys)
• Placerade barn
• Intygsenhet
• Neuropsykiatri
• Utveckling av spädbarnsenhet,
barnhälsa, ungdomsmottagning
• Utredningsenhet
• Gränssnittsgrupp
• Sällsynta diagnoser
• Vårdprocessprogram
• Förbättrad struktur i
dokumentation
Äldre
• Alma
• Säker hemgång
• Hemsjukvårdsreformen
• Bättre liv för sjuka äldre
• Bättre omhändertagande av
kroniker
• Seniormottagning
• Utbildningsmottagning för
äldre multisjuka
• Utveckla välfärdsteknologi
2
Läkemedel
• Läkemedelsgenomgång
• Nya riktlinjer
Framtidens bästa primärvård
Under 2014 ska särskilt uppmärksammas
utvecklingen av primärvårdens uppdrag
inför framtidens behov
En attraktiv, välfungerande vårdcentral är,
oavsett om den är landstingsdriven eller privat,
av stor betydelse för hela hälso- och sjukvården
och ytterst för patienten
Utmaningar för Östergötland
• Medborgare har inte likvärdig tillgång/närhet
till välfungerande vårdcentral
• Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter
• Patientnöjdheten har försämrats
• Ca 60 tillsvidareanställd specialistläkare
saknas
• 50 % har en fast läkarkontakt
• Sveriges billigaste primärvård
• Forskning i första linjen outnyttjad
• Övergripande vision saknas
• Andelen personer över 80 år ökar
• Konkurrens om arbetskraft
Förstudie – primärvård i Östergötland
Syfte med förstudien
• Ge underlag, vägledning och förslag till områden som ska
prioriteras i kommande utvecklingsarbete.
Metod
•
•
•
•
Intervjuer med nyckelpersoner
Enkät till medarbetare på vårdcentralerna
Kartläggning av pågående projekt
Omvärldsbevakning utifrån befintliga rapporter,
studier, artiklar och studiebesök.
Vad vill medborgare/patienter?
•
I första hand vända sig till
vårdcentralen vid sjukdom.
•
Ha en fast läkarkontakt.
•
Positiva till att diskutera
levnadsvanor.
•
Bra bemötande samt mer
information och delaktighet.
•
Hög tillgänglighet och
kontinuitet.
Vad vill medarbetare?
• Ha en god arbetsmiljö med rimliga
arbetsvillkor.
• Ha ett tydligt uppdrag.
• Utmanande koordinerande roll i hälsooch sjukvården med tydligt stöd från
sjukhusspecialister.
• Gott samarbete där vårdgrannar
”pratar väl om varandra”.
• Modern teknik som stödjer.
Resultat från förstudien
• Primärvården i Östergötland
fungerar bra efter förutsättningarna.
• Många idéer, förslag och
förbättringsmöjligheter finns.
Rekommenderade lösningar
Åtgärder som kan vidtas omgående:
 Anställ alla lämpliga läkare med intresse för
ST i allmänmedicin.
 Marknadsför värdet av en välfungerande
primärvård.
 Inled ett utvecklingsprojekt för att förbättra
vårdcentralernas framtida förutsättningar.
Framtidens bästa primärvård
SYFTE: Skapa en välfungerande primärvård som är attraktiv både
för medborgare och medarbetare
4 DELPROJEKT
1. VAD ska primärvården göra?
Tydliggör uppdraget och primärvårdens roll i framtidens hälso- och
sjukvård
2. HUR ska vi stödja och styra primärvård?
Hur säkrar vi effektivt arbetssätt och teknisk utveckling.
3. VEM ska arbeta i primärvård?
Säkra framtida kompetens, personalförsörjning och forskning.
4 - Landstingsinternt Linjestyrning, ledning och stödfunktioner
Effektmål för projektet
E1. Ökad patientnöjdhet.
E2. Nöjda medarbetare och bra arbetsmiljö.
E3. Bättre resultat i öppna jämförelser för primärvård.
E4. Forskning inom primärvården ökar.
Analys av vårddata Landstinget i Östergötland
•
1% av landstingets invånare (4 250 individer) står för 30 % av totala
kostnaderna inom öppen- och slutenvården och 50 % av vårddagarna
•
De 1 % mest resurskrävande invånarna i landstinget har under ett år i
genomsnitt:
• 67 vårdkontakter
• 1,7 oplanerade inläggningar
•
42 % av alla vårdtillfällen inom landstinget utgörs av återinläggningar
< 12 månader.
12
E-hälsodagbok
Dirigenten
(äldremottagning)
Hemsjukvårdsteam
Valla VC
Aktiv
hälsostyrning
Säker
hemgång
Akutflödesprojekt
kroniker
Bristande
Koordination
1. Otrygghet
2. Risk för stort ineffektivt
sjukvårdsutnyttjande,
återinläggningar, mångbesökare.
3. Sämre livskvalitét
4. Bristande patientsäkerhet
5. Lägre medicinsk kvalitet
Holistiskt omhändertagande
Med koordination i primärvård.
Målgrupp
• Sköra ofta multisjuka patienter, som till följd av
hälso- och sjukvårdens organisation och
arbetssätt riskerar icke värdeskapande
- återinläggningar på sjukhus
- mångbesök på akutmottagning eller
vårdcentral
Målsättning
- Öka tryggheten för sköra patienter
- Öka förståelse och delaktighet hos patienten
kring sin sjukdomssituation
- Förbättra livskvalitét
- Förbättra patientsäkerhet
- Minska risken för icke värdeskapande, ineffektivt
sjukvårdsutnyttjande, som kan frigöra resurser
på vårdavdelningar och akutmottagningar
- Minska beroende av extern konsult
Checklista för identifiering av fokuspatienter.
Exklusion (dvs. inte fokuspatient) om ja på minst en av frågorna
Ja
Nej
Ja
Nej
• Har patienten en inplanerad aktiv uppföljning inom en vecka eller är hänvisad att
ta kontakt med specialistvården vad gäller aktuell problematik?
• Tas patienten uteslutande omhand i specialistvården?
Patienten är en fokuspatient om ja på både fråga 1 och minst en av de övriga
frågorna
1. Har patienten tidigare inskrivning inom 12 månader (akut eller planerat)?
2. Är svaret ja på minst en av frågorna nedan?
• Är 70 år eller äldre?
• Har någon av följande aktuella diagnoser:
− Diabetes?
− Förmaksflimmer?
− Hjärtsvikt?
− KOL?
− Stroke?
• Tar 5 eller fler läkemedel?
• Utifrån din kännedom om patienten, finns det någon annan anledning att
misstänka att patienten har risk för att bli återinskriven?
ARBETSMATERIAL
Process holistiskt omhändertagande
Vård
avdelning
• Identifiera fokuspatient
• ”Flagga” i Cosmic
• CI-rapport
• Sjuksköterska med
utskrivningsansvar
• Teach-backsamtal
Akut
mottagning
• Identifiera mångbesökare och KOL
• Kroniker (akutflödesprojektet)
• ALMA
Vård-central
• Identifiera mångbesökare
• CI-rapport
KOORDINATION VC
Sjuksköterske-kontakt
inom 24 H
Samordningsfunktion
Beslutsstöd
ÅTGÄRDER
0 åtgärd
Röd linje till
utskrivande klinik
Fortsatt kontakt VC
Klargör vårdansvar
Regelbunden kontakt
(AHS)
Fast vårdkontakt och
läkarkontakt utses
Interdisciplinärt team
Säkerställa att
patienten är informerad
och känner sig trygg
LAH
Identifiera behov av
tidiga åtgärder och
förebygga försämring
Kommunens
biståndshandläggare
hemsjukvård
Geriatrisk specialistmottagning multidisciplinärt team för
allvarligt sköra
patienter
Mobilt team

similar documents