20140610_PU_WZO Nieuwbouw en aanbod UGC NG

Report
Wijkgezondheidscentrum
Nieuw Gent
Bouwt aan nog betere zorg
UGC NIEUW GENT
Wat is een
wijkgezondheidscentrum?
UGC NIEUW GENT
23 Wijkgezondheidscentra in Vlaanderen
UGC NIEUW GENT
WAT IS EEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM?
Een wijkgezondheidscentrum is:
een ambulant, laagdrempelig
multidisciplinair team onder 1 dak,
op de eerste lijn
dat wijkgericht gezondheidszorg biedt.
België – RIZIV: ‘medisch huis’
Vlaanderen: ‘decreet eerstelijn’
UGC NIEUW GENT
Interdisciplinair 1
dak
VZW
continuiteit
11 criteria
Onafhanke
lijk
Iedereen
uit de
wijk
Criteria
WGCa
Preventie
Structureel
samenwerk
en
Gemeenschaps
gericht
Integraal
Kwaliteit
UGC NIEUW GENT
Toegankelijk
Enkele criteria toegelicht
1. Multidisciplinaire samenwerking onder 1 dak
Basis: huisarts + verpleegkundige
+ kinesitherapie, maatschappelijk werk, gezondheidspromotor
+ tandarts, diëtist, psycholoog, podoloog, tabakoloog, vroedvrouw,…
Hoe:
Structureel multidisciplinair overleg: casusbesprekingen,
organisatie van de zorg, visie-ontwikkeling
 Gedeeld elektronisch medisch dossier
 Ondersteuning door omkaderend personeel: onthaal,
administratie, (zorg)coördinatie
UGC NIEUW GENT
Enkele criteria toegelicht
Voordelen:
• Werken met een gemeenschappelijke visie en beleid
•
Vlotte doorverwijzing en samenwerking tussen de disciplines
•
Grote draagkracht als team tav complexe zorgvragen
•
Delegatie van taken naar meest efficiënte niveau
•
Diverse expertise geeft meer een integrale aanpak
Nadelen:
UGC NIEUW GENT
Veel overleg nodig
Enkele criteria toegelicht
2. Territoriale werking
Duidelijk afgebakend geografisch werkgebied = als enig criterium
voor inschrijving geldt verblijfplaats
 WGC richt zich tot alle inwoners van afgebakend gebied
 verbod op ‘risicoselectie’
 WGC IS GEEN ARMENGEZONDHEIDSCENTRUM
=> geen categoriale zorg: niemand uitsluiten
 leefbaarheid WGC
Nadelen:
UGC NIEUW GENT
patiënt moet andere hulpverlener zoeken als hij verhuist
WGC Nieuw Gent
UGC NIEUW GENT
UGC NIEUW GENT
Enkele criteria toegelicht
3. Ziektepreventie en gezondheidsbevordering
Alle hulpverleners: tijdens consultaties sterke nadruk op
preventie en educatie.
Extra:
• aanbod van individuele en groepsgerichte
ziektepreventie gericht op ingeschreven patiënten:
rookstop, griepvaccinatie,…
• gezondheidsbevordering bij lokale gemeenschap
 gemeenschapsgerichte aanpak (behoeftenanalyse)
in samenwerking met andere lokale welzijns- en
gezondheidspartners
• Nadelen?
UGC NIEUW GENT
Gentse WGCa = REFERENTIEPUNT ‘GEZONDHEID’
•
•
•
Referentiepunt in de WIJK via
GEZONDHEIDSPROMOTIE
Gericht op alle inwoners uit de
wijk.
Gebaseerd op de 5 pijlers van
het Ottowa Charter (WHO)
UGC NIEUW GENT
Gezondheidspromotie volgens Ottowa
1.
Beïnvloeden van het lokaal, regionaal en lokaal overheidsbeleid met het
oog op de ontwikkeling van een gezonder overheidsbeleid.
In praktijk: participatie Stedelijke Gezondheidsraad, visietekst stedelijke
gezondheidsraad, stedelijke werkgroepen (SOGA, LOGO, …) en sterke
signaalfunctie (signalenbundel)
UGC NIEUW GENT
Gezondheidspromotie volgens Ottowa
2. Bouwen aan de gemeenschap, emancipatie en empowerment van de wijk
en haar bewoners stimuleren, activeren van wijkactoren
In praktijk: Stadsvernieuwingsprojecten, precaire puzzel, opstarten buurtwerk
in de Watersportbaan, stem van buurtbewoners versterken bij het
signaleren van schimmelproblematiek in sociale woningen
UGC NIEUW GENT
Gezondheidspromotie volgens Ottowa
3. Meewerken aan het creëren van een gezondheidsbevorderende omgeving
In praktijk: oprichten van een wijkgezondheidscentrum in een gebied waar er
een tekort aan huisartsen is: 40 % van de patiënten van WGC Rabot had
geen huisarts, inzetten op signalen rond afval, tekort aan speelruimte,
tekort aan beweegaanbod, …
UGC NIEUW GENT
Gezondheidspromotie volgens Ottowa
4. Het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen, waarden en
vaardigheden
In praktijk: kook-en beweeglessen, Project ‘Uitgerookt’, Maand van de Tand,
Boefkick, gezonde vieruurtjes met Brede School, …
UGC NIEUW GENT
Gezondheidspromotie volgens Ottowa
5. Heroriënteren van gezondheidsvoorzieningen
In praktijk: tandartsenpraktijk, actie rond medische kaart, omnio statuut,
vorming aan studenten, symposium Nieuw Gent Gezond en Wel, …
UGC NIEUW GENT
Enkele criteria toegelicht
4. Toegankelijkheid voor iedereen
= financieel: forfaitaire betaling of andere laagdrempelige
betalingsregeling
= fysiek
= politiek, cultureel, sociaal
= wegnemen van eventuele drempels
=
betrekken van patiënten bij de werking
% patiënten met verhoogde tegemoetkoming
UGC NIEUW GENT
HOE WORDT EEN WGC GEFINANCIERD?
Inkomsten wijkgezondheidscentra (zie staatsblad)
Forfait: disciplines huisarts, verpleegkunde, kiné
Prestaties (MZP, wacht, ..)
Infrastructuur: VIPA
Projectsubsidies (gezondheidspromotie, opstart)
Impulseo 1 & Impulseo 2 (huisartsen en onthaal)
Loonsubsidies: sociale akkoorden (vnl verpleging)
RIZIV-premies voor huisartsen
UGC NIEUW GENT
78%
Het forfait
RIZIV-akkoord sinds 1982
• Principe: solidariteit tussen mensen met grote zorgnood en mensen met
beperkte zorgvraag
• Voor 3 disciplines: huisarts, verpleging, kinesitherapie
• Via een overeenkomst patiënt – zorgverstrekker/WGC (via inschrijving in
WGC) ontvangt WGC maandelijks forfait of vast bedrag per patiënt,
onafhankelijk van aantal consultaties van die patiënt (bedragen berekend op
gemiddelde zorgkost eerste lijn per Belg, vanaf 1 mei ‘13 implementatie nieuwe
berekeningsmethode)
UGC NIEUW GENT
Het forfait
Toetredingsvoorwaarden:
• Wonen in werkingsgebied van het wgc
• In orde zijn met de ziekteverzekering
UGC NIEUW GENT
Financiering
Uitbreiding aantal disciplines/omkaderend personeel:
 Afhankelijk van financiële mogelijkheden via inkomsten
forfait voor de 3 basisdisciplines
Afhankelijk van de noden van de lokale populatie
 Geen afzonderlijke financiering vanuit RIZIV of Vlaanderen
UGC NIEUW GENT
VERGOEDINGEN RIZIV
SUBSIDIES:
IMPULSEO 1+2
CAO, VIPA
PROJECTEN
OPBRENGSTEN
‘PATIENTENWERKING’:
FORFAIT 87%
PRESTATIES 13%
Financiering
22%
78%
VZW WGC
totale werking
85%
ARTSEN 34%
56%
VERPLEGING 13%
KINE 9%
NIET-AVK
44%
UGC NIEUW
GENT
LOONK
OST
15%
WERKINGSKOST
WAAROM bouwen we?
WAAR bouwen we?
WAT bouwen we?
UGC NIEUW GENT
WAAROM?
• Plaatsgebrek
• Extra disciplines aanbieden
• Laagdrempeligheid en toegankelijkheid
verhogen
• Privacy verhogen, respectvolle benadering
UGC NIEUW GENT
WAAR?
Nabij het Rerum - Novarumplein:
• Bereikbaarheid voor patiënten en partners
• Herkenbaarheid
• Geworteld in de wijk
UGC NIEUW GENT
UGC NIEUW GENT
WAT?
•
•
•
•
Waarden
Voorbeeldfunctie
Laag-energie gebouw
Ecologische en rechtvaardig geproduceerde
materialen
• Kunsttraject met buurtbewoners
• Open huis: vergaderlokaal ook voor wijkpartners
UGC NIEUW GENT
WAT?
• 870 m² grondopp., ongeveer 1300 m²
bebouwd opp., 3 lagen
• 35 werknemers, 4500 patiënten
• Artsen, verpleegkundigen, zorgkundige, mw,
diëtiste, podoloog, rookstop, onthaal,
(zorg)coördinatie, administratie
• Nieuwe disciplines: kinesisten, tandarts(3db)
UGC NIEUW GENT
UGC NIEUW GENT
Wanneer?
juni '14
oktober
'14
december
•Aankondiging start nieuwbouwproject
•Aankondiging uitbreiding zorgaanbod
•rioleringswerken
•start ruwbouw
• eerste steenlegging
'14
2015
lente '16
• Werfevolutie
• Kunsttraject met buurtbewoners
• Aanleg plein
• Verhuis
• Opening
UGC NIEUW GENT
Kunstintegratie
ism. An Langelet (Ambrosia’s Tafel) en Geert De Waegeneer (het Klein Verhaal)
UGC NIEUW GENT
Kunstintegratie
UGC NIEUW GENT
Een nieuw huis, nieuwe disciplines,
nieuwe teamleden
maar,
nog steeds vanuit dezelfde visie, missie, strategie & engagement:
We blijven inzetten op:
 een kwaliteitsvolle samenwerking met partners uit de wijk
 voor een zo goed mogelijke gezondheid en optimaal gevoel van
zelfwaarde
 bij alle bewoners van Nieuw Gent
UGC NIEUW GENT

similar documents