Tunneler - Brannmannen

Report
Nye energibærere i kjøretøy
Morten Engmann -2011-
Nye energibærere
Formålet er å få bilindustrien, DSB og landets
brannvesen til å utveksle kunnskap om
branner i kjøretøy!
Pga manglende rettigheter måtte vi slette
noen av bildene i denne presentasjonen.
”Brannmannen”
Nye energibærere
Eksempler på nye alternative energibærere er:
• Komprimert naturgass (CNG)
• Komprimert biogass (CBG)
• Propan (LPG)
• Bioetanol (E85)
• Hydrogen
• Litiumbatterier og ulike hybride systemer
• Biodiesel
På grunn av fokus på CO2-utslipp og minskende tilgang
på olje, er det rimelig å anta at energibærerne vil bli
dominerende i transportsektoren.
Utviklingen i andre land
I januar 2011 ble den siste
dieselbussen tatt ut av trafikk i
Los Angeles. CNG, hybrider og
elektriske busser har tatt over.
I Sverige er det 25000 personbiler
som kjører på naturgass / biogass,
samt 1400 busser, 5300 lastebiler.
I tillegg er det 204.000 personbiler
med etanolblanding.
Tall fra Daimler AG:
Det er ca 100 B-Class F-CELL (hydrogen) biler i Tyskland.
Gassdrevne kjøretøy i parkeringskjellere
I ny revidert utgave av Temaveiledning om bruk av farlig
stoff del 1, er det gjort forandringer vedrørende Kap 5. Krav
til aktsomhet, fjerde ledd. Avsnittet om parkering av
gassdrevne kjøretøy i garasjeanlegg under bakkenivå, er
strøket.
- Tunneler Nye bestemmelser for merking mht
tunnelrestriksjoner skulle i henhold til ADR
vært utført innen 31. desember 2009!
Innsatstaktikk-/rutiner
Nye energibærere innebærer nye utfordringer for redningsmannskapene.
Vet vi nok om hvordan risikoene kan og bør håndteres?
 Hva er redningsmannskapenes oppfatning og erfaringer om
branner i gass, el- og hybridkjøretøy?
 Hvordan skal en hendelse med en blanding av mange
forskjellige energibærere håndteres?
 Hva slags innsatstaktikk og rutiner har vi ved slike branner?
 Hva kreves for at brannvesenet skal kunne gjøre en innsats i
slike kjøretøy uten å utsette seg selv for en unødvendig risiko?
 Har brannvesenet god nok opplæring til å fatte de riktige
beslutningene ved hendelse i parkeringskjellere eller tunneler?
Fakta om Naturgass (Biogass)
Naturgass (metan) er et samlebegrep for gass som er dannet under jordens overflate.
Busser og andre kjøretøy som går på naturgass tanker denne som CNG (komprimert
naturgass til 200 bars trykk).
I praksis er biogass stort sett identisk med naturgass. Både bio- og naturgass består
hovedsaklig av metan. Den store forskjellen er at biogass er fremstilt av fornybart
materiale og er dermed CO2-nøytralt. Når biogass benyttes i kjøretøy er gassen
komprimert til 200 bars trykk (CBG).
 Naturgass-/biogass er ikke giftig og er lettere enn luft.
 Eksplosjonsområde ca. 5,0 - 15,0 volumprosent i luft.
 Mindre lekkasjer i det fri er relativt ufarlige, men i lukket
rom er faremomentet til stede.
 Dersom gassen lekker ut vil den stige opp og hurtig
tynnes ut til ikke brennbare blandinger.
 Blir en flaske med biogass utsatt for unormal
oppvarming, økes gasstrykket og flasken kan revne.
 Det er fare for at flasken revner tidligere når den er full.
Naturgass-/biogassbil
Påfylling
1. Gasstanker
2. Batteri
Gass
Bensin
Biogassbuss
Solaris gassbusser
 7 tanker på taket.
 214 L per tank totalt 1498 L.
 Karbon- og glassfibertanker.
 Trykk: 200 bar.
 Sprengtrykk: 600 bar.
 2 stk sikkerhetsventiler pr tank.
Merking:
Reg. nummer starter med GA
Stenging av gassen
Solaris gassbusser
 Slå av tenningen.
 Hovedbryter og nødstopp under sjåførvindu.
 Nødstopp ved førerplass.
 Stengeventil i motorrommet, kun til motor.
 Automatiske stengeventiler på tankene.
 Manuelle stengeventiler på tankene.
Stengeventil
FIREFIGHTER
NEAR MISS
Auto Fire with
Compressed Natural Gas
(CNG) Fuel Tank Explosion
Prepared By Operations Division
April 2, 2007
Hydrogen
Fakta om Hydrogen
Hydrogen er det letteste grunnstoffet vi har, og en svært
miljøvennlig energibærer. Som drivstoff til brenselceller gir det
ingen andre utslipp enn rent vann.
 Hydrogengass er svært brennbar, med et eksplosjonsområde fra ca. 4,0
til 75,0 volumprosent i luft.
 Hydrogen er fargeløs og luktfri. Gassen er ikke giftig.
 Blandinger av hydrogen og luft er lett antennelig, derfor må man være
forsiktig ved transport, tanking og oppbevaring.
 Hydrogen er den letteste av alle gasser, utendørs er det en positiv
egenskap for redningsmannskapene.
 Inne vil en lekkasje stige opp mot taket, det er derfor viktig at taket
inneholder gode utluftingsmuligheter.
Hydrogen kjøretøy
 For å gi kjøretøyene tilfredsstillende
rekkevidde, lagres hydrogenet i 700 bars
trykktanker for biler og i 350 bars trykktanker
for busser.
 Tankene på fyllestasjon har et trykk på 900
bar.
 Tankene har temp. sikring og
rørbruddsventil.
- Risiko -
Hydrogenbil
1.
2.
3.
4.
12 volt batteri
Høy volt batteri
Hydrogentanker
Brenselcelle
2
3
4
Avansert kollisjonssikkerhet:
 Sikkerhetssystemets styreenhet
lukker tankenes stengeventiler.
 Utfører også en rask utladning av
alle kondensatorer (ca 1-2 sek)
1
Hydrogenbuss
Farlig i lukkede rom!
 I tunnel vil hydrogenet stige opp
mot taket og ikke kunne unnslippe.
 Stor risiko for en eksplosjon.
 Støttestrukturer som bjelker og
lysarmatur kan fange gassen
ytterligere og øke trykket ved en
eventuell eksplosjon.
Simulering av hydrogenutslipp fra buss i tunnel.
Nødstopp - Fyllestasjon
EL-bil
0-100 KM/T på 3,8 sekunder!
EL - bil
330 volt
Utdrag fra servicemanual
Viktig!
 Hvis det skjæres/kuttes i de
merkede områdene før strømmen
er avslått kan det medføre store
personskader, eventuelt død!
 Det må ikke under noen
omstendighet skjæres eller kuttes i
hovedbatteriet (eksplosjon)!
 Husk at det kan være
kondensatorspenning igjen etter at
strømmen er slått av (ca 5 min)!
Utdrag fra servicemanual
 Benytt isolerende verneutstyr, beregnet for minimum 400 V.
 Berør aldri blottlagte kabler.
 Lekkasje fra hovedbatteriet, benytt egnet verneutstyr.
 Brann i kjøretøyet, bruk store mengder vann.
 Ferdig på skadestedet, bilen skiltes med ”høyspenning livsfare”.
Nye momenter ved redningsaksjon
 Det er ikke krav til merking av slike kjøretøy.
 Før du starter noen redningsaksjon, vær sikker på at høyspenningen og
drivstoffsystemet er deaktivert.
 Det kan være risiko for trykksprengning av batteri.
 Det kan være eksplosjonsfare rundt gassdrevne kjøretøy.
 Det er ingen standard farge på høyspentkabler i kjøretøy. (Hydrogen)
 Man må ikke berøre høyspentkabler eller komponenter uten korrekt
sikkerhetsutstyr.
 Elektroniske nøkler bør holdes i god avstand fra kjøretøyet, for å unngå
utilsiktet aktivering med nøkkelen.
 Høyspentkabler er normalt skjult i kjøretøyets underside.
- Takk for oppmerksomheten -

similar documents