Tải tài liệu về

Report
Tĩnh Huấn
Miền Trung Đông Hoa Kỳ
27 tháng 10, 2012
Đề Tài
Quản Trị Mục Vụ Giáo Xứ
1. Tu Đức Mục Vụ Giáo Xứ
a. Cái Ngã theo tu đức Phật giáo.
• Chấp ngã và xả chấp
b. Tu luyện cái tôi theo Đức Khổng Tử
Chính Tâm, Thành Ý, Trí Tri, Cách Vật.
• Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
•
1. Tu Đức Mục Vụ (cont.)
c. Cái Tôi theo tu đức Kitô giáo
• Từ bỏ chính mình vác thập giá hàng ngày
mà theo. (Mt. 16: 21-27)
d. Xây dựng cái chúng ta
• “Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi
người”.
2. Thần học Mục Vụ Giáo Xứ
a. Đạo lý:
Giáo Xứ là một cộng đồng giáo hội địa phương
và Truyền Giáo.
(i) Cộng đồng giáo hội:

Hiến Chế về Hội Thánh số 28b:
Trong mỗi cộng đồng tín hữu địa phương, các
linh mục bày tỏ sự hiện diện của giám mục…
Dưới quyền của giám mục, họ thánh hóa và cai
quản một phần của đoàn chiên của Chúa được
giao cho mình, làm cho Hội Thánh thành phổ
quát, nên hữu hình tại địa sở của mình, và đóng
góp hữu hiệu vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa
Kitô.
• Hiến
Chế về Phụng Vụ số 42:
Các giáo xứ được thiết lập từng nơi
và đặt dưới sự điều khiển của một
mục tử thay mặt cho giám mục, làm
hiện diện Hội thánh hữu hình được
thành lập khắp hoàn vũ.
(ii) Truyền giáo
Giáo Xứ là một chủ thể làm chứng cho Đức
Kitô trước mặt thế giới. Điều được nhắc đến
trong sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân, số
10b, 18a, 30c, và Sắc Lệnh Về Truyền Giáo
số 15b, 37a.
2. Thần học Mục Vụ Giáo Xứ
b. Giáo Luật
Giáo luật số 515, triệt 1: Giáo xứ là một cộng
đồng tín hữu, được thiết lập cách bền vững ở
trong Giáo hội địa phương, và việc săn sóc mục
vụ được ủy thác cho linh mục quản xứ làm chủ
chăn riêng, dưới quyền của Giám mục giáo
phận.
2. Thần học Mục Vụ (cont.)
c. Mục Vụ
•
Làm chứng tá
•
Cử hành phụng vụ
•
Hiệp thông
•
Phục vụ
•
Truyền giáo
3. Hướng Quản Trị Mục Vụ
a. Hướng mục vụ: Loan báo Tin Mừng.
b. Tác nhân: Cha Quản xứ.
c. Hợp tác: Giáo xứ gồm nhiều hội đoàn,
ban, ngành, v.v… tạo nên thành
cộng đồng.
4. Phương Pháp Quản Trị
Team work
•
•
Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.
There is no "I" in "TEAMWORK".
4. Phương Pháp Quản Trị
Team work (cont.)




TEAM = Together Everyone Achieves More.
Teamwork divides the task and multiplies
the success.
None of us is as smart as all of us.
A single leaf working alone provides no shade.
4. Phương Pháp Quản Trị (cont.)
(ii) Các Ủy Viên, Trưởng các ban,
ngành, hội đoàn.
(iii) Sinh hoạt của HĐMV
•
Giáo Lý
•
Phụng Tự
•
Phục Vụ
•
Quản trị tài sản giáo xứ
(iv) Nhiệm Vụ:
• Nhiệm
vụ của Linh mục Quản xứ: (x. Gl
số 536), hành vi quyết định và giải quyết
những vấn đề trong giáo xứ cần được
theo tinh thần “Thống nhất trong điều
chính, tương nhượng trong điều phụ, bác
ái trong mọi sự.”
Nhiệm Vụ Hội Đồng Mục Vụ
Nắm bắt tình hình giáo xứ, nhất là về đời
sống đức tin và phong hóa, cùng với linh
mục Quản xứ hoặc định chương trình
mục vụ, đề ra phương thức và phân công
thực hiện;
Nhiệm Vụ Ban Thường Vụ
Cộng tác chặc chẽ và thường xuyên với
Linh mục Quản xứ trong việc quản trị
giáo xứ, tổ chức và điều hành công việc
mục vụ.
Nhiệm vụ của từng chức vụ trong BTV
(v) Quyền Lợi khi sống cũng như khi chết
(vi) Tuyển Chọn Ban Thường Vụ
•
Đề cử từ trong các hội đoàn, ban ngành,
•
Bầu cử. Cộng đoàn chọn 5 trong 7 những
người được đề cử hoặc 3 trong 5.
(vii) Sinh hoạt HĐMV & BTV
•
HĐMV họp định kỳ 3 tháng một lần hoặc ít
hơn.
•
BTV họp định kỳ mỗi tháng một lần
4. Phương Pháp Quản Trị
(cont.)
(viii) Nhiệm kỳ
•
Nhiệm kỳ HĐMV & BTV là 2 năm hoặc
3 năm có thể tái cử một hoặc 2 lần liên
tiếp vào chức vụ cũ.
(ix) Từ Nhiệm
(x) Bãi Nhiệm
4. Phương Pháp Quản Trị (cont.)
b. Hội Đồng Tài Chánh (Giáo luật số 537). Hội Đồng Tài
Chánh (HĐTC) là một cơ cấu biệt lập với Hội Đồng Mục
Vụ (HĐMV).
(i) Thành viên
(ii) Hội họp
(iii) Nhiệm Vụ của HĐTC:
•
Trợ giúp linh mục chánh xứ trong việc điều
hành giáo xứ theo các điều khoản của giáo
luật 1281-1288 về tài chánh.
5. Kết luận: sống tinh thần phục vụ
a. Tinh thần trách nhiệm
b. Tinh thần liên đới
c. Tinh thần tổ chức
d. Tinh thần từ bỏ
Liên kết trong tinh thần phục vụ
Thành quả của sự thinh lặng là cầu nguyện,
Thành quả của sự cầu nguyện là yêu thương,
Thành quả của yêu thương là phục vụ,
Thành quả của phục vụ là bình an.
(Mẹ Têrêsa Calcutta)
Cấu Trúc Sinh Hoạt Giáo Xứ
Phụ trương 1
Tủ Hồ Sơ Giáo Xứ
Trong nhà xứ, hoặc trong văn phòng giáo xứ
đặt trong khuôn viên nhà thờ, cần có một tủ có
khoá để lưu trữ sổ sách và hồ sơ giáo xứ.
Giáo luật (điều 535, 1-4). Sổ sách và hồ sơ
giáo xứ gồm có hai loại, loại mục vụ và loại
quản trị tài chính.
Phụ Trương 1 (cont.)
1. Loại mục vụ. Sổ sách có tính bắt buộc gồm có
sổ Rửa Tội, sổ Thêm Sức, sổ Hôn Phối, sổ Tử
(x. Giáo luật, điều 535, 895).
2. Loại quản trị tài chính. Danh sách thống kê,
mô tả và đánh giá các tài sản giáo xứ (x. Giáo luật,
điều 1.283, 2-3).
Phụ Trương 1 (cont.)
3. Sổ sách chi thu của giáo xứ
(x. Giáo luật, điều 1.284, 2.7).
4. Sổ lễ giáo xứ
(x. Giáo luật, điều 958,1), có ghi rõ số
lượng, số tiền, ý lễ, đã cử hành hay đã
chuyển.
PHỤ TRƯƠNG 2
NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ TÀI SẢN GIÁO XỨ
1. Tài sản của Giáo Hội phải được sử dụng
đúng với mục đích.
2. Giám mục giáo phận là người lãnh đạo giáo
phận và đứng tên chủ quyền mọi tài sản của
giáo phận.
3. Giám mục giáo phận uỷ quyền cho linh mục
chính xứ.
Phụ Trương 2 (cont.)
4. Giáo Hội kêu gọi "những người giáo
dân ưu tú về chuyên môn, khôn ngoan và
đức hạnh, trợ giúp các vị mục tử với tư
cách chuyên viên hoặc cố vấn".
5. Việc quản trị tài sản cần được thực
hiện cách khôn ngoan và minh bạch, phù
hợp với các quy định của Giáo luật và
Dân luật.
Phụ Trương 2 (cont.)
6. Giáo Hội yêu cầu Giám mục giáo phận
quy định những giới hạn và điều kiện khi
giáo xứ thực hiện một hành vi quản trị quan
trọng và ngoại thường.
Phụ trương 3
ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN HĐMV
1. Lịch sử cứu độ. Ba giai đoạn: Chuẩn bị,
thực hiện, hoàn thành kế hoạch cứu độ của
Thiên Chúa.
2. Giáo Hội. Thiết lập - Sứ vụ - Cơ chế tổ chức
- Đời sống. Những bước thăng trầm trong
lịch sử.
Phụ Trương 3 (cont.)
3. Người Kitô hữu giáo dân. Ơn gọi và
sứ vụ (đối chiếu với giáo sĩ, tu sĩ).
4. Giáo phận và giáo xứ. Cơ chế tổ
chức, chức năng, sinh hoạt.
5. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Vai trò
HĐMVGX trong việc quản trị và phục vụ
giáo xứ.
Đề Tài Thảo Luận
1. Team Work: tránh cục bộ và độc đoán
2. Tương quan 2 chiều: Cha Quản xứ và HĐMV
và Giữa các phần tử trong HĐMV.
3. Xây dựng tinh thần hiệp nhất trong giáo xứ
4. Cộng đoàn tính trong các sinh hoạt giáo xứ
5. Xây dựng nền tảng đời sống tâm linh
6. Kết hợp đời sống đức tin và văn hóa VN.

similar documents