ประเทศมาเสเซีย: ขนาด 868.09 KB

Report
Republic of
Malaysia
เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
สหพันธรัฐ
มาเลเซีย
1.ข้อมูลพืน
้ ฐาน
จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร
ประชากร 28,728,607 คน
เป็ นชาย 14,587,048 คน เป็ น
หญิง 14,141,559
คน(สถิต ิปี
พ.ศ.2554) มีป ระชากรอาศั ย อยู่
หนาแน่นบนแหลมมลายูบริเวณที่
ราบชายฝั่งตะวันตกประมาณร้อย
ละ 82 รองลงมาบริเ วณเกาะ
บอรเนี
์ ยว
ลัก ษณะภู ม ิ ศ าสตร ์
ตั้ง อยู่ ใน
เขตเส้ นศู น ย ์ สู ต รประกอบด้ วย
ดิน แดน 2 ส่ วน คือ มาเลเซีย
ต ะ วั น ต ก อ ยู่ ค า บ ส มุ ท ร ม ล า ยู
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1 1 รั ฐ แ ล ะ
มาเลเซียตะวันออก ตัง้ อยูบนเกาะ
่
บอร เนี
นอกจากนี้ มี
์ ย ว 2 รัฐ
เขตการปกครองภายใตสหพั
นธรัฐ
้
อี ก
3 เขต
คื อ
ก รุ ง
กัว ลาลัมเปอร ์
เมือ งปุ ตราจายา
และเกาะลาบวน
ภูม อ
ิ ากาศ
อุณหภูมเิ ฉลีย
่ 22
-36 °C มีฝนตกเกือบตลอดปี
พืน
้ ที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร
2.ดานสั
งคม
้
ก า ร เ มื อ ง / ก า ร ป ก ค ร อ ง
ระบอบประชาธิป ไตยแบบ รัฐ สภา
ประมุ ข แห่ งรัฐ มี ต าแหน่ งสมเด็ จ
พระราชาธิบดี
อยู่ ในต าแหน่ งคราวละ 5 ปี
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ป็ น หั ว ห น้ า
สหพัน ธรัฐ ประมุ ข แห่ งรัฐ เป็ น
หัวหน้ารัฐบาลแหงรั
่ ฐ
เชือ
้ ชาติ
ป ร ะ เ ท ศ ม า เ ล เ ซี ย มี
ปั ญ หาประชากรหลากหลายเชื้ อ
ชาติ ในอดี ต เกิ ด สงครากลาง
เมือ งจากความขัด แย้ งการกีด กัน
ทางเชือ
้ ชาติ ประชากรส่วนใหญ่
เป็ นชาวมลายู ร้อยละ 50.4 ซึ่ง
ดอกพูระหง
(Bunga)
่
ดอกไมประจ
าชาติ
้
ประเทศมาเลเซีย
ศ า ส น า
ประกอบดวย
อิสลามซึง่ เป็ น
้
ศาสนาประจาชาติ รอยละ
60.4 ,พุทธ รอยละ
้
้
19.2 ,คริส ต ์ ร้ อยละ
11.6 ,ฮินดู รอยละ
6.3
้
และ ศาสนาอืน
่ ๆรอยละ
2.5 (พ.ศ. 2554)
้
การจัด สวัส ดิก ารทาง
สั งคม
ประเทศมาเลเซีย
ให้ความสาคัญตอการ
่
จัดการศึ กษาอยางมี
คุณภาพเพือ
่ พัฒนาศั กยภาพ
่
บุคคล มีโครงการภายใตการจั
ดการศึ กษาสาหรับ
้
ผู้ ด้ อยโอกาส
ประกอบด้ วย โครงการส่ งเสริม การ
เรียนรูส
่ ค
ี วามบกพรองทางร
างกาย
และ
้ าหรับผูเรี
้ ยนทีม
่
่
การส่งเสริมการศึ กษาสาหรับสตรีและเด็กหญิง
3. วัฒนธรรม
ภาษาราชการ
ภาษามาเลย ์
ภาษาอัง กฤษ จี น
และ ทมิฬ (ภาษามาเลย ์ หรือ ภาษามลายู ซึ่งเรียก
ในภาษาท้องถิน
่ วา่
Bahasa Malaya เป็ นกลุมภาษา
่
ออสโตรนีเซียน ทีพ
่ ด
ู โดยชนชาติมลายู ทางตอนใต้ของ
ประเทศไทย ประเทศสิ งคโปร ์ บางส่วนของเกาะสุมาตรา
อินโดนีเซีย ประเทศบรูไน
ทัง้ นี้
มีการตกลงรวมกั
น
่
ระหวางอิ
นโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน
วาใช
บาฮา
่
่
้
ซารีเยา (Bahasa Riau เป็ นมาตรฐานอันเป็ นภาษาของ
หมูเกาะรี
เยา ซึง่ ถือวาเป็
่
่ นตนก
้ าเนิดของภาษามลายูมาช้า
นาน))
4.การศึ กษา
ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซีย อยูในความรั
บผิดชอบของกระทรวงศึ กษาธิการ
่
แบงระดั
บการบริหารออกเป็ นระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับ
่
อาเภอ
ระดับกลุมโรงเรี
ยน
และระดับโรงเรียน การ
่
บริห ารการศึ กษาระดับ ชาติอ ยู่ ในความรับ ผิด ชอบของ
รัฐ บาลกลาง (Federal
Government) การศึ ก ษาทุ ก
ประเภททุกระดับอยูภายใตกระทรวงศึ กษาธิการ ยกเวน
3.การท าป่ าไม้
ส่ วนใหญ่เป็ น
ไมเนื
้ ้อแข็ง
4.อุ ต สาหกรรม
ผลิ ต สิ นค้ า
ไ ด้ แ ก ่
อุ ป ก ร ณ ์ ไ ฟ ฟ้ า
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ น้ า มั น ดิ บ
ปิ โตรเลี ย ม เฟอร นิ
์ เ จอร ์ ยาง
น้ามันปาลม
์
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ส่ ง อ อ ก ส า คั ญ
อุ ป กรณ ์ ไฟฟ้ า และอิเ ล็ ก -ทรอ
นิ ก ส์
น้ า มั น ดิ บ ก๊ า ช
ธรรมชาติเหลว ปิ โตรเลียม
เฟอรนิ
์ เจอร ์ ยาง น้ามันปาลม
์
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ น า เ ข้ า ส า คั ญ
ชิ้ น ส่ ว น อุ ป ก ร ณ ์ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
เ ค รื่ อ ง จั ก ร
อุตสาหกรรม สิ นค้าแปรรูป และ
อาหาร
ส กุ ล เ งิ น
ริ ง กิ ต ( 1 ริ ง กิ ต
ประมาณ 10.22 บาท)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
์
191.3 พันลานดอลลาร
สหรั
ฐ
้
์
ร า ย ไ ด้ ป ร ะ ช า ช า ติ ต่ อ หั ว
6,760 ดอลลารสหรั
ฐ
์
6.ตัวอยางภาษา
่
ผ ม
ฉั น
ใช้คาวา่
อามอ/ซาญอ
เรา
ใช้คาว่า
กีตอ
ส วั ส ดี ต อ น เ ช้ า
ใช้คาวา่
ซลามะ ปาฆี
ส วั ส ดี ต อ น บ่ า ย
ใช้คาวา่
ซลามะ ปื อแต
ส วั ส ดี
ต อ น
กลางคืน ใช้คาวา่ ซลามะ มา
แล
ขอโทษ
ใช้ ค า
วา่
มีเตาะ มาอะฮ
ขอบคุณ
ใช้คาวา่
ตรีมอ
กาเซะฮ
บาจู มลายู
(Baju
Melayu)
บาจูกรุง
(Baju
Kurung)
7.สถานทีท
่ องเที
ย
่ วสาคัญ
่
ตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Tower) เป็ นตึกแฝด
ทีส
่ ูงทีส
่ ุดในโลก มีความสูงถึง 452 เมตร มีชน
้ั ทัง้ หมด
88 ชั้น โดยทางการใช้งบประมาณการกอสร
่
้างทัง้ หมด
20,000 ล้ านบาท ซึ่ ง เจ้ าของตึก นี้ เ ป็ นเจ้ าของผู้ ผลิต
น้ า มัน ยี่ ห้ อเปโตรนาส ชื่ อ เดี ย วกับ ตึ ก นั่ น เอง ก าร
ออกแบบตึกได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของเสาหิน
ทัง้ 5 ของอิสลาม
นอกจากความสวยงามและความ
สูงของตึกทีท
่ าให้คนทัว่ โลกตองตะลึ
งแลว
้
้ ภายในตึกยัง
เป็ นแหลงรวมความรู
่
้ ศิ ลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิง
และแหลงช
่ ้อปปิ้ งขนาดใหญอี
่ กดวย
้
จัตุ ร ัส เมอร เดก
Square)
์
้ า (Merdeka
บริเวณจัตุรส
ั แห่งนี้ เป็ นทีต
่ ง้ั ของเสาธงทีส
่ ูงทีส
่ ุดในโลก
ซึ่งเป็ นธงชาติประจาชาติมาเลเซีย ทีไ่ ด้รับการชักขึน
้ สู่
ยอดเสา ความสูงของยอดโดมมีขนาดเทากั
่ บ 40 เมตร
และหอนาฬิ กาทีต
่ ง้ั ตระหงานอวดความสวยงามของตั
วตึก
่
และในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับเต็ มไป
หมดยิง่ เพิม
่ ความสวยงามให้กับอาคารแหงนี
่ ้
กัวลาลัมเปอร ทาวเวอร
์
์ (Menara Kuala
Lumpur) ตัง้ อยูบนยอดเขาบู
กต
ิ นานาส เป็ นหอคอยทีม
่ ี
่
ความสู ง เป็ นอัน ดับ 4 ของโลก รองจากที่ แ คนาดา
รัสเซีย และจีน มีความสูงถึง 421 เมตร โดยใช้เป็ น
สถานี วท
ิ ยุโทรทัศน์ และใช้ระบบสื่ อสารไฮเทคต่าง ๆ
ด้านหน้าทางเข้าจะเป็ นสวนหยอมขนาดใหญ
มี
่
่ ต้นไม้ใหญ่
อายุ 100 ปี
มีชอ
ื่ วา่ ตนเจลลิ
ตง
้
ปุตราจายา (Putrajaya) อยูห
ว
่ างจากตั
่
เมือ งกัวลาลัมเปอร ์ เดินทางด้วยรถยนต ประมาณ
50
์
นาที ห่ างจากสนามบิน นานาชาติไ ปไม่ ไกลนั ก บน
พืน
้ ที่ก ว้ างใหญ่มหาศาลครอบคลุ ม พืน
้ ที่เ ขาทั้ง ลู ก ถู ก
สร้ างขึ้น ให้ เป็ นเมือ งใหม่ เป็ นที่อ ยู่ ของหน่ วยราชการ
ทุกกกระทรวง ทบวง กรม รวมทัง้ รัฐสภา และบ้าน
ของนายกฯ โดยรอบ
ปุ ต ราจายาจะเป็ นพืน
้ ที่บ้ าน
จัดสรรทีส
่ วยงามและคอนโดมีเนียมทีเ่ ป็ นตึกสูง
นาชิ เลอมัก (Nasi Lemak)
เป็ นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของ
มาเลเซีย เป็ นข้าวผัดกับกะทิและ
สมุนไพร นาชิ เลอมัก เสิ รฟ
์
พรอมกั
บปลากะตักทอด แตงกวา
้
หัน
่ ไขต
่ มสุ
้ กและถัว่ อบ นาชิ เลอ
มัก แบบดัง่ เดิมจะหอในใบตองและ
่
รับประทานเป็ นอาหารเช้า

similar documents