File

Report
SISTEM EJAAN
RUMI
CIRI UTAMA
SISTEM EJAAN
RUMI 1972
HURUF DALAM
BAHASA MELAYU
a. Huruf vokal : a, e, e, i, o, u
Huruf konsonan : selain
vokal
Huruf konsonan gabungan :
gh, kh, ng, ny, sy
POLA KESELARASAN
HURUF VOKAL
a. Ada sepuluh ( 10 ) pola
yang tidak berubah
Pola
1. a – a
2. e(p) – a
3. e(t) – a
4. e(t) – e(t)
5. e(t) – o
6. i – a
7. o – a
8. o – e(t)
9. o – o
10. u – a
Contoh
batal
lekat
petak
leceh
esok, selekoh
bilang
botak
oleh, toleh
tolong, seloroh
pusat, belukar
POLA KESELARASAN
HURUF VOKAL
a. Ada lapan( 8 ) pola yang
berubah
Sistem Ejaan Lama
Pola
1. a – e(t)
2. a – o
3. e(p) – e(t)
4. e(p) – o
5. i – e(t)
6. i – o
7. u – e(t)
8. u – o
Contoh
aleh
batok
lebeh
tempoh
pileh
tidor
puteh
untok
Sistem Ejaan Baru
Pola
1. a – i
2. a – u
3. e(p) – i
4. e(p) – u
5. i – i
6. i – u
7. u – i
8. u – u
Contoh
alih
batuk
lebih
tempuh
pilih
tidur
putih
untuk
Kekecualian sistem
keselarasan huruf
vokal
A. Kata pinjaman daripada bahasa
Indonesia
Pola
Contoh
1. a – e(t)
aneh bukan anih
2. a – o
lapor bukan lapur
3. u – e(t)
tulen bukan tulin
B. Kata pinjaman daripada bahasa
Inggeris
Pola
Contoh
1. a – e(t)
panel bukan panil
2. i – e(t)
tiket bukan tikit
3. u – o
kupon bukan kupun
4. o – i
hipokrit bukan hipokret
5. a – o
kontraktor bkn kontraktur
EJAAN ISTILAH /
KATA PINJAMAN
DARIPADA
BAHASA
INGGERIS
A. Penyesuaian huruf-huruf
konsonan tertentu
Huruf
c–s
c/cc – k
cc – ks
ch – c
ph – f
ch – k
s- z
sc – s
sc – sk
q–k
th – t
x – ks
y–i
B.Inggeris
B.Melayu
cent
sen
card, account
kad, akaun
access
akses
charge, cheque
caj, cek
graph
graf
technique
teknik
music, physic
musik, fizik
science
sains
scale, screw
skala, skru
quality, quota
kualiti,kuota
theory, thesis
teori,tesis
express, complex ekspres
economy, analysis ekonomi
B. Pengguguran satu daripada gabungan
huruf konsonan yang sama
Huruf
B.Inggeris
B.Melayu
bb – b
ff – f
gg – g
ll – l
mm – m
nn – n
ss - s
tt – t
zz – z
lobby,hobby
traffic
aggressive
pill, bill
comma
annuity,tennis
asset,process
lottery,battery
jazz
lobi,hobi
trafik
agresif
pil, bil
koma
anuiti,tenis
aset, proses
loteri,bateri
jaz
C. Penyesuaian huruf bagi gabungan
dua huruf vokal
Huruf
au – au
ea - ea
ea – i
ia – ia
ie – ei
ei – i
ee - i
iu – iu
ou – au
ou – u
oa – o
oo – u
ue – u
B.Inggeris
audit
idea,gear
grease,cream
dialect
protein
calorie
mee
premium
accountant
coupon,serious
coat,cardboard
boot
tissue,issue
B.Melayu
audit
idea,gear
gris,krim
dialek
protein
kalori
mi
stadium
akauntan
kupon,serius
kot,kadbod
but
tisu,isu
D. Pengekalan gugus konsonan
dalam B.Inggeris dengan
beberapa penyesuaian
B.Inggeris
B.Melayu
block
classic,clinic
draft
cream, credit
comprehensive
protocol
store
prism
organism
blok
klasik, klinik
draf
krim, kredit
komprehensif
protokol
stor
prisma
organisma
E. Huruf g yang diucapkan sebagai [ J ]
menurut sebutan B.Inggeris, ditulis
sebagai g juga dan disebut [ g ]
dalam B.Melayu
B.Inggeris
B.Melayu
generation
technology
tragedy
psychology
agenda
agent
generasi
teknologi
tragedi
psikologi
agenda
agen, ejen ( wakil )
F. Kata yang asalnya berakhir
dengan –sion, -tion, -sional, -tional
menjadi si dan sional.
B.Inggeris
B.Melayu
tradition, action
professional
national,
tradisional
tradisi, aksi
profesional
nasional,
tradisional
G. Pengejaan kata yang berakhir
dengan –ism menjadi -isme.
B.Inggeris
B.Melayu
nasionalism
komunism
socialism
mechanism
nasionalisme
komunisme
sosialisme
mekanisme
G. Pengejaan kata pinjaman
daripada B.Inggeris yang telah
mantap.
B.Inggeris
class, glass
grant,stamp
pencil,plan
burau,balloon
action
dial,file
size,pie
lotion,immigration
section,television
B.Melayu
kelas, gelas
geran,setem
pensel,pelan
biro,belon
aksi
dail,fail
saiz.pai
losen,imigresen
seksyen,televisyen
A. KATA MAJMUK :
i. penggandaan
ii. pengimbuhan
B. KATA GANDA :
i. Berulang
ii. Berentak
C. PENGGUNAAN SEMPANG
D. PENGIMBUHAN KATA
AMBILAN / PINJAMAN
KATA NAMA MAJMUK
- Rangkaian Dua Kata Dasar /
Lebih Yang Membawa
Makna Tertentu
- Dieja terpisah dan bertindak
sebagai SATU UNIT
Kata majmuk daripada
Rangkai Kata Bebas
KATA
MAJMUK
Mendukung Maksud
Kiasan
Istilah
Khusus
KATA MAJMUK RANGKAI
KATA BEBAS
guru besar
tengah hari
gambar rajah
biru laut
air hujan
jalan raya
nasi minyak
terima kasih
bandar raya
kapal terbang
jam tangan
segi empat panjang
balai raya
bom tangan
meja tulis
pasar raya
susu pekat manis
kapal selam
luar biasa
kuning langsat
KATA MAJMUK BERBENTUK
ISTILAH KHUSUS
kanta tangan
mata pelajaran
pita suara
atur cara
kemas kini
urus setia
urus niaga
cari gali
reka bentuk
campur aduk
temu ramah
kuat kuasa
rumah tangga
hak milik
kertas kerja
batu kapur
model linear
lesung sendi
lut sinar
ijab kabul
ulang kaji
kemas kini
satu padu
surat khabar
ambil alih
ibu bapa
KATA MAJMUK YANG MEMBAWA
MAKSUD KIASAN
kaki ayam
buah hati
manis mulut
anak emas
pilih kasih
cakar ayam
tumbuk rusuk
hentam keromo
tangkap muat
berat tangan
PENGIMBUHAN KATA
MAJMUK
A. MENERIMA AWALAN - TETAP
DIEJA BERPISAH
Terima kasih – berterima kasih
Ulang kaji – mengulang kaji
Rumah tangga – berumah tangga
Ambil alih – mengambil alih
Kemas kini – mengemas kini
Ijab kabul – dijab kabul
PENGIMBUHAN KATA
MAJMUK
Menerima akhiran – tetap dieja
berpisah
daya serap – daya serapan
campur aduk – campur adukkan
kuat kuasa – kuat kuasakan
lipat ganda – lipat gandakan
salah guna – salah gunakan
PENGIMBUHAN KATA
MAJMUK
Menerima apitan – dieja secara
bercantum
lipat ganda – melipatgandakan
tidak adil – ketidakadilan
kuat kuasa – dikuatkuasakan
ibu bapa – keibubapaan
surat khabar – persuratkhabaran
daya serap – kedayaserapan
ijab kabul - dijabkabulkan
BENTUK MANTAP
Kata majmuk yang penggunaannya
sudah dianggap mantap TETAP dieja
sebagai satu perkataan
antarabangsa
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
warganegara
olahraga
beritahu
tandatangan
pesuruhjaya
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tanggungjawab
matahari
kerjasama
KATA TUGAS YANG
BERGABUNG DENGAN ‘PUN’
DIEJA SATU PERKATAAN
walaupun
kendatipun
adapun
mahupun
biarpun
sekalipun
walau bagaimanapun
sungguhpun
meskipun
lagipun
ataupun
kalaupun
andaipun
bagaimanapun
KATA HUBUNG YANG
DIEJA SATU PERKATAAN
apabila
manakala
padahal
darihal
barangkali
kadangkala
apakala
walhal
PENGGANDAAN KATA
MAJMUK
Melibatkan penggandaan unsur
pertama sahaja
alat-alat tulis
balai-balai raya
kertas-kertas kerja
suku-suku kata
ketua-ketua menteri
gambar-gambar rajah
mata-mata pelajaran
pasar-pasar raya
PENGGANDAAN YANG
MELIBATKAN BENTUK YANG
TELAH MANTAP
Warganegara
– warganegara-warganegara
Tandatangan
- tandatangan-tandatangan
Jawatankuasa
- jawatankuasa-jawatankuasa
Setiausaha
- setiausaha-setiausaha
KATA GANDA
Penggandaan penuh
Penggandaan separa
Penggandaan berentak
PENGGUNAAN SEMPANG ( - )
1. PENGGANDAAN KATA NAMA TUNGGAL
TANPA IMBUHAN
ayat
buku
kereta
tadika
cerpen
sekolah
-
ayat-ayat
buku-buku
kereta-kereta
tadika-tadika
cerpen-cerpen
sekolah-sekolah
2. PENGGANDAAN KATA NAMA
TUNGGAL DENGAN IMBUHAN
biji
tepi
sayur
bunga
pinggir
bayang
-
biji-bijian
tepi-tepian
sayur-sayuran
bunga-bungaan
pinggir-pinggiran
bayang-bayangan
PENGGANDAAN KATA NAMA
TERBITAN
ketua
pelatih
tanaman
pelabuahan
pertubuhan
kementerian
-
ketua-ketua
pelatih-pelatih
tanaman-tanaman
pelabuhan-pelabuhan
pertubuhan-pertubuhan
kementerian-kementerian
KATA GANDA BERENTAK
A. Vokal yang serupa tetapi
konsonan yang berbeza
sayur-mayur
kuih-muih
lauk-pauk
selok-belok
cerai-berai
hingar-bingar
hina-dina
hiruk-pikuk
KATA GANDA BERENTAK
B. Berentak bebas tiada ciri-ciri
persamaan bunyi
anak-pinak
sedu-sedan
saudara-mara
lintang-pukang
titik-bengik
ulang-alik
KATA GANDA BERENTAK
C. Konsonan serupa tetapi vokal
berbeza
kayu-kayan
bukit-bukau
gunung-ganang
suku-sakat
batu-batan
warna-warni
KATA ADJEKTIF MAJMUK
DIEJA TERPISAH
1. Kata ganda adjektif penuh
mesti ada sempang ( - )
cantik-cantik
elok-elok
biru-biru
baik-baik
buruk-buruk
pandai-pandai
2. Kata ganda adjektif berubah,
dieja dengan tiada sempang
cantik molek
panjang lebar
tinggi rendah
baik buruk
bijak pandai
kuning merah
merah padam
3. Penggandaan berentak
adjektif mesti dieja dengan
ada sempang ( - )
kacau-bilau
kusut-masai
kucar-kacir
simpang-siur
lekuk-lekak
gelap-gelita
porak-peranda
kontang-kanting
KATA ADJEKTIF MAJMUK
DIEJA TERPISAH
merah jambu
hijau daun
kuning langsat
muda remaja
biru laut
ringan tulang
panjang tangan
besar kepala
Gabungan antara
a. kata adjektif + kata adjektif
b. kata adjektif + kata nama
akan membentuk makna baharu
Riang dan gembira
Tua dan muda
Miskin dan kaya
Cantik dan manis
Panas dan terik
-
riang gembira
tua muda
miskin kaya
cantik manis
panas terik
EJAAN UNTUK SATU ( 1 )
SUKU KATA
- LAZIMNYA MENGGUNAKAN
IMBUHAN ‘MENGE’
pin – mengepin
pos – mengepos
bom – mengebom
zip – mengezip
cat – mengecat
caj – mengecaj
had – mengehad
tin – mengetin
khas – mengekhaskan cam – mengecam
pam – mengepam
tos – mengetos
lap – mengelap
kod – mengekod
sah – mengesahkan
mop - mengemop
PENGGUNAAN KATA
BILANGAN / TEMPOH PERLU
ADA SEMPANG ( - )
Salah
1800an
50 an
ke 12
ke-x
ke-dua puluh
Betul
1800-an
50-an
ke-12
X
kedua puluh
PENGGUNAAN IMBUHAN
SANSKRIT YANG DICANTUM
tata
tatatertib
tatasusila
tatausaha
tataurusan
tataatur
pra
prakata
prasejarah
prasyarat
pramoden
prawacana
swa
swadaya
swasambada
swatenaga
swalayan
swatantra
•Apabila pra + kata nama khas maka perlu ada sempang
pra-Olimpik
PENGGUNAAN IMBUHAN
SANSKRIT YANG DICANTUM
maha
maharani
mahadewa
maharaja
mahasiswa
mahaguru
tuna
tunaanggota
tunanetra
tunakarna
tunawisma
tunakarya
eka
ekaatom
ekabahasa
ekafungsi
ekawarna
ekanada
PENGGUNAAN IMBUHAN YUNANILATIN-INGGERIS PERLU DICANTUM
Pro
pasca
prokerajaan
pascaijazah
probarat
pascaprojek
promajikan
pascaperang
propembangkang
pascamodenisme
• Perhatian : Jika dicantum dengan Kata
Nama Khas maka perlu dijarakkan
pro-Barat
pro-Malaysia
pro-Timur
MASALAH IMBUHAN ‘ME-’?
MeN- menjadi memasak – memasak
nanti – menanti
nyala-menyala
nganga – menganga
rayu – merayu
lawan – melawan
wangi – mewangi
yakin - meyakinkan
MeN- menjadi me- juga wujud
apabila bertemu
kata dasar ‘p’
pesan – memesan
kata dasar ‘t’
tari – menari
kata dasar ‘k’
karang – mengarang
kata dasar ‘s’
salin - menyalin
Men- menjadi memBerhuruf awal ‘b’
beri – memberi
bantu - membantu
Daripada perkataan pinjaman
veto – memveto
fitnah – memfitnah
pamer – mempamer
plagiat – memplagiat
brek - membrek
Men- menjadi menKata dasarnya
deru – menderu
cuci – mencuci
jemur – menjemur
syarat – mensyaratkan
ziarah - menziarahi
Perkataan pinjaman
tadbir – mentadbir
takrif – mentakrifkan
swasta – menswastakan
skru - menskru
MeN- menjadi mengKata dasar
ghairah – menghairahkan
khayal – mengkhayalkan
heret – mengheret
alir – mengalir
embun – mengembunkan
ikut – mengikut
olah - mengolah
Perkataan pinjaman
ulit - menguliti
kabul – mengkabulkan
kanun – mengkanunkan
kritik - mengkritik
MeN- menjadi mengeTerdiri daripada satu suku kata
sah – mengesahkan
tin – mengetinkan
kod mengekod
pos – mengeposkan
had - mengehadkan
Kekecualian
stor – menstor
brek – membrek
klip - mengklip
MASALAH ‘K’ DAN ‘KK’
KE
KN
KK
KADJ
AN
Ke + anak + an – keanakan
Ke + naik + an – kenaikan
Ke + cantik - kecantikan
MASALAH ‘K’ DAN ‘KK’
DIMEN-
KK
KADJ
KN
KAN
di + masak + kan – dimasakkan
mem + balak + kan – membalakkan
meng + elok + kan - mengelokkan
MASALAH ‘G’ DAN ‘GG’
PENG
MENG
HURUF AWAL
‘K’
SATU
‘G’
Peng + kembala – pengembala
Meng + kembali – mengembalikan
Peng + kawal – pengawal
Meng + kalah - mengalah
MASALAH ‘G’ DAN ‘GG’
PENG
MENG
HURUF AWAL
‘G’
DUA
‘GG’
Peng + gembala – penggembala
Meng + gali – menggali
Peng + gulung – penggulung
Meng + garap - menggarap

similar documents