więcej

Report
Zastosowanie materiałów
promieniotwórczych w:
1. Diagnostyce medycznej
2. Genetyce
3. Przemyśle spożywczym
4. W rolnictwie
Podział radioterapii ze względu
na sposób napromieniowywania
• brachyterapia (BTH): leczenie
przy użyciu źródła
promieniowania
znajdującego się w
bezpośrednim kontakcie z
guzem
• teleradioterapia (RTH):
leczenie z zastosowaniem
źródła umieszczonego w
pewnej odległości od tkanek
Scyntygrafia
Jest to obrazowa metoda
diagnostyczna medycyny
nuklearnej, polegająca na
wprowadzeniu do organizmu
środków chemicznych
(najczęściej farmaceutyków)
znakowanych radioizotopami,
cyfrowej rejestracji ich rozpadu
i graficznym przedstawieniu ich
rozmieszczenia.
Pozytonowa Tomografia
Emisyjna
PET jest techniką obrazowania.
Źródłem pozytonów jest podana
pacjentowi substancja
promieniotwórcza, ulegająca
rozpadowi beta plus. Substancja
ta zawiera izotopy
promieniotwórcze o krótkim
czasie połowicznego rozpadu,
dzięki czemu większość
promieniowania powstaje w
trakcie badania, co ogranicza
powstawanie uszkodzeń tkanek
wywołanych promieniowaniem.
Bomba kobaltowa
Bomba kobaltowa urządzenie do
napromieniowywania
przedmiotów lub
organizmów żywych
promieniami gamma (γ)
emitowanymi przez
izotop kobaltu 60Co
Radiofarmaceutyki
Poprzez ich zachowanie się w organizmie
można śledzić wiele procesów
zachodzących w ciele człowieka.
Ważne jest to, że dzięki
radiofarmaceutykom można
obserwować zarówno budowę jak i
funkcję określonych
struktur wewnętrznych.
Linia technologiczna służąca do
napromieniowywania żywności
Jaki wpływ na żywność ma
promieniowanie?
• Hamowanie rozwoju bakterii
• Niszczenie grzybów i pleśni
• Zabijanie szkodników
(np. owady, larwy)
• Przedłużanie trwałości
produktów
• Hamowanie kiełkowania
warzyw
Skutki napromieniowania żywności
• Napromieniowanie nie
zmienia wartości
odżywczych produktów
• Dobór odpowiednich
dawek powoduje
powstanie niewielkich
ilości nowych związków
chemicznych
nieszkodliwych dla ludzi
Wykorzystanie promieniowania
jonizującego
• Małe dawki - przedłużanie trwałości produktów
spożywczych, zwiększenie trwałości płodów rolnych
• Średnie dawki – hamowanie rozwoju
drobnoustrojów
Przykłady zastosowania małych
dawek:
• Hamowanie kiełkowania
ziemniaków
• Utrwalanie cebuli
• Radiacyjna dezynsekcja ziarna
konsumpcyjnego i paszowego
zbóż
• Radiacyjne utrwalanie przypraw,
słodu jęczmiennego, suszonych
warzyw itp.
• Niszczenie pasożytów
chorobotwórczych
Zastosowanie promieniowania w
genetyce roślin
Poddawanie komórek roślin
działaniom czynników
mutagennych
(promieniowanie UV, związki
chemiczne) w celu uzyskania:
• „czystych” gatunków o
zwiększonej wydolności
plonów
• roślin o cechach pożądanym
przez człowieka – duże
owoce, niskie drzewa

similar documents