برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

Report
‫ّ‬
‫ّ‬
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫برنامه ریزی استراتژیک برای‬
‫مدیران‬
Under Construction is the highest bridge in the world. This bridge
will be part of the A75 to link Paris with Barcelona.
The total cost of the project is around 310 million euros (AUD $525 million).
It will be open to traffic in December 2004. Just 39 months after work began
‫برنامه ریزی‪ :‬آوردن آینده به اکنون است تا بتوان برای آینده‪ ،‬هم‬
‫اکنون کاری کرد = خلق ذهنی آینده‬
‫نکات مربوط به عمارت وینچستر‬
‫عدم وجود راهبرد کاربری‪ :‬منزل مسکونی یا هتل‬
‫عدم وجود معماری‪ :‬عدم وجود نقشههای فنی‬
‫عدم توجه به نیازمندیهای واقعی‪ 3 :‬عدد آسانسور و ‪ 40‬عدد راه پله برای کی‬
‫زمان غیرمعقول‪ 38 :‬سال‬
‫هزینه غیرمعقول‪ 55 :‬میلیون دالر‬
‫حضور نسل های مختلفی‪ :‬سه نوع سیستم گرمایی‪ ،‬انواع‪ 7‬سبکهای هنری‬
‫غیر قابل توسعه‪ :‬زیرساخت ضعیف‪ ،‬نیاز به تخریب‬
‫بسیار پیچیده‪ :‬معروف به خانه ارواح‬
‫توجه به یک واقعیت‬
‫ابزارهایی که هر روز اضافه می شوند‪:‬‬
‫فرا ابزار برنامه ریزی استراتژیک‬
‫تثبیت ابزارهای قدر‬
‫چند اصل کلیدی‪:‬‬
‫برنامه ریزی استراتژیک یعنی فرآیند تصمیم گیری استراتژیک یعنی خلق‬
‫ذهنی آینده راهبردی‬
‫منطق تصمیم گیری استراتژیک‬
‫نمونه موردی‪ :‬تشخیص و تخصیص‬
‫در پاسخ به مشخصه های دنیای واقعی‬
‫مولفه های مدیریت استراتژیک‬
‫استراتژی‬
‫فولکس واگن‬
‫سرمایه انسانی خارج از کشور‬
‫نروژ‪ ،‬صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه صنعتی‬
‫سازمان بهزیستی‬
‫شرکت دل‬
‫شرکت سیمرغ‬
‫صنعت توریسم سالمت و فاخر و فرهنگی در ایران‬
‫اتومبیل های تعداد محدود شیک‬
‫مطلوبیت برتر‪ :‬محدود و متمایز بودن‬
‫چهار کارکرد استراتژی‪:‬‬
‫تشخیص‪ ،‬تامین‪ ،‬تخصیص و تبدیل‬
‫یک نمونه موردی جامع (‪ 2‬ابزار در هر مرحله)‬
‫غذای حالل در هامبورگ‬
‫مراکز تفریحی ویژه‬
‫فعالیت در خارج کشور برای شرکت آب و نیرو‬
‫صادرات زعفران‬
‫افزایش جمعیت ایرانیان خارج از کشور‬
‫اجزای منفعت‬
‫بالقوه‬
‫عوامل مفقوده‬
‫منابع موجود‬
‫تمرین کارگاهی‪:‬‬
‫چگونگی تدوین استراتژی‬
‫ابزارهای تشخیص فرصت ‪ /‬ظرفیت‪:‬‬
‫نیروهای پیشران تغییر کسب و کار‬
‫ابزارهای تشخیص فرصت‬
‫نگاشت (نقشه) مطلوبیت مشتری‬
‫ابزارهای تشخیص فرصت‬
‫ماتریس رشد آنسوف‬
‫ابزارهای تحلیل فرصت ‪ /‬ظرفیت‪:‬‬
‫تحلیل جذابیت قابلیت فرصت ها‬
‫جذابیت فرصت – مقدار منافع در صورت تحقق‬
‫قابلیت = امکان تکمیل فرصت و تبدیل به منفعت‬
‫مدل مکنزی یا جی ای‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫باال‬
‫متوسط‬
‫توان رقابتی‬
‫پایین‬
‫جذابیت بازار‬
‫متوسط‬
‫مدل مکنزی یا جی ای‬
‫ماتریس قدمت قدرت )‪(ADL‬‬
‫تحلیل عوامل کلیدی موفقیت‬
‫عوامل کلیدی موفقیت‬
‫تحلیل موانع ورود خروج‬
‫زمان کاربری‪ :‬بررس ی جذابیت یک فرصت کسب و کاری‬
‫بررس ی نیروهای ‪ 5‬گانه رقابتی‬
‫ابزارهای ترسیم نقشه فرصت منفعت و نهایی سازی‪:‬‬
‫روش های انتخاب و اولویت بندی استراتژی ها‬
‫روش تحلیل منفعت هزینه‬
‫اولویت بندی و انتخاب استراتژی – روش های اقتصاد مهندس ی‬
‫اولویت بندی و انتخاب استراتژی – معیارهای غیرجبرانی‬
‫با وجود گزینه های زیاد با استفاده از معیارهای غیرجبرانی‪،‬‬
‫فضا را ساده تر کنید‬
‫روش حداقل قابل قبول‬
‫سرمایه گذاری و معیار غیرجبرانی (قاطع)‬
‫روش حداق قابل قبول جامع (‪ ،500‬کم‪ ،‬کم‪ ،‬بسیار کم‪ ،‬کم)‬
‫روش ترتیبی یا اولویتی‬
‫خرید تجهیزات‬
‫روش ترتیبی (ورود اهداف به ترتیب)‬
‫نحوه ورود اهداف و حداقل قابل قبول‬
‫خرید تجهیزات‬
‫روش ترتیبی (ورود اهداف به ترتیب)‬
‫چند معیاره‬
‫روش ‪OSPM‬‬
‫اولویت بندی و انتخاب استراتژی – خانه استراتژی‬
‫‪ 4‬روش ارزیابی استراتژی ها‬
‫برنامه ریزی بر پایه مفروضات‬
‫برنامه ریزی بر پایه مفروضات‬
‫‪FMEM‬‬
‫روش استقرایی مدیریت خطاها که از خطاها شروع می کند‬
‫تحلیل درخت خطا ‪FTA‬‬
‫روش ی قیاس ی که از یک واقعه نامطلوب شروع می کند‬
‫تحلیل پیامدهای جانبی راهبرد‬
‫‪(SE2) Side effect of strategy execution‬‬
‫دو کاربرد‪ :‬تحلیل هزینه منفعت‬
‫و اقدامات تکمیلی‬
‫نمونه موردی‪ :‬وام مسکن‬
‫اولویت بندی استراتژی – روش ذینفعان‬
‫اولویت بندی استراتژی – روش ‪Accept‬‬
‫امکان پذیری‬
‫‪Attainability‬‬
‫هزینه سازی‬
‫‪Costing‬‬
‫عوارض جانبی‬
‫‪Complication‬‬
‫اثربخش ی‬
‫‪Effectiveness‬‬
‫مقبولیت‬
‫‪Popularity‬‬
‫زمان بری‬
‫‪Timing‬‬
‫ماتریس معیار در مقابل معیار‬
‫اولویت بندی با بکارگیری وزن دهی معیارها‬
‫اوویت بندی استراتژی – روش ‪3 Layer‬‬
‫ارزیابی استراتژی از منظر ‪ 4‬رویکرد‬
‫یک نمونه از یک مطلوبیت برتر‬
‫یک نمونه از یک قابلیت برتر‬
‫نمونه هایی از یک موقعیت برتر‬
‫نمودار چگونه ‪ 0‬چگونه‬
Imagineering
‫مزیت نسبی هزینه نیروی انسانی‬
‫نمونه موردی‪ :‬یک شرکت هواپیمایی‬
‫نمونه ای دیگر‬
‫مالی‬
‫مشتری ‪ /‬بازار‬
‫فرآیند‬
‫یادگیری‬
‫استراتژی بازار گشایی و نامداری‬
‫توسعه شبکه‪ :‬وسعت بخش ی‪ ،‬در دسترس بودن‬
Future

similar documents