Chương 7: Quả và hạt Tiết 39: Các loại quả

Report
Kiểm tra bài cũ
CÂU 1: Qủa và hạt do bộ phận nào tạo thành ?
Những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn
giữ lại một bộ phận của hoa ?
TRẢ LỜI
Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu
phát triển thành quả chứa hạt.
Một số cây khi quả hình thành vẫn còn giữ
lại một số bộ phận khác của hoa . VD: Ở cây
cà chua , ổi, hồng , thị …
Tiết 39
Baøi 32:
Chöông
VII:
CHƯƠNG VII:
QUAÛ
VAØ
QUẢ VÀ HẠT
HAÏT
CAÙC
LOAÏI
CÁC LOẠI
QUAÛ
QUẢ
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để
phân chia các loại quả?
TIẾT 39: CÁC LOẠI QUẢ
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để
phân chia các loại quả?
THẢO LUẬN NHÓM
* Quan sát các loại quả đã mang đến
lớp hoàn thành các câu hỏi sau:
1. Em có thể chia các quả đó
thành mấy nhóm?
2.Hãy viết những điểm mà em
đã dùng để phân chia chúng?
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để
phân chia các loại quả?
Qủa đu đủ
Quả mơ
Quả cải
Quả chò
Quả chanh
Quả bông
Quả cà chua
Quả đậu hà lan
Quả táo ta
Quả thìa là
VÍ DỤ
Nhóm quả có 1 hạt
Dựa vào các đặc điểm về hình dạng , số lượng
hạt, đặc điểm hạt… mà ta có thể phân chia các
loại quả khác nhau.
Nhóm quả có nhiều hạt
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia
các loại quả?
Dựa vào các đặc điểm về hình dạng , số
lượng hạt, đặc điểm hạt… mà ta có thể
phân chia các loại quả khác nhau.
2. Các loại quả chính
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để
phân chia các loại quả?
Dựa vào các đặc điểm về hình
dạng , số lượng hạt, đặc điểm
hạt… mà ta có thể phân chia
các loại quả khác nhau.
Quả gồm các bộ phận nào?
2. Các loại quả chính
Vỏ quả
Thịt quả
 Quả gồm vỏ quả và hạt
Căn
đặc
điểm
nào hai
để loại: quả khô
Căn cứ vào
vỏ cứ
quả vào
khi chín
chia
quả thành
và quả thịt
phân chia các loại quả?
QUẢ KHÔ
QUẢ THỊT
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia
các loại quả?
2. Các loại quả chính
Dựa vào đặc điểm của vỏ
quả người ta phân chia quả
thành 2 nhóm:
- Quả khô
- Quả thịt
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để
phân chia các loại quả?
2. Các loại quả chính
Dựa vào đặc điểm của vỏ quả người ta
phân chia quả thành 2 nhóm:
- Quả khô:
khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng.
- Quả thịt:
khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?
2. Các loại quả chính
a) Các loại quả khô
Quan sát vỏ các quả khô khi chín, tìm
xem chúng có đặc điểm khác nhau nào
mà dựa vào đó người ta phân biệt
thành 2 nhóm quả khô? Hãy gọi tên 2
nhóm quả khô đó?
Quả me
Quả chò
Quả khô không nẻ
CÁC QUẢ KHÔ
Quả khô nẻ
Quả lạc
I/- QUẢ KHÔ
1/- Đặc điểm:
khi chín vỏ quả khô, mỏng, cứng
2/- Phân loại:
Có hai loại quả khô
* Quả khô nẻ: khi chín vỏ quả,
tự tách cho hạt rơi ra ngoài
Ví dụ: quả cải, quả bông, quả
đậu xanh, …
* Quả khô không nẻ: khi chín
vỏ quả không tự tách ra.
Ví dụ:
quả chò, quả me, quả lạc, …
II/ - QUẢ THỊT
Một số quả khô nẻ
Quả chi chi
Quả bằng lăng
? Vì saota
người
phải
thu hoạch
đỗ xanh
đỗ đen
trước
Người
phảitathu
hoạch
đỗ xanh,
đỗvà
đen
trước
khi
khi quả
chín
khô?
quả
chín
khô
vì nếu để quả chín khô hạt sẽ rơi
rụng hết
Một số quả khô không nẻ
Quả bồ kết
Quả lạc
QUẢ THỊT
Quả mọng
Quả hạch
I/- QUẢ KHÔ
II/ - QUẢ THỊT
1/- Đặc điểm:
1/- Đặc điểm:
khi chín vỏ quả khô, mỏng, cứng khi chín vỏ quả mềm, dày,
nhiều thịt quả
2/- Phân loại:
2/- Phân loại:
Có hai loại quả khô
Có hai loại quả thịt
* Quả khô nẻ: khi chín vỏ quả, * Quả mọng: vỏ quả toàn thịt,
mọng nước ít nhiều.
tự tách cho hạt rơi ra ngoài
Ví dụ: quả cà chua, quả chanh,
Ví dụ: quả cải, quả bông, quả
quả đu đủ, …
đậu xanh, …
* Quả khô không nẻ: khi chín * Quả hạch: ngoài thịt quả,
vỏ quả không tự tách ra.
Ví dụ:
quả chò, quả me, quả lạc, …
vỏ có hạch cứng bọc hạt.
Ví dụ:
quả mơ, quả đào, quả dừa, …
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?
2. Các loại quả chính
a) Các loại quả khô
- Quả khô nẻ: khi chín khô, vỏ quả tự tách để hạt rơi ra ngoài.
- Quả khô không nẻ: khi chín khô, vỏ quả không tự tách ra.
b) Các loại quả thịt
- Quả mọng: gồm toàn thịt quả
- Quả hạch: có hạch cứng bọc lấy hạt.
Một số quả mọng
Quả cà chua
Quả nho
Quả chuối
Quả khế
Có
? Người
nhiều cách
ta có
để
những
bảo quản
cáchvà
gì
chế
để bảo
biếnquản
các và
loại
chếquả
biến
thịt:
các
rửa
loạisạch
quả cho
thịt?
vào túi nilông
để ở nhiệt độ
lạnh, phơi khô,
đóng hộp, ép
lấy nước, chế
tinh dầu…
Một số quả hạch
Quả xoài
Quả đào
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?
2. Các loại quả chính
a) Các loại quả khô
- Quả khô nẻ: khi chín khô, vỏ quả tự tách để hạt rơi ra ngoài.
- Quả khô không nẻ: khi chín khô, vỏ quả không tự tách ra.
b) Các loại quả thịt
- Quả mọng: gồm toàn thịt quả
- Quả hạch: có hạch cứng bọc lấy hạt.
CỦNG CỐ
Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ (...):
Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia
các loại quả thành 2 nhóm quả chính.
Quả khô
(1).................
Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng
Quả khô nẻ
(3)..............
Khi chín vỏ
quả tự nứt ra
(2).....................
Quả thịt
Khi chín vỏ mềm, chứa nhiều thịt quả
(4).........................
Quả khô không nẻ
Quả mọng
(5)................
...
. Quả mềm,
Khi chín vỏ quả
không tự nứt ra
chứa nhiều
thịt quả
Quả hạch
(6)................
.
Có hạch cứng
chứa hạt bên
trong
CỦNG CỐ
Bài tập 2 : Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau :
Câu 1 : Trong các nhóm quả sau, nhóm nào toàn quả khô ?
a. Cà chua, Mít, chanh
b. Lạc, đậu, táo.
c. Quả cải, quả chanh, quả lạc
c Quả chò, quả cải, quả thìa là.
d.
Câu 2 : Trong các nhóm quả sau, nhóm nào toàn quả thịt ?
a. Quả sen, quả chò, cà chua, quả cải.
b. Quả mơ, quả cà, quả cải, quả táo.
c.
b Quả chanh, quả táo, quả chuối, quả dưa.
d. Cả a và b đều đúng.
Câu 3/- Quả đào thuộc quả :
A. Hạch
B. Mọng
C. Khô nẻ
D. Khô không nẻ
Câu 4/- Đặc điểm nào không có ở quả thịt
A. Vỏ quả mềm, dày chứa thịt
B. Quả gồm toàn thịt quả hoặc mọng nước
C. Trong phần vỏ quả có hạch cứng bọc lấy hạt
D. Vỏ quả khô, mỏng, cứng, tự nứt khi chín
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
Câu 3 : Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ
đen trước khi quả chín khô?
ĐÁP: Người ta phải thu hoạch các loại đỗ ( xanh , đen …)
trước khi quả chín khô vì nếu để đợi đến lúc chín khô quả
tự nẻ , hạt sẽ rơi hết xuống ruộng không thể thu hoạch được
Câu 4: Người ta đã có cách gì để bảo quản và chế biến các
loại quả thịt
ĐÁP: Có nhiều cách để bảo quản và chế biến các loại quả
thịt: Rửa sạch cho vào túi ni long để ở nhiệt độ lạnh , phơi
khô , đóng hộp, ép lấy nước , chế tinh dầu…
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học bài và trả lời câu hỏi SGK
- Đọc mục “ Em có biết ’’
- Chuẩn bị bài sau :
+ Đặt lên bông ẩm vài hạt đỗ trước bài học 3 – 4 ngày.
+ Ngâm vài hạt đỗ đen vào nước trước bài học 1 ngày.

similar documents