Đoạn văn 1

Report
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN TẢ NGƯỜI
1.Ví dụ
Đọc các đoạn văn sau và thảo luận nhóm theo
yêu cầu của SGK Tr 61?
- Tổ 1: Đoạn văn 1
- Tổ 2: Đoạn văn 2
- Tổ 3: Đoạn văn 3
THẢO LUẬN NHOÙM( 5 phút)
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN TẢ NGƯỜI.
1. Ví dụ.
Đoạn văn 1:
Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc,các bắp thịt
cuồn cuộn,hai hàm răng cắn chặt,quai hàm bạnh ra,cặp mắt
nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường
Sơn oai linh hùng vĩ.Dượng Hương Thư đang vượt thác khác
hẳn dượng Hương Thư ở nhà,nói năng nhỏ nhẹ,tính nết nhu
mì,ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ.
(Võ Quảng)
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN TẢ NGƯỜI.
1. Ví dụ.
Đoạn văn 2:
Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy tuổi độ bốn
lăm, năm mươi. Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. Dưới
cặp lông mày lổm chổm trên gò xương,lấp lánh đôi mắt gian
hùng. Mũi lão gồ sống mương dòm xuống bộ râu mép lúc
nào cũng hình như cố giấu giếm, đậy điệm cái mồm toe toét
tối om như cửa hang,trong đó đỏm đang mấy chiếc răng vàng
hợm của.
( Lan Khai)
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
Ñoaïn vaên 3:
OÂng ñoà giaø ngöôøi sôû taïi, khaên chuøng,aùo daøi ngoài caàm tròch,giô cao chieác duøi troáng sôn
son goõ maïnh xuoáng maët troáng ba tieáng thaät ñanh,thaät gioøn toû yù nhaän lôøi.Quaém Ñen quay ra
ñöùng giöõa sôùi.Ngay luùc aáy,oâng Caûn Nguõ cuõng töø treân theàm cao böôùc xuoáng. Tieáng reo hoø
boán phía töùc thì noåi leân aàm aàm.
Ngay nhòp troáng ñaàu,Quaém Ñen ñaõ laên xaû vaøo oâng Caûn Nguõ ñaùnh raùo rieát.Roõ raøng laø anh
muoán duøng caùi söùc löïc ñöông trai cuûa mình laán löôùt oâng ta vaø muoán haï oâng ta raát nhanh baèng
nhöõng theá ñaùnh thaät laét leùo,hoùc hieåm. Anh vôøn taû, ñaùnh höõu, döù treân,ñaùnh döôùi,thoaét
bieán,thoaét hoaù khoân löôøng.Traùi laïi,oâng Caûn Nguõ thì xem ra coù veû laïi lôø ngôø, chaäm chaïp;
döôøng nhö oâng luùng tuùng tröôùc nhöõng ñoøn ñaùnh lieân tieáp cuûa Quaém Ñen. Hai tay oâng luùc naøo
cuõng dang roäng ra, ñeå saùt xuoáng maët ñaát, xoay xoay choáng ñôõ. Keo vaät xem chaùn ngaét {…}. OÂng
Caûn Nguõ boãng böôùc huït,maát ñaø chuùi xuoáng. Quaém Ñen ñaõ nhö moät con caét luoàn qua hai caùnh
tay oâng Caûn Nguõ oâm laáy moät beân chaân oâng,boác leân.
Ngöôøi xem boán phía xung quanh reo hoø oà caû leân. Thoâi theá laø oâng Caûn Nguõ ngaõ roài, nhaát ñònh
ngaõ roài. Coù khoeû baèng voi thì cuõng phaûi ngaõ.
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
Tiếng trống vật dồn lên,gấp rút,giục giã. Ông Cản Ngũ vẫn
chưa ngã. Ông đứng như cây trồng giữa sới trước những cặp
mắt kinh dị của người xem.Còn Quắm Đen thì đang loay
hoay gò lưng lại ,không sao bê nổi cái chân ông Cản Ngũ.Cái
chân tựa bằng cây cột sắt,chứ không phải là chân người nữa.
Ông Cản Ngũ vẫn đứng nghiêng mình nhìn Quắm Đen
mồ hôi,mồ kê nhễ nhại dưới chân.Lúc lâu, ông mới thò tay
xuống nắm lấy khố Quắm Đen nhấc bổng anh ta lên,coi nhẹ
nhàng như ta giơ con ếch có buộc sợi dây ngang bụng vậy.
Các đô ngồi quanh sới đều lặng đi trước thần lực của ông
Cản Ngũ.Thôi thế là Quắm Đen bại rồi.Keo vật bị đánh bại
một cách nhục nhã,cay đắng quá chừng.
(Kim Lân)
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN TẢ NGƯỜI.
1. Ví dụ.
Đoạn văn 1:
Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc,các bắp thịt
cuồn cuộn,hai hàm răng cắn chặt,quai hàm bạnh ra,cặp mắt
nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường
Sơn oai linh hùng vĩ.Dượng Hương Thư đang vượt thác khác
hẳn dượng Hương Thư ở nhà,nói năng nhỏ nhẹ,tính nết nhu
mì,ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ.
(Võ Quảng)
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN TẢ NGƯỜI.
1. Ví dụ.
Đoạn văn 2:
Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy,tuổi độ bốn
lăm,năm mươi.Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại.Dưới cặp
lông mày lổm chổm trên gò xương, lấp lánh đôi mắt gian
hùng.Mũi lão gồ sống mương dòm xuống bộ râu mép lúc nào
cũng hình như cố giấu giếm, đậy điệm cái mồm toe toét tối
om như cửa hang,trong đó đỏm đang mấy chiếc răng vàng
hợm của.
( Lan Khai)
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
Ñoaïn vaên 3:
OÂng ñoà giaø ngöôøi sôû taïi, khaên chuøng,aùo daøi ngoài caàm tròch,giô cao chieác duøi troáng sôn
son goõ maïnh xuoáng maët troáng ba tieáng thaät ñanh,thaät gioøn toû yù nhaän lôøi.Quaém Ñen quay ra
ñöùng giöõa sôùi.Ngay luùc aáy,oâng Caûn Nguõ cuõng töø treân theàm cao böôùc xuoáng. Tieáng reo hoø
boán phía töùc thì noåi leân aàm aàm.
Ngay nhòp troáng ñaàu,Quaém Ñen ñaõ laên xaû vaøo oâng Caûn Nguõ ñaùnh raùo rieát.Roõ raøng laø anh
muoán duøng caùi söùc löïc ñöông trai cuûa mình laán löôùt oâng ta vaø muoán haï oâng ta raát nhanh baèng
nhöõng theá ñaùnh thaät laét leùo,hoùc hieåm. Anh vôøn taû, ñaùnh höõu, döù treân,ñaùnh döôùi,thoaét
bieán,thoaét hoaù khoân löôøng.Traùi laïi,oâng Caûn Nguõ thì xem ra coù veû laïi lôø ngôø, chaäm chaïp;
döôøng nhö oâng luùng tuùng tröôùc nhöõng ñoøn ñaùnh lieân tieáp cuûa Quaém Ñen. Hai tay oâng luùc naøo
cuõng dang roäng ra, ñeå saùt xuoáng maët ñaát, xoay xoay choáng ñôõ. Keo vaät xem chaùn ngaét {…}. OÂng
Caûn Nguõ boãng böôùc huït,maát ñaø chuùi xuoáng. Quaém Ñen ñaõ nhö moät con caét luoàn qua hai caùnh
tay oâng Caûn Nguõ oâm laáy moät beân chaân oâng,boác leân.
Ngöôøi xem boán phía xung quanh reo hoø oà caû leân. Thoâi theá laø oâng Caûn Nguõ ngaõ roài, nhaát ñònh
ngaõ roài. Coù khoeû baèng voi thì cuõng phaûi ngaõ.
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I. PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN TẢ NGƯỜI.
1. Ví dụ
2. Nhận xét.
- Đoạn văn 1:
+ Tả Dượng Hương Thư
Người chèo thuyền vượt thác
- Đoạn văn 2:
+ Tả Cai Tứ
Tả người trong tư thế làm việc
Nghệ thuật: Sử dụng các động từ, sử dụng
phép so sánh.
Tả chân dung
Nghệ thuật: Sử dụng các tính từ
Một ông quan gian hùng.
- Đoạn văn 3:
+Tả Cản Ngũ và Quắm Đen
Hai đô vật tài giỏi
Tả người trong tư thế làm việc
Nghệ thuật: Sử dụng các động từ
Mở bài
Tả Cản
Ngũ và Quắm Đen
Hai đô vật tài mạnh trong hội
thi vật ở đền Đô
- Bố cục của bài văn tả
người có ba phần:
+ Mở bài : giới thiệu về
nhân vật.
+ Thân bài: miêu tả nhân
vật qua cử chỉ,hoạt động.
+ Kết bài: Cảm nghĩ và
nhận xét.
Từ đầu đến” ầm ầm.”
- Quang cảnh chung và các nhân vật
=> Giới thiệu nhân vật
Thân bài
Tiếp theo đến ”ngang bụng vậy.”
- Diễn biến keo vật.
=> Miêu tả cử chỉ hành động
Kết bài
Đoạn còn lại.
- Suy nghĩ của mọi người
=> Nhận xét và nêu cảm nghĩ
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
GHI NHỚ.
- Muốn tả người cần:
- Xác định được đối tượng cần tả ( tả chân dung hay tả người trong tư
thế làm việc).
- Quan xát,lựa chọn các chi tiết tiêu biểu;
- Trình bày kết quả quan sát theo một trình tự:
- Bố cục bài văn tả người thường có ba phần:
+ Mở bài: giới thiệu người được tả;
+ Thân bài: miêu tả chi tiết ( ngoại hình,cử chỉ,hành động,lời nói…);
+ Kết bài: thường nhận xét hoặc nêu cảm nghĩ của người viết về người
được tả.
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I.PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐOẠN VĂN,BÀI VĂN MIÊU TẢ
II. LUYỆN TẬP
Bài 1.
Câu a: Nêu các chi tiết tiêu biểu khi miêu tả
một em bé chừng 4- 5 tuổi.
Câu b: Nêu các chi tiết tiêu biểu khi miêu tả
một cụ già cao tuổi.
Câu c: Nêu các chi tiết tiêu biểu khi miêu tả cô
giáo của em đang say sưa giảng bài trên lớp.
Câu a: Nêu các chi tiết tiêu
biểu khi miêu tả một em bé
chừng 4- 5 tuổi.
- Thân hình: mũm mĩm
- Da :trắng hồng
- Mắt :đen lóng lánh
- Môi: đỏ chon chót.
Câu b: Nêu các chi tiết tiêu
biểu khi miêu tả một cụ già
cao tuổi.
- Da :nhăn nheo,có nhiều đốm đồi
mồi
- Tóc :bạc như cước,như mây
trắng.
- Miệng :khô,móm mém.
Câu c: Nêu các chi tiết tiêu
biểu khi miêu tả cô giáo của
em đang say sưa giảng bài
trên lớp.
-Tiếng :nói trong trẻo,dịu dàng.
- Tay :cầm phấn ,chân bước chầm
chậm.
- Đôi mắt: lấp lánh niềm vui.
Bài tập 2:
Mở bài
Giới thiệu cô giáo (cô dạy môn
gì, tiết mấy, ngày nào)
Thân bài
Lập dàn ý:
Miêu tả cô giáo của
em đang say sưa
giảng bài trên lớp
+ Miêu tả ngoại hình: trạc tuổi,
tầm vóc (cao hay thấp, dáng
điệu, nét mặt, đôi mắt…)
+ Miêu tả cử chỉ, hành động:
lời giảng, việc làm, động tác
(khi viết bảng giảng bài, khi ân
cần nhắc nhở học sinh…)
Kết bài
Tình cảm của em đối với cô giáo
Bài tập 3:
Đoạn văn sau đã bị xóa hai chỗ trong ngoặc(..) Nếu viết em
sẽ viết vào chỗ trống ấy như thế nào? Em thử đoán xem ông
Cản Ngũ chuẩn bị làm việc gì?
Trên thềm cao , ông Cản Ngũ ngồi xếp bằng trên
chiếu đậu trắng, cạp điều. Ông ngồi một mình một
chiếu; người ông đỏ như ( đồng tụ ) to lớn lẫm liệt,
nhác trông không khác gì ( tượng hai ông tướng Đá Rãi )
ở trong đền. Đầu ông buộc một vuông khăn màu xanh
lục giữ tóc, mình trần, đóng khố bao khăn vát.
Ông Cản Ngũ chuẩn bị vào xới vật
PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
Híng dÉn tù häc
- Học thuộc các yêu cầu về cách viết đoạn văn,bài
văn miêu tả người.
- Làm hoàn thiện bài tập số 3 (Sgk tr 62).
- Chuẩn bị bài : Luyện nói về văn miêu tả.

similar documents