Tập làm Văn - fotohuuduc

Report
Bài 53: ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI
TỔ KHỐI 5 THỰC HIỆN
NĂM HỌC: 2012 - 2013
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
* Kiểm tra bài cũ:
- Cấu tạo của bài văn tả cây cối:
1. Mở bài:
- Giới thiệu về cây sẽ tả.
2. Thân bài:
- Tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kì phát triển
của cây.
3. Kết bài:
- Nêu lợi ích của cây, tình cảm của người tả về cây.
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
Thứ bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
Cây chuối mẹ
Môùi ngaøy naøo noù chæ laø caây chuoái con mang taøu laù nhoû xanh lô, daøi nhö löoõi maùc, ñaâm thaúng leân trôøi. Hoâm nay noù ñaõ laø caây
chuoái to, ñónh ñaïc, thaân baèng coät hieân, caùc taøu laù ngaû ra moïi phía nhö nhöõng caùi quaït lôùn, quaït maùt caû goùc vöôøn xanh thaãm. Chöa ñöôïc
bao laâu, noù ñaõ nhanh choùng thaønh meï. Saùt chung quanh noù, daêm caây chuoái beù xíu moïc leân töø bao giôø.
Coå caây chuoái meï maäp troøn, ruït laïi. Vaøi chieác laù ngaén cuõn côõn, laáp loù hieän ra ñaùnh ñoäng cho moïi
ngöôøi bieát raèng hoa chuoái ngoi leân ñeán ngoïn roài ñaáy.
Caùi hoa thaäp thoø, hoe hoe ñoû nhö moät maàm löûa non. Noù caøng ngaøy caøng to theâm, naëng theâm,
khieán caây chuoái nghieâng haún veà moät phía.
Khi caây meï baän ñôm hoa, keát quaû thì caùc caây con cöù lôùn nhanh hôn hôùn.
Ñeå laøm ra buoàng, ra naûi, caây meï phaûi ñöa hoa chuùc xuoâi sang moät phía. Leõ naøo noù ñaønh ñeå
maëc caùi hoa to baèng caùi chaøy giaõ cua hoaëc buoàng quaû to baèng caùi roï lôïn ñeø giaäp moät hay hai ñöùa
con ñöùng saùt naùch noù?
Khoâng, caây chuoái meï kheõ khaøng ngaû hoa sang caùi khoaûng troáng khoâng coù caùi hoa naøo.
PHAÏM ÑÌNH AÂN
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
Bài tập 1: Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi:
Cây chuối mẹ
a) - Cây chuối mẹ trong bài văn trên được tả theo trình tự
nào ? Em còn còn có thể tả cây cối theo trình tự nào
nữa?
b) - Cây chuối đã được tả theo cảm nhận của giác quan
nào ? Em còn có thể quan sát cây cối bằng những giác
quan nào nữa ?
c) Tìm các hình ảnh so sánh, nhân hoá được tác giả sử
dụng để tả cây chuối ?
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
a) Cây chuối trong bài văn được tả
theo trình tự nào?
- Tả theo từng thời kì phát triển của cây:
Cây chuối con -> cây chuối to -> cây chuối
mẹ.
Em còn có thể tả cây cối theo trình
tự nào nữa?
- Tả từ bao quát đến chi tiết từng bộ phận.
b) Cây chuối đã được tả theo cảm
nhận nào của giác quan?
Em còn có thể quan sát cây cối bằng
những giác quan nào nữa?
- Thị giác (nhìn thấy)
- Thính giác, vị giác, xúc giác…
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
c) Tìm các hình ảnh so sánh, nhân hóa được tác giả sử dụng để tả
cây chuối?
Hình ảnh so sánh
tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi
mác…
Các tàu lá ngả ra mọi phía như
những cái quạt lớn…
Cái hoa… như một mầm lửa non.
Hình ảnh nhân hóa
Nó đã là cây chuối to đĩnh đạc;
chưa bao lâu nó đã nhanh chóng thành mẹ ;
cổ cây chuối mẹ mập tròn , rụt lại ;
vài chiếc lá…đánh động cho mọi người biết;
các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn;
khi cây mẹ bận đơm hoa; lẽ nào nó đành để mặc …
đè giập một hay hai đứa con đúng sát nách nó;
cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa.
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây
(lá hoặc hoa, quả, rễ thân).
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây
(lá hoặc hoa, quả, rễ thân).
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
Ôn tập về tả cây cối
Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây
(lá hoặc hoa, quả, rễ thân).
Nhận xét:
- Đối tượng miêu tả?
- Tả theo trình tự nào?
- Sử dụng các giác quan nào để quan sát?
- Cách diễn đạt?
- Cách dùng từ, câu văn có hình ảnh?
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013
Tập làm văn
OÂn taäp veà taû
NHÖÕNG KIEÁN THÖÙC CAÀN GHI NHÔÙ VEÀ BAØI VAÊN TAÛ CAÂY COÁI:
caây coái÷
- Trình töï taû caây coái
+ Taû töøng boä phaän cuûa caây hoaëc töøng thôøi kì phaùt
trieån cuûa caây. Coù theå taû bao quaùt roài taû chi tieát.
- Caùc giaùc quan ñöôïc söû duïng khi quan saùt
+ Thò giaùc, thính giaùc, khöùu giaùc, vò giaùc, xuùc giaùc...
- Bieän phaùp tu töø được söû duïng
+ So saùnh, nhaân hoaù...
- Caáu taïo bài
+ Ba phaàn:
* Môû baøi: Giôùi thieäu bao quaùt veà caây seõ taû.
* Thaân baøi: Taû töøng boä phaän cuûa caây hoaëc töøng
thôøi kì phaùt trieån cuûa caây.
* Keát baøi: Neâu lôïi ích cuûa caây, tình caûm cuûa ngöôøi
taû veà caây.
văn tả cây cối

similar documents