Ola Jameson

Report
kärlek
som beteende
KBT vid relationsproblem
Ola Jameson, leg. psykolog
[email protected]
...OCH VEM ÄR DU, DÅ?
Leg. psykolog, KBT
50% kliniskt: PTSD och parterapi
50% Handledning, utbildning, organisation,
ledarskap och grupputveckling
Debriefinghandledare
Fördjupning: PTSD, IBCT, poliser och
stress, läkare och stress
Inga
data på prevalensen av
samlevnadsproblem i Sverige,
men under 2006 tog den
kommunala familjerådgivningen
emot ca 20.000 par (lag
sedan1995).
Teoretisk
inriktning: eklektisk.
KBT ett undantag
Stor
LÄGET:
brist på bra forskning
 Samlevnadsproblem:
stark
korrelation med ångest,
depression, missbruk,
hjärt- & kärlsjukdomar
Alkoholproblem
korrelerar med partnervåld
och misshandel

Samlevnadsproblem:
riskfaktor för barns
psykiska hälsa

“Konsekvenserna är så
pass stora att det bör ses
som ett folkhälso-problem”
(Lundblad, 2005)

KOSTNAD?
kbt-baserade behandlingsmetoder vid
relationsproblem
Traditionell beteendeterapi för par (TBCT)
Kognitiv beteendeterapi för par (CBCT)
Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)
DBT för par
bakgrund ibct
Traditionell beteendeterapi (BCT) för
relationsproblem:
• Gav goda resultat - men hög
återfallsfrekvens. Alltså: Problem med
vidmakthållandet
KBT/CBCT inte bättre resultat än BCT
Något behövde göras: IBCT utvecklas ur BCT
forskningsläget
Parterapi i Sverige baserad på amerikansk forkning.
Mycket få (om ens några) RTC på svenska
förhålanden.
Stark stöd för att parterapi är bättre än kontrollgrupp för
att öka tillfredsställelsen i en parrelation (Gurman
2008)
Behandlingsmodeller med bäst empiriskt stöd: IBCT,
BCT, CBCT samt EFCT (Emotion focused couples
therapy)
•
En översikt av 6 metaanalyser av BCT visar att den generella
effektstorleken för BCT är 0.84, sämre vid uppföljning (Shadish &
Baldwin, 2003)
•
En Metaanalys av 30 studier av BCT visar på en effektstorlek på 0.59
(Shadish & Baldwin, 2005)
forskningsläget ibct
Två RCT (Wimberly, 1997. IBCT vs väntlista. Samt Jacobsen et al
2000, IBCT vs BCT) - lovande resultat, men behöver replikeras.
Externa validitet..?
I den största studie av parterapi som någonsin gjorts
randomiserades 134 par till BCT eller IBCT. Efter avslut uppfyllde
71% av IBCT-paren kriterierna för signifikant förbättring. 59% för
BCT. Effektstorleken var 0.86
2-års uppföljningen visade att 69% av IBCT-paren var signifikant
förbättrade, 60% för BCT. Skillnaden inte längre signifikant, men
intressanta processfynd:
•
Par som stannade ihop upplevde relationen bättre I IBCT gruppen än i
BCT gruppen.
•
Högre grad av emotionell stabilitet I IBCT än I BCT.
bct VS IBCT - EN JÄMFÖRELSE
BCT
IBCT
Molekylär ansats (detaljer i BA)
Molära breda teman
(responsklasser)
Fokus på förändring
Fokus på acceptans
Regelstyrda beteenden
”Gör så här…”
Kontingensstyrda beteenden,
för att leda till förändring
Ingen funktionell ansats (lika för
alla)
Funktionell ansats i hela terapin
S -> R – K
Sir Isaac Newton 1642-1727
”Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter.
Om föremål A påverkar föremål B med en kraft F, så påverkar föremål B
föremål A med den lika stora, fast motriktade kraften −F”
VAD ÄR
ACCEPTANS?
Två aspekter:
En
villighet att uppleva alla
inre skeenden (tankar,
känslor och kroppsliga
sensationer) utan att förändra
dem, undvika eller på andra
sätt kontrollera dem.
Ett
personligt ställningstagande att agera (bete sig)
på ett sätt som ligger i linje
med ens personliga
värderingar och mål.
Kravet
på förändring, ett
hinder för förändring
(Newtons 3:e lag!)
Acceptans
leder till större
intimitet
Släcker
ut
försvarsinställning,
öppnare uttrycksform
Acceptans
kan förstärka
förändring
Förändring
leder till ökad
acceptans (goda cirklar)
POÄNGEN..?
översikt ibct
Bedömningsfas
• Första samtalet, gemensamt (dela ut formulär)
• Individuella samtal (x2)
• Gemensam återkoppling
Behandlingsfas
•
•
•
•
Empatiskt inbegripande
Gemensam distansering
Toleransträning (exponering)
Traditionella
förändringsmetoder
(gemensamproblemlösning)
beteendeaktivering,
kommunikationsträning,
beteendemått
Ingen traditionell IBCT-metod - men funkar!
KO-principen (Konkret, Observerbart)!
Ger förstärkning & distansering
Kombineras i behandlingsfasen
med lämplig intervention, t ex
gemensam beteendeaktivering
beteendeaktivering:
exempel på en intervention
beteendeanalys av
ETT SAMSPEL mellan två
MÄNNISKOR
Stimuli
Respons
Stimuli
polarisering
Konsekvens
Respons
Konsekvens
fallformulering:
peter & maria
Tema: kontroll - frihet
Kraftig polarisering (oro - krav - lögn/smyg)
Fällan: lögn/undvikande ökar kontrollen
Engagemang: högt (DAS). Gemensamt åtagande
Grad av påfrestning: hög, reaktiva beteendemönster,
verbalt aggressivt
Styrkor: lång relation - kort polarisering, bra sex,
verbala och reflekterande
Triggers: lögn, alkohol, hushållsarbete, tillit, tider
19
GRAFISK
FALLFORMULERING
Stimuli
Respons
Konsekvens
Mannen går på krogen
Kontroll
Öppen aggressivitet
Återförsäkring
Stannar hemma ibland
Obehaget minskar
Känns bra
Oro, ensamhet, ilska
Stimuli
Respons
Konsekvens
Kontrollerande fru
Fan vad jobbig,
Jag orkar inte
Ledsen, rädd
Stresspåslag
Undvikande
Smygande. alt
överdrivet informativ
Partner lugnar sig ibland
Obehaget minskar
Känns bra
Schematisk modell: när känslorna tar över

IBCT:
BEHANDLINGSFASEN
Grundregel: acceptansinterventioner innan
förändringsinterventioner
Rätt anda; ”the spirit” - du är modellen!
Utgå alltid från beteendeanalysen
Agendan flexibel; ”catch the wave”...
...Men även planerade sessioner (ex BA,
problemlösning, kommunikation etc)
Formuleringen = den första interventionen
empatiskt inbegripande: en
kontextuell förändring
Identifiera starka emotioner hos respektive part
Identifiera och formulera underliggande (primära)
emotioner, så att de blir begripliga för parterna
(”hårda” känslor vs ”mjuka” känslor; jmfr
DBT/kedjeanalys)
Validera det valida
Be klienten berätta om känslan för sin partner
Promta och guida responsen
Skapa förtroendefullt klimat för samtalet

24
EMPATISK FÖRENING:
PETER & MARIA
Stimuli
Respons
Konsekvens
Hör partner berätta om
sina upplevelser &
känslor
Validerar
Visar empati
I kontakt med värdering?
Ökad närhet
Apetitiv kontroll
Stimuli
Respons
Konsekvens
Lyssnande, närvarande
partner. Validerad
Berättar mer,
Öppnare uttryck
I kontakt med värdering?
Ökad närhet
Apetitiv kontroll
GEMENSAM DISTANSERING:
PROBLEMET SOM ETT ”DET”
Placera problemet mellan parterna, istället för i knät på
varandra (”vi/vår relation” vs ”du är problemet”)
Identifiera incident via sekvensanalys/kedja (jmfr DBT)
Identifiera roller i sekvensanalysen
Ge namn/metaforer till rollerna
Identifiera triggers, BS
Paret skattar känsla och styrka
Rollspela och gör om i ny version
exponeringsträning
Hitta det positiva i negativa beteenden
Exponera under sessionen
”Faking Bad” mellan sessionerna
Rollspel under session: annan kontext - annat
beteende
Ger material till RF och GD
förändrings-interventioner
Kommer från IBCT:s föregångare BCT
Den mest beforskade formen av parterapi i dag
Tre större interventioner:
1.Kommunikationsträning
2.Problemlösning
3.Gemensam beteendeaktivering
gemensam
beteendeaktivering
Polariseringen = antalet positiva förstärkare i relationen
minskar (”Reinforcement erosion”, Jacobsen & Margnolian
1979)
Ökad mängd aversiva konsekvenser, bestraffning och
utsläckning
Fem stora fördelar med GB:
1. Fokus på samarbete; båda parter lika delaktiga
2. Ofta snabb effekt - det blir roligare snabbt
3. Ger ökad grad av själveffektivitet
4. Enkel att genomföra - klienterna känner sig förstärkta
5. Bra ingång till framtida, mer djupgående förändringar
kommunikations-träning:
validering
Uttrycka intresse för, förståelse och acceptans för den andres
situation. OBS: inte nödvändigtvis samma sak som som att
hålla med! (jmfr sympati – empati)
Kliva in i den andres situation, känna av vad den andre känner
och i vilket sammanhang den andre befinner sig i och sedan
förmedla detta i ord eller handling
Att känna sig validerad och sedd/förstådd/accepterad sänker
arousalnivån, möjliggör öppnare kommunikation (mindre
försvar/attack) och leder därigenom till fördjupad och stärkt
relation. ”Goda spiraler”
terapeutiska verktyg
ibct/DBT/ACT:
Acceptansinterventioner
 Värderingsarbete

Medveten närvaro/
känsloreglering
 Kommunikationsträning: validering
 Problemlösning
 Toleransträning/
exponering
 Gemensam beteendeaktivering

kärlek som beteende: all you
need is
l.O.V.E!
as content vs self as context)
L - Letting go. Släpp taget (self
villighet att vara i det som är
O - Opening up. Acceptans/
V - Valueing. Att bete sig i linje

med personliga värderingar
E - Engaging. Var engagerad

och närvarande
värderingar &
relationer:

Hur vill du vara
som partner,
som förälder,
som kompis...?

Din partners
beteenden: låg
kontroll

Dina egna
beteenden: hög
kontroll
SLUTSATS...?
”Feelings of love come and go But actions of love can be taken
at any time”
THE END

similar documents