Phương trình hóa học

Report
Bµi
49:
M¾T CËN Vµ M¾T L·O
Môn:
H
Ó
A
H
Ọ
C
8
Kiểm tra bài cũ:
1.Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?
2. Cho phản ứng: Ôxi + Hiđrô
Nước
Biết khối lượng Ôxi là: 7g , khối lượng nước
là:13g
a.Viết công thức về khối lượng của phản ứng
b. Tính khối lượng Hyđrô tham gia phản ứng.
Đáp án:
2 a. Công thức về khối lượng:
mÔxi + mHiđrô = mNước
b. Thay số vào công thức khối lượng:
7(g) + mHiđrô = 13(g)
=> mHiđrô = 13 – 7 = 6(g)
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
Phương trình chữ của phản ứng:
I. Lập
phương
trình hóa
học
1. Phương
trình hóa
học
Khí hiđrô + Khí ôxi
Nước
Sơ đồ phản ứng:
H2 + O2
- ----
H2O
Thêm hệ số “2” vào trước phân tử H2O
H2 + O2 ------ 2H2O
Thêm hệ số “2” vào trước phần tử H2:
2H2 + O2 ------
2H2O
Số nguyên tử H và O trước và
sau phản ứng bằng nhau.
Phương trình hóa học:
2H2 + O2
2H2O
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
I.
Lập
phương
trình hóa
học
1. Phương
trình hóa
học
Phương trình hóa học 2H2 + O2
2H2O
đã tuân theo định luật bảo toàn khối lượng
chưa? Vì sao?
Đáp án:
Phương trình hóa học trên đã tuân theo
định luật bảo toàn khối lượng. Vì số nguyên
tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng
đã bằng nhau.
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
I.
Lập
phương trình
hóa học
1. Phương
trình hóa
học
Phương trình hóa học: 2H2 + O2
2H2O
Phương trình hóa học dùng để biểu diễn gì?
Gồm công thức hóa học và hệ số thích hợp của
những chất nào?
Đáp án:
Phương trình hóa học dùng để biểu diễn
ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức
hóa học và hệ số thích hợp của các chất phản
ứng và sản phẩm.
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
I.
Lập
phương
trình hóa
học
1. Phương
trình hóa
học
a. Ví dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng có
phương trình chữ sau:
Nhôm + Ôxi
Nhôm Ôxít
B1
Sơ đồ phản ứng:
Al + O2 ------
B2
Cân bằng nguyên tử:
Al + O2 --------
2.Các bước
lập phương
trình hóa
học
Al + 3O2 -------
Al2O3
2Al2O3
2Al2O3
4Al + 3O2 -------- 2Al2O3
B3
Phương trình hóa học:
4Al + 3O2
2Al2O3
b. Nêu các bước lập phương trình hóa học.
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
I.
Lập
phương trình
hóa học
1. Phương
trình hóa
học
2.Các bước
lập phương
trình hóa
học
b. Nêu các bước lập phương trình hóa học.
Đáp án:
Cácbước
bướclập
lậpphương
phươngtrình
trìnhhóa
hóahọc:
học:
Các
-Bước1:
1:Viết
Viếtsơ
sơđồ
đồphản
phảnứng
ứnggồm
( gồm
công
thức
hóa
-Bước
công
thức
hóa
học
họccác
củachất
các chất
ứngsản
vàphẩm.
sản phẩm).
của
phảnphản
ứng và
-Bước2:
2:Cân
Cânbằng
bằngsố
sốnguyên
nguyêntử
tửcủa
củacác
cácnguyên
nguyêntố
tố
-Bước
trước
vàphản
sau phản
số thích
hợptrước
đặt
có
trong
ứng:ứng(
Tìm Tìm
hệ sốhệ
thích
hợp đặt
trước
cácthức.
công thức.)
các
công
-Bước3:
3:Viết
Viếtphương
phươngtrình
trìnhhóa
hóahọc.
học.
-Bước
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
a. Ví dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng có :
I.
Lập
phương
trình hóa
học
1. Phương
trình hóa
học
2.Các bước
lập phương
trình hóa
học
Sơ đồ phản ứng:
Al + O2 ------
Al2O3
Cân bằng nguyên tử:
Al + O2 --------
2 Al2O3
Al + 3 O2 -------
2Al2O3
4 Al + 3O2 --------
2Al2O3
Phương trình hóa học:
4Al + 3O2
2Al2O3
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
I.
Lập
phương trình
hóa học
1. Phương
trình hóa
học
2.Các bước
lập phương
trình hóa
học
Chú ý:
-Không được thay đổi các chỉ số trong công thức hóa học đã
viết đúng.
Ví dụ: 3O2 : 6 X
O
-Viết hệ số cao bằng kí hiệu hóa học :
Ví dụ : 4Al : X
4 Al
-Trong các công thức hóa học có các nhóm nguyên tử như
nhóm OH, SO4... Thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân
bằng, trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng
nhau.
Ví dụ: sơ đồ phản ứng
Na2CO3 + Ca(OH)2---------
CaCO3 + NaOH
phương trình hóa học
Na2CO3 + Ca(OH)2
CaCO3 + 2NaOH
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
Bài tập 2 (Trang 57)
I.
Lập
phương trình
hóa học
1. Phương
trình hóa
học
2.Các bước
lập phương
trình hóa
học
3. Áp dụng
Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:
a. Na + O2 -------
Na2O
Đáp án 2a:
Na + O2 ---------
Đáp án 2b:
Na2O
Na + O2 ---------- 2Na2O
4Na + O2 ---------
2Na2O
PTHH:
4Na + O2
b. P2O5 + H2O -------- H3PO4
P2O5 + H2O --------
H3PO4
P2O5 + H2O --------
2H3PO4
P2O5 + 3H2O-------- 2H3PO4
PTHH:
2Na2O
P2O5 + 3H2O
2H3PO4
HOAÏT ÑOÄNG THEO NHOÙM ( 7 phuùt )
Bµi
CËNtrình
VµhoaùM¾T
Thaûo luaän nhoùmM¾T
ñeå laäp phöông
hoïc caùcL·O
phaûn öùng sau:
7
6
5
4
3
2
1
49:
NHOÙM NAØO LAØM NHANH LEÂN BAÛNG TRÌNH BAØY.
ÑUÙNG SEÕ ÑÖÔÏC COÄNG 2 ÑIEÅM KHI KIEÅM TRA MIEÄNG
a. Keõm + Oxi
Keõm oxít ( ZnO )
Zn  O2
ZnO
Laäp phöông trình hoaù hoïc
2 Zn  O2
2ZnO
2 Zn  O2
2 ZnO
b. Nhoâm + Clo
Nhoâm oxít ( Al2O3 )
Laäp phöông trình hoaù hoïc
c. Cacbon + Oxi
Cacbonic ( CO2 )
Laäp phöông trình hoaù hoïc
Al  Cl2
2 Al  3 Cl2
AlCl3
2 AlCl3
2 Al  3Cl2
2 AlCl3
C  O2
C  O2
C  O2
CO2
CO2
CO2
M¾T CËN VµTRÌNH
M¾T L·OHÓA HỌC
TiếtBµi
22 Bài 16 PHƯƠNG
49:
Củng cố:
I. Lập
phương
trình hóa
học
1. Phương
trình hóa
học
2.Các bước
lập phương
trình hóa
học
3. Áp dụng
Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn
phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học và hệ số
thích hợp của các chất phản ứng và sản phẩm.
Các bước lập phương trình hóa học:
-Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hóa học
của các chất phản ứng và sản phẩm.
-Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố
có trong phản ứng: Tìm hệ số thích hợp đặt trước
các công thức.
-Bước 3: Viết phương trình hóa học.
Bµi
49:
M¾T CËN
Vµ M¾T L·O
DAËN
DOØ
Hoïc baøi: Caùc böôùc laäp phöông trình hoaù hoïc.
Baøi taäp: Baøi taäp 2,3,5/ SGK trang 57,58.
Hoïc baøi vaø xem tröôùc phaàn coøn laïi ( phaàn II/ SGK trang 57)
OÂn laïi Hoaù trò caùc nguyeân toá.
Nguyeân töû khoái, phaân töû khoái.

similar documents