Why capital markets it*s a different ballgame?

Report
Asigurarile, pensiile private si
piata de capital in 2014
Valentin Ionescu
BNR Romanian Financial Forum - 27 Noiembrie 2013
Solvabilitate II (Solvency II)

este in prezent cel mai important proiect cu privire la
revizuirea sistemului de supraveghere a sectorului asigurarilor
la nivel European.
obiectivele principale al noului regim de solvabilitate
Solvency II:
- imbunatatirea protectiei asiguratilor,
- crearea de conditii de concurenta echitabila in cadrul
sectorului asigurarilor, pe piata unica europeana
- asigurarea de metode si practici de supraveghere
unitare/uniforme in intregul Spatiu Economic European

Schimbarile fundamentale propuse de
Solvency II





Supravegherea sectorului asigurari bazata pe o abordare
prospectiva in funcţie de riscuri (risk-based supervision)
Activele si obligatiile/raspunderile asumate de catre
societatile de asigurari/reasigurari vor fi evaluate la valoarea
de piata
Cerintele de capital ale asiguratorilor vor fi stabilite in functie
de profilul de risc al societatilor de asigurari/reasigurari
Un singur supraveghetor pentru grupurile internationale
În octombrie 2013, Comisia Europeană a prezentat
proiectul de directivă Omnibus II care stabileste data de
aplicare a directivei Solvabilitate II pentru 1 ianuarie
2016. Aprobarea finala a noii directive se preconizeaza
pentru luna februarie 2014
Guidelines




EIOPA publică ghiduri adresate autorităţilor naţionale competente
privind modul de acţiune în etapa de pregătire (precede aplicarea
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25
noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de
asigurare şi de reasigurare, Directiva Solvabilitate II).
Ghidurile EIOPA nu sunt obligatorii si nu se prevede vreo
sanctiune pentru nerespectarea lor de catre actorii din piata
DAR se bazeaza pe principiul 'comply or explain‘.
Noi vom aplica aceste ghiduri in RO, incepand de la 01
ianuarie 2014, acestea fiind denumite ghiduri pregatitoare
(primul ghid este deja inclus in normele privind solutionarea
petitiilor).
Ex: Ghid privind sistemul de guvernanţă; Ghid pentru procesul de analizare prealabilă
a modelului intern.
EMIR/MiFID

Prevederile EMIR tințesc atingerea a două obiective referitoare la
instrumentele financiare derivate:
1. Creșterea transparenței:
a. obligația de raportare a tuturor contractelor derivate în ziua
imediat următoare;
b. constituirea unor instituții specifice care să gestioneze
rapoartele tranzacțiilor.
2. Creșterea siguranței:
a.
compensarea unor contracte derivate de către Contrapărți
Centrale;
b.
măsuri și tehnici pentru diminuarea riscului aplicabile
contractelor care nu sunt compensate prin contrapărți
centrale;
c. condiții pentru autorizarea contrapărților centrale.
Trade Repository -


De când întră în vigoare obligația de
raportare?
Începând cu 12 februarie 2014 (data intrării în vigoare a obligației
de raportare).
până la acest moment ESMA a autorizat următoarele registre
centrale de tranzacții:
DTCC Derivatives Repository Ltd (DDRL), Marea Britanie; Krajowy
Depozyt Papierow Wartosciowych S.A. (KDPW), Polonia; Regis-TR S.A.,
Luxemburg; UnaVista Ltd, cu sediul în Marea Britanie
Ce tipuri de instrumente/tranzacții trebuie raportate și când?

TOATE, dar obligațiile se exercită astfel:
1.Contractele care vor fi în vigoare la 12 februarie 2014 – în ziua
lucrătoare următoare;
2.Contractele care erau in vigoare in 16 august 2012 și mai sunt in
vigoare la data de 12 februarie 2014 – până în 13 mai 2014 (90 de
zile);
Contrapărțile Centrale


Pănă la ce dată Contrapărțile Centrale existente trebuiau
să depună cererea de autorizare conform cerințelor
EMIR? 15 septembrie 2013.
Care este data pănă la care trebuie să fie autorizate
CCP-urile care au depus cerere pănâ în 15 septembrie
2013? 15 martie 2014 (6 luni de la depunerea
documentației complete).
MiFID 2- Principalele aspecte





Creșterea transpareței pre și post – tranzacționare către investitori;
Clarificarea unor aspecte referitoare la definirea instrumentelor financiare
și a unor servicii și activități de investiții financiare;
Accesul nediscriminatoriul la infrastructurile pieței și la informațiile
referitoare la indicii utilizati ca benchmark;
Tranzacționarea derivatelor în cadrul unor locuri de tranzacționare, precum
și gestionarea pozitiilor deschise ori limitari impuse acestora;
Introducerea unui nou tip de loc de tranzacționare (Organised Trading
Facilities, ex: platformele forex);

Raportarea tranzacțiilor către autotitățile competente;

Creșterea puterii de intervenție a autorităților competente și a ESMA.
MiFID 2


La acest moment textul pachetului MiFID 2 (directivă+
regulament) este în ultima etapă a adoptării, fiind în
stadiu de negociere între Comisia Europeană,
Parlamentul European și Consiliul UE)
Propunerea actuală este ca intrarea în vigoare să fie în
24 de luni de la publicarea în jurnalul Uniunii Europene.
Supravegherea Integrată
ASF colaborează cu BNR pentru a asigura stabilitate financiară
(reguli macroprudențiale )



Premisa că sistemul financiar este sănătos dacă instituţiile financiare
individuale sunt sănătoase, s-a dovedit a fi greşită, in condițiile
şocurilor sistemice aplicate de criză, începând cu anul 2007.
un nou concept în cadrul structurilor de supraveghere a fost lansat şi
se implementează, cel al politicilor macro-prudenţiale, cu scopul
final de a identifica, rezolva şi a evita riscurile sistemice. Abordarea
macro prudenţială determină o integrare a elementelor comune
de risc aferente celor trei pieţe supravegheate de către ASF
European Systemic Risk Board şi Financial Stability Oversight Council
în SUA - vor monitoriza evoluțiile care pot pericilita stabilitatea
sistemului financiar.
Supravegherea Integrată




Integrarea trebuie să fie atât pe verticala sectorului cât şi
intrasectorial, pe orizontală. În acest caz macro-prudenţialitatea
acoperă riscurile aferente grupurilor şi conglomeratelor financiare.
Supravegherea integrată transcende supravegherea prudențială la
nivel de entitate, asigurând cadrul unitar pentru a monitoriza
riscurile operaţionale şi sistemice.
Noile riscuri sistemice şi operaţionale aferente tehnologiei
informaţiei şi a criminalităţii informatice trebuie tratate
unitar şi integrat. Punctele de control, indicatorii de risc, analizele
de impact, identificarea şi colectarea incidentelor, reglementarea
zonelor de risc, a activităţilor externalizate, noi concepte de
auditare, au devenit o prioritate europeană.
Riscurile macroprudenţiale pot fi monitorizate într-un mod adecvat
numai într-o manieră integrată, întrucât riscurile se pot acumula la
nivelul întregului sistem în timp ce entităţile individuale pot apărea
în continuare solide.

similar documents