นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง

Report
ลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปยุโรป
1. เขตหินเก่ าทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่ งถูกธารน้ าแข็งกัดเซาะจน
สึ กกร่ อนและพังทลาย กระทัง่ กลายเป็ นที่ราบสู ง ทางตอนเหนื อบริ เวณ
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
ฟยอร์ ด ( Fjord )
1. เขตหินเก่ าทางตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เขตทีร่ าบใหญ่ ภาคกลาง
เป็ นที่ราบที่กว้างขวางที่สุดของทวีปยุโรป โดยครอบคลุมพื้นที่
ตั้งแต่ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ผ่านมาทางด้านตะวันตกของ
ประเทศฝรั่ ง เศส เบลเยี่ย ม เนเธอร์ แ ลนด์ เดนมาร์ ก ภาคเหนื อ ของ
ประเทศเยอรมนี โปแลนด์ ลิทวั เนี ย ลัตเวีย เอสโตเนี ย ฟิ นแลนด์ และ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
แม่น้ าสายสาคัญในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
แม่ นา้ ไรน์
นะจ้ า
แม่น้ าสายสาคัญในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
แม่น้ าโวลกา
3. เขตทีร่ าบสู งภาคกลาง
เป็ นที่ราบสู งหิ นเก่าที่มีอายุประมาณ 200 ล้านปี เดิมดิ นแดนนี้ เป็ น
ภูเขาสู งมาก่อน ต่อมาเกิดการสึ กกร่ อนพังทลายกลายเป็ นที่ราบสู ง และ
เทือกเขาเตี้ย ๆ กระจัดกระจายอยู่เป็ นตอน ๆ ซึ่ งตั้งอยู่ตอนกลางของ
ทวีปจากแนวทิศตะวันตกไปตะวันออก
มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central )
แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest )
4. เขตภูเขาหินใหม่ ภาคใต้
เป็ นเทือกเขาหิ นใหม่ที่มีความสูงชัน เกิดจากการโก่งตัวของเปลือก
โลกในยุคหลังสุ ด ทาให้แผ่นดินยกตัวสู งขึ้นเป็ นภูเขาขนาดใหญ่มีอายุ
ใกล้เคียงกับเทือกเขาหิ มาลัยในทวีปเอเชีย ซึ่ งเป็ นเขตหิ นใหม่ที่เปลือก
โลกยังไม่สงบตัว
เทือกเขาพีเรนีส
ยอดเขามองต์ บลังค์ ( Mont Blanc )
ยอดเขาเอลบรูส ( Elbrus )
เฉลยคาตอบ
ยอดเขามองต์ บลังค์ ( Mont Blanc ) อยู่ในเขตภูเขาหินใหม่ ภาคใต้
เฉลยคาตอบ
แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest ) อยู่ในเขตทีร่ าบสู งภาคกลาง
เฉลยคาตอบ
แม่ นา้ โวลกา อยู่ในเขตทีร่ าบใหญ่ ภาคกลาง
เฉลยคาตอบ
ฟยอร์ ด อยู่ในเขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลยคาตอบ
ยอดเขาเอลบรูส ( Elbrus ) อยู่ในเขตภูเขาหินใหม่ ภาคใต้
เฉลยคาตอบ
มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central ) อยู่ในเขตทีร่ าบสู งภาคกลาง
เฉลยคาตอบ
แม่ นา้ ไรน์ อยู่ในเขตทีร่ าบใหญ่ ภาคกลาง
เฉลยคาตอบ
เทือกเขาอูราล อยู่ในเขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ
Bye Bye

similar documents