Yves Wuyts - Zorgnet Vlaanderen

Report
Waar naar toe met
Beschut Wonen,
Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie
(PZT) en activering
in België / Vlaanderen
Yves Wuyts
Stafmedewerker GGZ
Studiedag beschut wonen Leuven - 31 mei 2010
1
BEWO
2
Overzicht van de presentatie
1.
2.
3.
4.
Huidige structurering van de GGZ
Uitdagingen voor de GGZ-sector
Antwoorden van de GGZ
Flexibiliteit voor verschillende voorzieningensoorten
4.1. Psychiatrische ziekenhuizen
4.2. PVT
4.3. Centra Geestelijke Gezondheidszorg
4.4. Revalidatiecentra
4.5. Beschut wonen
5. Voorstel tot aanpassing van de erkenningsnormen beschut
wonen
6. Toekomst van psychiatrische zorg in de thuissituatie (PZT)
3
1. Huidige structurele opdeling van de GGZ
Generalistisch
Ambulant
Residentieel
Specialistisch
Cure
4
Care
Herstel
1. Huidige structurele opdeling van de GGZ
Generalistisch
CGG
Partiële hospitalisatie
Ambulant
REVA
Residen
tieel
A/K/Sp-dienst
Specialistisch
Cure
5
BeWo
T-dienst PVT
Care
Herstel
1. Huidige structurele opdeling van de GGZ
Generalistisch
CGG
Partiële hospitalisatie
PZT
Ambulant
REVA
PZT
A/K/Sp-dienst
Specialistisch
Cure
6
Activering
Residen
tieel
BeWo
T-dienst PVT
Care
Herstel
2. Uitdagingen voor de
Geestelijke Gezondheidszorg
-
7
In en met de samenleving
Toegankelijke gespecialiseerde zorg
Tijdig – vroegtijdig
Continuïteit van de zorg
3. Antwoorden van de GGZ:
nood aan transformatie: principes
 Psycho, sociaal, bio- model
 Zorg in de samenleving – in het thuismilieu van de gebruiker
 Meer dan genezen: - ook voorkomen
- ook vroegtijdig detecteren
- ook werken aan herstel
 Vereist samenhangend uitgebouwd zorgaanbod in de
samenleving met voldoende:
- zorgdifferentiatie naar vorm en inhoud
- zorg op maat voor deelgroepen
- continuïteit als onderdeel van zorg
 Met een verantwoordelijkheid en sturing
voor het hele werkingsgebied
8
3. Antwoorden van de GGZ (1)
- Meer in de samenleving
Generalistisch
Ambulant
Residentieel
Specialistisch
Cure
9
Care
Herstel
3. GGZ-antwoorden
Meer zorg in en met de samenleving
= hulpverlener naar cliënt ipv cliënt naar hulpverlener
= zorg voor zowel de cliënt als zijn omgeving

Actieve inbreng van sleutelfiguren in de naaste omgeving (familie,
lotgenoten, basiswerkers, huisarts…)

Naast cure en care: herstel, van bij de eerste symptomen of tekenen
aandacht voor sociale inclusie en integratie

SAMEN en zo dicht mogelijk bij de patiënt: draagkracht, eigen kracht
versterken
Binnen de GGZ is Beschut wonen reeds voortrekker op dit vlak !
Regulier waar het kan, specialistisch waar het moet

10
Balanced care – stepped care
3. GGZ-antwoorden
GEVOLGEN
=> Gevolgen:




“Bewoners” worden “uw buur in de straat”
Enkel tijdelijk residentiële opvang wanneer nodig
GGZ-expertise inbrengen in reguliere werking
vb outreach naar RVT, tehuis niet-werkenden
Maximaal beroep doen op reguliere diensten,
vb vrijetijd, huisarts
GGZ kan en moet niet alles zelf doen
niet nuttig, niet wenselijk
niet betaalbaar
GGZ moet zich richten op:
kerncompetities
kwartiermakersrol
Co-productie met: 1e lijn - huisvesting – welzijn
– arbeid - onderwijs
11
3. Antwoorden van de GGZ (2)
Zorgcircuits in netwerken
alle GGZ-actoren die samen regionale
verantwoordelijkheid dragen
=> van een structurele indeling naar een
functionele indeling
12
3. GGZ-antwoorden
Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ
België op heden
Kort opname

Vervolg
verblijf
13

Persoonlijkheidsstoornis
Resident
verslaving

Volwassenen/ouderen
Schizofrene stoornis
Ambul

Stemmingsstoornis
Kinderen
3. GGZ-antwoorden
Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ
Nederland op heden
14
verslaving
Persoonlijkheidsstoornis
Schizofrene stoornis
Stemmingsstoornis
=verkokering
3. GGZ-antwoorden
Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ
Birmingham
 Kinderen
Volwassenen
Ouderen
Primary care Liaison

Functioning 3
Functioning 2
Beds
Functioning 1
Short term care


Continuing care
15
Beds
3. GGZ-antwoorden
Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ
Ierland in opbouw
Kinderen
Liaison

Ouderen
Volwassenen

Liaison
Community team Community team
Continuing care
community
Beds
16

Continuing care
Beds
16
All
3. GGZ-antwoorden
Op zoek naar een functionele opdeling van de GGZ
Nederland op de tekentafel

Eerstelijns GGZ
Gespecialiseerde
GGZ
Kinderen

Ouderen
17
Specialistisch 3

Specialistisch 2
INTEGRALE
ZORG
Specialistisch 1
Volwassenen
3. Antwoorden van de GGZ
Van een structurele indeling naar een functionele indeling
Generalistisch
Ondersteuning eerste lijn
Detectie, screening
Diagnose
Behandeling common GGZ-problemen
Intensieve
(Thuis)behandeling /
Crisiszorg
Langerdurende zorg
Rehabilitatie / (begeleiding)
Aanklampende zorg /
(intensieve begeleiding)
Specialistisch Residentiële bedcapaciteit:
Cure
Care
18
Herstel
3. Antwoorden van de GGZ
Van een structurele indeling naar een functionele indeling
Generalistisch
Ondersteuning eerste lijn
Detectie, screening
Diagnose
CGG
Ambulant
Behandeling common GGZ-problemen
Partiële hospitalisatie
Intensieve
(Thuis)behandeling /
Crisiszorg
A/K/Sp-dienst
REVA
Residen
Langerdurende zorg
tieel
Rehabilitatie / (begeleiding)
BeWo zorg /
Aanklampende
(intensieve begeleiding)
T-dienst PVT
bedcapaciteit:
Specialistisch ResidentiëleCare
Cure
19
Herstel
4. Flexibiliteit voor de GGZ-voorzieningen
1. PZ: experimenteel via de toepassing van artikel 107
=> enkele werkingsgebieden
2. PVT: aanpassing erkenningsnormen
=> alle PVT
3. Centra Geestelijke Gezondheidszorg
4. Revalidatie-overeenkomsten
5. BeWo: aanpassing erkenningsnormen
=> alle BeWo
20
4.1. Flexibiliteit voor PZ
Interministeriële conferentie 28/09/2009
 De toepassing van artikel 107
 Bestaande GGZ-aanbod verder aan te passen aan
hun behoeften en zorgvragen door de creatie van:



21
Ambulante intensieve behandelteams voor zowel de acute
als chronische GGZ-problemen
Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale
inclusie
Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als
chronische problemen indien een opname noodzakelijk is.
Functionele beschrijving van de toekomstige GGZ
Generalistisch
Ondersteuning eerste lijn
Detectie, screening
Diagnose
Behandeling
common GGZ-problemen
Liaison
Rehabilitatie
Intensieve
(Thuis)behandeling
/
THUISbehandeling
CRISIS
Crisiszorg
Langerdurende zorg
Rehabilitatie / (begeleiding)
Aanklampende zorg /
Assertive begeleiding)
(intensieve
outreach
Specialistisch
Cure
23
Intensieve
Intensieve PVT
Residentiële
Residentiele bedcapaciteit:
zorg
Care
Herstel
4.2. Flexibiliteit voor het PVT
- Concept van de woonzorgzone
- PVT = zorgcentrum + vestigingen +
woongelegenheden
- Zorgcentrum: coordinatie, gemeenschappelijke
ruimten, begeleidingsruimten, veelal ook 1 vestiging
op hetzelfde adres (cfr huidige PVT)
- Vestigingen in straal van max 2 km (= PVT min)
- Groepswoongelegenheden (min 5)
- Bed-op-recept in vestiging van zorgcentrum
(kortverblijf of PVT min)
- PVT als deeltijds
24
4.3. Flexibiliteit voor het CGG




Ondersteuning eerstelijn ?
Vroegdetectie, screening ?
Behandeling common GGZ
Participeren aan intensieve behandeling aan huis en
Crisiszorg?
 Participeren aan rehabilitatieteams?
25
4. Flexibiliteit
4.4. Flexibiliteit via revalidatie-overeenkomsten
????
26
4.5. Flexibiliteit voor Beschut wonen
Voorstel tot flexibilisering BeWo
- Bewo = begeleiden van personen met een ernstige
en langdurige GGZ-problematiek, ongeacht de
verblijfplaats
- 3 modules

Eigen huizen (caseload 1/8)

F-ACT: mensen die zelfstandig wonen (1/15)

Dagactiviteiten: ontmoeting, vrijetijd, arbeid en
vorming
27
Functionele opdeling van de GGZ
Gewenste positie van de BeWo-opdrachten:
vroegtijdig
Detectie, screening
Diagnose
Behandeling common GGZ-problemen
Activering
Begeleiding
van
thuiswonende
Langerdurende
zorg
mensen
BeWo
Intensieve
Rehabilitatie / (begeleidin
Begeleiding
(Thuis)behandeling /
van mensen
Crisiszorg Aanklampende
in huizen van
zorg (intensieve
begeleid
BeWo
Aanklampende zorg
Laattijdig
A-dienstResidentiële bedcapaciteit:
IB
Care
28Cure
E
Ambula
Residenti
nt
Herstel
l
Toekomst van de GGZ in België ???
Ter vergelijking in Monaghan (Ierland) 1 regio
Van historisch PZ van 730 bedden naar huidige
- 30 bedden in PZ (10+ 20 waarvan in totaal gemiddeld 13 bezet)
- 14 bedden in PVT
- 2 plaatsen respite care in PVT
- Plaatsen beschut wonen: groepshuizen
- Plaatsen beschut wonen in maatschappij
- Vele patiënten die thuis wonen met casemanagement
- Liaison in AZ
- Dagcentrum – inloopcentrum
- Dagziekenhuis
- Ontmoetingshuis door gebruikers gerund
- Ambulante consultaties: psychologen, ergotherapeuten,
maatschappelijk werkers, psychiater,
- Outreach naar …..
- Gezondheidspromotie
- Preventie
- Ondersteuning zelfhulpgroepen
29
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen :
Doelstelling
Opdracht van beschut wonen = rehabilitatie opdracht
 Dekt de naam beschut wonen nog de inhoud van de
opdracht?
 Beter voorstel: rehabilitatiecentrum??
30
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen :
doelgroep van een rehabilitatiecentrum
 Doelgroep





Volwassenen en ouderen
Langdurige functionele beperkingen
Zorgnood is langdurig van aard
Zorgnoden op meerdere levensdomeinen
Individuele benadering nodig
Ongeacht de woonvorm en begeleiding kan nog 6 maand doorlopen bij
opname in ziekenhuis
31
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen : opdracht van een
rehabilitatiecentrum
 Handhaving of verbetering van
levenskwaliteit en zelfzorgvermogen
 Persoonlijk en maatschappelijk een zo
normaal mogelijk leven leiden
 Sociale inclusie in woon-, werk-, leer-, en
recreatieve milieus van eigen keuze
32
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen : Modules
 Zorgmodule rehabilitatiegerichte begeleiding
of functie ACT
 Zorgmodule beschut wonen (huidig beschut
wonen)
 Zorgmodule dagactiviteiten
33
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen :
Modules - Zorgmodule functie ACT
 Begeleidingsaanbod op meerdere levensdomeinen
maar niet in de residentiële GGZ wonen
 Voor 10 begeleidingen = 0,66 FTE = 1 op 15
 Personeel opleidingsniveau: bachelor
34
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen
Modules - Zorgmodule beschut wonen
 Zelfde doelgroep, maar bijkomend nood aan:



Woonomgeving met meer mogelijkheden van intensief
toezicht
Verhoogd risico sociaal isolement
Intensievere ondersteuning op vlak van ADL en zelfzorg
 Voor deze groep stelt de vzw woningen ter
beschikking => behoud van architectonische normen
 Voor 10 begeleidingen = 1,25 FTE ( 1 op 8)
35
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen : F-ACT en klassiek
beschut wonen
 Begeleiding op methodische wijze
( inventarisatie zorgnoden, begeleidingsplan,
evaluatie en bijsturing, cliëntdossier)
 Begeleiding gericht naar cliënt en netwerk,
familie
 In eigen leefomgeving
 Inschakelen van andere GGZ voorzieningen ,
algemene gezondheidszorg en welzijnswerk
 Zorgcoördinatie kan, maar hoeft niet
 Zorg voor continuïteit in de behandeling
36
5. Aanpassingen erkenningsnormen
beschut wonen
Modules - Zorgmodule dagactiviteiten
 Begeleiding op domeinen:
werk, leren, vrije tijd en ontmoeten
 Begeleiding via de vormen basisaanbod en/of
trajectbegeleiding
 Ook toegankelijk voor cliënten die niet begeleid
worden in module 1 en 2
37
6. Toekomst van PZT
 ZAL PZT BLIJVEN ZOALS OP HEDEN: NEEN
 ZULLEN DE PZT-OPDRACHTEN BLIJVEN: JA
38
Functionele beschrijving van de toekomstige GGZ
Generalistisch
Detectie, screening
Diagnose
PZT
Behandeling common GGZ-problemen
PZT
Intensieve
(Thuis)behandeling /
Crisiszorg
Specialistisch
Cure
39
Langerdurende zorg
Rehabilitatie / (begeleiding)
Aanklampende zorg /
(intensieve begeleiding)
Residentiële bedcapaciteit:
Care
Herstel
6. TOEKOMST van PZT
Welke opdrachten:
-
40
Detectie, screening, diagnose
Rehabilitatie: Begeleiding - empowerment
6. PZT in de toekomst
6.1. PZT als ondersteuning eerstelijn(gezondheidszorg)
Principe:
gespecialiseerde GGZ-actoren ter beschikking van andere zorg- en
dienstverleners op hun vraag
Voorbeelden


41
Liaison naar huisarts in diens kabinet
1 avond per maand GGZ-aanwezigheid op consultaties Kind en Gezin
GGZ-liaison naar diensten pediatrie in algemeen ziekenhuis
Beschikbaarheid in lokalen CAW
Intervisie vanuit GGZ naar rusthuisequipe of gezinszorgdiensten
Consult / screening in kader van VDAB-trajectbeleiding
Screening+ opvolging in huisvestingsmaatschappij of OCMW
Gespecialiseerde GGZ ter beschikking van derden voor GGZ-expertise
Reguliere diensten ter beschikking van mensen met
GGZ-problemen + GGZ-actoren
6. PZT in de toekomst
6.1. PZT als ondersteuning eerstelijn(gezondheidszorg)
Cfr eerste functie in beschrijving van 107
42

Naar de gemeenschappen?

Minstens initiatiefrecht van de gemeenschappen
6. PZT in de toekomst
6.2. PZT als rehabilitatie
Principe:
PZT als onderdeel van F-ACT - rehabilitatie
43
[email protected]
44
Feestviering 20 jaar beschut wonen
Donderdag 25 november 2010
De Schelp Brussel
OPROEP naar:
1. Anekdotes ivm bewoners, begeleiders, coördinator
uit de XX jarige geschiedenis van uw BeWo
2. Kwalitatief beeldmateriaal uit uw BeWo
 [email protected]
 Zorgnet Vlaanderen, tav Yves Wuyts,
Guimardstraat 1 te 1040 Brussel
45

similar documents