kapsam - Samsun Meslekte Birlik

Report



1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri
yürürlükten kaldırılarak, tevkifat
uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde
toplanmıştır.
Önceki tebliğler ile tevkifat uygulanan bazı
işlemlerde KDV Tevkifatı kaldırılmıştır:
◦ Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin teslimleri
◦ Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanlardan
(mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt
getirip satanlardan) akaryakıt alınması işlemi

117 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile;
◦ Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine
konu işlemleri,
◦ Servis taşımacılığı hizmetleri,
◦ Her türlü baskı ve basım hizmetleri,

tevkifat kapsamına alınmıştır.
KDV mükellefleri tarafından, 5018 Sayılı Kanun’a
ekli cetveller kapsamındaki idare ve kuruşlara ifa
edilen ve 117 seri numaralı KDV Genel
Tebliği’nde belirtilmeyen diğer bütün hizmet
ifalarında da söz konusu idare, kurum ve
kuruşlar tarafından KDV tevkifatı yapılacaktır.


KDV’den istisna olan teslim ve hizmetler ile
tecil-terkin uygulanan ihraç kayıtlı (11/1-c)
teslimlerde ve dahilde işleme rejimi
kapsamındaki (geçici 17. madde) teslimlerde
tevkifat söz konusu değildir.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren
her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi
aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata
tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde
ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat
yapılacaktır.


Alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen
veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı
tarafından beyan edilmiş olması halinde alıcı
adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı
aranmayacaktır.
Alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken
satıcı tarafından beyan edilen KDV'nin ödenmiş
olması halinde, bu verginin normal vade
tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu
verginin ödenmemiş olması halinde ise normal
vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk
tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır.
Tevkifata tabi hizmetler
Eski Oran
Yeni Oranı
Tevkifat Yapacaklar
Yapım işleri
Etüt-plan, proje ve
denetim ve benzeri
hizmetler
Makine teçhizat
demirbaş ve taşıtlara ait
tadil bakım ve onarım
hizmetleri
Yemek servis ve
organizasyon hizmetleri
İşgücü temin hizmetleri
1/6
2/10
2. grup
1/2
9/10
2. grup
1/3
5/10
2. grup
1/2
5/10
2. grup
% 90
9/10
1 ve 2. grup
Tevkifata tabi hizmetler Eski Oran
Yapı denetim hizmetleri
Fason olarak yaptırılan
tekstil ve konfeksiyon
işleri
Turistik mağazalara
verilen hizmetler
Spor kulüplerinin yayın
reklam ve isim hakkı
gelirlerine konu olan
işlemler
Temizlik hizmetleri
Çevre ve bahçe bakım
hizmetleri
Yeni Oranı
Tevkifat Yapacaklar
1/2
9/10
1 ve 2. grup
2/3
5/10
1 ve 2. grup
2/3
9/10
1. grup
0
9/10
1 ve 2. grup
2/3
7/10
1 ve 2. grup
1/2
7/10
1 ve 2. grup
Tevkifata tabi hizmetler Eski Oran
Servis taşımacılığı
0
hizmeti
Her türlü baskı ve basım
0
hizmetleri
Yukarıda belirtilmeyen
diğer hizmetler
0
Yeni Oranı
Tevkifat Yapacaklar
5/10
1 ve 2. grup
5/10
2. grup
5/10
5018 Sayılı Kanun
kapsamındaki idare,
kurum ve kuruluşlar
Tevkifata tabi mal alımları
Külçe metal teslimleri
Bakır, çinko ve alüminyum
ürünlerinin teslimi
Hurda ve atık teslimi
Metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt ve cam hurda
ve atıklardan elde edilen
hammadde teslimi
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı
ile ham post ve deri
teslimleri
Ağaç ve orman ürünleri
teslimi
Eski Oran
Yeni Oran
Tevkifat Yapacaklar
90%
7/10
1 ve 2. grup
90%
7/10
1 ve 2. grup
90%
9/10
1 ve 2. grup
0
9/10
1 ve 2. grup
90%
9/10
1 ve 2. grup
0
9/10
1 ve 2. grup



Kanuni dayanağı KDV Kanunun 9. maddesidir.
İhtiyari bir uygulama olmayıp, kapsama alınan
mükelleflerce tevkifat yapılması zorunludur.
"Tam tevkifat" işlem bedeli üzerinden
hesaplanan verginin tamamının alıcılar
tarafından beyan edilip ödenmesi; "kısmi
tevkifat" ise hesaplanan verginin belirlenen
kısmının, alıcılar tarafından, diğer kısmının
ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan
tarafından beyan edilip ödenmesidir.



Genel bütçeli idareler hariç, işlemin yapıldığı
dönemde 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan
edilecektir.
Vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir
durum söz konusu olmayıp, KDV Kanununun
10 uncu maddesine göre tespit edilecektir.
İşleme ait belge izleyen ay içinde düzenlense
dahi sorumlu sıfatıyla beyan, vergiyi doğuran
olayın meydana geldiği dönemin beyan süresi
içinde yapılacaktır.


Vergi sorumluları, başka faaliyetleri nedeniyle
KDV mükellefiyetleri bulunmasa da vergi
tevkifatı yapacaklardır (genel bütçeli idareler
hariç)
Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı
yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler
dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar
hariç), kısmi tevkifatı uygulanmayacaktır.


2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir
surette indirim yapılması mümkün
olmadığından tevkif edilen KDV'nin
tamamının ödenmesi gerekmektedir.
Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın
yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu
KDV beyannamesinde indirim konusu
yapılabilecektir.

Hesaplanan KDV’nin;
- Tam ve kısmi tevkifatta, sorumlu sıfatıyla
beyan edilen kısmı, 2 No.lu KDV
Beyannamesinin verildiği aya ilişkin,
- Kısmi tevkifatta ise, satıcı tarafından beyan
edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla
işleme ait fatura veya benzeri belgenin
defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak
verilmesi gereken
1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu
yapılacaktır.


Satıcı (S), alıcı (A)’ya 28 Mayıs’ta 10.000 TL’lik bakır
tel teslim etmiştir. Alıcı (A)’nın 1.800 TL tutarındaki
hesaplanan KDV’nin %70’i olan 1.260 TL’yi 24
Hazirana kadar sorumlu sıfatıyla beyan etmesi
gerekir. 1.260 TL, yine 24 Haziran’a kadar verilmesi
gereken Mayıs ayına ilişkin 1 nolu KDV
beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
Alıcı, satıcıya ödediği/borçlandığı (1.800-1.260=)540
TL tutarındaki KDV’yi ise yıl geçmemek şartıyla alış
faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim
konusu yapabilecektir. Örneğin, fatura defterlere
Haziran ayında kaydedilirse, Haziran ayına ilişkin
olarak 24 Temmuza kadar verilmesi gereken 1 nolu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir.

Satıcı (S), alıcı (A)’ya 28 Mayıs’ta 1.000 TL’lik
bakır tel teslim etmiştir. Alıcı (A)’nın 180 TL
tutarındaki hesaplanan KDV’nin %70’i olan
126 TL’yi 24 Hazirana kadar sorumlu sıfatıyla
beyan etmesi gerekir. 2 No.lu KDV
beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra,
mesela, 24 Ağustos'ta verilirse 126 liralık
tutar 24 Ağustos'a kadar verilmesi gereken
Temmuz dönemi 1 No.lu KDV
beyannamesinde indirim konusu
yapılabilecektir.

İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin
tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından
tevkifata tabi tutulacaktır.

Kapsamı:
1- İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş
merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından
yapılan işlemler
2- GVK’nın 18 inci maddesi kapsamına giren
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetler
3- Kiralama işlemleri
4- Reklam verme işlemleri


Dar mükelleflerin Türkiye'de yaptığı hizmetler
ile bunların yurt dışında yaptığı ancak
Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabi
olacaktır.
Hizmetin vergiden müstesna olması veya
hizmetin yurt dışında ifa edilip hizmetten yurt
dışında faydalanılması halinde, işlem KDV’nin
konusuna girmediği için sorumlu sıfatıyla
KDV de beyan edilmeyecektir.


Tevkifatın yapılması için hizmetten
faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması
şart değildir.
Örneğin, KDV mükellefiyeti olmayan genel
bütçeli bir idareye yurt dışından verilen
bilgisayar yazılım hizmeti veya KDV
mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum
kuruluşuna dünyadaki hukuki gelişmeler
hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi
hizmeti KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.


Bu hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat
uygulaması kapsamına da girmesi halinde,
tam tevkifat kapsamında işlem tesis
edilecektir.
Örneğin, kanuni ve iş merkezi yurt dışında
bulunan bir avukatlık şirketinden Türkiye’deki
bir uyuşmazlık nedeniyle danışmanlık hizmeti
alınması halinde tam tevkifat yapılacaktır.


Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli
olarak yapanların prensip olarak, KDV
mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir.
Ancak, GVK’nın 18 inci maddesi kapsamına
giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı
Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi
ve kurumlara yapanların hesaplayacağı
KDV'nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından
sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkündür.
(ihtiyari)



Bu uygulamadan faydalanılabilmesi için
mükellefiyetin sadece GVK’nın 18 inci maddesi
kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve
işlemlerinin tamamını GVK 94’te sayılan kişi ve
kurumlara yapılması gerekmektedir.
Örneğin, ressam (A) yapmış olduğu resimleri, şair
(B) yazdığı şiir kitabını kendisi doğrudan
tüketiciye satmakta ve bu faaliyetini sürekli
yapmaktadır. Bu durumda, (A) ve (B) KDV
mükellefiyeti tesis ettirecek ve serbest meslek
makbuzu düzenleyecektir.
GVK18 kapsamına giren işlemleri yapan kişilerin,
bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi
sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir.


KDV beyan mükellefiyeti sorumlular
tarafından yerine getirilen serbest meslek
mensupları ayrıca KDV beyannamesi
vermeyecek, defter tutmayacak ve belge
düzenlemeyeceklerdir.
Bu kapsamdaki mükelleflerden satın alınan
eser ve hizmetler için 224 seri nolu GVK GT
uyarınca sorumlular tarafından gider pusulası
düzenlenecektir.

Devamlılık arz edecek şekilde dershanelere
soru bankası hazırlayan bir eğitimci soru
bankası başına net 2.500 TL telif ücreti
almaktadır. Dershanenin yapmış olduğu
2.500 TL tutarındaki ödemeye ilişkin GV ve
KDV tevkifat matrahı aşağıdaki
hesaplanacaktır:
GV Tevkifat Matrahı=2.500/0,83=3.012,05
GV Tevkifat Tutarı=3.012,05X0,17=512,05
KDV Tevkifat Tutarı=3.012,05x0,18=542,17

KDVK’nın 1/3-f maddesi uyarınca GVK’nın
70. maddesinde belirtilen mal ve hakların
kiraya verilmesi işlemleri ticari, sınaî, zirai ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
bir hizmet olmasa dahi KDV'nin konusuna
girmektedir.

Kiralama işlemleri ile ilgili KDV;
- Kiraya verenin KDV mükellefiyetinin
bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV
ödeyenler bu kapsama dâhildir),
- Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil
değildir),
şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

Kiracının;
- GVK’ya göre basit usulde vergilendirilenler,
- Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan
işletmeler,
- Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV
mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun
görülenler,
- Genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici
kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları (bunlardan genel bütçeli
idareler yaptıkları tevkifat için beyanname vermeyecek, tevkif
edilen KDV muhasebe birimlerince gelir kaydedilecektir.)
olması hallerinde de KDV, bu kurumlar tarafından tevkifata tabi
tutulacaktır.


Örneğin, basit usulde vergilendirilen ve taksi
işleten bir gerçek kişi, taksi plakasını
kiralaması halinde yapmış olduğu kira
ödemeleri üzerinden KDV tevkifatı yapacaktır.
Kiracının KDV mükellefi olmaması halinde kira
bedeli üzerinden hesaplanan KDV, kiraya
veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan
edilecektir. Kiraya verenin başka nedenlerle
KDV mükellefiyeti olmaması bu uygulamaya
engel değildir.


Genel ve özel bütçeli idareler, düzenleyici ve
denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik
kurumları tarafından yapılan kiralama
işlemlerinde kiracının KDV mükellefi
olmadığına bakılmaksızın tevkifat
uygulanmayacaktır.
Söz konusu idareler kiralama işlemlerine
ilişkin KDV’yi kiralama işleminin gerçekleştiği
dönemler için 1 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan edeceklerdir.

KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler KDV
mükellefiyeti olmayan;
- Amatör spor kulüplerine, oyuncularının
formalarında gösterilmek,
- Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi
gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak
yerleştirilmek,
- gerçek veya tüzel kişiler tarafından
yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde
yayınlanmak,
üzere veya benzeri şekillerde reklâm
verebilmektedir.

Bu tür işlemlerde reklam hizmeti veren tarafın
KDV mükellefi olmaması halinde KDV, reklam
hizmetinden faydalanan tarafından sorumlu
sıfatıyla beyan edilecektir.

Ayrıca, aşağıda belirtilenler KDV mükellefi
olmasalar da reklam hizmeti alımlarında KDV
tevkifatı yapacaklardır:
- Basit usulde vergilendirilenler,
- Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri
KDV'den istisna olan işletmeler,
- Sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu
dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek
beyanname vermeleri uygun görülenler,
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
idare, kurum ve kuruluşlar.


5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
idare ve kurumların (Genel ve özel bütçeli
idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar
ile sosyal güvenlik kurumları) reklam hizmeti
vermeleri halinde tevkifat uygulanmayacaktır.
Söz konusu idareler, reklam verme
işlemlerine ilişkin KDV’yi işlemin gerçekleştiği
dönemler için 1 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan edeceklerdir.

Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerde, işlem
bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı
değil, bu işlemler için belirlenen orandaki
kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla
beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi
tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından
mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.

Kısmi tevkifat yapacak
1. KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV
ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
2. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve
bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin
teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan
kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım
sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları,
İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli
işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare,
kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte)
kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören
şirketler,

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı
yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı
uygulanmayacaktır.



Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamı
"hizmet" mahiyetinde olup, "teslim"
mahiyetindeki işlemler kapsama girmemektedir.
Tevkifat uygulayacak alıcıların tevkifat kapsamına
giren hizmetlerde kullanılmak üzere piyasadan
yapacakları mal alımlarında tevkifat
uygulanmayacaktır.
Ancak, kısmi tevkifat kapsamına giren hizmetleri
ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mallara ait
tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek;
tevkifat, kullanılan mallara ait tutarlar da dahil
olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden
hesaplanan KDV tutarına göre belirlenecektir.


Bir banka, bazı şubelerin inşaat-onarım işini,
malzeme bankaya, işçilik müteahhide ait olmak üzere
150.000 + 27.000 TL KDV karşılığında ihale etmiştir.
Banka, inşaat malzemelerini piyasadan 50.000+9.000
TL KDV'ye temin etmiştir. Banka, malzemelerin alımı
sırasında tevkifat uygulamayacak, müteahhide
yapacağı 150.000 TL tutarındaki ödemeye ilişkin
27.000 TL KDV tevkifatı yapacaktır.
Bankanın inşaat-onarım işini malzemeler de
müteahhide ait olmak üzere 200.000 TL karşılığında
ihale etmesi halinde, müteahhidin faturasında
malzeme ve işçilik tutarları ayrı ayrı gösterilse bile,
200.000 TL tutarındaki toplam bedel üzerinden
hesaplanacak 36.000 TL KDV'ye, tevkifat
uygulanacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Yapım İşleri
Etüt, Plan-proje, Danışmanlık, Denetim vb. Hizmetler
Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım
Hizmetleri
Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri
İşgücü Temin Hizmetleri
Yapı Denetim Hizmetleri
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri
Turistik Mağazalara Verilen Hizmetleri
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine İlişkin
Hizmetler
Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri
Servis Taşımacılığı Hizmeti
Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri
Diğer Hizmetler


Kapsamı:
Belirlenmiş alıcılara ifa edilen yapım işleri ile
bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislikmimarlık ve etüt-proje hizmetleri
Tevkifat oranı: 2/10


Bina ve altyapı gibi her türlü inşaat işleri,
İnşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, nakliye,
ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi,
görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama,
(boya badana dahil) her türlü bakım-onarım,
dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme,
güçlendirme ve benzeri işler. (Bu işler, inşaat
işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız
olarak yapılmaları halinde tevkifata tabi
tutulur)


Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık,
mühendislik, etüt, plan, proje, harita,
kadastro, imar uygulama ve benzeri
hizmetler.
Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve
bağımsız olarak verildiği takdirde Etüt, PlanProje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri
Hizmetler kapsamında tevkifata tabi tutulur.


Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen
alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt
yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi
devreden her yüklenici tarafından, kendisine
ifa edilen hizmete ilişkin KDV tevkifatı
yapılacaktır.
İşin bir kısmının alt yüklenicilere devredilmesi
halinde, devir işlemlerinin yazılı bir
sözleşmeye dayanıp dayanmaması önem arz
etmemektedir.


(XYZ) yatırım ortaklığı tarafından yaptırılacak alışveriş
merkezi işini (A) İnşaat A.Ş. yüklenmiştir.(A) bu işe ait
hafriyat işlerini (B) firmasına devretmiştir. Bu
durumda, (B)'nin (A)' ya, (A)'nin (XYZ)' ye
düzenledikleri faturalarda tevkifat uygulanacaktır.
Alışveriş merkezinin inşaatında kullanılacak hazır
betonun, işin asıl yüklenicisi (A) tarafından (B) Hazır
Beton A.Ş.'den temin edilmesi durumunda, hazır
betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması
işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden
işlerden olması ve bu nedenle inşaat taahhüt işi
olarak kabul edilmesi nedeniyle (B) tarafından verilen
hazır beton taahhüt ve temini hizmeti tevkifat
uygulaması kapsamında olacaktır.

Mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje,
harita kadastro, imar uygulama, ve benzeri
işlerin ilk yüklenici tarafından yapım işinin bir
kısmı ile birlikte alt yüklenicilere devredilmesi
halinde, alt yüklenici tarafından düzenlenen
faturalarda tevkifat uygulanacaktır. Söz
konusu işlerin, yapım işlerinden ayrı ve
bağımsız olarak alt yükleniciye devredilmesi
halinde Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık,
Denetim ve Benzeri Hizmetler kapsamında
tevkifat uygulanacaktır.


Yapım işleri kapsamındaki işlerden 30/4/2006
tarihinden önce ihalesi tamamlanmış işlere ilişkin
faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi
tutulmayacaktır. (Yapım işlerinin yazılı bir
sözleşmeye dayanarak yaptırılması da bu
kapsamda değerlendirilecektir)
Ancak, 30/4/2006 tarihinden önce sözleşmesi
imzalanan yapım işi yüklenicilerinin bu tarihten
sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya
devredecekleri kısımlara ait KDV üzerinden
tevkifat yapılacaktır.

Kapsamı:
◦ Belirlenmiş alıcılara etüt, plan-proje, danışmanlık,
denetim ve benzeri alanlarda yapılan hizmetler

Tevkifat Oranı: 9/10





Piyasa etüt-araştırma,
Ekspertiz,
Plan-proje,
Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan
danışmanlık, müşavirlik, denetim hizmetleri
Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen
mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita
(kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı
hazırlama ve benzeri hizmetler



Eğitim hizmetleri (Herhangi bir teslim ya da
hizmet kapsamında veya bu teslim ya da
hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve
bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla)
Avukatlar tarafından verilen danışmanlık
hizmetleri
Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa
edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine,
teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test
edilmesine ilişkin hizmetler.

Kapsamı:
◦ Belirlenmiş alıcılara makine, teçhizat, demirbaş ve
taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

Tevkifat Oranı: 5/10


Hisse senetleri İMKB'de işlem gören (A) Lojistik
A.Ş.’ye ait tırlara kasa, depo ve benzeri ilaveler
yapılmak suretiyle tadilat uygulanması halinde
tadilat bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’nin
5/10’u tevkifata tabi olacaktır.
(Z) Bank, hisseleri İMKB’de işlem görmese de
müşteri yazılım ve otomasyon sistemi ile ilgili
olarak satın aldığı sorun giderme, yenileme,
bakım, güncelleme ve benzeri hizmetlere ilişkin
bedeler üzerinden hesaplanan KDV’nin 5/10’nu
tevkifata tabi tutacaktır.


Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi,
asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım
hizmetleri de bu bölüm kapsamında 5/10
oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Bunların ilk
yapımı veya tamamen yenilenmesi ise yapım işleri
kapsamında 2/10 oranında tevkifata tabi
olacaktır.
Bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik
hizmetinden ibaret sayılması söz konusu
olmayıp, bu hizmetleri sağlayanlar tarafından
yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi
teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil
bulunmaktadır.

Kapsamı:
◦ Belirlenmiş alıcılara yapılan her türlü yemek servis
ve organizasyon hizmetleri

Tevkifat Oranı: 5/10


Belirlenmiş alıcıların personel, öğrenci, hasta,
müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin
yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır.
Yemeğin, tevkifat yapmakla sorumlu
belirlenmiş alıcılara ait bir yerde hazırlanması
veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi
tevkifat uygulanmasına engel değildir.


Yemek çeklerinin bedeli üzerinden
hesaplanan KDV, tevkifata tabi
tutulmayacaktır. Ancak, yemek servis
hizmetinin hizmeti kurumun bünyesinde ve
doğrudan yemek çekini satan firma tarafından
verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır.
Belirlenmiş alıcıların konser, fuar, kokteyl,
davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve
benzeri hizmet alımları da tevkifata tabi
tutulacaktır (toplam tutar üzerinden)

Hisseleri İMKB’de işlem gören (A) İlaç A.Ş.
geliştirmiş olduğu bir ilacın tanıtım faaliyeti için
doktorların katılacağı bir organizasyon yapmak
üzere (B) organizasyon firması ile anlaşmıştır.
Tanıtım organizasyonu bir başka ilde
gerçekleşecek ve 2 gün sürecektir. Otel
tarafından (B) organizasyon firmasına verilen
konaklama, salon kiralaması ve benzeri hizmetler
tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak (B) tarafından
(A) İlaç A.Ş.’ye fatura edilecek toplam tutar
üzerinden hesaplanan KDV ise (5/10) oranında
tevkifata tabi tutulacaktır.

Kapsamı:
◦ Hem KDV mükelleflerinin hem de belirlenmiş
alıcıların işgücü temin hizmeti alımları

Tevkifat Oranı: 9/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcıların
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duydukları
işgücünü;
◦ hizmet akdi ile bağlı hizmet erbabı çalıştırarak
temin etmek yerine diğer kişi ve kurumlardan temin
etmeleri
◦ temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin
bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması
◦ kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren
firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet
akdiyle bağlı olması
Durumunda söz konusudur.


Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi
safhalarından herhangi birinde çalıştırılması
halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan
işletmede olduğu kabul edilecektir.
İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz
konusu hizmeti bir başka mükelleften temin
ettiği elemanları kullanarak sunması halinde
sadece kendisine verilen işgücü temin
hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.

Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü
temin hizmeti kapsamında
değerlendirilecektir.

Kapsamı:
◦ Hem KDV mükellefleri hem de belirlenmiş alıcılara
verilen yapı denetim hizmetleri

Tevkifat Oranı: 9/10

Arsa karşılığı inşaat işlerinde, fatura ilgili
mevzuat gereğince ruhsat sahibi (arsa sahibi)
adına düzenlendiğinden, arsa sahibinin KDV
mükellefi veya belirlenmiş alıcı olması
durumunda tevkifat yapılacaktır.

Kapsamı:
◦ Hem KDV mükellefleri hem de belirlenmiş alıcılara
yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason
çanta ve ayakkabı dikim işleri ile aracılık hizmetleri

Tevkifat Oranı: 5/10




Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason
işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve
konfeksiyon işleri (ev tekstili, halı ve oto
koltuğu dahil)
Çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile
ayakkabı, terlik dikim işleri
Bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri
Terziler tarafından verilen dikim, tadil, onarım
şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması
kapsamındadır.


Fason imalat, imal edilecek mal ile ilgili ana
hammadde başta olmak üzere hammaddelerin
fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir.
Fason işlerde mamul bir bütün olarak imal
ettirilebileceği gibi, üretim aşamaları itibariyle
kısmi olarak fason iş yaptırılması da mümkündür.
Örneğin bir konfeksiyon firmasının pazarlayacağı
gömleklerin kumaşını, kesimini, dikimini ayrı ayrı
firmalara fason olarak yaptırması halinde her bir
kısmi iş, tevkifat uygulaması kapsamına
girecektir.

- Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş
yapacak işletmeleri,
- Fason iş yapacak işletmelere, fason iş
yaptıracak olanları,
temin etmek suretiyle ifa edilen aracılık
hizmetleri de tevkifata tabidir.

Kapsamı:
◦ KDV mükelleflerine turizm acentesi, rehber ve
benzerlerince verilen müşteri bulma hizmetleri

Tevkifat Oranı: 9/10

Kapsamı:
◦ Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil)
KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılardan elde
ettikleri yayın, reklam ve isim hakkı gelirleri

Tevkifat Oranı: 9/10

Profesyonel spor kulüplerinin;
◦ sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam
alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle
reklam gelirleri,
◦ spor müsabakalarının veya kulüple ilgili
faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,
◦ toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde
kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden
dolayı isim hakkı
gelirleri.

(A) Hazır Giyim A.Ş., şirketin reklamının
futbolcuların formalarında yapılması amacıyla
1. ligde mücadele eden Samsunspor kulübü
hem de amatör kümede mücadele eden (Y)
spor kulübü ile anlaşmıştır. KDV mükellefi
Samsunspor’un verdiği reklâm hizmeti bu
bölüm kapsamında kısmi tevkifata tabi
olacaktır. (Y) spor kulübünün reklam
hizmetine ilişkin KDV ise KDV
mükellefiyetinin bulunmaması kaydıyla tam
tevkifata tabi tutulacaktır.

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların temizlik,
çevre ve bahçe bakım hizmeti alımları

Tevkifat Oranı: 7/10







bina temizliği,
sokak temizliği,
sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve
hastane atıklarının toplanması ve imhası,
çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,
park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının
temizliği,
haşere mücadelesi,
demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların taşımacılık
hizmeti alımları

Tevkifat Oranı: 5/10



Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli
bir güzergah dahilinde taşınma hizmetleri
Tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılan
taşımacılık hizmetleri de tevkifat kapsamındadır.
Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin
kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan
taşımacı ile sözleşme yapılması suretiyle
sağlanması halinde, hizmete ait faturaların servis
hizmetinden yararlanan personel veya öğrenci
adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat
uygulanmayacaktır.

Kapsamı:
◦ Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen baskı ve basım
hizmetleri

Tevkifat Oranı: 5/10

Belirlenmiş alıcılara verilen; kitap,
ansiklopedi, dergi, broşür, gazete, basılı
kağıt, katalog, afiş, kartvizit, antetli kağıt,
zarf, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve
sertifika, davetiye, tebrik kartı, etiket,
ambalaj, test gibi süreli veya süresiz yayınlar
ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi
baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile
sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan
her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin
hizmetler

Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri
maddelerin siparişi veren alıcı tarafından
temin edilmesi tevkifat uygulamasına engel
değildir.


ABC bankasının dekontlarını bastırdığı (A)
Matbaacılık A.Ş.’den almış olduğu hizmet
tevkifat kapsamındadır.
Hisseleri İMKB’de işlem gören (B) Tekstil
A.Ş.’nin duvar takvimi basım hizmetini aldığı
(A) Matbaacılık A.Ş.’ye yaptığı ödemelerden
tevkifat yapması gerekir.

Kapsamı:
◦ 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki
idare ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda
belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları

Tevkifat Oranı: 5/10
1. Külçe Metal Teslimleri
2. Bakır, Çinko Ve Alüminyum Ürünlerinin
Teslimi
3. Hurda Ve Atık Teslimi
4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam
Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde
Teslimi
5. Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post
Ve Deri Teslimleri
6. Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara hurda
metallerden elde edilen külçeler ile bakır, çinko ve
alüminyum külçelerin teslimi

Tevkifat Oranı: 7/10




Her türlü hurda metallerden elde edilen
külçeler
Bakır, çinko ve alüminyum külçeler (hurda
metallerden elde edilmese bile)
Bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin
ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim
yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde
tevkifat uygulanmayacaktır.
Hurda metalden elde edilen külçelerin
ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde
de tevkifat uygulanacaktır.

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara bakır ve
alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum
ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimi

Tevkifat Oranı: 7/10


İlk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile
ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat
uygulanmayacaktır.
Bakır ve alaşımlarından, çinko ve
alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından
mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil,
levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru,
pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri
kapsama girmektedir.


İzoleli iletken (Bakır, çinko ve alüminyum telin
izolasyon malzemeleri ile kaplanmış hali)
teslimleri tevkifata tabi değildir.
Söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen
nihai ürünler ile bunların işlenmesi sonucu elde
edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki
malların teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır.
Örneğin, meşrubat kutusu, otomobil parçası,
havalandırma kanal borusu, pano, çerçeve, kapı,
kapı kolu, alüminyum folyo, vida, somun, dübel,
kilit, çivi, kepenk taşı, menteşe, aksesuar ve
benzerlerinin teslimi tevkifata tabi olmayacaktır.

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara istisnadan
vazgeçen mükellefler tarafından metal, plastik,
lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının
teslimi

Tevkifat Oranı: 9/10


Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam
hurda ve atıklarının teslimi KDVK’nın (17/4-g)
maddesi gereğince KDV'den müstesnadır.
Ancak, aynı Kanunun (18/1) maddesine göre
istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.
Hurda; aynen veya onarılmak suretiyle üretim
amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak
haldeki ham, yarı mamul ve mamul maddeyi
de kapsamaktadır.


Atık niteliğindeki; kâğıt, karton, mukavva,
kauçuk, plastik ile bunların kırpıntıları,
naylon, lastik kırıkları, cam şişe, kavanoz,
otomobil ve pencere camları, cam kırıkları
teslimleri de tevkifat uygulaması
kapsamındadır.
Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla
kullanılması mümkün olan kullanılmış metal,
plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı
eşya teslimleri tevkifata tabi değildir.



"Hurda" olarak tabir edilen bir jeneratör, bobinleri
sarılıp tamir ve bakımdan sonra yeniden jeneratör
olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış
jeneratörün tesliminde tevkifat
uygulanmayacaktır.
Hurda gemilerden yapılan sökümler sonrası
teslimlerde de yukarıdaki açıklamaya göre
hareket edilecektir.
Hurda gemilerin sökülmesi sonunda elde edilen
metal aksam (pervane, motor, telsiz, vb.) aynı
amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa alıcılar
tarafından KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara metal,
plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve
atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi
sonucunda elde edilen ve malzeme imalatında
hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki
ürünlerin teslimi

Tevkifat Oranı: 9/10


Sayılan hurda ve atıkların çeşitli işlemlerden
geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve
genellikle hurda ve atık niteliklerini
kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk,
kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında
hammadde olarak kullanılan mamuller
İthalatçıları tarafından tesliminde tevkifat
uygulanmayacaktır.

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara;
 kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi
döküntüleri
 natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
 GTİP’in 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzuların, 41.03
pozisyonundaki keçi ve oğlakların ham post ve
derilerinin
teslimi

Tevkifat Oranı: 9/10

Kapsamı:
◦ KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan
 türlü ağaç, tomruk, odun,
 bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle
elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk,
mobilyalık ve benzeri kereste,
 mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı,
çıta ve benzeri imalat artıklarının
Teslimleri

Tevkifat Oranı: 9/10


İthalatçıları tarafından tesliminde tevkifat
uygulanmayacaktır.
Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb.
mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere
doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha,
mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri
ürünlerin tesliminde tevkifat
uygulanmayacaktır.



Belirlenmiş alıcıların, kısmi tevkifat
uygulaması kapsamındaki teslim ve
hizmetlerinde kısmi tevkifat
uygulanmayacaktır.
Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir
işlemin KDV dahil bedeli 1.000'yi aşmadığı
takdirde, tevkifat uygulanmayacaktır.
Sınırın aşılması halinde tutarın tamamı
üzerinden tevkifat yapılacaktır.

1.000 TL’yi aşan işlemlerde KDV tevkifatı
zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel
parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait
bedellerin toplamı dikkate alınacaktır.

Düzenlenecek belgelerde;
İşlem Bedeli,
Hesaplanan KDV,
Tevkifat Oranı,
Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı,
Tevkifat Dahil Toplam Tutar,
Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam
Bedel
ayrıca gösterilecektir.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

KDV hariç 3.000 TLtutarındaki %18 oranında
KDV'ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV
tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura
aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
İşlem Bedeli :3.000 TL
Hesaplanan KDV: 540 TL
Tevkifat Oranı : 5/10
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : 270 TL
Tevkifat Dahil Toplam Tutar :3.540 TL
Tevkifat Hariç Toplam Tutar :3.270 TL


Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından
tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine
alan vergilendirme dönemine ait 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir.
Sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken KDV’nin
beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi
halinde, bu vergi ikmalen veya resen tarh edilerek
vergi ziyaı cezası kesilecek ve gecikme faizi
hesaplanacaktır. Tevkif edilmeyen tutarın 1 No.lu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış
olması engel değildir.


Düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata
tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir.
Pamuk toptancısı (A), 14/4/2012 tarihinde tekstil firması (B)'ye
50.000 TL karşılığında pamuk teslim etmiş, hesaplanan (50.000
x 0,08 =)4.000 TL KDV'nin (4.000 x 0,10 =)400 TLlik kısmı (A)'ya
ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (4.000 x 0,90 =)
3.600 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve
Nisan/2012 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan
edilmiştir.
(B), (A)'ya ödediği 400 TL ile tevkif ettiği 3.600 TL’yi Nisan
dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu
yapmıştır. Söz konusu pamuğun 1/5'i 10/6/2012 tarihinde (A)'ya
iade edilmiştir. Bu durumda (B), (A)'dan 54.000/5=10.080 TL
geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 80 TL KDV’yi
beyan edecektir. (A) ise, aynı dönemde 80 TL'yi indirim konusu
yapacaktır. Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında KDV'nin
sadece tevkifata tabi tutulmayan 80 TL'lik kısmı için düzeltme
işlemi yapılacaktır.


Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle
işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya
çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak
hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı
dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır.
Bu şekilde işlem yapılabilmesi için asıl işleme
ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını
geçmiş olması gerekmektedir.

Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir
kısmının tamamlanmaması, malların ve
hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa
uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi
işlem bedelinde sonradan bir azalma
meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili
olarak mal iadelerine ilişkin hükümler
çerçevesinde işlem yapılacaktır.


Konfeksiyon toptancısı (A)'dan 10.000 TL tutarında 1.000 parçalık %8
KDV oranına tabi fason iş siparişi alan imalatçı (B), 2012/Nisan
döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlemiş, faturada gösterilen
(10.000x0,08=) 800 TL tutarındaki KDV'nin (800x0,5=)400 TL’lik kısmı
(B)' ye ödenmiş, (800x0,5=)400 TL’lik kısmı ise (A) tarafından tevkifata
tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.
(B), bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden
bedelde 2.000 tutarında bir azalma meydana gelmiştir. 2012/Mayıs
döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı
düzeltme yapması gerekmektedir.
Buna göre (B), (A) ya 2.000 ile birlikte bu tutara ait (2.000x0,08=)160
TL’lik KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan (160x0,5=)80 TL tutarındaki
kısmını iade edecek, daha önce beyan ettiği 80 TL tutarındaki KDV'yi
Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu
yapacaktır.
(A) ise Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 80 TL tutarındaki KDV'yi,
Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.


Gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının
düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat
uygulanmadan önceki hale döndürülmesi esastır.
Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle
tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade
edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği
KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve
satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi
dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla
veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi
dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade
edilecektir.


Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan
durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını
gösterir vergi dairesi yazısı aranmayacaktır.
Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan,
ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan
edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi
yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine
ödenen KDV'nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı
satıcıya iade edilecektir. Bu durumda alıcıya iade
söz konusu olmayacaktır.

Yapılacak iadelerde teminat, YMM KDV İadesi
Tasdik Raporu ve Vergi İnceleme Raporu
aranmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV
alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için;
◦ satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını beyan
etmiş olması,
◦ alıcının yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV
Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması
gerekmektedir.

İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı
tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan edilen KDV'nin ödenmiş olması şartı
aranmayacaktır.

İade olarak talep edilecek tutar, işlemin
bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV
esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek
KDV, tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla
olmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan
iade alacaklarının mahsuben iadesi;
◦ mükellefin kendisinin,
◦ ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde ortakların,
ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile
◦ sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri
İçin söz konusu olabilecektir.


Tüm işlemlerde 2.000 TL'yi aşmayan
mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve
teminat aranılmaksızın yerine getirilir.
Yalnızca VİR veya teminat ile yerine
getirilebilecek 2.000 TL’yi aşan mahsuben
iade talepleri:
◦ Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
◦ Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil,
bakım ve onarım hizmetleri,
◦ Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
◦ Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri
hizmetler,
◦ Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
◦ Yapı denetim hizmeti,
◦ Servis taşımacılığı hizmeti,
◦ Her türlü baskı ve basım hizmeti,
◦ İşgücü temin hizmeti,
◦ Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme
hizmeti

Diğer hizmetlerde 2.000 TL’yi aşan iade telepleri
YMM Raporu ile de yerine getirilecektir.

Münhasıran teminat ve/veya VİR ile yerine
getirilecek iade talepleri:
◦ Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
◦ Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve
onarım hizmetleri,
◦ Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
◦ Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri
hizmetler,
◦ Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
◦ Yapı denetim hizmeti,
◦ Servis taşımacılığı hizmeti,
◦ Her türlü baskı ve basım hizmeti,
◦ İşgücü temin hizmeti,
◦ Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme
hizmeti

Teminat, VİR ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilecek
2.000 TL'yi aşmayan iade talepleri ile YMM Raporu ile de
yerine getirilecek 2.000 TL'yi aşan iade talepleri:
◦ Yapım işleri,
◦ Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu
işlemleri,
◦ 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare ve kuruşlara
ifa edilen diğer bütün hizmetler
◦ Külçe metal teslimi,
◦ Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,
◦ Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının
teslimi,
◦ Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından
elde edilen hammadde teslimi,
◦ Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
◦ Ağaç ve orman ürünleri teslimi


Mükelleflerin, alıcı tarafından tevkifata tabi
tutulan KDV’yi, ilgili dönemde iade konusu
yapmama tercihinde bulunduktan sonra,
izleyen dönemlerde bu tercihlerinden
vazgeçerek iade talep etmeleri mümkündür.
Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli
oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı
doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV
alacağı iade edilecektir.


Kısmi tevkifat uygulamasında satıcılar, tevkifat
uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait
bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu
KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda
vermek zorundadırlar.
Buna göre tevkifat uygulanan her belge itibariyle;
◦ Belgenin tarih ve numarası,
◦ Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,
◦ İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV
tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı,
◦ Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya
TC kimlik numarası,

similar documents