Kaynak Özetini Power Point Belgesi Olarak İndir.

Report
Mustafa KIRMIZI
Y1213.090104
Sorumlu: Prof. Dr. Halil ÖNDER
İçindekiler
 Proje amaçlarını kapsayan bilgilendirme.
 Baca nasıl belirlendiği hakkında bilgi.
 Eğimin nasıl belirlendiği ve dikkat edilmesi gereken





noktalar.
Çalışmalarda zemini nasıl inceleriz?
Malzemeyi nasıl temin ederiz?
Kanal çalışmalarında nelere dikkat ederiz?
Akar kotu nedir? Kontrolü nasıl yapılır?
Düzenlemelerin önemi nedir?
Amaç
 Hanelerde oluşan atık suların arıtma tesisine iletilmesi,




dönüştürülmesi ve kullanılması.
Projenin en düşük maliyette gerçekleştirilmesi.
Şartnamelere uygun imalat için denetim.
İş güvenliğini en üst düzeyde tutmak.
Toplumun atık su uzaklaştırma işlemini tamamlayarak,
hizmet gerçekleştirmek.
İş…
Baca Yerlerinin Belirlenmesi
 Kot değerlerini incelemek gerçekleştirilen ilk adımdır.
 Bulunan kot değerlerine uygun baca yerleri belirlenir.
 Oluşacak bütün güzergahta belirli akar kotu
bulunmalıdır.
 Bacalar her haneyi kapsayacak şekilde
yerleştirilmelidir.
 İki baca arası doğrusal hat olacağından, yerler buna
göre belirlenmelidir.
 Bacaların oluşabilecek sorunlara çözüm olabileceğini
unutmamak gerekir.
Örnek Baca Yerleri
Eğim Belirlenmesi
 İki baca arasındaki kot farkının, iki baca arasındaki




yatay uzaklığına oranı bize eğimi vermektedir.
Şartnamelerde eğim için çeşitli mutlak değerler
bulunmaktadır. Bunlara uymak gerekir.
Eğim, suyun akması için çok önem arz etmektedir.
Eğimler hattın iki veya daha fazla sayıya ayrılmasına
sebep olabilir.
Proje kapsamındaki en düşük kot değeri, arıtma
tesisinin bulunduğu noktadır.
Örnek Eğim Hesabı
 ğ =
 −

Zemin İncelenmesi
 Buradaki amaç zemin inceleme raporu çıkartmak




değil, oluşabilecek problemlere önceden çözüm
alabilmektir.
Çalışmalar başlanmadan önce inceleme yapılarak iş
süresi kısaltılabilir.
Zemin cinsi her ne olursa olsun iksa mutlaka
kullanılmalıdır.
Bazen zemin cinsi şev oluşturmayı zorunlu kılabilir.
Zemin inceleme maliyeti düşürür.
Malzeme Temini
 Kullanılacak C parçası, muflu veya mufsuz künk,
çember, baca malzemeleri bulunduğunuz ilin Su
Kanalizasyon İdaresi tarafından üretilir.
 İlk aşama yetkilendirme ve malzeme alabilme iznidir.
 Malzeme planlı şekilde temin edilmeli ve alınmadan
önce fax çekilmelidir (önceden bildirilmelidir.)
 Malzemenin ineceği güzergah önceden
belirlenmelidir. Hız bakımından oldukça fayda
sağlamaktadır.
Kanal Çalışmaları
 En az 1 JCB operatörü, 3 kanal işçisi ve 1 topoğraf




olmak üzere 5 kişi bulunmalıdır.
İksa ve baret zorunluluğu bulunmaktadır.
İş güvenliği çok önemlidir. Fesih nedeni olabilir.
Nivo ile milimetrik ölçümler yapıldığı için topoğrafın
kalifiye olması gerekmektedir. Aksi halde büyük
zararlar çıkabilir.
Döşeme işleminin ardından hemen kot kontrolü
yapılmalıdır.
Akar Kot Kontrolü
 İki künk gövde arasındaki kot farkı «akar» olarak




isimlendirilir.
Döşenecek sonraki künk, önceki künke göre daha
yüksek kot değerinde bulunmalıdır.
Projedeki kot farkına bakılarak, uygun yerleştirilip
yerleştirilmediği kontrol edilir.
Projeye uygun değilse düzenlemeler yapılır. Projeye
uygunsa diğer işleme geçilir.
Akar kot değerine uyulmadığı zaman proje görevini
yerine getiremeyecektir.
Düzenlemeler
 Doğal afetler, kanalda oluşabilecek çöküntüler,
topoğraf nivo değeri hataları vb. gibi nedenlerle
düzenlemeler gerekebilir.
 Düzenleme yapılmadan hakediş alınamaz.
 İmalat aşamasında dikkatli olunamaz veya hatalar
meydana gelirse projenin görevini yerine getirememesi
sebebiyle büyük zararlar meydana gelebilir.
 Düzenlemeler ne kadar erken fark edilirse projenin
tamamlanma süresi kısalır.
Sonuç
 Proje görevini yerine getiriyor mu?
 İhtiyacı tamamen karşılıyor mu?
 Baca yerleri daha iyi belirlenebilir miydi?
 Bir sonraki projede problemleri ön görebilir miyiz?
 Kalifiye işçinin proje tamamlanma süresine etkisi
yeterince kullanılabildi mi?
 İstebilen kar elde edildi mi?
 “Her zaman daha iyiye nasıl gidebilirim?” sorusunun
önemi.
Sorularınız…
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Varsa sorularınızı alabilirim.

similar documents