CLP Taslak Yönetmeliği Hakkında Sunum

Report
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
16 Kasım 2011, İMMİB, İstanbul
SUNUMUN İÇERİĞİ
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler
2. CLP Tüzüğü ile Farklar
3. Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler ve SAE
Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
4. Sanayicilerin Yükümlülükleri
5. Uygulamaya İlişkin Planlanan Süreç
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: HAZIRLIK SÜRECİ
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması
ve Etiketlenmesi Hakkında 1272/2008/EC Sayılı Tüzüğün
Türkiye’de Uyumlaştırılması Projesi – Ocak-Mayıs 2011




taslak Yönetmelik,
teknik eğitim,
rehber doküman,
CLP Ulusal Yardım Masası
Proje bitiminden bugüne kadar Bakanlığımızca yürütülen
çalışmalar sonucunda taslak Yönetmelik hazırlanmıştır.
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: AMAÇ
piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların (Madde
6(1)-g) sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin
idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek (Madde 1(1))
•insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı
yüksek seviyede koruma sağlanmak
•serbest dolaşımlarını temin etmek
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM
 Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı
maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını;
 İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve
karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri;
 Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları
etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri;
 İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, bu yönetmeliğin Ek-8 inde belirtilen
koşulları sağlayan piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin
hükümleri;
 Ek-6 Bölüm III’ de, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı
madde listesinin oluşturulmasını;
 Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri,
 Zararlı maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin
oluşturulmasını;
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM DIŞI
son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan
aşağıdaki maddeleri ve karışımları:
 “Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği”
kapsamındaki tıbbi ürünler,
 “Veteriner Müstahzarların sınıflandırılması ve Ruhsatlandırılması
Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 “Kozmetik Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” kapsamındaki
ürünler,
 “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
 “Yem Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM DIŞI
aşağıdaki hususları:
 “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” kapsamındaki maddeler ve karışımları;
 Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracat
amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda
bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tâbi olan maddeler ve karışımları;
 İzole edilmemiş ara maddeleri;
 Kontrollü koşullar altında ve Türkiye’deki işyeri ve çevre mevzuatına uygun
şekilde kullanılmaları kaydıyla, piyasaya sürülmemiş, bilimsel araştırma ve
geliştirme amaçlı maddeler ve karışımları;
 “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan atıkları;
 Bu Yönetmeliğin 35 inci Maddesinin uygulanabileceği durumlar haricinde,
tehlikeli malların havayolu, deniz yolu, karayolu ve demiryolu ve içsu yoluyla
taşınmasını.
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: İÇERİK
Yönetmelik 8 Bölüm ve 11 Ek’ten oluşmaktadır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Zararlı Maddeler ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zararlılık Sınıflandırması
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Etiket Uygulamaları Ve Zararlılık İletişimi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ambalajlama
ALTINCI BÖLÜM
Maddelerin Sınıflandırılmasının ve Etiketlenmesinin
Uyumlaştırılması ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve
Etiketleme Envanterinin Oluşturulması
YEDİNCİ BÖLÜM
İşbirliği, Yardım Masası, Ulusal Zehir Merkezi
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Genel ve Son Hükümler
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: İÇERİK
Ek-1
Zararlı Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesine İlişkin Koşullar
Ek-2
Bazı Maddelerin Ve Karışımların Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasına İlişkin Özel
Kurallar
Ek-3
Zararlılık İfadeleri Listesi, İlave Zararlılık İfadeleri Ve İlave Etiket Unsurları
Ek-4
Önlem İfadelerinin Listesi
Ek-5
Zararlılık İşaretleri
Ek-6
Bazı Zararlı Maddeler İçin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma Ve Etiketleme
Ek-7
Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğine Göre Yapılan Sınıflandırmanın Bu Yönetmeliğe
Uyarlanmasına İlişkin Çevrim Tablosu
Ek-8
Piyasaya Arz Edilmeyen Maddelerin Sınıflandırılma Koşulları
Ek-9
Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar
Ek-10
Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler
Ek-11
Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: YÜRÜTÜCÜ KURULUŞLAR
Yürütücü Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı
ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık (Madde 57)
Yetkili Merci: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Madde 4)
İlgili Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı
2. YÖNETMELİK İLE CLP TÜZÜĞÜ ARASINDAKİ FARKLAR
Yönetmelikte , CLP Tüzüğü’nde olmayan 4 yeni Ek oluşturulmuştur.
Gerekçe:
- REACH Tüzüğü’nün ülkemizde henüz uyumlaştırılmamış olması,
- CLP Tüzüğü’nde REACH Tüzüğüne yapılan bazı atıfların, CLP
Tüzüğü’nün uygulanmasında gerekli olması.
Ek-8: Piyasaya Arz Edilmeyen Maddelerin Sınıflandırılma Koşulları
Ek-9: Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar
Ek-10: Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler
Ek-11: Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin
Başvuru Formatı
Avrupa Kimyasallar Ajansı : Yetkili Merci (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Gerekçe: Ülkemizin AB üyesi ülke olmaması
3. YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
SAE Yönetmeliği
SEA Yönetmeliği
Müstahzar (Preparation)
Karışım (Mixture)
Tehlikeli (Dangerous)
Zararlı (Hazardous)
Tehlike Sınıfı (Danger Category)
Zararlılık Sınıfı (Hazard Class)
Tehlike Sembolü (Danger Symbol)
Zararlılık İşareti (Pictogram)
Tehlike İşareti(Danger Indication)
-
Risk İbaresi (R)
Zararlılık İfadesi (H)
Güvenlik İbaresi (S)
Önlem İfadesi (P)
-
Uyarı Kelimesi (Tehlike/Dikkat)
-
Tedarikçi
Ek-2
Ek-6
15 Tehlike Sınıfı
27 Zararlılık Sınıfı
3. SAE YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 SAE Yönetmeliği’nin Ek-2’si 1 Ocak
yürürlükten kalkacaktır. (Madde 54)
2013
tarihinde
 SAE
Yönetmeliğinin
maddelerin
sınıflandırılması,
etiketlenmesi ve ambalajlamasına ilişkin bazı hükümlerde
değişiklik yapılmıştır. (Madde 54)
 SAE Yönetmeliği 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlükten
kalkacaktır. (Madde 55)
4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ROLLER
İmalatçı
İthalatçı
Alt Kullanıcı
Dağıtıcı
Eşya üreticisi
Tedarikçi
TANIMLAR
Maddeyi imal eden Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi
İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi
İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel
veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir
karışım içinde kullanan Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi
Toptancı da dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya
karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve
piyasaya süren Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi
Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik
özel ya da tüzel kişiyi
Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir
karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya
dağıtıcıyı
4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı ve eşya üreticisi: sınıflandırma, etiketleme ve
ambalajlama (Madde 6)
 İmalatçı/ithalatçı: “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine” bildirim yapma
(Madde 42)
 İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: sınıflandırmayı etkileyebilecek yeni bilimsel ve
teknik gelişmelerden haberdar olmaları (Madde 17)
4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 Tedarikçi: Etiketi güncelleme (Madde 32)
 Tedarikçi: sınıflandırma bilgilerinin korunması (Madde 51)
 İthalatçı,alt kullanıcı: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezine (UZEM) bilgi
verme (Madde 47)
 İmalatçı,ithalatçı,alt
kullanıcı:
uyumlaştırılmış
etiketlemesi teklifi sunma (Madde 39)
sınıflandırılması
ve
5. UYGULAMAYA İLİŞKİN PLANLANAN SÜREÇ
1 Ocak 2013
1 Haziran 2015
Maddeler ve Karışımlar
Maddeler
Sınıflandırma
SAE (zorunlu)
SEA (isteğe bağlı)*
Sınıflandırma ve
Etiketleme
SEA (zorunlu) (a)
GBF
SAE ve SEA
*Bu durumda:
Etiket: SEA
GBF: SAE ve SEA
Karışımlar
Sınıflandırma
SAE (zorunlu)
SEA (isteğe bağlı)*
*Bu durumda:
Etiket: SEA
GBF: SAE ve SEA
Maddeler ve Karışımlar
Sınıflandırma ve
Etiketleme
SEA (zorunlu) (b)
(a) 1 Ocak 2013’ten önce
piyasaya
arz
edilen
maddeler için 1 Ocak
2015
(b) 1 Haziran 2015’ten önce
piyasaya
arz
edilen
karışımlar için 1 Haziran
2017
5. UYGULAMAYA İLİŞKİN PLANLANAN SÜREÇ
 Test Metotları Yönetmeliği’nin yayımlanması
CLP Tüzüğünde atıf yapılan “Test Metotları Tüzüğü”
uyumlaştırılarak, SEA Yönetmeliği ile eş zamanlı
yürürlüğe girecektir.
 Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliğinin revizyonu
SEA Yönetmeliği yayımlandıktan sonra, GBF Yönetmeliği
SEA Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenecektir.
SONUÇ OLARAK;
 Kimyasallar hakkında daha güçlü bir
zararlılık iletişimi
 Güvenli kullanım
SONUÇ OLARAK;
 Kimyasalların zararlı özelliklerinden
kaynaklanan sağlık sorunlarının ve
çevre kirliliğinin giderilmesi için
gereken maliyetlerin azalması
 Kimyasallardan
kaynaklanan kazaların en
aza indirilmesi
 Ticarette karşılaşılan teknik
engellerin de önüne geçilmesi
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler
www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr
[email protected]

similar documents