Ppt. Sunum

Report
Acil Durumlar ve Afetlerle İlgili
Kurumların ve
Acil Çağrı Numaralarının
Bilinilirliği; Gümüşhane Örneği
Awareness of Emergency, Disaster Organizations and
Emergency Call Numbers; a Study From Gümüşhane
Amaç
Gümüşhane ilinde;
• Acil durumlar ve afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar
• Acil telefon numaralarının
toplum tarafından bilinilirliği tespiti
Acil durumlar, olağan dışı durumlar, kitlesel olaylar,
afetler ve felaketler
• insanoğlunun oluşumundan beri büyük acılar ve yok oluşlar
yaşatan durumlardır.
• Her yıl 100.000’den fazla insan yaralanmakta, sakat kalmakta ve
ölmekte….
Afetlerin vereceği zararların ve olumsuz sonuçlarının
önlenebilmesi veya azaltılması amacıyla;
Merkezi ve yerel otoritelere olayın zamanında ve doğru
bildirilmesi.
Zaman
%
İlk 30 dk.
93
1.Gün
81
2.Gün
36
3.Gün
33
4.Gün
19
5.Gün
7
5.Günden Sonra
2
Enkaz Altından Çıkarılan Zaman/Hayatta Kalma Oranları
Acil durum ve afetlere müdahil kurumlara hızlı erişim esastır.
……
Müdahale birimlerinde yangın, ilk ve acil yardım, güvenlik,
arama kurtarma başta olmak üzere farklı farklı numaralar ve
kurumlar bulunmaktadır
Acil durumlar ve afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar ve acil
telefon numaralarının kamu tarafından bilinilirliği.
Yıl
Vaka
Sayısı
Halk
Kolluk
Kuvvetleri
112
Diğer
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
2011
46
3
6.6
2
4.3
40
87
1
2.1
2012
79
2
2.6
8
10.1
69
87.3
-
-
2013
47
5
10.7
6
12.7
36
76.6
-
-
Gümüşhane 2011-2013 yılları AFAD Kurumuna Vaka İhbar değerlendirmesi
Gereç ve Yöntem
Betimleyici ve çıkarımsal nitelik arz eden araştırmanın evreni,
Gümüşhane ili merkezi,
Tesadüfi
olmayan
örnekleme
yöntemlerinden
kolayda
örnekleme metoduyla belirlenen bir örnek grup
Analize dâhil edilen denek sayısı 1092
Veriler 2014 yılının Nisan ayında yüz yüze uygulanan anket yolu
Katılımcılara
acil durum ve afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaraları
İtfaiye 110,
Polis 155,
Ambulans 112,
Afet Acil Durum Müdürlüğü 122,
Orman Müdürlüğü 177,
çalışma kapsamına dâhil edilerek anket hazırlanmıştır.
Anket
Demografik özelliklerle ilgili sorulara (5 soru)
Afet ve acil durumlarla ilgili kurumlar ve çağrı numaraları ile ilgili
bilgi soruları (12 soru).
Afet yaşamışlık, gönüllülük, yeterlilik, sigorta, mevcut risk
bilinilirliği ve eğitim alma isteğinin tespiti ile ilgili sorulara (8 soru).
Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır.
Anket
İstatistiksel analiz metodu olarak frekans analizi yüzdelerden
yararlanılmış,
iki değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ki-kare
testi ve iki ayrı grubun ortalamalarını arasındaki ilişkinin
belirlenmesi için bağımsız örneklem t-test (Indepentend
samples t-test) kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak
anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular
Cinsiyet
n
%
Eğitim
n
%
Erkek
567
51.9
İlköğretim
32
2.9
Bayan
525
48.1
Lise
150
13.7
Ön lisans
600
54.9
Medeni durum
n
%
Lisans
293
26.8
Evli
129
11.8
Yüksek Lisans
17
1.6
Bekâr
963
88.2
Doktora
0
0
Yaş
n
%
Gelir Durumu
n
%
18-25
903
82.7
1500-2500
838
76.7
26-34
123
11.3
2501-3500
209
19.1
35-45
36
3.3
3501-4500
29
2.7
46 Yaş ve Üzeri
30
2.7
4501 ve üzeri
16
1.5
Demografik Bulgular
Bulgular
Evet
Hayır
Emin Değilim
n
%
n
%
n
%
296
27.1
198
18.1
598
54.8
Afet sigortanız var mı? 182
16.7
495
45.3
415
38
Yaşadığınız bölgenin
afet risklerini biliyor
musunuz?
48.4
274
25.1
289
26.5
Yaşadığınız konutun
afete karşı dayanıklı
olduğunu düşünüyor
musunuz?
529
Katılımcıların mevcut risk bilinilirliği
Bulgular
EVET
HAYIR
n
%
n
%
Şu ana kadar hiç afet eğitimi
aldınız mı?
211
19.3
881
80.7
Afet durumunda kendinizi yeterli
görüyor musunuz?
235
21.5
857
78.5
Afet gönüllüsü olmak ister
misiniz?
749
68.6
343
31.4
Afet eğitimi olduğunda katılmak
ister misiniz?
880
80.6
212
19.4
Şimdiye kadar hiç afet yaşadınız
mı?
337
30.9
755
69.1
Afet Yaşamışlık, Gönüllülük, Yeterlilik Ve Eğitim Alma İsteği
Bulgular
Evet
%
21.3
n
535
%
49
Emin
Değilim
n
%
324
29.7
823
75.4
114
10.4
155
14.2
372
34.1
443
40.6
277
25.4
n
Bir hasarla karşılaşır iseniz hasarın tanzimi 233
Hayır
için hangi kurumlarla irtibata geçeceğinizi
biliyor musunuz?
Trafik kazasında sıkışan vatandaşın
kurtarılması için nereyi arayacağınızı
biliyor musunuz?
Afet tehlikesi sezersem (heyelan kaya
düşmesi vb) nereyi arayacağınızı biliyor
musunuz?
Afet ve Acil Durumlarla İlgili Kurumlar
Bulgular
Bilen
Bilmeyen
n
%
n
%
AFAD
304
27.8
788
72.2
Umke
339
31
753
69
AKUT
444
40.7
648
59.3
Kurumların Bilinilirliği
Bulgular
Bilen
Bilmeyen
n
%
n
%
110 (İtfaiye)
1007
92.2
85
7.8
155 (Emniyet)
1043
95.5
49
4.5
112 (Acil Sağlık
Hizmetleri)
1033
94.6
59
5.4
122 (Afad)
415
38
677
62
177 (Orman Yan.)
509
46.6
583
53.4
Acil Çağrı Numaraları Bilinme Düzeyi
Bulgular
n
%
Üniversite
632
57.9
En Yakın Okul
101
9.2
AFAD
136
12.5
Ev
40
3.7
İş Yeri
56
5.1
Diğer
4
0.4
123
11.3
Katılmak istemiyorum
Afet Eğitimi Almak İstenilen Yerler
Cinsiyet verileri
• Erkek katılımcılar afet kurumlarını ve afet risklerini bayan
katılımcılardan daha fazla bildikleri,
• Bayan katılımcılar ise yaşadığı konutun dayanıklı olduğunu ve
kendilerinin afetlerde yeterlilikleri erkek katılımcılardan daha
fazla olduğunu,
Yaş verileri değerlendirilirken 35 altı ve üstü
• 35 yaş ve üzeri katılımcıların 110, 122, 177 acil çağrı numarasını
ve AFAD kurumunu daha fazla bildikleri
• Hasarın tanzimi için nereye başvuru yapacağını daha fazla
bildiği,
• Afet sigortası daha fazla yaptırdığı,
35 yaş ve üzeri katılımcıların gönüllülük istekleri 35 yaş altı
gruptan düşük olduğu,
Eğitim verileri değerlendirilirken lise öncesi ve sonrası
• 110,112,122,177 acil çağrı numaralarının bilinilirliği,
• Yaşadığı bölgenin afet risklerinin bilinilirliği,
• AFAD kurumunun bilinilirliği,
eğitim düzeyi ile arttığı,
Afet yaşamış katılımcıların
afet sigortası yaptırma oranları
Afet sigortanız var mı?
Evet
n
Afet yaşadınız
mı?
%
Hayır
n
%
Toplam
Bilmiyoru
m
n
%
n
%
Evet
75
22.3 145 43
117
34.7 337 30.9
Hayır
107
14.2 350 46.4 298
39.5 755 69.1
Afet Yaşamışlık Ve Afet Sigorta Bulunma Oranları
Afet bilinç eğitimi aldınız mı?
Evet
n
Toplam
Hayır
%
n
%
n
%
122 acil çağrı numarası nereye ait
olduğunu biliyor musunuz?
Evet
124
58.8
291
33
415
38
Hayır
87
41.2
590
67
677
62
177 acil çağrı numarası nereye ait
olduğunu biliyor musunuz?
Evet
125
59.2
384
43.6
509
46.6
Hayır
86
40.8
497
56.4
583
53.4
Yaşadığınız bölgenin afet risklerini
biliyor musunuz?
Evet
139
65.9
426
48.4
565
51.7
Hayır
72
34.1
455
51.6
527
48.3
Afet durumunda kendinizi yeterli
görüyor musunuz?
Evet
81
38.4
154
17.5
235
21.5
Hayır
130
61.6
727
82.5
857
78.5
161
76.3
588
66.7
749
68.6
50
23.7
293
33.3
343
31.4
180
85.3
643
73
823
75.4
13
6.2
101
11.5
114
10.4
18
8.5
137
15.6
155
14.2
Afet gönüllüsü olmak ister misiniz? Evet
Hayır
Trafik kazasında sıkışan bir vaka
Evet
gördüğünüzde nereyi arayacağınızı Hayır
biliyor musunuz?
Emin
Değilim
Afet Bilinç Eğitimi İle Acil Durum ve Afetlere İlgili Kurumlar ve Acil Çağrı Numaraları
Bilinme Düzeyleri
Sonuç
Acil durum ve afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının
bilinirliği katılımcıların;
• demografik özellikleri ile farklılıklarına,
• afet bilinç eğitim durumu
• afet yaşamışlık durumuna
Katılımcıların;
 Yaşadıkları bölgenin afetselliğini bilinmediği,
 Yaşam alanlarının afetlere karşı risklerini bilinmediği,
 Afet sigortalarının varlığından emin olmadığı veya afet
sigortalarının olmadığı,
 afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının bilinme
oranının düşük olduğu,
Katılımcıların;
 Afet eğitimi almadıkları ve kendilerini yetersiz gördüğü,
 Afet yaşamış olan katılımcıların afet sigortası yaptırma oranının
düşük olduğu,
 Afet gönüllüğünün yüksek olduğu,
Katılımcıların;
 Erkek katılımcıların afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı
numaralarının bilinirliği bayan katılımcılardan fazla olduğu,
 35 yaş ve üzeri yaş grubunun afetlere ilgili kurumlar ve acil
çağrı numaralarının bilinirliği 35 yaş altı gruptan fazla olduğu,
 Afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının bilinirliği
eğitim ile arttığı,
Farkındalığın Eğitim ile arttığı
 Afetlere ilgili kurumların
işleyişi, çalışma şekilleri ve vatandaşa hizmetlerinin
 Acil çağrı numaralarının
mevcut kurumlar tarafından bildirilmesi ve açıklanması
 Yardım alma ve kurtarma yöntemlerinin
 Mevcut olan eğitim programlarına dahil edilmesi
Melikşah TURAN
[email protected]
Teşekkür ederim.
Kaynaklar
•
http://www.wpro.who.int/mediacentre/factsheets/fs_20061207/en/
•
Kadıoğlu M. (2008). Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, (Ed.) Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E.
Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları No:2. S.10
•
Ergünay O. (2008).Afet Yönetiminde Kurumsal Yapılanma Ve Mevzuat Nedir? Nasıl olmalıdır? İstanbul
Depremini Beklerken Sorunlar ve Çözümler Bildiriler Kitabı, 20 Eylül 2008 CHP İstanbul Deprem Sempozyumu,
sayfa 97-108, İstanbul.
•
Yılmaz A, 2012, Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, sayı 1, s:63
•
http://tekirdag.meb.gov.tr/ss/otae/Hafif%20Arama%20Kurtarma.pdf
•
Gümüşhane, Afet Acil Durum Müdürlüğü.

similar documents