Slayt 1

Report
1
UYGULAMA AŞAMASI
• Yararlanıcı
ile
Ajans
imzalanan sözleşme;
arasında
 Tarafların yükümlülükleri,
 Raporlama,
 Maliyetlerin uygunluğu,
 Muhasebeleştirme,
 Ödemeler
gibi
konuları
dokümandır.
tanımlayan
ana
UYGULAMA AŞAMASI
• Sözleşme değişiklikleri iki gruba ayrılmaktadır.
 Sözleşmede
Mektubu
 Sözleşmede
Zeyilname
küçük
büyük
ile yapılabilir.
Sözleşme
değişikliği
talebi
Proje iyi
planlanmadı
mı?
değişiklikler,
Bildirim
değişiklikler
ise
UYGULAMA AŞAMASI
• Sözleşme imzalandıktan sonraki 45
gün
içerisinde
ajans
uzmanları
tarafından
ilk
izleme
ziyareti
gerçekleşecek
olup
bu
izleme
ziyaretinde gerçekleşecek diğer izleme
ziyaretlerinin programı yapılacaktır.
• Ajans uzmanları, yararlanıcının
sözleşme
kapsamındaki
yükümlülükleri
yerine
getirip
getirmediğini belirlemek üzere planlı
ziyaretlerin yanı sıra veya anlık izleme
ziyaretleri de yapabileceklerdir.
UYGULAMA AŞAMASI
• Sözleşme imza aşamasından sonra
yararlanıcıların, sözleşmede belirtilmiş
olan, Ajansa belli sürelerde raporlama
yapma zorunlulukları vardır.
• Kanun ile belirlenmiş satın alma
usulleri
olanlar
dışında
kalan
yararlanıcılar,
proje
kapsamında
alacakları her satın almada Ajansın
satın alma kurallarına tabi olacaklardır.
UYGULAMA AŞAMASI
• Ajans,
sözleşmede
belirtilen
destek
tutarından daha fazla ödeme yapmayacaktır.
• Projenin bitiş maliyeti sözleşmede yer
alandan
daha
az
olur
ise;
Ajans
ve
yararlanıcıdan daha az miktarda para harcanmış
olur ama daha daha fazla olur ise sözleşmede
yer alan miktarın üstündeki kısım yararlanıcının
sorumluluğudur.
• Sözleşmede yer alan Ajans destek miktarı değişkenlik
gösterebilir ama kesin olan tek ifade Ajansın verdiği desteğin
yüzdesel oranıdır. Yani Ajans, yapacağınız uygun harcamaların
her birinde, sözleşmede ifade edilen destek yüzdesi oranında
katılacağını taahhüt eder.
UYGULAMA AŞAMASI
• Ajans yararlanıcıya
yapacaktır.
ödemeyi
üç
aşamada
 Ön ödeme; yararlanıcıya avans niteliğinde
olup, yararlanıcının proje hesabına, Ajans
tarafından blokeli olarak yatırılacaktır. Ajans
tarafından blokenin kaldırılması, yararlanıcının
bankaya kendine düşen eş-finansman miktarını
yatırmasına ve harcamanın gerçekleştiğini
belgeleyen destekleyici dökümanları Ajansa
sunmasına bağlıdır.
 Ara ödeme ve nihai ödeme ise hakediş
usulüdür. Bu ödemelerin gerçekleşebilmesi,
yararlanıcının sunacağı ara ve nihai raporların
Ajans tarafından onaylanmasına bağlıdır.
UYGULAMA AŞAMASI
• Yararlanıcı yapacağı tüm ödemelerde proje için açtırmış olacağı
hesabı kullanacaktır. Yararlanıcı tarafından proje hesabı
dışından, başka hesaplardan, yapılmış olan ödemeler uygun
maliyet olarak kabul edilmeyecektir.
•Yapacağınız harcama ve proje faaliyetlerinde izleme uzmanınıza
danışmanız uygun olmayan maliyetlerin minimize olması
açısından önem arz etmektedir.
•KDV uygun maliyet değildir ve yararlanıcı tarafından proje
bütçesi dışından ödenecektir.
UYGULAMA AŞAMASI
• Yararlanıcı proje başvuru dosyası dahil
uygulama sürecindeki tüm evrakları
izleme
uzmanının
belirleyeceği
bir
dosyalama sistemi ile muhafaza etmek
zorundadır.
• Dosyalama sistemi kontrolünde ortaya
çıkacak
eksik
evrak
tespiti
veya
düzensizlik erken uyarı mekanizmasının
devreye girmesine neden olacaktır.
UYGULAMA AŞAMASI
• Yararlanıcı Ajanstan aldığı hibe desteğini
“gelir”
(602)
olarak
muhasebeleştirmek
zorundadır.
Muhasebeleştirme
işlemi
yapılmamış
projelerin
nihai
ödemeleri
yapılmayacak ve teminatları Ajans tarafından
muhasebeleştirme işlemleri tamamlanıncaya
kadar verilmeyecektir.
• Sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman,
teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni
olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl mülkiyeti
başkasına devredilemez, rehin ve teminat olarak gösterilemez,
başka iş için kullanılamaz.
TEŞEKKÜRLER
İŞTE FIRAT
İŞ’te FIRSAT
İrtibat:
352
444 5 FKA
www.fka.org.tr

similar documents