Tyflopédia-PREZENTÁCIA - spark

Report
TYFLOPÉDIA
Vymedzenie základných pojmov

Tyflopédia - zaoberá sa teóriou a praxou edukácie zrakovo
postihnutých.
Zrakovo postihnutá osoba je každá osoba, ktorá ani s použitím
kompenzačných/ korekčných prostriedkov nedosahuje takú úroveň
videnia ako normálne vidiaci.

Zraková ostrosť: schopnosť rozoznávať detaily rôznych objektov.

Binokulárne videnie: dve oči = jeden obraz.

Zorné pole: vnímanie predmetov v rozmedzí asi 180 stupňov

vertikálne i horizontálne.

Akomodácia: zaostrovanie do blízka a do ďaleka.

D dioptria: jednotka optickej lomivosti.
Podľa stupňa zrakového postihnutia
rozlišujeme pedagogiku:
1.
2.
3.
4.
nevidiacich
čiastočne vidiacich
slabozrakých
tupozrakých a škúľavých

Druh ZP predstavuje rozsah poškodenia zraku,
napr. slepota, slabozrakosť.

Stupeň - rozsah poškodenia zraku v rámci
jedného druhu, napr. úplná slepota, praktická
slepota, svetlocit.
Tupozrakí, škúľaví...
TUPOZRAKOSŤ - neschopnosť dosiahnuť správne videnie
obidvoma očami, ani jedno oko nie je poškodené, funkčná,
reparabilnú poruchu.
Stupne tupozrakosti: ľahká, stredná, ťažká.
ŠKÚĽAVOSŤ - porucha rovnovážneho postavenia očí – dvojitý
obraz. Aby postihnutý videl ostro, používa len 1 oko, 2 sa
postupne stáva tupozrakým.
Rozoznávame:


zjavné škúlenie – vidíme ho na postihnutom,
latentné – navonok nič nevidno, postihnutý vidí ako škúľavý.
Príčiny: poruchy zrakového nervu, okohybných svalov ...
Druhy škúlenia: súbežné, nesúbežné, nahor, nadol, striedavé...
Edukácia:

tupozrakí a škúľaví predstavujú
najpočetnejšiu skupinu medzi ZP,

väčšina sa vzdeláva v bežných školách, v škole
sú pomalší ako normálne vidiaci,

majú narušené vnímanie priestoru, hĺbky,
problémy v GEG, TEV, v čítaní, písaní...,

ich nešikovnosť, nosenie okuliarov a pod. často
vyvoláva posmech, urážky... .
Slabozrakí...
• Slabozrakosť vzniká po prekonaní očných ochorení alebo ako
dôsledok celkových ochorení, predstavujú rôznorodú skupinu.
• Znamená zníženie zrakovej ostrosti, meria pomocou
Snellových optotypov.
• Zraková ostrosť = vízus sa vyjadruje zlomkom, desatinným
číslom alebo v percentách.
• Pre zaradenie dieťaťa sa vychádza z rozpätia zrakovej ostrosti
po korekcii a na lepšom oku.
Slabozrakosť sa môže vyskytovať ako:
a) krátkozrakosť – sklá s hodnotami mínus, rozptylky,
b) ďalekozrakosť – sklá s hodnotami plus, spojky,
c) astigmatizmus – ide o narušenie len v 1 rovine videnia:
horizontálnej, vertikálnej, šikmej, používajú cylindrické sklá.
Edukácia:

môžu zrakom pracovať len
obmedzený čas (10-15 min.), zraková
únava,

lokálne osvetlenie – samostatne osvetlené
miesto žiaka v intenzite akú potrebuje,

špeciálne učebné pomôcky so
zväčšeným písmom, výrazné farby,
kontrasty (zelená tabuľa, žltá krieda).
Čiastočne vidiaci...

Prechodná skupina, hornou hranicou je slabozrakosť
a dolnou slepota.

Tento druh zrakového postihnutia sa označuje viacerými
termínmi ako napríklad:



čiastočné videnie,
zvyšky zraku, praktická slepota,
ťažká slabozrakosť.
Príčiny: vrodené, získané po úraze, chorobách.
Títo žiaci sú zaradení do škôl pre slabozrakých, ak u nich
nastáva veľké zhoršenie, zaraďujú sa do škôl pre nevidiacich.
Edukácia:


podobné postupy ako u slabozrakých,
je nutné striedať zrakovú prácu s hmatovou, cieľom je
zachovanie a šetrenie zvyškov zraku.
Nevidiaci...
Podľa stupňa poškodenia zrakového analyzátora
rozlišujeme osoby:
a) s absolútnou stratou zraku,
b) osoby so zachovanou svetelnou projekciou
a svetlocitom,
c) osoby s praktickou slepotou.
Podľa pôvodu rozlišujeme:

vrodenú slepotu – dedičnosť, ochorenia, poškodenia
plodu,

získanú slepotu – ochorenia zraku, CNS, úrazy, infekcie.
Kôrová slepota – vyradenie kôrového centra mozgu
v záhlavnom laloku, postihnutý vidí, ale nepoznáva.
Edukácia:
Základom je naučenie a používanie slepeckého písma (L. Braille)
Kompenzačné činnosti – rozvoj náhradných zmyslov, tvorivosti,
hudobné, výtvarné činnosti, práce s drevom, keramikou.
Náhradné zmysly pre zrakovo postihnutých: sluch a hmat.
Hygienické a priestorové požiadavky - dostatočné osvetlenie,
bezpečný nábytok (sklo, ostré hrany) vodiace psy.
Kompenzačné pomôcky:
• Pomôcky na nácvik bodového písma
• Pomôcky na čítanie a písanie bodového písma
• Pomôcky na vyučovanie matematiky
• Pomôcky na sebaobsluhu a priestorovú orientáciu
• Optické pomôcky
• Televízne čítacie lupy
• Výpočtová technika

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo
postihnutých v Levoči – najmä pre osoby, ktoré
neskôr stratili zrak, práca s nimi je pomerne zložitá.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska –
založená v r. 1992, poskytuje služby v oblasti sociálnej
rehabilitácie, poradenstva, technických pomôcok
a podobne.

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých
pri UK v Bratislave – pomáha pri integrácii zrakovo
postihnutých do vysokoškolského štúdia, života. Poskytuje
prepis študijnej literatúry, výpočtovú techniku, poradenstvo
atď.

similar documents