07.06.2014

Report
Bakara Sûresi: 144-147
Kur’ân Buluşmaları: 57
ÜMİT ŞİMŞEK
Bakara: 144
‫الس َم ِاء فَلَ ُن َو ِل َينَّ َك ِق ْب َ ةل تَ ْر ٰضهيَا ۖ فَ َو ِل َو ْ َْج َك َش ْط َر‬
َّ ‫قَ ْد نَ ٰرى تَ َقل ُّ َب َو ْ ِْج َك ِِف‬
‫الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِِۜم َو َح ْي ُث َما ُك ْن ُ ْت فَ َولُّوا ُو ُجوه ُ َُْك َش ْط َر ُهِۜ َوِا َّن َّ ۪اَّل َين ُا ۫وتُوا‬
‫ون‬
ُ ٰ ‫ون َان َّ ُه الْ َح ُّق ِم ْن َر ِ ِّب ْ ِۜم َو َما‬
َ َ‫ْال ِكت‬
َ ُ‫اّلل ِبغَا ِف ٍل َ ََّعا ي َ ْع َمل‬
َ ‫اب لَ َي ْعلَ ُم‬
Yüzünü semâya çevirip durduğunu görüyoruz; Biz seni
hoşnut olacağın bir kıbleye yönelteceğiz. Artık yüzünü
Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun,
yüzünüzü o yöne çevirin. Kendilerine kitap verilenler,
bunun Rablerinden gelen hakkın tâ kendisi olduğunu
elbette bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından
habersiz değildir.
Bakara: 144
 Resulullah’ın hoşnut olmadığı durum:
 Yahudilere veya Hıristiyanlara tâbi olmak / insanları
onların kıblesi etrafında birleştirmek
 Yüzünün semâya çevrilip durması:
 Vahiy beklentisi + teslimiyet
 «Yüzünü çevir»
 Cüz – küll alâkası: «Mescid-i Haram’a dön»
Bakara: 144
 «Nerede olursanız olun»
 Yeryüzünün her tarafı
 Mescid şartı yok
 «Yüzünüzü çevirin»
 Hepiniz o tarafa dönün
 Bütün ümmet bir kıble etrafında saf tutsun
Bakara: 144
 «Kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen
hakkın tâ kendisi olduğunu elbette bilirler»
 Muhalefetleri cehaletten değil
 Kur’ân’ın ve Resulullahın (s.a.v.) hakkaniyeti onların meçhulü
değil
 Şeriatlarda nesih cereyan ettiğini de bilirler
 «Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değil»
 Allah huzurunda herkesin hesabı görülecek, herkes lâyık
olduğu karşılığı bulacak
Bakara: 144
 Kıbleteyn mescidi:
 Öğle namazı kılınırken âyet nâzil oldu; namazın
ortasında kıbleye dönüldü
 Kuba mescidi:
 İnsanlar namaz kılmaktayken (muhtemelen ikindi)
gelen kişi durumu haber verdi; namaz esnasında kıbleye
dönüldü
Bakara: 144
 Zalimlerin yaptıklarından Allah’ı habersiz sanma. Allah
onların hesabını gözlerin donup kalacağı bir güne
erteliyor.
 İbrahim, 14:42
 Allah insanları zulümleriyle cezalandıracak olsaydı,
yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların
hesabını belirlenmiş ecellerine erteler. Ecelleri geldiğinde
de onu ne bir an geri bırakabilir, ne de bir an öne
alabilirler.
 Nahl, 16:61
Bakara: 144
 Eğer Rabbin tarafından verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir
ecel olmasaydı, azap hemen yakalarına yapışıverirdi.
 Tâhâ, 20:129
 Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği şeyleri din diye
kendilerine yasallaştıran ortakları mı var? Hükmün
ertelenmesine dair söz olmasaydı, onların aralarında iş
çoktan bitirilirdi. Çünkü zalimlerin hakkı acı bir azaptır.
 Şûrâ, 42:21
Bakara: 144
 Rabbin çok bağışlayıcı bir rahmet sahibidir. Eğer O
kazandıkları günahlar yüzünden insanları
cezalandırsaydı, azaplarını hemen gönderiverirdi.
Fakat onlar için vaad edilmiş bir zaman vardır; vakit
eriştiğinde, ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar.
 İşte zulmettiklerinde helâk ettiğimiz beldeler!
Hepsinin helâkleri için Biz birer vade belirlemiştik.
 Kehf, 18:58-59
Bakara: 145
‫ك ٰاي َ ٍة َما تَ ِب ُعوا ِق ْبلَ َت َك َو َما َان َْت ِب َتابِـع ٍ ِق ْبلََتَ ُ ْم‬
ِ ُ ‫اب ِب‬
َ َ‫َولَ ِ ِْئ َاتَيْ َت َّ ۪اَّل َين ُا ۫وتُوا ْال ِكت‬
‫َو َما ب َ ْعضُ ه ُْم ِب َتابِـع ٍ ِق ْب َ َل ب َ ْع ٍ ِۜض َولَ ِ ِِئ ات َّ َب ْع َت َاه َْو َاء ُ ْه ِم ْن ب َ ْع ِد َما َج َاءكَ ِم َن‬
َّ ‫الْ ِع ْ ِِۙل ِان ََّك ِاذ ةا لَ ِم َن‬
‫الظا ِل ۪م َۢ َي‬
Kendilerine kitap verilenlere her türlü delili
getirsen, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen
de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında
onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Sana gelen
ilimden sonra sen onların heveslerine uyacak
olursan, işte o zaman zalimlerden olursun.
Bakara: 145
 «Her türlü delili / mucizeyi de getirsen…»
 İnkâr ehlinin özelliği: Delillere itibar etmemek / inat
 Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden
uzaklaştıracağım. Zaten onlar her türlü delili görseler de
iman etmezler. Doğru yolu gördüklerinde o yolu tutmaz,
azgınlık yolunu gördüklerinde ise o yola giriverirler. Bu,
âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan habersiz davranmaları
yüzündendir.
 A’râf, 7:146
 Onlara her türlü âyet gelecek olsa bile, o acı azabı
görmedikçe sana inanmazlar.
 Yunus, 10:97
Bakara: 145
 «Sen de onların kıblesine uyacak değilsin»
 Nehiy: Onların kıblesine uyma!
 Onların kıblesine uymak / onları taklit etmek size yaraşmaz /
siz «en hayırlı ümmet»siniz
 Ehl-i Kitap da artık sizden ümidini kessin
 «Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar»
 Hakkı tekzipte ittifakları, onların birlik olduğu mânâsına
gelmez
 Onlar müstahkem şehirlerde veya surların ardında
olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi
aralarındaki çatışmaları ise pek çetindir. Sen onları birlik
içinde sanırsın; halbuki kalpleri darmadağınıktır. Çünkü onlar
akılları ermeyen bir topluluktur.
 Haşir, 59:14
Bakara: 145
 «Sana gelen ilimden sonra sen onların heveslerine uyacak
olursan, işte o zaman zalimlerden olursun»
 İlim
 Din, şeriat, İslâm, Kur’an
 Zulmedenler, hiçbir bilgiye dayanmaksızın, heveslerinin
peşine düştüler. Allah’ın saptırdığını kim yola getirebilir?
Onların hiçbir yardımcısı da olmaz.
 Rum, 30:29
[Tafsilât: Bakara, 2:120 (46. bölüm)]
Bakara: 145
 «Zalimlerden olursun»
 Muhatap: Peygamberin şahsında ümmeti
 Peygamber «zalim» olmayacağına göre:
 Asıl tehdidin muhatabı ümmet
 Hak’tan gelen ilim karşısında hevâyı terk etmenin
lüzum ve önemi / bu emre muhalefetin vahameti
Bakara: 146
‫ون َابْنَ َاء ُ ْهِۜ َوِا َّن‬
َ َ‫اه ْال ِكت‬
ُ ُ َ‫َا َّ َّ۪ل َين ٰاتَيْن‬
َ ُ‫اب ي َ ْع ِرفُون َ ُه َ َمَك ي َ ْع ِرف‬
‫ون‬
َ ‫ون الْ َح َّق َو ُ ْه ي َ ْعلَ ُم‬
َ ‫فَ ۪ريق ةا ِم ْْنُ ْم لَ َي ْك ُت ُم‬
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu,
kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar.
Yine de onlardan bir zümre var ki, bile bile
hakkı gizliyor.
Bakara: 146
 Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu,
oğullarını tanır gibi tanıyorlar. Kendilerini
hüsrana sokanlar ise iman etmezler.
 En’âm, 6:20
 Onlar Allah’ın nimetini tanıyor; buna rağmen
onu inkâr ediyorlar. Onların çoğu böyle
nankördür.
 Nahl, 16:83
Bakara: 146
 [Firavun ve adamları] Gözleriyle gördükleri âyetlerimiz
kendilerine geldiğinde, onlar yine “Bu apaçık bir büyü”
dediler.
 Vicdanları bu âyetleri kesin bir şekilde doğruladığı
halde, zulüm ve kibirleri yüzünden onları inkâr ettiler.
Fakat bak, o bozguncuların sonu nice oldu!
 Neml, 27:13-14
Bakara: 146
 “İbrahim,” dediler. “Tanrılarımıza bunu yapan sen
misin?”
 İbrahim “Hayır, onu yapan şu büyükleridir,” dedi.
“Konuşabiliyorlarsa kendilerinden sorun.”
 Vicdanlarının sesini dinlediklerinde, “Gerçekten zalim
olan biziz” dediler.
 Sonra yine eski kafalarına döndüler. “Bunların
konuşmayacağını sen de biliyorsun” dediler.
 Enbiyâ, 21:62-65
Bakara: 146
 «Onu» tanırlar
 Kıbleyi / Kâbe’yi
 Âhirzaman Peygamberini
 «Oğullarını tanır gibi tanırlar / bilirler»
 Sadece bilmek kâfi değil
 Hakkı gizlememek, ikrar etmek, teslim olmak
gerekir
Bakara: 146
 Hz. Ömer (r.a.), Hz. Abdullah b. Selâm’a (r.a.):
 «Muhammed sallâllahu aleyhi ve sellem’i, oğlunu
tanır gibi tanıyor musun?»
 «Evet, hattâ daha fazla. Çünkü Allah, semâsının
Emîn’ini, arz’ının Emîn’inin sıfatlarıyla gönderdi; ben
de oradan biliyorum. Halbuki oğlumun annesinden
olup olmadığını bilemem.
 Kurtubî, 2:146 tefsiri
Bakara: 146
 «Bile bile hakkı gizliyorlar»
 Hakkı bâtıl ile karıştırmayın; bile bile hakkı gizlemeyin.
 Bakara, 2:42
 Biz onları kitapta insanlara açıkladıktan sonra, indirmiş
olduğumuz delilleri ve hidayeti saklayanlara gelince:
Allah onları rahmetinden uzak tutar;
lânet edebilecek olanlar da onlara lânet eder.
 Bakara, 2:159
[Tafsilât: Bakara, 2:42 (19. Bölüm) / Bakara, 2:140 (56. Bölüm]
Bakara: 147
‫َالْ َح ُّق ِم ْن َ ِرب َك فَ ََل تَ ُكونَ َّن ِم َن‬
‫الْ ُم ْم َ َ۪ت َين‬
Hak, Rabbinin katındandır; sakın
şüpheye düşenlerden olma.
Bakara: 147
 Bu, Rabbinden sana gelen hakkın tâ kendisidir; sakın
şüpheye düşenlerden olma.
 Sana gelmiş olan ilimden sonra kim seninle
tartışmaya girerse, onlara de ki: Gelin, çocuklarımızı
ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı,
kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım; sonra dua
edelim de Allah’ın lâneti yalancılar üzerine olsun.
 Âl-i İmrân, 3:60-61
Bakara: 147
 «Hak Rabbinin katındandır»
 Hak: genel ve şümullü bir kavram
 «Kıble» üzerinden önemli mesajlar veriliyor
 Doğru bilginin kaynağını gösteriyor
 «Sakın şüphe edenlerden olma»
 Ümmete hitap
 Müslümanların hakkı başkalarından öğrenmeye / başka
kaynaklardan değer iktibas etmeye ihiyacı yoktur
Bakara: 147
 Şüphe: ‫مرية‬
 Kâfirlerin sıfatı
 İnkâr edenler ise, ölüm ânı ansızın gelip çatıncaya,
yahut kısır günün [kendisinden sonra başka bir gün
olmayan kıyamet günü] azabı başlarına gelinceye
kadar ondan şüphe etmekten geri durmazlar.
 Hac, 22:55
Bakara: 147
 Yakında onlara hem âlemin ufuklarında, hem de
kendi benliklerinde âyetlerimizi göstereceğiz — tâ ki
Kur’ân’ın hak olduğu onlara iyice belli olsun.
Rabbinin herşeye şahit olması yetmez mi?
 Heyhat, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe
içindedirler. Ama şunu da iyi bilin ki, O herşeyi her
haliyle kuşatmıştır.
 Fussılet, 41:53-54
Bakara: 147
 Sana indirdiğimizden şüpheye düşecek olursan, senden önce
gelen kitabı okuyanlardan sor. And olsun ki Rabbinden sana
hakkın tâ kendisi geldi; onun için, şüphe edenlerden olma.
 Yunus, 10:94
 Dünya hayatını isteyen kimse, Rabbinden bir delil üzere
bulunan kimse gibi olur mu? Üstelik onu, bir de Rabbi tarafından
bir şahit okumakta; onun öncesinde de bir rehber ve rahmet
olarak Musa’nın kitabı bulunmaktadır. Rabbinden bir delil üzere
bulunanlar, ona inanırlar. Hangi bir güruh onu inkâr ederse, ona
vaad edilen yer ateştir. Bundan şüphen olmasın; çünkü o
Rabbinden gelen hakkın tâ kendisidir; fakat insanların çoğu
inanmıyor.
 Hûd, 11:17
Bakara: 147
 Onlar sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilene
de. Âhirete de onların yakîni vardır.
 Bakara, 2:4
 O Allah ki, gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yükseltti,
sonra da Arş üzerine kuruldu, Güneşi ve Ayı emrine boyun
eğdirdi. Onların hepsi de belirlenmiş bir vakte kadar akıp
gitmektedir. O herşeyi yerli yerince tedbir ve idare eder;
Rabbinize kavuşacağınızı kesin olarak bilmeniz için de
âyetleri iyice açıklar.
 Ra’d, 13:2
Bakara: 147
 Mü’minin sıfatı: yakîn





Kesin bilgi
Zan, şüphe, cehalet, taklit gibi şaibelerden uzak
Tartışılmayan ve aksi düşünülemeyen
Tasdik mertebelerinin en üstünü
Yakîn X şüphe | ilim X cehalet
[Tafsilât: Bakara, 2:118 (45. Bölüm)]
 İnternet adresleri
 [email protected]
 utesav.org.tr
 facebook.com/yazarumitsimsek

similar documents