história verejného zdravotníctva - Slovenská zdravotnícka univerzita

Report
Fakulta verejného zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka univerzita
Ako napísať
ZÁVEREČNÚ PRÁCU?
RNDr. Ležovič Mário, Ph.D., MPH
Predmet: Príprava záverečnej práce
Bratislava, 16.september 2010
Záverečná práca (ZP)







Je to záverečná práca štúdia na konci študijného programu 1. a
2.stupňa
Overuje sa ňou zvládnutie teórie a odbornej terminológie, aplikácia
základných štandardných vedeckých metód, úroveň vedomostí,
znalosti a zručností, ktoré študent získal počas štúdia, a jeho
schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru
Preukazuje ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z
formálneho a obsahového hľadiska
Má charakter kvalifikačnej práce
Na jednotlivých častiach ZP sa metodicky podieľa vedúci
záverečnej práce (školiteľ)
ZP sa pripravuje spravidla v slovenskom jazyku
Absolventom 1.stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium)
sa udeľuje akadamický titul „bakalár“ (skrátene „Bc.“; uvádza sa
pred menom); 2.stupňa vysokoškolského štúdia (magisterské
štúdium) sa udeľuje akadamický titul „magister“ (skrátene „Mgr.“;
uvádza sa pred menom)
Štruktúra záverečnej práce (ZP) 1

Predná časť

(1) OBAL




Názov ZP
Meno a priezvisko autora
rok
(2) TITULNÝ LIST




Názov práce
Úplné meno a priezvisko autora
Názov a mesto inštitúcie (univerzita, fakulta, katedra)
Meno vedúceho záverečnej práce

(3) ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

(4) ABSTRAKT


PRIEZVISKO, meno autora; názov: podnázov (Bakalárska práca);
názov univerzity,fakulty, katedry; vedúci záverečnej práce; meno a
priezvisko; stupeň odbornej kvalifikácie
Text abstraktu






neštrukturovaný 100 – 350 slov (teoretické práce) – bakalárska práca
štrukturovaný 350 – 500 slov (empirické práce) – diplomová práca
3-5 kľúčových slov (predmetové slová)
(5) OBSAH / OSNOVA PRÁCE
(7) ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK
(8) ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV
Štruktúra záverečnej práce (ZP) 2

Jadro práce/hlavný text

(9) Úvod


(10) Jadro








Hlavný text
Súčasný stav riešenej problematiky (doma a v
zahraničí)
Ciele práce
Metodika práce a metódy skúmania
Štatistické spracovanie (ak je potrebné)
Výsledky práce
Diskusia
(11) Záver
(12) Zoznam bibliografických odkazov
 Obrazový materiál a symboly
 Ostatné náležitosti hlavného textu
Štruktúra záverečnej práce (ZP) 3

Prílohy

(13) Prílohy
 Doplnkové ilustrácie alebo tabuľky
 Osobitné materiály
Základné požiadavky na napísanie
záverečnej práce:

Schopnosť definovať pracovné hypotézy /ak sa to v práci vyžaduje/

Rozhľadenosť v problematike, ktorá sa stala predmetom záujmu autora

Schopnosť zvoliť si primerané metódy a techniky na spracovanie témy

Schopnosť autora odlíšiť vlastné myšlienky a myšlienky prevzaté

Schopnosť realizovať výskumnú časť práce, spracovať výsledky a vyvodiť
odporúčania pre prax

Schopnosť samostatne, tvorivo myslieť a adekvátne vyjadrovať myšlienky

Schopnosť syntetizovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti a skúsenosti

Schopnosť samostatne pracovať s našou a zahraničnou literatúrou (vrátane jej
správneho citovania)

Schopnosť napísať prácu v korektnej forme z jazykového a gramatického
hľadiska
Formálna stránka prípravy a úpravy
písomnej práce:


Pozri Metodické usmernenie MŠ SR
Písmo

Times New Roman alebo Arial


Formát





Bakalárska 30-40 normovaných strán (54 000-72 000)
1-2 autorské hárky
Diplomová 50-70 normovaných strán (90 000-126 000)
3–4 autorské hárky
Riadkovanie, veľkosť písma a odsadzovanie




Formát A4 (210 x 297 mm)
Orientačný rozsah práce


Neodporúča sa používať rozličné ozdobné typy písma ani
zošikmené písmo (italica)
Jednoduché riadkovanie alebo
1,5 riadkovanie
12-bodové písmo
Odsadzovanie – nastaviť odstavec alebo používať tabelátor
Okraje
Nastavenie vzhľadu stránky pri
záverečných prácach:
okraje
horný
2,5 cm od hornej hrany listu
papiera
dolný
2,5 cm od dolnej hrany listu
papiera
ľavý
(vnútorný)
3,5 cm od ľavej hrany listu
papiera
pravý
(vonkajší)
2,0 cm od pravej hrany listu
papiera
záhlavie
hore
1,9 cm od hornej hrany listu
papiera
päta
dole
1,9 cm od dolnej hrany listu
papiera
Metodológia písania ZP

Rešerš

Rešerš je druh bibliografie, ktorá obsahuje
súhrn údajov získaných z dostupných
bibliografických alebo plnotextových databáz o
určitej problematike, téme, osobe a pod.
Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický
zoznam dokumentov (knihy, články a pod.),
ktorý obsahuje základné bibliografické údaje –
autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán
a prípadne i ďalší popis - predmetové heslá
alebo abstrakt a pod.

Databázy




PubMed (Medline)
Scopus
ProQuest
... (pozri zoznam databáz prístupne
používateľom SZU)
Abstrakt

Krátka, konkrétna, presná a výstižná charakteristika obsahu
článku/dokumentu

Skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez dodatočnej
interpretácie jeho výkladu alebo kritiky a bez hodnotiaceho
stanoviska toho, kto je autorom abstraktu

Abstrakt v štátnom jazyku + v anglickom jazyku, resp. inom
cudzom jazyku

Zrozumiteľnosť, výstižnosť, kompletnosť

Miniatúra článku/správy bez špecifických detailov

Súčasť odborno-vedeckých článkov, monografií, bakalárskych,
diplomových, rigoróznych, dizertačných prác, autoreferátov,
posterov ...
Správne vypracovaný abstrakt spĺňa:

Umožňuje čitateľovi presne a rýchlo identifikovať základný
obsah dokumentu

Určuje relevantnosť jeho záujmu a rozhoduje o tom, či bude
čítať celý článok

Umožňuje čitateľovi zapamätať si kľúčové údaje

Pomáha pochopiť text článku – náčrt hlavných bodov

Umožňuje čitateľovi indexovať články

Umožňuje konzultantovi „prezrieť“ prácu bez toho, aby sa
musel detailne zaoberať celým článkom
Typy abstraktov:

Neštrukturovaný (píše sa ako celý článok, 100–350 slov)

Štrukturovaný (píše sa v odstavcoch a kopíruje základné členenie
vlastného dokumentu: názov, úvod, materiál a metodika, výsledky,
diskusia, záver ..., 350-500)

Informatívny (venované jednej téme, je štruktúrovaný, zachováva
tematické a štýlové vlastnosti)

Deskriptívny (stručne, opisne uvádzajú informácie obsahujúce správy
alebo články, bez výsledkov, záverov, odporúčaní, max 100 slov)

Indikatívny (oboznamuje čitateľa s dokumentom rámcovo a
všeobecnejšie, zachytáva iba základný predmet a spôsob spracovania
faktov)

Informatívno-indikatívny (celková charakteristika obsahu, vecná
informácia o niektorých častiach práce)
Vlastný abstrakt:

Názov práce (titul/nadpis)



Text abstraktu







Výstižný, informatívny, stručný (najviac 10 slov)
Mal by objasňovať obsah dokumentu, vyjadrovať zámer štúdie, mal by
upútať
1-2 vety, v ktorých autor súhrnne vyjadrí hlavnú ideu práce, predmet,
obsah prezentovaného výskumu, význam pre publikovanie
Definovať hlavné ciele, dôvod vykonania štúdie, jej zameranie
V metodologickej časti stručne popísať techniky, postupy, vyšetrované
súbory, použité metódy, štatistická významnosť
Dosiahnuté výsledky a závery – jasné, konkrétne, možné uplatnenie
výsledkov v praxi
Text – minulý čas v 1.osobe množného čísla alebo v kombinácii s
trpným rodom
Rozsah – maximálne jedna strana
Nemal by obsahovať:

Opakované informácie uvedené v názve, obrázky, grafy, tabuľky
Charakteristiky kvalitného abstraktu
Čo autor sledoval?
Hlavný cieľ, motivácia,
odôvodnenie štúdie, stanovenie
problému
S čím pracoval a ako to
robil?
Prístup k problému, zoznam
metodík, všeobecný opis
vyšetrovaných súborov
Čo sa zistilo, aká je odpoveď
na položené otázky?
Oznámenie, opísanie a
významnosť hlavných
výsledkov
Čo z toho vyplýva, sú
výsledky generalizovateľné
alebo špecifické?
Hlavné závery, možností
uplatnenia výsledkov v praxi
Abstrakt
Ležovič, M.: Výskyt a príčiny vzniku cirhózy pečene
vo vybranej populácii. (Bakalárska práca). Slovenská
zdravotnícka univerzita. Fakulta verejného
zdravotníctva. Katedra epidemiológie. Vedúci záverečnej
práce: doc. MUDr. Egnerová Anna, CSc. Stupeň odbornej
kvalifikácie: Bakalár verejného zdravotníctva.
Bratislava: FVZ, 2011. 75 s.
/za hlavným názvom sa vloží prázdny riadok./
Text abstraktu,....../max 350 slov/
Obsahuje údaje o cieľoch práce, metódach, výsledkoch
a záveroch obsiahnutých v dokumente.
/za abstraktom nasleduje prázdny riadok./
Kľúčové slová: cirhóza, úmrtnosť, rizikové faktory
/vyjadrujú tému, vecný obsah práce, jednoslovné, viacslovné výrazy,
ktoré sa v práci vyskytujú/
Abstrakt a iné pojmy:

Anotácia



Výťah (extrakt)


Krátka informácia o problematike vo forme poznámky,
vysvetlivky, veľmi stručnej charakteristiky
Pripája sa k bibliografickému popisu či odkazu na
dokument
Krátky výpis jednej alebo niekoľkých častí dokumentu,
ktoré výstižne charakterizujú celý obsah
Súhrn (resumé)


Krátka rekapitulácia výsledkov práce, strčné
zopakovanie, významných prínosov a záverov
Na konci dokumentu, súhrnná informácia
Číslovanie častí, odstavcov,
pododstavcov (ZP)

Obsah

Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek

Zoznam skratiek a symbolov
Číslovanie častí, odstavcov,
pododstavcov (ZP)

Členenie jadra ZP:

Úvod




Hlavný text
Cieľ práce
Súčasný stav riešenej problematiky (doma a
v zahraničí)
Záver
Hlavný text

Úvod






Vzťahuje sa na obsah spracovanej témy a uvádza
čitateľa do problematiky
Obsahuje jasné informácie o probléme alebo projekte a
o dôvodoch, pre ktoré sa nimi autor zaoberá
Stručný a výstižný opis problematiky, oboznámiť čitateľa
s významom, cieľom a záberom práce
Prvá komplexná informácia o práci, jej cieli, obsahu
štruktúre, ktorú čitateľ/oponent/člen komisie dostane
Rozsah úvodu 1 strana
Používa sa prítomná čas pre tvrdenia, ktoré sú známe,
overené a pravdivé, minulý čas pre experimentálny
prístup a výsledky výskumu
Hlavný text (pokračovanie)

1 Ciele práce

Stručne a jasne sformulovať ciele práce, ktoré
vyplvývaju:


Z našich poznatkov a skúseností
Z poznatkov získaných v informačnom prieskume
Hlavný text (pokračovanie)

2 Súčasný stav riešenej problematiky



Uvádzame, komentujeme, analyzujeme a
interpretujeme informácie, ktoré sme získali v
procese informačného prieskumu k danej téme
Súhrnne opisuje stav riešenia problematiky
doma a v zahraničí
Dbať na správne a jednotné používanie metód
citovania a tvorby bibliografických odkazov
Hlavný text (pokračovanie)

3 Záver



Vecný
Vlastný prínos alebo pohľad sumarizovaný
autorom
Stručná charakteristika práce s hodnotením
výsledkov a odhadom významu pre teóriu a
prax
Zoznam bibliografických odkazov
Citované práce
 Zoznam citovanej literatúry
 Zoznam použitej literatúry
 Odkazy na literatúru
 Použitá literatúra
 Referencie
 Zoznam citovaných prameňov
 Bibliografia citovanej literatúry
 Zoznam citovaných dokumentov

Prílohy
Podľa úvahy autora práce
 Informácie širšie a hlbšie vysvetľujúce a
dokresľujúce metódy a techniky v hlavnom
texte
 Každá príloha na novej strane
 Označenie – Príloha A, Príloha B, atď.
 Číslovanie strán príloh je priebežné a
nadväzuje na číslovanie strán v hlavnom
texte
 Zoskupovanie príloh podľa druhov
 Každá príloha – uvádzať prameň

Prílohy (pokračovanie)

Za prílohy považujeme tieto skupiny
materiálov:




Doplnkové ilustrácie a alebo tabuľky (grafy,
diagramy, fotografie, schémy, ...)
Osobitné materiály (špeciálne mapy, originálne
fotografie, ...)
Bibliografia (nepoužitá, ale relevantná
literatúra predmetu)
Popis zaradenia, počítačové programy
1. Ilustrácie
Grafy, diagramy, nákresy, fotografie,
schémy, plány a pod.
 Ak je v práci väčší počet ilustrácií jedného
typu, každý typ sa môže číslovať
samostatne
 Jednoduchosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť
 Autora ilustrácie označiť!
 Titulky/názvy obrázkov musia byť pod
každým obrázkom
 Text titulku nie je v rámčeku

1. Ilustrácie (pokračovanie)

Číslovanie ilustrácii týmto spôsobom:




Jednotne (od začiatku do konca)
napr.: Obrázok 1, Obrázok 2 atď.
Samostatne v kapitole
napr.: Obrázok 2-1 (čiže: 1. obr. v 2.časti)
Samostatne v prílohe
napr.: Obrázok A.1 – 1 (čiže: 1. obr. v príl. A.1)
Ak je potrebné, treba použiť aj legendu
píše sa pod ilustráciu, ak je ilustrácia celostránková, legenda
sa píše v päte protiľahlej strany)
1. Ilustrácie (koniec)

Zoznam ilustrácií v obsahu

Napr.:



Umiestnenie ilustrácií



Obrázok 1 Stĺpcový graf rastu nákladov vo firme Omnia v rokoch
1990 – 2000
(Prameň: Štatistická ročenka firmy Omnia. Bratislava : Olymp, 2000,
s. 28)
Obrázok 3 Mapka chránenej krajinnej oblasti Kvačianska dolina
Bezprostredne za textom, kde sa spomínajú prvýkrát
Zaradenie ilustrácii, ktoré súvisia s textom
Citovanie ilustrácii v texte – jednotne

Tabuľka 1, Tab. 1, tab. 1, Obrázok 1, Obr. 1, obr. 1,
Obr. B.1 a pod.
2. Tabuľky

Význam


Umiestnenie


obsah súvisiaci s textom
bezprostredne za miestom, kde sa tabuľka cituje
prvýkrát, ak sa tabuľka netýka textu práce, nevkladá sa
do hlavného textu, ale do príloh
Označenie/Titulok/Názov.


Každá tabuľka má svoje arabské poradové číslo
Napr.: Tabuľka 1, Tabuľka 2 ... Alebo Tab.1, Tab. 2 atď.
Názov tabuľky nad tabuľku
 Prehľadnosť údajov


similar documents