Podnikateľský plán.

Report
Podnikateľský plán
povinné prílohy
Zamestnanci - OLYMP
• Vzor pracovnej zmluvy, Dohoda o vykonaní práce,
Dohoda o brigádnickej práci študentov (snímka 14)
• výplatné pásky - 1 mesiac (snímka 24)
• vyhlásenie o dani – Dokumenty/ Personalistika/
Vyhlásenie na zdanenie príjmu... na str. 1 ručne dopísať
§11 a§13 , na str.2 podpis zamestnanca a dátum
• SP – registračný list zamestnávateľa (snímka 7),
registračný list FO zamestnanec (snímka 15)
• ZP – oznámenie zamestnávateľa (snímka 7),
prihláška zamestnancov (snímka 15)
• ZP, SP – mesačný výkaz (snímka 25)
snímka = číslo snímky v OLYMP.ppt
Pracovné pomery
Zákonník práce 311/2001 Z.z
• Pracovná zmluva - §42
• Dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru
– Dohoda o vykonaní práce - §226... rozsah práce
nie viac ako 350 hodín v kalendárnom roku
– Dohoda o brigádnickej práci študentov - §227 ...
práca nesmie prekročiť v priemere ½ týždenného
pracovného času
– Dohoda o pracovnej činnosti - §228a... najviac 10
hod. týždenne
Sociálna poisťovňa -povinnosti zamestnávateľa:
- zaregistrovať sa do 8 dní – tlačivo Registračný
list zamestnávateľa
- prihlásiť zamestnanca do registra poistencov –
tlačivo Registračný list FO
- zasielať mesačné výkazy poistného – tlačivo
Mesačný výkaz poistného a príspevkov,
zaplatiť poistné
Sociálna poisťovňa –výška odvodov poistného
od 1.1.2013
Druh poistenia
zamestnávateľ
Zamestnanec
Nemocenské
1,4%
1,4%
Starobné
14%
4%
Invalidné
3%
3%
Úrazové
0,8%
Garančné
0,25%
Poistenie v
nezamestnanosti
1%
Rezervný fond
solidarity
4,75%
spolu
25,2%
1%
9,4%
Zdravotná poisťovňa -povinnosti
zamestnávateľa:
- prihlásiť sa ako platiteľ ZP
- prihlásiť/odhlásiť zamestnanca do 8 dni
- posielať mesačné výkazy, platiť poistné
Výška odvodu
zamestnávateľ
Zamestnanec
Zdravotná poisťovňa
10%
4%

similar documents