Sunumu izlemek için lütfen tıklayınız.

Report
Başhekim yardımcıları, müdür ve müdür
yardımcıları başta olmak üzere sözleşmeli
idarecilerin
ek
ödemelerinin
kadrolu
pozisyondan daha düşük olması .
 153 puan

Sözleşmeli yöneticilerin görev tanımları
yeterince
açık
olmadığından
hastane
yöneticisi ile başhekim ve müdürlerin birbirleri
arasında yetki karmaşası yaşanmaktadır.
 151 Puan

Doğrudan temin limitleri üstündeki alımların
genel sekreterlikler tarafından yapılması
hizmetin yürütülmesinde gecikmelere neden
olmaktadır.
149 Puan
Başhekim yardımcısı ile müdür yardımcılarının sayısı
yetersizdir.
 Bu kadrolar hastane yatak sayısı , ek hizmet binası
ve semt polikliniği gibi kriterler eşliğinde yeniden
düzenlenmelidir.
 İncelemeci olarak yöneticilerin görevlendirilmesi iş
yükünü artırmaktadır. 145 Puan

 Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı
birimlerin net olmaması ile
disiplin
yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre
yetki karmaşası yaşanmaktadır.
 141 Puan
 Yetersiz
fiziksel koşullara sahip
hastaneler ile yeni inşa edilen
hastanelerin aynı hizmet kalite
standartlarına tabi tutulması.
 138 Puan
 Eğitim
ve araştırma hastanelerinde hastane
yöneticisinin başhekim olabilme kriterleri
taşıması gerekir.
 137 Puan
Bazı illerde tüm alımlar genel sekreterlikler
bünyesinde yapıldığından aciliyet arz eden
22/F alımlarında gecikmelere neden
olmaktadır.
130 puan
yayımlanan performansa dayalı ek
ödeme yönetmeliğinde; puanı yetersiz
hekimlere verilen % 70’lik ek puan ile
Döner sermaye komisyon kararının Genel
sekreterin
onayına
sunulma
zorunluluğunun getirilmesi süreci olumsuz
etkileyecektir.
 127 Puan
 Yeni
 Hastanelerde
çalışma tecrübesi olmayan
kişilerin hastanelere idareci olarak atanması
diğer yöneticilerin iş yükü artışına ve
verimliliğin düşmesine neden olmaktadır.
 121 puan
 Yataklı
Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliğinin yürürlükte olması mevcut
mevzuat düzenlemeleri ile çelişmektedir.
 118 puan
 Hastane
yöneticileri çalışmak istediği
idarecileri seçemediğinden bu durum ekip
çalışmasını olumsuz etkilemektedir.
 115 puan
eleman sıkıntısı
(V.H.K.İ., memur, Tıbbi sekreter )
 110 puan
 Deneyimli
 Belli
bir yatak sayısı altında olan
hastanelerde hem hastane yöneticisi hem
de başhekimin bulunması sıkıntılara yol
açmaktadır.
 Başhekim ve müdür dışında yönetici
olmayan hastanelerde vekalet sorunu
yaşanmaktadır.
 108 puan
 Sözleşmeli
hekim dışı personelin sabit ek
ödemenin garanti altına alınması (Aktif
çalışma gün katsayısının kaldırılması)
 107 puan
657 sayılı DMK’ya tabi verimsiz personel
sayısının
fazlalığından
dolayı
hizmet
satınalma yoluyla eleman alınamaması
104 puan
 Yardımcı
sağlık
personel
sayılarının
yetersizliği
 Görev alanı dışında çalıştırılmaları.
 Ek ödeme katsayılarının düşüklüğü.
 102 puan

similar documents