Document

Report
BİRİM SORUMLUSU:
İbrahim KOÇUBOĞA
İletişim: 0312 705 10 52
1.







Muvafakat Verme İşlemleri
Ünvanlı Geçiş
Sınavlı Geçiş
Mazeretli Geçiş
Mazeretsiz Geçiş
Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Geçiş
Açıktan Atama Sonucu ile Geçiş
Aynı Ünvanlı Geçiş
a. Naklen
b. Görevlendirme
2.
3.
4.
5.
6.
Tebligat Yazıları
Ayrılış Tescil İşlemleri
Tekit Yazıları
Talepten Vazgeçme ve Görevine Devam Etme
Yazıları
Muhtelif Yazılar
Muvafakat evrakında dikkat edilmesi gerekenler;
Kurumumuz personeli olup olmadığı,
 Aday memur olup olmadığı :
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 54. Maddesinde ‘Aday olarak
atanmış devlet memurunun adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok
olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli
yapılamaz.’ hükmü bulunmaktadır.
 Sözleşmeli statüde olup olmadığı,
 6495 sayılı Kanuna göre 4/B sözleşmeli çalışıyor iken kadroya geçip
geçmediği :
2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 6495 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9.Maddesinin
24.Fıkrası C Bendinde ‘… Bu Madde Kapsamında Memur Kadrolarına
Atananların 5 Yıl Süreyle Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakli
yapılamaz’ hükmü bulunmaktadır.
 Devlet Hizmet Yükümlüsü olup olmadığı hususlarına dikkat edilir.


I.
II.
III.
IV.
Ünvanlı Geçiş
Kişi öncelikle geçmek istediği kuruma başvurur,
Bu kurum kişiyi hangi unvana atamak istediğine dair
bizden muvafakat talebinde bulunur,
Talep yazısı birimimize geldiğinde kişinin durumuna
bakılır, tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı da
disiplin şubesinden istenir, üst unvan olduğu için sicil
özeti ve üst yazısı ( tabip dışı sağlık unvanlarında arz
fişi ile birlikte ) imzaya sunulur,
İmzadan gelen yazı taranarak tarih-sayısı alınıp
postalanmak üzere giden evrak şubesine gönderilir.

I.
II.
III.
IV.
Sınavlı Geçiş
Personel öncelikle kazandığı kuruma başvurur,
Bu kurum kişiyi kazandığı branşa veya unvana atamak
üzere bizden muvafakat talebinde bulunur,
Talep yazısı birimimize geldiğinde kişinin durumuna
bakılır, tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı da
disiplin şubesinden istenir, üst unvan olduğu için sicil
özeti ve üst yazısı ile
( tabip dışı sağlık
unvanlarında arz fişi ile birlikte ) imzaya sunulur,
İmzadan gelen yazı taranarak tarih-sayısı alınıp
postalanmak üzere giden evrak şubesine gönderilir.

Mazeretsiz Geçiş
Bakanlığımızda asistan olarak görevli iken asistanlığının
kalan kısmını başka kurumlarda yapmak isteyen tabiplerin
kurumlardan gelen talep üzerine çalıştığı hastane izninin
olup olmadığına bakılarak hastane izni bulunanların, Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesinin
8. Fıkrası gereğince, sicil özetleri düzenlenerek muvafakat
yazısı ilgili kuruma gönderilir . Hastane izni olmayanların
görev yaptığı hastanelerden hastane izni yazı ile istenir.

Mazeretli Geçiş
Bakanlığımızda asistan olarak görevli iken bir mazerete
dayalı olarak ( eş durumu, eğitici yokluğu v.s)
asistanlığının kalan kısmını başka kurumlarda yapmak
isteyen
tabiplerin,
Tıpta
Uzmanlık
Kurulunca
değerlendirilerek durumu uygun bulunanların üniversite
talepleri geldiğinde ,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 23. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince sicil
özetleri düzenlenerek muvafakat yazısı ilgili kuruma
gönderilir.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası İle Geçiş
Kurumumuz hastanelerinde görev yapmakta iken kura
sonucu üniversiteye yerleştirilen uzman tabiplerin ilgili
kurumdan muvafakat talepleri beklenilmeksizin kura
şubesinden gelen listeye istinaden sicil özetleri düzenlenerek
muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.

Açıktan Atama Sonucu İle Geçiş
Kurumumuzda çalışmakta iken istifaen veya müstafi
sayılarak görevinden ayrılmış olan personelin daha sonra
başka kurumlara açıktan atanmasına esas olmak üzere
atanacağı kurumdan talep edilmesi durumunda (gerekli
hallerde tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı
disiplin şubesinden istenir.) sicil özeti düzenlenerek bir
üst yazıyla ilgili kuruma gönderilir.
Barolar Birliği talebi üzerine sicil özeti ve üst yazısı
gönderilir.

a.
I.
II.
III.
IV.
V.
Aynı Ünvanlı Geçiş
Naklen
Kişi öncelikle geçmek istediği kuruma başvurur,
Bu kurum kişiyi naklen atamak istediğine dair bizden muvafakat
talebinde bulunur,
Muvafakat talep evrakının birimimize gelmesini takiben kişinin
durumuna bakılıp arz evrakı makama sunulur,
Arzdan durumu uygun bulunması halinde kişinin geçeceği kuruma
muvafakatın olumlu olduğuna, atama yapılması halinde bize bilgi
verilmesine dair üst yazı yazılır ve ekinde sicil özeti düzenlenerek
gönderilir (tabip dışı sağlık personeli ise disiplin kaydı da disiplin
şubesinden istenir),
Arzdan durumu uygun bulunmaması halinde ilgili kuruma üst yazı
ile bildirilir.
Not: Asistanlıktan feragat talebinde de aynı işlemler uygulanır.
b. Görevlendirme
I.
II.
III.
IV.
V.
Kişi öncelikle görevlendirilmek istediği kuruma başvurur,
Bu kurum kişiyi görevlendirmek istediğine dair bizden geçici görevlendirme
talebinde bulunur,
Geçici görevlendirme talep evrakının birimimize gelmesini takiben kişinin
durumuna bakılıp arz evrakı makama sunulur,
Arzdan durumu uygun bulunması halinde ilgili kuruma geçici
görevlendirme talebinin olumlu olduğu yazı ile bildirilir,
Arzdan durumu uygun bulunmaması halinde ilgili kuruma yazı ile bildirilir.
Not : 1. TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa özel kanunlarına istinaden
yapılacak görevlendirmeler de imza yetkileri yönergesi gereğince Genel
Sekreterlik tarafından yapılmakta olup üst yazı ilgili kuruma gönderilir.
2. Hac ve Umre görevlendirme talepleri, Diyanet İşleri Başkanlığından
Kurumumuza liste halinde geldiğinde kontrol edilir, Kurumumuz personeli
olanlar görevlendirilmelerinin sağlanması için bağlı bulundukları
Genel
Sekreterliklere imza yetkileri yönergesi gereğince bir üst yazı ile gönderilir.
Kişinin gideceği kurumdan atandığına dair yazı
ve/veya atama onayı/kararı birimimize geldiğinde, kişinin
çalıştığı kurumun bulunduğu ildeki Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliğine bu durumun ilgiliye tebliğ
edilmesi, görevinden ayrılışının sağlanabilmesi ve ayrılış
tarihinin kurumumuza bildirilmesini içeren tebligat yazısı
yazılıp imzaya sunulur.
İmzadan gelen yazı taranarak tarih-sayısı alınıp
postalanmak üzere giden evrak şubesine gönderilir.
Tebligat yazımızda ayrılışını istediğimiz kişinin ayrılış
tarihi çalıştığı kurumun bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri
Birliği
Genel
Sekreterliği
tarafından
kurumumuza
bildirildiğinde birimimizdeki evrağı ile birleştirilir. Tebellüğ
belgesinde ki ayrılış tarihi ÇKYS den kontrol edilerek
evraklar dosya devri için ilgili masaya teslim edilir.
Başka kurumlara muvafakat verdiğimiz halde, ataması
yapılmadığı takdirde karşı kuruma tekit yazısı yazılır.
Genel Sekreterliklere tebligat yapıldığı halde, ayrılış tarihi
bildirilmezse tekit yazısı yazılır.
-Muvafakat isteyen personelin bu talebinden vazgeçtiğini
dilekçe ile bildirilmesi durumunda, verilen muvafakat ile
gönderilen belgelerin ilgili kurumdan iadesi istenir.
-Muvafakat talep eden kurumun bu talebinden vazgeçtiğini
Kurumumuza bildirmesi üzerine tebligat yapılan Genel
Sekreterliğe görevine devam yazısı yazılır.
-Yanlış gelen evrakların ilgili kuruma iadesi,
-Vakıf Üniversitesine muvafakat verilmeyeceğinin bildirilmesi,
-Muvafakat istedikten sonra istifa edenlerin muvafakatla
gidemeyeceklerinin bildirilmesi,
-Genel Sekreterliğe 1001 sayılı genelge gereği yetkinin
onlarda olduğunun bildirilmesi,
-Mazeretinden dolayı geç ayrılış yapılacağının kuruma
bildirilmesi,
-Makama bilgi notu hazırlanıp verilmesi,
-Disiplin İşlemleri Daire Başkanlığına dava konusu işlem ile
ilgili talep edilen bilgi-belge evraklarının gönderilmesi,
-Tereddüte düşülen konularda Hukuk Müşavirliği görüşünün
alınması.

similar documents