TSPAKB_Halka_ Arz_ Sunumu

Report
ŞİRKETLERDE HALKA AÇILMA, HALKA
ARZ VE SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ
19 Aralık 2012
Finansman Yöntemleri
Sermaye
Piyasası
Hisse Senedi
Borçlanma
Aracı
Bankacılık
Sektörü
Krediler
Diğer
Faktoring
Leasing
Diğer
2
Halka Arz Ne Demek?
 Sermaye Piyasası Kanunu’nda “halka arz”;
 sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her
türlü yoldan halka çağrıda bulunulması;
 halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu
olmaya davet edilmesi;
 hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda devamlı işlem görmesi;
 halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları
dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı,
olarak tanımlanmıştır.
3
Neden Halka Arz Düşünülüyor?
 Şirketler açısından;
 Finansman sağlama,
 Diğer finansman kaynaklarına kolay erişim,
 Kurumsallaşma,
 Tanınma,
 İtibar,
 Sürdürülebilirlik,
 Ortaklar açısından;
 Şirketin değerinin belirlenmesi,
 Şirketin önemli işlerinden zamanında haberdar olma,
 Ortaklıktan daha kolay ayrılabilme,
4
Neden Halka Arz Düşünülmüyor?
 Şirketler açısından;
 SPK denetimine ve gözetimine girme,
 Yasal yükümlülüklerin artması,
 Halka açılma prosedürünün maliyetli olması,
 Halka açılma prosedürünün zaman alıcı olması,
 Yetersiz
arz-talepten
dolayı
pay
fiyatının
gerçekçi
belirlenememe riski,
 Ortaklar açısından;
 Yönetim kontrolünü kaybetme endişesi,
 Piyasa dalgalanmaları sonucunda zarar etme ihtimali,
5
Halka Arza Karar Verme
Şirket yönetimi, şirketin
durumunu, finansman
kaynaklarını, hedeflerini ve
halka arzın faydalarını
değerlendirir.
Şirketin yasal durumu ve
tabi olunan mevzuat
dikkate alınır.
Faaliyet gösterilen pazarın
durumu ve büyüme
olanakları tespit edilir.
Çalışanlar halka arz
konusunda bilgilendirilir.
6
Halka Arza Hazırlık Süreci
Şirket içi
çalışma
grubu
kurulması
Aracı
kuruluşun
seçimi
Bağımsız
denetim
şirketi
seçimi
Hukuki
denetim
şirketi
seçimi
Esas
sözleşme
değişikliği
ve Genel
Kurul
kararı
7
Halka Arzda Aracı Kurum
 Halka arzda aracı kurumlar;
 Değerleme,
 Fiyatlama,
 Yapılandırma,
 Pazarlama,
işlerinden sorumludurlar.
8
Halka Arzda Aracı Kurum
 Değerleme,
 Piyasa çarpanlarının belirlenmesi,
 İndirgenmiş Nakit Akımları için tahminler,
 Gelir,
 Maliyet analizi,
 İşletme sermayesi ihtiyacı,
 Nakit akışlarının hesaplanması,
 İndirgeme oranının belirlenmesi,
 Fiyatlama,
 Satış fiyatının ve halka arz iskontosunun belirlenmesi,
 Yüklenim
 Konsorsiyum üyeleri
 Yatırımcılar
9
Halka Arzda Aracı Kurum
 Yapılandırma,
 Bireysel/kurumsal,
 Yerli/yabancı yatırımcı dağılımının belirlenmesi.
 Pazarlama,
 Hazırlanan dokümanların kalitesi,
 Konsorsiyuma davet edilen aracı kurumlara yapılan
analist sunumu,
 Satış ağı,
 Reklam.
10
Halka Arzda Durum Tespiti (Due Diligence)
 Ticari durum tespiti:
 Şirketin içerisinde bulunduğu sektörün dinamikleri,
 Uluslararası rekabete açıksa global sektör dinamikleri,
 Ciro, fiyat ve karlılık marjlarının sürdürülebilirliği,
 Şirketin hali hazırdaki müşterileriyle ilişkileri,
 Şirkete yapılacak yatırımın kazandıracağı kapasite,
yeni ürün, pazar konumundaki güçlenme,
gibi konuları irdeler.
11
Halka Arzda Durum Tespiti (Due Diligence)
 Hukuki durum tespiti:
 Şirketin tüm faaliyetlerinin hukuki boyutu değerlendirilir,
 Kanun ve kurallara uyumu,
 Vergi borçları,
 Geçmiş ve süren davalar,
 Şirketin faaliyet alanının yasal izne tabi olması halinde bu
izinlerin kontrol edilmesi.
amaçlanır.
12
Halka Arzda Bağımsız Denetim
 Finansal durum tespiti:
 finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesini ve
ayrıntılı şekilde raporlanmasını içermektedir.
 Halka arz sürecinde bağımsız denetim şirketi;
 geçmiş 3 yıla ait yıllık finansal tabloların,
 gerekmesi durumunda son ara dönem karşılaştırmalı
finansal tabloların,
 halka arz izahnamesinde yer alan proforma finansal
bilgilerin ve, varsa, kar tahminlerinin uygunluğunun,
denetiminden sorumludur.
13
Halka Arzda Reklam ve Tanıtım
 Yurtiçi/yurtdışı yatırımcıların karar vermeleri için gerekli
tüm bilgileri içeren çeşitli bilgilendirme ve tanıtım
raporlarının hazırlanması sürecidir.
 Bu süreç halka arzın duyurulmasına kadar diğer işlemlerle
birlikte eşzamanlı olarak yürütülür.
 Reklam ve tanıtım faaliyetleri, genelde, seçilen bir reklam
ajansı ile yürütülmektedir.
14
Halka Arzda Konsorsiyum
 Şirket paylarının halka arzı için «lider aracı kurum» ile
aracılık sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Halka arz
büyükse,
birden
fazla
aracı
kuruluşun
bulunduğu
konsorsiyum ile de aracılık sözleşmesi yapılabilir.
 Lider aracı kurum diğer kurumlara şirket ve halka arzla ilgili
tüm bilgileri içeren konsorsiyum daveti gönderir.
 Kabul eden kurumlarla konsorsiyum sözleşmesi yapılır.
 Konsorsiyum sözleşmesinde aracıların ve şirketlerin hak ve
sorumluluklarının
yanı
sıra
aracılık
yüklenimi
olup
olmayacağı, yüklenimin ne şekilde yapılacağı, halka arz
yöntemi ve diğer unsurlara yer verilir.
15
Adım Adım Halka Arz
SPK, İMKB ve MKK’ya başvuru
İMKB ve SPK uzmanlarının şirket incelemesi
Hisse senetlerinin SPK kaydına alınması,
izahname ve sirkülerin ilanı
Hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve satış
sonuçlarının açıklanması
Borsa Yönetim Kurulu kararı ile hisse
senetlerinin işlem görmeye başlaması
16
SPK ve İMKB’ye Başvuru
 Şirketler tarafından gerekli evraklar hazırlandıktan sonra
SPK’ya kayda alınması için, İMKB’ye de ilgili pazarda
işlem görmesi için başvurulur.
 Halka arz sürecinin kısalması açısından İMKB ve SPK
başvurusunun
eşzamanlı
olarak
yapılması
faydalı
olacaktır.
 Başvuru şirket tarafından yapılabileceği gibi lider aracı
kuruluş tarafından da yapılabilir.
17
MKK’ya Başvuru
 Menkul kıymet ihraç eden şirketlerin Merkezi Kayıt
Kuruluşuna (MKK) üye olmaları gerekmektedir.
 MKK
üyeliği,
mevzuatta
belirtilen
şartları
taşıyan
kuruluşlar için yasal bir zorunluluktur.
 MKK, menkul kıymetleri kendi sisteminde kayda alır,
ortakların ve hak sahiplerinin kayıtlarını tutar.
18
SPK ve İMKB Uzmanlarınca İnceleme
 Kalitatif İncelemeler:
 Şirket ve sektör hakkında genel bilgiler,
 Şirketin hizmet ve üretim faaliyetleri,
 Üretim prosesi, üretim tesisleri, iç ve dış satışlar,
 Proje halindeki yatırımlar,
 Yönetim ve çalışanlar,
 Grup şirketleri ile ilişkiler, iştirak ve bağlı ortaklıklar,
 Hukuki sorunlar, lisans, know-how vb. anlaşmalar, sahip
olunan markalar,
 Alınması gereken izinler, ruhsatlar ve raporlar, şirketin
faaliyeti ile ilgili sözleşmeler,
 Gayrimenkuller ve kiralama işlemleri.
19
SPK ve İMKB Uzmanlarınca İnceleme
 Kantitatif İncelemeler:
 şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablo ve
dipnotları ile,
 gerekli görülen kalemler için mizan ve muavin defterler
incelenmekte,
 finansal durumunun tespiti için statik ve dinamik mali
analiz ve,
 önemli rasyoların analizi yapılmaktadır.
20
Halka Arz İzahnamesi ve Sirküleri
 Halka arz izahnamesinde;
 ortaklığa ve halka arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin
detaylı bilgiler,
 halka arz işlemleri,
 halka arzın ne şekilde gerçekleştirileceği,
 finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları,
yer alır.
 Yatırımcıların sermaye piyasası araçlarını satın alma daveti
ise sirkülerle yapılır.
21
Halkbank Halka Arz İzahnamesi
22
Halka Arz Yöntemleri
 Mevcut Payların Halka Arzı:
 Şirket hissedarları, ellerinde bulundurdukları payların
bir kısmını halka arz edebilir. Payların satışından
mevcut hissedarlar gelir elde eder.
 Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz:
 Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi
ihraç ederek halka arz yapabilir. Payların satışından
elde edilen gelir şirkete kaynak sağlar.
23
Halka Arz Satış Yöntemleri
 Talep Toplama Yöntemi; yatırımcıların satışa sunulan
sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak
bu taleplerin değerlendirilmesi sonucunda satışa sunulan
sermaye
piyasası
araçlarının
yatırımcılar
arasında
dağıtıma tabi tutulmasını,
 Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi; sermaye piyasası
araçlarının bizzat ihraççı tarafından ya da aracı kuruluş
vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan
talep toplamaksızın , halka arz yoluyla satışını,
 Borsada Satış Yöntemi; sermaye piyasası araçlarının
İMKB mevzuatı çerçevesinde İMKB’de satışa sunulmasını
ifade eder.
24
İMKB Pay Piyasaları
 İMKB’de işlem görmek için başvuran bir şirketin payları
İMKB uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrasında
Borsa Yönetim Kurulu’nca verilecek kararla,
 Ulusal Pazar
 II. Ulusal Pazar
 Kurumsal Ürünler Pazarı
 Gelişen İşletmeler Piyasası
 Serbest işlem Platformu
pazarlarından birinde işlem görür.
25
Ulusal Pazar Kotasyon Kriterleri
 3 yıl faaliyette bulunma şartı,
 Bağımsız denetim şartı,
 Sağlıklı finansman yapısı,
 Hukuki yapının uygun olması,
 Tasfiye, konkordato, iflas durumlarının olmaması,
 Sayısal kriterler.
26
Ulusal Pazar Sayısal Kriterler
Sayısal Kriterler
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Halka Arz Edilen Hisse
Senetlerinin Piyasa
Değeri
Asgari
122.000.000 TL
Asgari
61.000.000 TL
Asgari
30.500.000 TL
Vergi Öncesi Kar
Son iki yıldan en
az birinde
Son iki yıldan en
az birinde
Son 2 yıl
-
Asgari %5
Asgari %25
Asgari
30.500.000 TL
Asgari
19.500.000 TL
Asgari
12.200.000 TL
Halka Arz Edilen Hisse
Senetlerinin
Sermayeye Oranı
Özsermaye
27
İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Kriterleri
 Ulusal
Pazar’da
kotasyon
koşullarını
sağlayamayan
ortaklıklar,
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ),
 Halka arz edilen payların piyasa değeri ve halka arz
oranının sırasıyla;
 en az 6.100.000 TL ve %15 veya,
 12.200.000 TL ve %5 olması,
 Son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara
vermemiş olması.
28
Kurumsal Ürünler Pazarı
 Kurumsal Ürünler Pazarında;
 Menkul kıymet yatırım ortaklıkları
 Gayrimenkul yatırım ortaklıkları,
 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları,
 Borsa yatırım fonları,
 Varantlar,
 Sertifikalar,
 Diğer yapılandırılmış ürünler,
işlem görür.
29
Gelişen İşletmeler Piyasası
30
GİP Listesine Kabul ve İşlem Görme
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Yıl Sonu
2
Bilançosu
Şirket
Şirketin Hukuki
Durumunun
Belgelenmesi
1
Piyasa
Danışmanı
Anlaşması
Piyasa
Danışmanı
Şirket Ana
Sözleşmesinin
Uygun Olması
3
8
4
Belgeler
Beyan
Taahhütname
SPK
Kayıt
Başvurusu
10
GİP Listesi
Kabul
Başvurusu
Yeni Pay Alma Hakları
Kısıtlanarak İhraç
5
Edilen Paylar
Borsa Kotu’na Alınma
Şartlarına Sahip
6
Olmamak
İnceleme
Değerlendirme
Hazırlık
7
PD’nin Olumlu
Raporu
9
31
Halka Arz Maliyetleri
Bağımsız
Denetim
Halka arz büyüklüğüne
göre, halka arz
hasılatının %3-5’i
arasında.
Aracı Kuruluşlar
Halka Arz
Maliyeti
yaklaşık
olarak satış
hasılatının
%4-7’si
oranında
olmaktadır.
Kota Alma Ücreti binde
bir (%0,1)
İMKB Kotasyon
SPK Kayıt
MKK Kayıt
Pazarlama ve
Reklam
Kotta Kalma Ücreti, Kota
Alma Ücretinin ¼’ü
Halka arz tutarı üzerinden
binde iki (%0,2) ve
sermayenin geriye kalan
kısmı için nominal tutar
üzerinden binde iki (%0,2).
Ödenmiş sermayenin binde
biri (%0,1). 2.000 TL’den az
50.000 TL’den fazla
olmamaktadır.
32
Halka Arz Maliyetleri - Örnek
Bizim Toptan (2011)
Halka Arz Büyüklüğü: 400.000.000 TL
Toplam Maliyet: 15.300.000 TL
Maliyetin Halka Arz Tutarına Oranı: %3,8
Pazarlama
Giderleri
8%
İMKB-MKK
0%
SPK
7%
Diğer
1%
Denetim
1%
Berkosan (2011)
Halka Arz Büyüklüğü: 8.160.000 TL
Toplam Maliyet: 82.680 TL
Maliyetin Halka Arz Tutarına Oranı: %1,0
Aracı
Kurum
12%
Bağımsız
Denetim
30%
Hukuk
Danışmanlı
ğı
11%
Aracı
Kurum
72%
Piyasa
Danışmanı
36%
TTSG Tescil
9%
SPK
3%
MKK
10%
Kaynak: Bizim Toptan, Berkosan
33
İMKB’de Menkul Kıymet Sayısı
Sertifika
66
Varant
BYF+MKYO
Diğer Şirketler
260
Şirket
175
34
22
21
23
23
28
22
242
251
256
2003
Kaynak: İMKB
2004
2005
37
26
41
27
43
33
43
34
259
259
250
248
2006
2007
2008
2009
22
43
44
38
74
116
263
2010
263
270
2011
2012/11
Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri
Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri
34
Halka Arzlar
Halka Arzlar*
İMKB'de İşlem Gören Şirketler
26
Halka Arz Sayısı
Tutar (mn. $)
25
250
Ana Pazar
200
17
KOBİ*
150
100
50
1




1,873
71
958
631
285
2008
2009
2010
2011
2012/11
0
2008
2009
2010
2011
2012/11
* İkinci Ulusal Paz., Gözaltı Paz., GİP, SİP
* Yatırım Ortaklıkları ve BYF'ler hariç
2010’dan itibaren 70 şirket halka açıldı.
2010’da ilk defa bir yabancı şirket İMKB’ye kote oldu.
KOBİ sayısı Kasım 2012 itibariyle 116’ya çıktı.
İlk 1.000 şirketin %85’i hala halka açık değil.
35
27/10/12
27/08/12
İMKB Halka Arz
27/06/12
27/04/12
27/02/12
Puan
27/12/11
27/10/11
27/08/11
27/06/11
27/04/11
27/02/11
27/12/10
27/10/10
27/08/10
27/06/10
27/04/10
Halka Arz Olan Şirketlerin Performansı
İMKB 100
105,000
90,000
75,000
60,000
45,000
30,000
15,000
0
36
Halka Arz Sonrası Şirketin Yükümlülükleri
 Halka arz sonrasında şirketlerin yükümlülükleri;
 Kamuyu Aydınlatma,
 Bağımsız Denetim,
 Temettü Ödeme,
 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Kurma,
 Lisanslı Personel Çalıştırma,
 Denetim Komitesi Kurma,
olarak sıralanabilir.
37
Halka Arz Seferberliği
 Ağustos 2008: Sermaye Piyasası Kurumları-TOBB İşbirliği
Protokolü
 Şubat 2011: Sermaye Piyasası Kurumları-KOSGEB İşbirliği
Protokolü
 Mayıs 2011: Sermaye Piyasası Kurumları-Türkiye İhracatçılar
Meclisi İşbirliği Protokolü.
38
Halka Arz Seferberliği
Düzenlemelerin Güncellenmesi
 Halka arz süreçlerin iyileştirilmesi
 Minimum halka açıklık oranı zorunluluğunun kaldırılması
KOBİ’lere Yönelik Faaliyetler
 Maliyetler avantajları ve çeşitli teşvikler
 Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)
 Serbest İşlem Platformu (SİP)
Tanıtım Faaliyetleri
 Odalarla yapılan işbirlikleri
 Halka arz zirveleri ve seminerler
 Halkla ilişkiler ve basında yer verilmesi
39
Halka Arz Seferberliği
Halka Arz Zirveleri
 İstanbul
 Bursa
 İzmir
Halka Arz Seminerleri








Konya
Düzce
Samsun
Kocaeli
Eskişehir
Ankara
Trabzon
Kayseri
40
Tahvil ve Bono İhraçları
 Şirketlerin,
ihraç
edecekleri
tahvilleri
SPK'ya
kaydettirmeleri zorunludur.
 Genel ve katma bütçeli idareler ile TCMB tarafından ihraç
edilecek tahvillerin SPK'ya kaydı gerekmemektedir.
 SPK'ya
kayıt
başvurusunda
izahname,
sirküler
gibi
belgelerin verilmesi gerekmektedir.
41
Tahvil Çeşitleri
 Devlet Tahvilleri
 Özel Sektör Tahvilleri
 Sabit Faizli Tahviller
 Değişken Faizli Tahviller
 Endeksli Tahviller
 Kara İştirakli Tahviller
 Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller (HDT)
42
Borçlanma Araçları Arzında Aracı Kurum
 Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının, bunlara
ilişkin anapara, faiz ödemesi ve benzeri yükümlülüklerin
aracı kuruluşlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur.
 Borçlanma
araçlarına
ilişkin
yükümlülüklerin
yerine
getirilme esaslarına izahname ve sirkülerde yer verilir.
43
Borçlanma Araçlarında İzahname ve Sirküler
 İzahname ve sirkülerde;
 İhraççı hakkında genel bilgiler,
 İhraççının mali durumu ve riskleri,
 Borçlanma araçlarının itfasına ilişkin temel varsayımlar,
 İhraca ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü bilgiler,
 SPK tarafından gerekli görülen bilgiler,
 Yatırımcıların kararlarına etki edebilecek hususlar,
yer alır.
 İzahname
ve sirkülerde yer
alan bilgi ve açıklamaların
belgeye dayandırılması zorunludur.
44
Şekerbank Tahvil Halka Arz İzahnamesi
45
Tahvil ve Bono Arzında Kotasyon Kriterleri
 3 yıl faaliyette bulunma şartı,
 Bağımsız denetim şartı,
 Esas sözleşmenin uygunluğu,
 Hukuki yapının uygun olması,
 1.950.000 TL özsermaye şartı,
 1.220.000 TL minimum ihraç tutarı,
 Son 2 yıl vergiden önce kar şartı.
46
Borçlanma Maliyetleri
Faiz
Teminat
Diğer Masraflar
Banka Kredisi
Tahvil İhracı
Var
Genellikle Var
Var
Bazen Var
*İpotek işlemlerine *Aracılık ve Mevzuat Uyum
yönelik maliyetler
Maliyetleri
*Sigorta, komisyon ve *SPK harcı, İMKB kotasyon
diğer dosya masrafları ücreti, saklama ücretleri
Faiz Oranını Belirleyen
Taraf
Banka
Piyasa ve Şirket
Ödeme Şeklini Belirleyen
Taraf
Banka
Şirket
UV Borçlanabilme İmkanı
Zor
Daha Kolay
Borç Alma Süresi
Hızlı
Zaman Alıcı
47
Tahvil İhraç Maliyeti - Örnek
Özel Sektör Tahvili İhraç Maliyetleri
Net Hazine Bonosu Faiz Oranı
Şirketin Risk Primi
Şirketin Ödeyeceği Brüt Faiz
10.00%
2.00%
12.00%
Aracılık ve Mevzuat Uyum Maliyetleri*
1.50%
SPK Harcı
0.20%
İMKB Kotasyon Ücreti
0.10%
Saklama Ücretleri
0.02%
İhraç Boyutu (TL)
Şirketin Ödediği Brüt Faiz
Aracılık ve Mevzuat Uyum Maliyetleri*
SPK Harcı
100,000,000
12,000,000
1,500,000
200,000
İMKB Kotasyon Ücreti
10,000
Saklama Ücretleri
15,000
Toplam
Borçlanma Maliyeti (%)
13,725,000
13.73%
*: Tahmini alınmıştır.
48
Akfen Holding Tahvil Halka Arz Maliyetleri
Yıl
Şirket
Nominal Değer
Vade
Kupon
Faiz
Ek Getiri
Toplam Maliyet
İhraç Maliyeti (%)
2011
Akfen Holding
50,000,000 TL
SPK
6%
İMKB
1%
MKK
0%
Takasbank
0%
2 Yıl
3 Ayda Bir
Değişken Faizli (Gösterge
Yıllık Bileşik Faiz Oranı)
4.00%
811,860 TL
1.62%
AracılıkHukuk
93%
Kaynak: Akfen Holding
49
Kayda Alınan Özel Sektör Tahvilleri
133
İhraç Miktarı (Mn. $)
Özel Sektör Tahvili Sayısı
82
35
8
190
3
2008
289
2009
3,707
2010
15,910
20,486
2011
2012/08
Kaynak: SPK
50
Genel Değerlendirme
 Şirketler, hisse senedi veya borçlanma aracı ihraç ederek
sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.
 Halka arz prosedürleri basitleştirildi ve işlemler daha kısa
zamanda tamamlanıyor.
 Hisse senedi ihracında yatırımcılar kararlara ve kâra ortak
oluyor.
• Halka arz sıfır maliyetli bir kaynak değil.
• Ancak, güçlü özkaynak şirketlerin büyümesi için önemli
bir avantaj, özellikle kriz zamanlarında sigorta.
 Tahvil ihracında şirket yatırımcılara borçlu oluyor ama
borçlanma koşullarını kendisi belirliyor.
51
TEŞEKKÜRLER
Büyükdere Cad. No:173
1. Levent Plaza A Blok Kat:4
1. Levent 34394 İstanbul
Tel.: 212–280 85 67
Faks: 212–280 85 89
[email protected]
www.tspakb.org.tr

similar documents