Slayt 1

Report
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YASASININ İŞ KAZALARI VE
MESLEK HASTALIKLARI
YÖNÜNDEN TETKİKİ
Yrd Doç Dr Turhan Şalva
Maltepe Üniversitesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkanı
İSG
İSTANBUL SABİHA
GÖKÇEN
İSG
İŞ
İŞÇİ
SAĞLIK
HASTALIK
GÜVENLİK
KAZA
İSG
İŞ
SAĞLIK
6
İŞÇİ
3
HASTALIK
3
GÜVENLİK
KAZA
1
6331
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
KANUNU
6331
K
O
R
U
Y
U
C
U
H
E
K
İ
M
L
İ
K
KORUMA
K
O
R
U
Y
U
C
U
M
Ü
H
E
N
D
İ
S
L
İ
K
KORUMA
Ü
L
K
E
N
İ
N
G
E
L
İ
Ş
M
İ
Ş
L
İ
K
D
Ü
Z
E
Y
İ
1. Risk oluşmadan riskin
önlenmesini içeren sistemin
kurulması
2. Risk oluştuktan sonra iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu çalışanın gelir
azalışı ve gider artışını tazmin eden
sosyal güvenlik programı
DÜNYADA İSG
Dünyada 2003 yılı itibariyle 360,000 ölümlü iş kazası
meydana gelmiş ve 2002 yılında 2 milyon civarında
kişi, işe bağlı hastalıklar sonucu hayatını
kaybetmiştir.
Her gün 960,000’den fazla insanın iş kazası sonucu
yaralandığı ve 5,330 çalışanın meslek hastalığı
sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir
(Hämäläinen vd., 2009:125).
DÜNYADA İSG
Dünya genelinde istihdam edilenlerin %18'i, iş kazaları
nedeniyle işe en az 4 gün devamsızlık etmektedir. Afrika ve
Güney Doğu Asya iş kazalarının toplam istihdama oranında
başı çekmektedir. Afrika D bölgesinde istihdam edilenlerin
%196'sı iş kazası nedeniyle işe en az 4 gün devamsızlık
etmektedir. Söz konusu oran Afrika E ve Güney Doğu
Asya içim sırasıyla %149 ve %147'dir. Bir başka anlatımla söz
konusu bölgelerde, her çalışan yılda neredeyse ortalama 2 kez
en az 4 gün işe devamsızlıkla sonuçlanan kaza geçirmektedir.
DÜNYADA İSG
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin zayıf olduğu
Bangladeş'te iş kazası nedeniyle ölümler Çin ve Hindistan'ın
üç katı kadardır (Radon vd., 2010:61). Kolombiya'da iş
sağlığı ve güvenliği hizmetleri ekonomik olarak aktif
nüfusun sadece üçte biri için geçerlilik arz etmektedir.
Tarım, madencilik ve inşaat gibi çoğu işkollarında çalışma
koşullarının iyileştirilmesine ihtiyaç vardır (Canney,
2005:55).
DÜNYADA İSG
EU’da her yıl 5720 kişi iş kazaları
nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
Ayrıca 159500 işçi meslek
hastalıkları nedeniyle ölmektedir.
EU’da her 3,5 dakikada bir kişi işle
ilgili sebeplerden dolayı ölüyor.
DÜNYADA İSG
Dünyada her yıl 358.000 işçi ölümcül iş
kazası geçirir.
337 milyon ölümcül olmayan iş kazası
oluşur.
1.950.000 kişi işle ilgili hastalıklardan
dolayı ölüyor.
TÜRKİYE’DE İSG
Ölümle sonuçlanan iş kazası sayısı
2008’de 865, 2009’da 1171, 2010’da
1444 iken ölümle sonuçlanan meslek
hastalığı sayısı sırasıyla 1 – 0 ve 10’dur.
TÜRKİYE’DE İSG
2010’da Ankara’da 2715 iş kazası, 192
meslek hastalığı olurken Bursa’da 7580
iş kazası, 4 meslek hastalığı, Adana’da
701 iş kazası, 0 meslek hastalığı,
Bilecik’te 1070 iş kazası 1 meslek
hastalığı bildirilmiştir.
TÜRKİYE’DE İSG
2007 yılında 2.600.000 sigortalı bulunan
İstanbul’da 10.197 iş kazası (binde 3,9) ve 23
meslek hastalığı (yüzbinde 0,9), 291.000 sigortalı
bulunan Kocaeli’de 7532 iş kazası (binde 25,8) ve
16 meslek hastalığı (yüzbinde 5,5) bildirilmiştir.
Aynı yıl 70.000 sigortalı bulunan Zonguldak’ta
3794 iş kazası (binde 53,6) ve 996 meslek
hastalığı (yüzbinde 1406) bildirilmiştir.
İŞ KAZALARI
Dünya
Türkiye
MESLEK
HASTALIKLARI
Türkiye
Dünya
MESLEK
HASTALIKLARI
Beklenen meslek hastalığı oranı binde 4-12 dir.
Türkiye’de yüzbinde 10-35 arasındadır.
Türkiye’de beklenen sayı 36.000-108.000’dir.
Türkiye’de saptanan vaka sayısı 500-1300’dür.
MESLEK
HASTALIKLARI
Dünyada meslek hastalıklarının % 35’i kas
iskelet sistemi hastalıklarıdır.
Türkiye’de meslek hastalığı bildirimleri içinde
kas iskelet sistemi hastalıklarına pek
rastlanmamaktadır.
İŞ SAĞLIĞINDA
GELİŞMİŞLİK
K
A
Z
İ A
Ş L
A
R
I
M
E
S
L
E
K
H
A
S
T
A
L
I
Ğ
I
T
E
S
B
İ
T
İ
NE İŞ
YAPIYORSUN?
İş tanımı
Çalışma saatleri
Tehlike türleri
Son işi
Diğer işleri
Maruziyetler
Diğer işçilerde hastalık oluşumu
İşten uzaklaşma durumunda hastalık ilişkisi
TEKRARLANAN
SEBEP
GÜRÜLTÜ
VAR MI?
……….
VAR MI?
TOZ
VAR MI?
FAKTÖRLER
Fiziksel ( gürültü, ısı, radyasyon, tozlar )
Kimyasal ( solventler, pestisitler, ağır metaller )
Biyolojik ( tbc, hepatitler, HIV )
Ergonomik ( Tekrarlı hareketler )
Psikolojik faktörler
NE YAPMALI?
Anamnez
Fizik muayene
Diagnostik testler
( Akciğer filmi, SFT, Odio, Kan tetkikleri vb)
Ortam ölçümleri
Eğitimler
Kişisel koruyucu donanım
Risk değerlendirmesi
6131 KAPSAMI GENİŞLETTİ
Bu sayede kamu ve özel tüm çalışanlar İSG
hizmetlerinden yararlanacak. Meslek
hastalığı ve iş kazaları konusundaki
farkındalık ve önlem alma bilinci artacak.
6131 CEZALARI CAYDIRICI
İşyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı çalıştırmama cezası 5000
TL/ay, işyeri hemşiresi
çalıştırmama cezası 2500 TL/ay
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ
RİSK YAKLAŞIMI
Yaptırmama cezası
3000 TL tekrarında
5000 TL
SAĞLIK GÖZETİMİ
Her çalışan için 1000 TL
ÇALIŞANLARIN
BİLGİLENDİRİLMESİ
Her çalışan için 1000 TL
KURUMSAL
HİZMET SUNUMU
ÇALIŞANLARIN
GÖRÜŞLERİNİN
ALINMASI
Her çalışan için 1000 TL
ÇALIŞANLARIN
EĞİTİMLERİ
Her çalışan için 1000 TL
İSG
ÇALIŞANLARIN,
İŞVERENLERİN
VE
ÜLKEMİZİN
SİGORTASIDIR.

similar documents