Konu Örüntüsü - Muhammed TURHAN

Report
EĞİTİMİN EKONOMİK
TEMELLERİ
Konu Örüntüsü









Giriş
Eğitim Kalkınma İlişkisi
Eğitim Ekonomik Gelişme
Eğitim Gelir İlişkisi
Eğitim İstihdam İlişkisi
Eğitimde Verimlilik
Eğitimde Maliyetler
Eğitimde Finansman
Eğitimin Tüketim Ve Yatırım
Özelliği



Kalkınmanın eğitimle ilişkisi 3
boyutludur.
Kalkınma için gerekli bilgi ve beceriye
sahip insan gücünün yetiştirilmek
Kalkınma için gerekli düşünsel yapıyı,
zihniyeti değiştirmek
Bilgi üreterek, teknolojiyi geliştirmek



Ülkenin kalkınması ile gelir dağılımı
arasında bir ilişki vardır.
Gelir dağılımı insanlık tarihinde hep bir
sorun olarak var olmuştur.
Bu sorun son yıllarda varlığını çok daha
fazla hissettirmiştir.

Eğitim ile gelir ilişkisini en iyi açıklayan
yaklaşım insan sermayesi yaklaşımıdır.

Bu yaklaşıma göre bireylerin eğitim
düzeyleriyle gelirleri arasında bir ilişki
vardır.
Eğitimin hem yatırım hem de tüketim
özelliği vardır




Eğitim insanın kendi kendisine yaptığı ve
uzun vadede yüksek kazanç sağladığı bir
yatırımdır.
Aynı zamanda ülke açısından geleceğe bir
yatırımdır.
Ekonomik gelişme için maddi kaynaklar
yeterli değildir.
İnsan sermayesinin geliştirilmesi önemli.
EĞİTİM BÜYÜME
KALKINMA İLİŞKİSİ




Büyüme, Bir ekonomide bir miktar ya da hacim artışıdır.
Nüfus, araç-gereç, tasarruf, sermaye vs.
Büyümeyi hızlandıran başlıca faktörler: nüfus artışı, doğal
kaynakların artışı, sermaye artışı, teknolojik gelişme.
Yavaşlatan faktörler: sosyal dengenin bozulması, dış
ülkelerle ilişkilerin kesilmesi, aşırı ve yersiz harcama,
verimsiz vasıfsız insanlar, uluslar arası istikrarın
bozulması
EĞİTİM BÜYÜME
KALKINMA İLİŞKİSİ





Kalkınma, kalitatif (niteliksel) bir anlam taşır.
Sanayileşmek, teknoloji üretmek, insanların
davranışlarını değiştirmek vs.
Kalkınmanın ön şartı eğitimdir.
Kalkınma, kalkınmanın gerektirdiği davranışları
gösterebilen insanlarla olur.
Kalkınmada en önemli ihtiyaç nitelikli ve üstün
nitelikli insangücüdür.
EĞİTİM BÜYÜME
KALKINMA İLİŞKİSİ






Zenginleşmenin siyasi adı kalkınmadır.
Zenginliğin artması ile eğitim düzeyinin artması
arasında ilişki var.
Çünkü zenginleşme için ürün üretmek gereklidir.
Ürün üretmek için üretim sürecini oluşturabilecek
ve işletebilecek nitelikte insanlara ihtiyaç vardır.
Nitelikli insanlar eğitim yoluyla yetiştirilirler.
Eğitim kalkınmaya katkı sağlar, kalkınan ülke
eğitime daha fazla yatırım yapar.
EĞİTİM BÜYÜME
KALKINMA İLİŞKİSİ




Eğitim düzeyi yükselen bireylerin ekonomik
performansı gelişir.
Bireyler, okulda yeni teknolojilere daha kolay
uyum sağlama yeteneği kazanırlar.
Okullar, bireyleri modern toplumdaki rollerine
hazırlarlar.
Eğitim, bireylerin beceri ve üretkenlik
kapasitesini geliştirir.
EĞİTİMİN ARZ VE TALEP
ÖZELLİKLERİ


Eğitim talebi, bireylerin belli bir konu ile ilgili
olarak belli bir düzeyde belli bir eğitim kurumuna
devam edebilme olanağıdır.
Eğitim talebini oluşturan etmenler:


Makro ekonomik etkenler: toplumun gelir seviyesi,
nüfus büyüklüğü, nüfusun yaş ve cinsiyeti
bakımından birleşimidir.
Mikro ekonomik etmenler: ailenin mesleki durumu,
kişinin zihni kapasitesi, arzusu, din, gelenekler ve
moda.
EĞİTİMİN ARZ VE TALEP
ÖZELLİKLERİ

Eğitim arzı, bütün eğitim kurumlarının eğitim
hizmeti görmek için ayırdıkları zamandır.

Eğitim arzı, eğitim talebinden önce gelir.
Arz birimlerinin büyüklüğü birbirini etkiler.
İlköğretimdeki artış ileriki eğitim kademelerini etkiler.
Arz unsurları birbirini tamamlayıcı niteliktedir (öğretmen,
yönetici, araç-gereç vb.)


EĞİTİMİN YATIRIM VE
TÜKETİM ÖZELLİĞİ






Eğitim tüketim malı mı yoksa yatırım malı mıdır?
Yatırım: ileride yarar sağlamak için yapılan cari üretimdir.
Eğitim, bir yarar beklentisi ile talep edilir. Bu yüzden
yatırımdır.
Eğitim bir ihtiyacı karşılaması bakımından tüketim
malıdır.
Ancak, eğitim edinmek bir satınalma davranışı değil,
süreçtir.
Bu nedenle eğitim beşeri sermayeye yapılan bir
yatırımdır.
EĞİTİM EKONOMİSİ




Üretim araçları, tek başına ekonomik kalkınmayı
sağlamaz.
Beşeri sermayeye verilen önem, eğitim ekonomisi alanını
doğurmuştur.
Eğitim ekonomisi, ekonomik kuramı, eğitim alanına
uygular.
Eğitim ekonomisinin konuları: eğitim ve ekonomik
büyüme, eğitim harcamaları, eğitim maliyeti, eğitim
finansmanı, eğitimin verimliliği, eğitimin yatırım ve
tüketim özellikleri vs.
EĞİTİMİN MALİYETİ




Eğitim maliyeti, kamusal ve özel eğitim harcamaları ile
vazgeçme maliyetinin toplamıdır.
Harcamaları yapanlara göre; ev idareleri, eğitim kurumları
ve devlet tarafından yapılan harcamalar
Harcamaların niteliğine göre; yatırım, onarım ve bakım
giderleri, personele verilen maaşlar vs.
Ekonomik ve parasal maliyet; eğitim sisteminin
işletilmesi için yapılan harcamalar parasal maliyeti, eğitim
için gerekli olan fiziksel mal ve hizmetlerin toplam fiyatı
da ekonomik maliyeti oluşturur.
EĞİTİMİN FİNANSMANI




Eğitim bir kamu hizmetidir.
Eğitim hizmetini verebilmek için çeşitli mal ve hizmetlere
ihtiyaç vardır.
Devlet eğitimi finanse etmek için vergi gücünü kullanır.
Başlıca finansman kaynakları;






Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay
İl özel idareleri bütçesinden ayrılan paylar
Eğitime katkı gelirleri
Dış ülke kuruluşlardan sağlanan dış krediler, burslar ve bağışlar
Halkın, kişi ve kuruluşlar olarak eğitime katkıları
Okul aile birliği gelirlerinden oluşan katkılar.

similar documents