Erasmus+ : Genel Tanıtım

Report
ERASMUS+ GENEL TANITIMI
Celil YAMAN
Mesleki Eğitim Koordinatörü
İstanbul, 12 Şubat 2014
Niçin Yeni Bir Program?
• Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe ve
çıkarılan dersler
• 7 yıllık bütçeleme dönemleri
• Daha basit, bütünleştirilmiş tek bir program
Niçin Yeni Bir Program?
• Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizi aşmak,
büyüme ve istihdamı desteklemek üzere Avrupa 2020
stratejisinin anahtar faktörleri: Eğitim, öğretim, gençlik ve
spor alanları
• Bu çerçevede; Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için
eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.
Erasmus+: Hedefler
Erasmus+ Programı;
Eğitim, gençlik
destekleyerek;
ve
spor
alanındaki
projeleri
Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin
ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal
sermayenin
gelişimine
katkı
sağlamayı
hedeflemektedir.
Erasmus+: Önemli Özellikleri
• Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve doğrulanması
• Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması
• Uluslararası boyut
• Açık erişim
• Çok dillilik
• Eşitlik ve sosyal içerme
• Katılımcıların korunması ve güvenliği
Neler Değişti?
• Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi
• Daha basit başvuru ve uygulama koşulları
• Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel kişilikler
tarafından yapılabilecek
• Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme
• Kaliteye vurgu
Programın Yapısı
2007-2013 Dönemi
2014-2020 Dönemi
Hayatboyu
Öğrenme
Programı
ERASMUS +
• 3 Ana Eylem
+
Gençlik Programı
+
Uluslararası
Yükseköğretim
Programı
Erasmus Mundus
Tempus
Alfa
Edulink
İkitaraflı Program
AE1.
AE2.
AE3.
Bireysel
Hareketlilikler
Yenilik ve İyi
Uygulamalar
ın Değişimi
İçin İşbirliği
Politika
Reformlarının
Desteklenmesi
• Spor
• Jean Monnet Faaliyetleri
ERASMUS+
1. Bireysel Öğrenme
Hareketlikleri
Eğitim ve Gençlik
Alanındaki Hareketlilik
Projeleri
Geniş Katılımlı Avrupa
Gönüllü Hizmeti
Organizasyonları
2. Yenilik ve İyi
Uygulamaların
Değişimi İçin İşbirliği
3. Politika
Reformlarına Destek
Spor
Yapılandırılmış Diyalog:
Stratejik Ortaklıklar
Bilgi Ortaklıkları
Gençlerle Gençlik
Alanındaki Karar Alıcıların
Buluşmaları
İşbirliği Ortaklıkları
Kar Amacı Gütmeyen
Spor Etkinlikleri
Jean Monnet
Faaliyetleri
Jean Monnet Modülleri
Jean Monnet Kürsü
Başkanlıkları
Jean Monnet
Mükemmeliyet Merkezi
Ortak Master Derecesi
Sektörel Beceri
Ortaklıkları
Jean Monnet’nin
Kurum ve Derneklere
Yönelik Desteği
Master Öğrencisi Kredi
Garantisi
Gençlik Alanında
Kapasite Geliştirme
Jean Monnet Ağları
Jean Monnet Projeleri
ERASMUS+
1. Bireysel
Öğrenme
Hareketlikleri
2. Yenilik ve İyi
Uygulamaların Değişimi
İçin İşbirliği
Eğitim ve Gençlik Alanındaki
Hareketlilik Projeleri
Yükseköğretim Öğrenci ve Personeli İçin
Hareketlilik Projesi
Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli
İçin Hareketlilik Projesi
Okul Eğitimi Personeli İçin
Hareketlilik Projesi
Yetişkin Eğitimi Personeli
İçin Hareketlilik Projesi
Gençler ve Gençlik Çalışanları
İçin Hareketlilik Projesi
3. Politika
Reformlarına
Destek
Spor
Jean Monnet
Faaliyetleri
Erasmus+ Hedef Kitlesi
• Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan
kurum/kuruluşlar
• İşletmeler
• Eğitim çalışanları
• Örgün eğitim öğrencileri
• Yetişkin eğitimi öğrenicileri
• Gençler
• Gençlik çalışanları
Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları
• Temel yeterlilik ve becerilerin;
― işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna özel bir
önem vererek
― eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki
işbirliğini güçlendirmek suretiyle,
seviyesini yükseltmek;
Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları
• Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer
paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla;
─ eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde
kalitede iyileşmeleri,
─ yeniliği
─ uluslararasılaşmayı
teşvik etmek;
Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları
• Ulusal seviyedeki politika reformlarını
tamamlamak,
• Eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu
desteklemek
Eğitim-Öğretimin Öncelikleri
• Temel ve çapraz beceriler ve dijital beceriler
• BİT tabanlı öğretme ve açık eğitim kaynaklarına erişim
• AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma
araçları
Mesleki Eğitim-Öğretimin Öncelikleri
• Eğitim
ve
istihdam
arasında
ortaklıklar
geliştirilmesi (özellikle işletmeler ve sosyal
ortaklar),
• Orta
öğretim
sonrası
veya
yükseköğretim
seviyesinde yeterliliklerinin Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesi
Mesleki Eğitim-Öğretimin Öncelikleri
Mesleki eğitim ve öğretim politikalarının;
‒ ulusal, bölgesel veya yerel ekonomik
gelişme stratejileri ile uyumlu hale getirilmesi
suretiyle
‒ potansiyel büyüme alanlarının ya da beceri
eksiklikleri yaşanan alanların üzerine
odaklanılması.

similar documents