Sahibini_Bekleyen_Bir_Proje_Istanbul_Hamidiye_Universitesi

Report
Geleceği İnşa Yolunda
Bir Eğitim Projesi
(İSTANBUL)
HAMİDİYE ÜNİVERSİTESİ
ÖNERİ
Sultan II. Abdülhamid’e izafeten İstanbul’da (İstanbul)
Hamidiye Üniversitesi adı ile bir üniversitenin kurulması
uygun olacaktır.
Böyle bir üniversite, Cumhuriyet Türkiyesi’ne intikal etmiş
olan birçok kurumun banisi ve “Siyasetin Sultanı” diye
adlandırılabilecek olan Sultan II. Abdülhamid’e karşı
yerine getirilmesi gererken vefa borcunu ifa etmeye
çalışmanın bir vesilesi olmanın ötesinde, vefatından bu
yana yaklaşık bir asır geçmiş olmasına rağmen adının,
İslam coğrafyasında hala saygıyla, Batı’da ise sitayişle
anılmasına binaen sağlayacağı manevi katkı üniversitenin
kredibilitesinin süratle yükselmesini de mümkün kılacaktır.
GEREKÇE
• Sosyal Bilimler, ülkemizde dün ve bugün itibariyle üzerinde gereğince durulan
ve araştırma konusu edilerek uzmanlar yetiştirilen bir alan olmamıştır.
Bilimler alanında kendisine daha ziyade kıymet atfedilen branşlar fen-teknik
ve sağlık alanları olmuştur.
• Oysaki sosyal bilimler toplumları anlamada, yönlendirmede, kitlelere hâkim
olmanın yanı sıra devletlerin ve cemiyetlerin mevcudiyetlerini belirlemede
önemli bir role sahiptir. Fen-teknik ve sağlık bilimleri bir anlamda devletlerin
ve cemiyetlerin bedeni mesabesinde ise Sosyal Bilimler de ruhu ve şuuru
makamındadır. Ruhsuz ve şuursuz yaşamak ne denli mümkün ise Sosyal
Bilimlersiz yaşamak da o derece mümkündür.
HEDEF
•
Türkiye, stratejik konumu, toplumsal yapısı, geçmişten devraldığı problemleri ve maruz kaldığı bölgesel ve
küresel tehditler itibariyle önemli ancak sıkıntılı bir ülke durumundadır.
•
Bu yapısına ilaveten yakın, orta ve uzun vadeli siyasi, askeri ve iktisadi hedefleri öngörmek zorundadır.
Günümüzde ise devletlerin ve toplumların yapılarına ve politikalarına dair özel ve genel anlamda bilgi
edinmek ve ondan yararlanmak veya ona karşı tedbirler almak gerekmektedir.
•
Bunun için ise bölgesel ve küresel çapta siyasi, iktisadi, askeri, sosyolojik, psikolojik, antropolojik…
mahiyette bilgiye, bu bilgiyi edinecek, inceleyip, irdeleyip aklın ve mantığın süzgecinde geçirerek
terkipleyip sentezleyecek, tahlile tabi tutacak, ondan sonuçlar çıkaracak ve politikalar üretecek uzmanlara
ihtiyaç vardır.
•
Devlet ve cemiyet hayatında uzun soluklu mevcudiyetler ancak ve ancak toplumsal dinamiklerin yerli
yerinde olması, sosyal problemlerin zamanında teşhis ve tedavi edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde
meydana gelen hadiselerin izlenerek analiz edilmesi, sosyo-politik ve sosyo-kültürel alanlardaki gelişim ve
değişmelerin küresel çapta ve derinlikte yakından takibi, bilgiye vukufiyet, bilgi üretimi, elde edilen bilginin
paylaşımı ve benzeri hazırlıklar ve donanımlarla alakalıdır.
•
Bunu sağlamanın temel ve en başta gelen unsurlarından biri ise hiç şüphesiz ki sosyal bilimler ve
alanlarında uzmanlaşmış sosyal bilimcilerdir.
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi söz konusu bilgiye ulaşmanın, o bilgiyi değerlendirip karar vericilerle
paylaşacak muayyen konularda uzmanlaşmış kişileri yetiştirmenin vasıtası olacaktır.
ÜNİVERSİTENİN STATÜSÜ
•
Sultan II. Abdülhamid’e izafeten kurulması teklif edilen
Üniversitesi’nin statüsü Vakıf üniversitesi şeklinde olacaktır.
•
Zira devlet üniversitesi olması mevcut bürokrasi ve bürokratik uygulamaların frenleyici ve
hatta engelleyici karakteri dolayısıyla yukarıda öngörülen hedeflere ulaşmada gerçekçi ve
pratik olmayacaktır.
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi’nin Sosyal Bilimlere münhasır bir üniversite olacaktır. Bu
vasıf, ulaşılması öngörülen hedefler itibariyle elzemdir.
•
Üniversite, uluslararası mahiyette olup, Batı’ya açık olmanın yanında özellikle
Ortadoğu, Kafkaslar, Türk Dünyası, Afrika ve Uzakdoğu üniversiteleri ile işbirliği
içinde ve bu bölgelerden gelecek öğrencilerin öğrenim görecekleri bir yapıda
olacaktır.
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi ticari/kar amaçlı değil hizmet amaçlı bir üniversite
olacaktır.
(İstanbul)
Hamidiye
KAMPÜS
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi İstanbul’da kurulacaktır. Ancak ileriki yıllarda Şam,
Kahire, Bağdat, Tunus, ve Taşkent gibi muayyen yerlerde şubeler açabilecektir.
•
Yıldız Sarayı’nın müştemilatı (İstanbul) Hamidiye Üniversitesi için en uygun
mekân/yerleşke olacaktır. Gerek Saray’ın müştemilatının çokluğu, bina ve mevki olarak
uygunluğu, öngörülen gaye ile taşıdığı tarihi misyonun paralelliği, Yıldız Sarayı’nın
kampüs olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.
FAKÜLTELER
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi, değişik fakülteleri bünyesinde barındıran Dil, Sanat ve Sosyal
Bilimler içerikli bir üniversite olacaktır. Öngörülen fakülteler şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TOPLUMSAL İNANÇLAR FAKÜLTESİ ……………………... (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Budizm,…)
HUKUK FAKÜLTESİ ………………………………………………. (Uluslararası Hukuk, Azınlıklar Hukuku, Soykırım Hukuku, İnsan
Hakları, Uluslararası Adalet,…)
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ……………………………….. (Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji…)
SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAKÜLTESİ ….. (Uluslararası İlişkiler Teorisi, Güvenlik, …)
SANAT VE İLETİŞİM FAKÜLTESİ …………………………….. (TV, Radyo, Sinema, Film, Tiyatro, Müzik, Resim,…)
DİLLER VE KÜLTÜRLER FAKÜLTESİ ………………………… (Türk Dili ve Kültürü, Doğu ve Batı Dilleri ve Kültürleri,…)
İKTİSAT FAKÜLTESİ ……………………………………………….. (Uluslararası Ticaret, Pazarlama, …)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ……………………………….. (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)
…………….
ÖĞRETİM DİLİ
Üniversitedeki öğretim dili İngilizce (ve Arapça) olacaktır. Ancak öğrenciler
stratejik olarak belirlenen dilleri de tercihli olarak öğrenme noktasında
teşvik edileceklerdir
.
FİNANSMAN
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi bir vakıf üniversitesi olması
dolayısıyla finansmanı Sultan II. Abdülhamid’e atfedilen
vakıflardan sağlanacaktır.
Hamidiye Memba Suları ve Şişli Etfal Hastanesi, örneğin
üniversitenin finans kaynağını oluşturacaktır.
ÖĞRETİM KADROSU
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi alanında temayüz etmiş, temel etik
değerleri hayatına hâkim kılmış, her ulustan akademisyenlerin görev
yaptığı bir öğretim kadrosuna sahip olacaktır.
ÖĞRENCİ PROFİLİ
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi muayyen sayıda, zeki, başarılı, donanımlı, dini ve
milli temel değerleri kendisine rehber edinmiş öğrencilere öğrenim imkânı sunacaktır.
Öğrenciler İslam coğrafyasının her parçasından seçilerek alınacaklardır.
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi ticari/kar amaçlı değil hizmet amaçlı bir üniversite
olması dolayısıyla öğrencilerden, büyük ölçüde, herhangi bir ücret talep
etmeyecektir. Bilakis öğrencilere, karşılığını milletine ve devletine ödemek üzere,
cazip denecek bir miktarda burs verilecektir.
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi’nin öğrenci potansiyelini büyük ölçüde Özel
Hamidiye İlköğretim Okulu mezunlarının devam ettiği Özel Hamidiye Lisesi
oluşturacaktır.
ÖZEL HAMİDİYE İLKÖĞRETİM OKULU
• Özel Hamidiye İlköğretim Okulu, Özel Hamidiye Lisesi ve (İstanbul)
Hamidiye Üniversitesi’nin öğrenci ihtiyacını karşılamak ve sosyal bilimler
alanında başarılı uzmanlar yetişmesine altyapı oluşturmak üzere üstün
zekâlı öğrencilerden oluşan bir okul olacaktır.
• Özel Hamidiye İlköğretim Okulu öğrencileri büyük ölçüde burslu öğrenim
göreceklerdir.
ÖZEL HAMİDİYE LİSESİ
• Özel Hamidiye Lisesi, Hamidiye Üniversitesi’nin öğrenci ihtiyacını
karşılamak ve sosyal bilimler alanında başarılı uzmanlar yetişmesine
altyapı oluşturmak üzere üstün zekâlı öğrencilerden oluşan bir okul
olacaktır.
• Özel Hamidiye Lisesi öğrencileri büyük ölçüde burslu öğrenim
göreceklerdir.
S
ONUÇ
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi başlangıçta kredibilitesini Sultan II. Abdülhamid’den alan
ama çağın getirdiği her türlü imkândan yararlanan, yerel, ulusal ve evrensel çapta günün ve
geleceğin problemlerine çözümler bulmaya çalışan uluslararası bir üniversite olacaktır.
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi stratejik bir üniversite olacaktır. Karar vericilerin ve
yöneticilerin önerilerini dikkate alan, elde ettiği bilgi ve bulguları onlarla paylaşan, mevcut
ve potansiyel problemleri belirleyerek onlara yönelik uzmanlar yetiştiren ve çalışmalar
yaptıran bir üniversite olacaktır.
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi sadece eğitim ve öğretim vermekle yetinmeyecek aynı
zamanda bir aktivite merkezi de olacaktır. Güncel konuları ele alarak görüş belirten,
konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklerle kamuoyunu aydınlatan ve gerektiğinde
toplumu muayyen noktalara ve kanaatlere kanalize eden bir üniversite olacaktır.
•
(İstanbul) Hamidiye Üniversitesi fikir ve sanat eserlerinin üretildiği bir üretim merkezi
olacaktır. Türkiye ve ortak paydası bulunan ülkelerin maruz kaldığı mevcut problemleri ve
muhtemel riskleri dikkate alarak, örneğin Ermeni ve Kürt Meselesi, Terör hadisesi, Türkiyeİsrail, Türkiye-Ermenistan ilişkileri gibi konularla ilgili araştırmalar yaptıracak, projeler,
filmler, belgeseller hazırlayacak/hazırlatacak, romanlar, kitaplar yazdıracak bir üniversite
olacaktır.
Arz ederim
Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ

similar documents