PPT - K4DS

Report
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอาเภอ
เพือ่ การจัดการอาเภอสุ ขภาวะผ่ านเครือข่ ายโรงพยาบาลชุมชนต้ นแบบ
ในเขตบริการสุ ขภาพ เขต 12
คณะทำงำนเครื อข่ำยสุขภำพระดับอำเภอเขต 12
1
เครือข่ ายสุ ขภาพระดับอาเภอ
District Health System Network
การทางานร่ วมกันของ
รพช. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสั งคม
2
องค์ ประกอบ DHS (UCARE)
•
การทางานร่ วมกันในระดับอาเภอ (Unity District Health Team)
•
การมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายและชุมชน (Community participation)
•
การทางานจนเกิดคุณค่ า ทัง้ กับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้ บริการเอง (Appreciation)
•
การแบ่ งปั นทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and
human development)
•
การให้ บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็ น (Essential care )
3
50%dhs(สธ,สปสช,สรพ,สสส,สพช)
2557
2556
2554-2555
2552-2554
25%dhs(สธ,สปสช,สรพ,สสส,สพช)
ภาค+25 buddy(สธ,สปสช,สรพ)
21 dhs+4
Core team,project dhs(สปสช,สรพ)
4
จำนวน CUP ไดรั
้ บคัดเลือก DHS ปี
2556 CUP
จังหวัด
จำนวน
สงขลำ
สตูล
ตรัง
5
3
3
พัทลุง
ยะลำ
ปัตตำนี
3
4
4
นรำธิวำส
รวม
4
26
นำทวี ,เทพำ ,รัตภูม,ิ ระโนด ,หำดใหญ่
ละงู ,ทำแพ
,ทุงหว
ำ้
่
่
ห้วยยอด ,กันตัง ,ปะเหลียน
เขำชัยสน ,ตะโหมด ,ป่ำพะยอม
ยะลำ ,เบตง ,รำมัน , ยะหำ
กะพ้อ ,หนองจิก ,ยะหริง่ ,ไมแก
้ น
่
แว้ง ,ระแงะ,บำเจำะ ,ตำกใบ
เป้ำหมำยกำรคัดเลือก CUP
ผู้นำ
CUP
DSHA
CBL
FPL
ชุมชน
ดีเดน
่
PCA
ทีมบริหำรระดับ CUP
เข้มแข็ง
5
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอาเภอ เขต 12
รพช. + สสอ.+ รพ.สต.+
อปท+ชุมชน
Health service
delivery to HP
เพื่อเสริมควำมเข้ มแข็งของ
โรงพยำบำลชุมชนและพื ้นที่
Health workforce
ด้ วยกระบวนกำรเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนำเครื อข่ำยสุขภำพระดับ
อำเภอในเขตบริกำรสุขภำพ
Design health
information ที่เหมำะสม
กับพื ้นที่ เพื่อกำรสร้ ำงเสริม
สุขภำพในระบบบริกำรสุขภำพ
สปสช.เขต+ สธ.เขต
อำเภอต้ นแบบ
เขต 12
ระบบจัดกำร
ระดับเขต
ต้ นแบบ
พื ้นที่ไข่แดง เช่น
อ.นำทวี หนองจิก
รำมัน กะพ้ อ ละงู
ตำกใบ
เขต 12 ได้ แก่ ตรัง นรำธิวำส
ปั ตตำนี พัทลุง ยะลำ สงขลำ สตูล
องค์ควำมรู้
นวตกรรมเพื่อ
เสริ มศักยภำพ
เครื อข่ำย
ระดับอำเภอ
6
สช.
มสช.
ศธ.
พม.
มท.
สพช.
ทีม dhs
เขต
Body dhs
สบรส
สสส.
สรพ.
สปสช.
สธ.
ทีม dhs
จังหวัด
เครือข่ ายสุ ขภาพระดับอาเภอ(DHS)
7
เป้ าหมาย
ประชาชนและช ุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้ง
กัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีค ุณภาพ และได้รบั
ความไว้วางใจจากประชาชน
เกิดการจัดการความร ้ ู ยกระดับการปฏิบตั ิให้เกิด
“ศูนย์เรียนรด้ ู า้ นการจัดการเครือข่ายส ุขภาพอาเภอ”
8
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
พัฒนารู ปแบบและกลไกในระบบสุ ขภาพระดับอาเภอ เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
เสริ มศักยภาพบุคคลในระบบบริ การสุ ขภาพ และภาคีเครื อข่ายจากทุกภาค
ส่ วนในระดับอาเภอ/จังหวัด ให้สามารถสนับสนุนการจัดการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในระบบสุ ขภาพระดับอาเภอ
สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างภาคีเครื อข่ายในพื้นที่ จากองค์
ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบสุ ขภาพ
ระดับอาเภอ
9
ยุทธศาสตร์
•
•
•
•
•
กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเครื อข่ำย
กำรสนับสนุนกลไกเชิงนโยบำย
กำรจัดกำรควำมรู้ กำรพัฒนำระบบข้ อมูล และกำรสื่อสำรสำธำรณะ
กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยกลุม่ โรคเรื อ้ รัง
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพที่สอดรับกับบริบทและวิถี
ชุมชน
10
• กฏบัตรออตตาวาเพื่อการส่ งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter
for Health Promotion ; 1986)
1.การสร้ างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(Build healthy public policy)
2.สร้ างสรรค์ ส่ งิ แวดล้ อมที่เอือ้ ต่ อสุขภาพ
(Create supportive environment)
3.เสริมสร้ างกิจกรรมชุมชนให้ เข้ มแข็ง
(Strengthening community action)
4.การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล (Develop personal skill)
5.การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
(Reorient health services)
11
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอาเภอ เขต 12
รพช. + สสอ.+ รพ.สต.+
อปท+ชุมชน
Health service
delivery to HP
เพื่อเสริมควำมเข้ มแข็งของ
โรงพยำบำลชุมชนและพื ้นที่
Health workforce
ด้ วยกระบวนกำรเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนำเครื อข่ำยสุขภำพระดับ
อำเภอในเขตบริกำรสุขภำพ
Design health
information ที่เหมำะสม
กับพื ้นที่ เพื่อกำรสร้ ำงเสริม
สุขภำพในระบบบริกำรสุขภำพ
OTTAWA CHARTER
สปสช.เขต+ สธ.เขต
อำเภอต้ นแบบ
เขต 12
ระบบจัดกำร
ระดับเขต
ต้ นแบบ
พื ้นที่ไข่แดง เช่น
อ.นำทวี หนองจิก
รำมัน กะพ้ อ ละงู
ตำกใบ
ODOP กรณี โรคเรื อ้ รัง
องค์ควำมรู้
นวตกรรมเพื่อ
เสริ มศักยภำพ
เครื อข่ำย
ระดับอำเภอ
12
1.
2.
3.
4.
P &P
MCH
EMS
Acute Minor
Diseases
5. Dental Health
6. Chronic
Diseases
7. Psychiatric
Diseases &
Mental
Health
8. Disabilities
9. End of life
care
10. High risk
groups (Preschool,
Adolescent,
Elderly)
•Concept &
Policy
•Structure &
Organization
•Resources
Allocation &
Sharing
•Manpower
Development
•Information
System
•Supportive
mechanism
•New
Management
(Partnership &
Networking)
เอือ้ เฟื้ อแฟ้มภาพ : รศ.นพ.สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ
13
14
งบประมาณ
• งบสนับสนุนจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) งบ
UC หมวดงบสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรปฐมภูมิ
• งบองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กองทุนสุขภำพตำบล
• งบ สสส.
15
ประเด็นปรึ กษาหารื อ
• รูปแบบกำรดำเนินกำร
– กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
– บทบำทที่ปรึกษำ ทีมเขต จังหวัด
– กำรขับเคลื่อนงำนในระดับอำเภอ
• อื่นๆ
– กำรวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำร
16
17
18

similar documents