Uygulama

Report
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
16 Mayıs 2013, Ankara
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
Beyin Gelişimi ve Kamu Yatırımlarının Ters Orantısı
Beyin Gelişimi
Kümülatif Kamu
Yatırımları
Yaş
Kaynak: Early Learning Left Out, Voices for America's Children and the Child and Family Policy Center, 2004.
İktisadi Bilimler ve Maliyet-Fayda Araştırmaları
Nitelikli erken çocukluk programlarına yatırılan
her 1 Dolar topluma
17 Dolar olarak dönmektedir.
17 $ Kazanım
1 $ Yatırım
AVRUPA BİRLİĞİ
MEB
OKUL ÖNCESİ
EĞİTİMİN
GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ
UNICEF
2010
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
PROJE İLLERİ
Adana, Ağrı, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van
Proje illeri şu kriterlere göre belirlenmiştir:
• a) toplumsal olarak dezavantajlı çocukların gündüz bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerine az katılabildikleri iller
• b) dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına katılımının sınırlı olduğu iller
NEYİ AMAÇLIYORUZ?
0-66 ay grubunda bulunan
her çocuğun
-özellikle dezavantajlı
çocuklarınkaliteli erken çocukluk
hizmetlerine ulaşmasını
sağlamak
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
PROJE
SONUÇ 1: MEB’e bağlı kurumların kapasitesinin
geliştirilmesi;
SONUÇ 2: Nitelikli toplum temelli erken çocukluk
modellerinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,
kalite çerçevesinin oluşturulması
SONUÇ 3: İletişim çalışmaları ile erken çocukluk
hizmetlerine yönelik arz ve talebin arttırılması
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
NE YAPIYORUZ? (Sonuç 1)
• Eğitim programını
güncelliyoruz....
• Eğitim materyallerini
güncelliyoruz....
• Öğretmenleri eğitiyoruz....
• Öğretmen adaylarının yeni
eğitim programını tanımalarını
sağlıyoruz....
• Dezavantajlı kadınların çocuk
bakımı konusunda mesleki
eğitim almalarını sağlıyoruz.....
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
NE YAPIYORUZ? (Sonuç 2)
• Çocukların kaliteli ve güvenli
ortamlarda kaliteli eğitim almaları
için standartlar geliştiriyoruz
• Eğitim ortamlarının geliştirilen
standartlar temelinde
düzenlenmesi için denetim ve
rehberlik hizmetleri geliştiriyoruz
• Geliştirilen standartlar, rehberlik
ve denetim hizmetlerinin hayata
geçirilebilmesi için mevzuatı
yeniden düzenliyoruz
• E-okul sistemini değişen ihtiyaçlar
temelinde güncelleyerek
çocukların ve çocuklar için
üretilen hizmetlerin sürekli
izlenmesi, değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesi için çalışıyoruz
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
NE YAPIYORUZ? (Sonuç 2)
• Özellikle dezavantajlı
çocukların erken çocukluk
hizmetlerinden ücretsiz
yararlanabilmesi için okul
modelinden farklı toplum
temelli modeller
geliştiriyoruz...
• Toplum temelli modelleri
yerel paydaşlarımız ile
birlikte hayata geçirmek için
saha çalışmaları
yürütüyoruz...
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
NE YAPIYORUZ? (Sonuç 3)
• Çeşitli bağış kampanyaları düzenleyerek
bağışçıların katkıları ile okulların
durumlarını iyileştirmeye çalışıyoruz
• Okul öncesi eğitime daha fazla kaynak
ayrılmasını sağlamaya yetkili karar
vericilerin haritasını çıkarıyoruz ve
doğru mesajlarla onları etkilemeye
çalışıyoruz
• Tüm paydaşları (arz ve talep taraflarını)
bilinçlendirmek ve birlikte çalışabilmek
için iletişim kampanyaları ve toplumsal
seferberlik çalışmaları yürütüyoruz
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
NASIL YAPIYORUZ?
• Türkiye’deki mevcut durumu gözden
geçirip ihtiyaçları belirleyerek
• Uluslararası örnekleri ve uygulamaları
inceleyerek
• Uzmanlar, akademisyenler, bilim insanları
ve uygulayıcılar ile çalışarak
• İlgili bakanlıklar, mülki idareler, yerel
yönetimler, kamu kuruluşları, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yaparak
• Sahada görev yapan ve sahanın
koordinasyonundan sorumlu ekiplerimizle
sürekli iletişim halinde olarak
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
PROJE DEĞERLENDİRMESİ
AMAÇ
• Proje çıktılarının AB’ye rapor edilmesi ve projenin
hedeflediği alanlardaki değişimin ölçülmesi.
• EÇG alanındaki öncelikler, ihtiyaçlar ve güçlüklerin
rapor edilmesi yoluyla ileriki dönemlerde
planlanan/gerçekleştirilecek proje, program ve
politikalara ışık tutmak/bilgi sağlamak
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
PROJE DEĞERLENDİRMESİ
Bölüm 1
Toplum Temelli EÇG Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi (Sonuç 2)
HAZIRLIK: Haziran 2013
SAHA: Temmuz 2013, 10 il
• Her ilde en fazla 5 mülakat
• Toplam 5 odak grup
MASA BAŞI: Ağustos 2013
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
PROJE DEĞERLENDİRMESİ
Bölüm 2
i.
ii.
toplum temelli EÇG modellerinin gözden geçirilmesi (BÖLÜM 1)
güncellenen 0-36 aylık ve 36-66 aylık çocuklara yönelik programın etki analizi ve pilot
uygulamaların değerlendirmesi (sonuç 1)
iii. iletişim kampanyasının gözden geçirilmesi (sonuç 3)
iv. kalite standartları ve güncellenen denetim sistemi, kurum açma mevzuatı ve e-okul
sisteminin analiz raporu (sonuç 2)
MASA BAŞI
Eylül 2013
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
Bölüm II
Bölüm I
PROJE DEĞERLENDİRMESİ
i) Toplum Temelli EÇG Hizmetlerinin Gözden
Geçirilmesi (Sonuç 2)
ii
Projenin tüm SONUÇlarının gözden geçirilmesi
iii
iv
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
TOPLUM TEMELLİ
ERKEN ÇOCUKLUK MODELLERİ
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 1
Mobil Oyun Otobüsü
Hedef Kitle: 3 - 5 yaş grubu çocuklar:
-Yoksul
-Herhangi bir kurumsal okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanamayan
-1 engelli çocuk kontenjanı
Uygulama:
-Haftada 6 gün çocuklara
-Haftada 1 gün ailelere
-Sabah ve öğleden sonra olmak üzere yarım günlük iki periyot
-Çocuklar için haftada 2 yarım gün 2’şer saatten toplam 4 saat eğitim
-Bir oyun otobüsü için 12 - 15 çocuk
-Haftada 90 çocuk
-Toplam 48 saat eğitim
Aylık Maliyet (360 çocuk):
1600-4300 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 2
Oyun Odaları
Hedef Kitle: 5 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri:
-Yoksul
-Herhangi bir kurumsal okulöncesi eğitim hizmetinden yararlanamayan
-1 engelli çocuk kontenjanı
Uygulama:
-6 aylık eğitim dönemi
-Haftada 2 ardışık gün
-Günde en az 1 saat
-Maksimum günde 3 saat
Aylık Maliyet (120 çocuk):
1000-2500 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 3
Topluma Hizmet Gönüllüleri Merkezi
Hedef Kitle: 3 – 5 yaş çocukları
-Engelli çocuklar
-Mahkum annelerin çocukları
-Yoksul çocuklar,
-Sokakta çalıştırılan çocuklar, vb.
Uygulama:
-Haftanın her günü yarım günlük periyotlar şeklinde
-Üniversitelerde okutulacak Topluma Hizmet dersi süresince
-Üniversitelerle yapılacak işbirlikleriyle gönüllü öğrencilerin sürece katılması ile
Aylık Maliyet (80 çocuk):
1300-3000 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 4
Erken Eğitim Merkezi
Hedef Kitle: 3 – 5 yaş çocukları
• Engelli
• Kültürel dezavantajlı
• Yoksul
• Ebeveynler
Uygulama:
• 20 hafta, haftada 2 gün, günde 3 saat çocuklara
• 20 hafta, haftada 1 gün, günde 2 saat annelere
• Eğitim sürecinde en az 1 gün babalara
Aylık Maliyet (80 çocuk):
1400-3700 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 5
Çocuk Evleri
Hedef Kitle: 0-5 yaş çocukları
• Yaşadığı bölgede anaokulu bulunmayan
• Anaokulu olduğu halde özel gereksinimleri nedeniyle mevcut anaokullarından
yararlanma olanağı olmayan
• Dezavantajlı çocuklar (engelli, yoksul, göçmen ve evlerinde farklı dillerde konuşan
çocuklar)
• Aileler (anne, baba, kardeş ve büyük ebeveyn)
• Hafta sonu da dahil olmak üzere kesintisiz 12 ay hizmet
Uygulama:
• tam günlük eğitim
• yarım günlük eğitim
• saatlik eğitim
• hafta sonu eğitimleri
• yaz dönemi tatil okulu eğitimleri
Aylık Maliyet (100 çocuk):
1900-5250 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 6
Anne Çocuk Sağlık ve Spor Merkezi
Hedef Kitle:
Okul öncesi eğitimi almayan, okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek
olan ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve bu ailelerin 6 ay - 3 yaşındaki
çocukları
Uygulama:
• haftada 3 gün 15 - 35 dakikalık periyotta hareket eğitimi
• kesintisiz 12 ay haftada 7 gün
• anneler için haftada 2 gün 2’şer saatlik periyotta 4 ay boyunca çocuk gelişimi,
eğitimi, güvenliği, sağlığı ve beslenmesine ilişkin temel bilgilerin verildiği 1 saatlik
sağlık eğitim programı ve 1 saatlik “Sağlık için Spor” programı
Aylık Maliyet (100 çocuk) :
560-1700 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 7
Aile Kütüphanesi
Hedef Kitle:
• Okullaşma oranı düşük ve erken çocukluk çağ nüfusu yüksek olan bölgelerdeki
çocuklar,
• dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve bu ailelerin 5 yaşındaki normal
gelişim gösteren çocukları ve görme engelli çocukları
Uygulama:
• normal gelişim gösteren çocuklar için 12 ay boyunca haftanın en az 2 günü 2
saat
• görme engelli çocuklar için haftanın 3 günü 1’er saat
• aileler için 3 ay boyunca, haftada 1 gün 1 saatlik eğitim etkinlikleri
Aylık Maliyet (60 çocuk):
550-1500 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 8
Çocuk ve Aile Bilim Sanat Kültür Merkezleri
Hedef Kitle:
Okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek ve dezavantajlı
bölgelerde yaşayan aileler ve onların 3 - 5 yaşındaki okul öncesi eğitim almayan
çocukları
Uygulama:
•
•
haftanın 7 günü 2 saatlik bilim, sanat, kültür etkinlikleri
Eylül- Kasım, Aralık- Şubat, Mart- Mayıs ve Haziran- Ağustos olmak üzere üç
aylık periyotlarda 12 ay boyunca
Aylık Maliyet (60 çocuk):
1000-2800 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
MODEL ÖNERİSİ 9
Oyuncak Fabrikası/Atölyesi
Hedef Kitle:
Okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek ve dezavantajlı
bölgelerde yaşayan aileler ve onların 0 - 5 yaşındaki çocukları,
Uygulama:
•
•
•
haftanın 4 günü ve hafta sonları olmak üzere 6 gün
Eğitim materyallerini geliştirme sürecinde ebeveynler için 2’şer ve 3’er saatlik
periyotlarda faaliyetler
Anneler ve çocukları için haftada 1 gün 2 saat oyun odası etkinlikleri
Aylık Maliyet (110 çocuk ve ebeveyn):
1700-4000 TL
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
İŞBİRLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Milli Eğitim Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
sporcular
spor kulüpleri
kitapçılar
yayınevleri
çocuk edebiyatı yazarları
TÜBİTAK
sanatçı ve bilim insanlarından gönüllüler
özel tiyatrolar ve devlet tiyatroları
sinemalar
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Belediyeler
İl Özel İdareleri
Yerel yönetimler
gönüllüler
hayırseverler
Sivil Toplum Kuruluşları
Halk Eğitim Merkezleri
Üniversiteler
Oyuncak ve Eğitsel Materyal - Araç
Firmaları
marangozlar, terziler,
anneler, babalar, aile büyükleri, ağabey
ve ablalar
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tarafından UNICEF’in teknik
desteği ile yürütülmektedir.
TEŞEKKÜRLER
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir.
Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
tarafından UNICEF’in teknik desteği ile
yürütülmektedir.

similar documents